Plejeorlov

Plejeorlov

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om Social Service § 119-122

Hvilke behov dækker ydelsen?

Plejevederlag til personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Hvad er formålet med ydelsen?

At tilbyde døende borgere et alternativ til hospitalsophold eller andet døgnophold og dermed få mulighed for at blive passet af nærtstående i hjemlige omgivelser

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Afgørelsen træffes på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Følgende betingelser skal være opfyldt: 

  • Behandling af den syge borger skal være indstillet, og den fremtidige behandling er af lindrende karakter 
  • Der skal foreligge en terminalerklæring fra læge eller sygehus
  • At prognosen er kort levetid (vejledende varighed er 6 måneder)
  • At tilstanden ikke nødvendiggør hospitalsophold, ophold i plejebolig, på hospice eller lignende

Hvem kan modtage ydelsen?

Ydelsen tildeles borgere, der påtager sig pasning af en nærtstående terminalt syg borger. Kendetegnende for borgere, der modtager plejevederlag, er følgende:

  • De er ægtefælle, samlever, børn, forældre eller andre med så tæt tilknytning, at det er nærliggende, at pasningen varetages af den pågældende
  • At den terminal syge og den nærtstående er indforstået med, at der etableres et plejeforhold.

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

Borgere der er omfattet af personkredsen for § 118.
Plejeorlov kan ikke bevilges, hvis den terminal syge bor i plejebolig, på plejehjem, hospice o.l. 

Ydelsens omfang

Plejevederlaget udgør maks. 1½ gange sygedagpengesatsen og kan ikke overstige den hidtidige indtægt.
Det er muligt at få plejeorlov på mindre end 37 timer om ugen (deltidsplejeorlov) men ikke mere end 37 timer.

Plejeorloven kan deles mellem flere personer. Der er mulighed for at afbryde en plejeorlov og senere genoptage den, hvis der er behov for det.
Retten til plejevederlag ophører:

  • Ved plejeforholdets afslutning
  • Ved den terminalt syges ophold på mere end 14 dage på hospital eller hospice

Der gives plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet.
Kommunen skal, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis og ellers ville være blevet givet under indlæggelse på sygehus, yde hjælp til borgerens egen udgift til sygeplejeartikler o.l. Hjælpen ydes uden hensyntagen til den terminalt syges eller familiens økonomiske forhold.

Hvem leverer ydelsen?

Ansøgning om plejevederlag vurderes og afgøres af Visitations afdelingen. Afgørelsen træffes på baggrund af en konkret, individuel vurdering og der er krav om indhentning af lægefaglige oplysninger/terminalerklæring.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Kommunens almindelige tilbud om personlig pleje, hjælpemidler og sygepleje gives uafhængigt af, om der bevilges plejevederlag. Kommunen kan undtagelsesvis træffe afgørelse om ophør ar retten til plejevederlag, hvis plejen i hjemmet ikke anses for hensigtsmæssig. Hvis den terminalt syge indlægges i kortere tid på hospital eller lignende, medfører det ikke i sig selv bortfald af plejevederlag. Modtageren af plejevederlaget er forpligtet til at meddele ændringer i pasningsforholdet til visitator.

Kvalitetsmål

  • Afgørelse om tildeling af ydelsen træffes inden for 1 uge efter, at ansøgningen er modtaget i kommunen.

Hvilke klagemuligheder er der?

Du kan klage inden for fire uger efter en afgørelse er truffet. Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt til Visitationen. Hvis visitator fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider