Ledsagerordning

Ledsagerordning

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om social service § 97.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Ledsagelse til aktiviteter, som borgeren selv har valgt.

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet med ledsageordningen er at øge borgere med handicaps muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. 

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Borgeren bestemmer selv, hvad borgeren vil ledsages til. 

Borgeren kan få ledsagelse til de aktiviteter, vedkommende måtte ønske f.eks. indkøbsturer, biograf og teaterturer, ferie, besøg på festivaler, fritidsaktiviteter, herunder sport.Ledsagelsen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med denne. 

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

 • Ledsagelse til socialpædagogisk bistand og ledsageren skal ikke fungere som kontakt- og støtteperson eller besøgsven. 
 • Ledsagelse til lægebesøg, undersøgelse mv. 
 • Praktisk bistand i hjemmet, fx rengøring  
 • Aktiviteter, som ikke overholder arbejdstidsbestemmelser eller Arbejdsmiljøloven  
 • Pædagogisk støtte og vejledning  
 • Aktiviteter, som ledsageren ikke vil medvirke til etisk og moralsk

Hvem kan modtage ydelsen?

Ledsagelse visiteres til borgere mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ledsageordningen bevilges til borgere som:  

 • Kan give udtryk for ønske om individuel ledsagelse er bevidste om indholdet i aktiviteten 
 • Efterspørger individuel ledsagelse uden pædagogisk indhold. 
 • Med svære bevægelseshandicap, der er blinde eller stærkt svagtseende med udviklingshæmning, der er ude af stand til at færdes på egen hånd. 
 • Borgere, der er visiteret 15 timers ledsagelse om måneden ved det fyldte 67. år, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år.

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

Borgere, der ikke selv kan efterspørge ledsagelse. 

Borgere, der har behov for socialpædagogisk bistand under ledsagelsen

Ledsageordningen omfatter ikke borgere med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager.

Ydelsens omfang

Der kan ydes ledsagelse max. 15 timer om måneden.  Der er mulighed for at opspare timer, som kan benyttes samlet i en pulje. Der kan max opspares 90 timer inden for 6 måneder. Ikke forbrugte timer bortfalder.  For borgere med ophold i botilbud, hvor noget af ledsagelsen tilbydes som en del af tilbuddets ydelser, kan det samlede gennemsnitlige månedlige antal ledsagetimer ikke overstige 15. 

Hvem leverer ydelsen?

Borgeren kan selv vælge at udpege en ledsager, som kommunen ansætter til opgaven. Kommunen skal vurdere, om den ledsager, borgeren har udpeget, anses for egnet til opgaven. Du kan også benytte et privat firma til opgaven. 

Kompetencekrav til udføreren

Ledsageren skal være fyldt 18 år. Der kan som udgangspunkt ikke ske ansættelse af en ledsager med meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse. 

Opfølgning på ydelsen?

Efter behov eller ved ændringer i borgerens funktionsniveau.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Ydelsen er gratis for borgeren. Borgeren skal betale egne udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Borgeren skal betale for ledsagerens udgifter, f.eks. biografbillet, entré el.lign. På baggrund af sandsynliggjorte udgifter kan borgeren søge dækning af ledsagerens udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Satsen er 825 kr. (2014-niveau) indenfor et kalenderår.  Beløbet udbetales en gang årligt efter ansøgning fra borgeren.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Ledsageren kan medtages midlertidigt til udlandet jf. bekendtgørelse om midlertidigt ophold i udlandet.

Kvalitetsmål

 • Borger har fået en afgørelse inden for 4 uger efter ansøgning

Hvilke klagemuligheder er der?

Du kan klage inden for fire uger efter en afgørelse er truffet. Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt til Visitationen. Hvis visitator fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider