Cykelstier Hendriksholms Boulevard

Cykelstier Hendriksholms Boulevard

Det er i budget 2023 afsat anlægsmidler til cykelstier på Hendriksholms Boulevard. 

Cykelstierne på Hendriksholms Boulevard er en del af Rødovre Kommunes cykelstrategi som blandt andet har til formål at få flere til at benytte cyklen. Derudover vil det være med til at skabe tryghed og sikkerhed for cyklisterne på vejen.

Udformning af projektet

Projektet strækker sig fra skel i vestsiden mod gymnasium og skole til kantsten i øst mod den grønne kile. Den grønne kile og det østlige fortov indgår derfor ikke i projektet og bliver bevaret i sin nuværende form. Projektet indeholder desuden ca. 85 meter cykelsti på den nordlige del af Rødovre Stationsvej fra Hendriksholms Boulevard mod Tårnvej.

Udformning af projektet er som følgende:

Fra skel i vest anlægges et 3 meter bredt fortov ud for Rødovre Gymnasium og Hendriksholms Skole. Derefter kommer en dobbeltrettet cykelsti på 3,5 meter. På ydersiden af cykelstien anlægges skråparkering, hvor der også indarbejdes en ny trærække for at opretholde et fremtidig boulevardpræg. Projektet afsluttes med en 3,5 meter bred kørebane, der ensrettes mod nord.

Ved anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs Hendriksholms Boulevard, separeres cyklister og bilister helt fra hinanden. Løsningen er mulig, da vestsiden alene består af Rødovre Gymnasium og Hendriksholms skole, hvor der kun er meget få indkørsler, der ikke bliver brugt til daglig parkering. I syd vil cyklisterne kunne komme til og fra cykelstierne uden konflikter med bilister. I nordgående retning føres cyklisterne over i østsiden ca. 45 meter fra Fritz Møller Vej, hvor der anlægges et kort stykke cykelsti. Her er der et fodgængerfelt med god oversigt, hvor cyklisterne kan foretaget tryg og sikker krydsning. 

Parkering etableres som 45 graders skråparkering. Parkeringen foregår i dag både på de anlagte parkeringsarealer, og ulovligt i plantebede, skillerabatter mm. Fremadrettet vil parkeringsmulighederne være tydeligt afmærkerede, så det er klart, hvor man har mulighed for lovligt at parkere. Mellem parkeringspladserne etableres en ny trærække for at opretholde en fremtidig boulevardbeplantning. Rødovre Gymnasium og Hendriksholms Skole har ikke parkering på egen grund. Det har derfor været et væsentligt parameter, at områdets parkeringsmuligheder i mindst muligt omfang forringes af projektet. Der er i dag 89 lovlige parkeringspladser langs boulevarden. I projektet anlægges der 84 pladser.

Trærækken i vestsiden fældes i forbindelse anlægsarbejderne. Der er i dag 36 træer i vestsiden. Fremadrettet er der fundet plads til 24 træer, der bliver placeret jævnt fordelt på strækningen. I østsiden fældes 1 træ, hvor cyklisterne føres over på østsiden.

Hastigheden nedsættes til 30 km/t, og der anlægges bump svarende til hastigheden.
På Rødovre Stationsvej anlægges der samtidig en cykelsti i den nordlige side af vejen mellem Tårnvej og Hendriksholms Boulevard. Cykelstien bliver anlagt, hvor der i dag er fortov, der derved samtidig nedlægges. Det nye fortov på østsiden skal derfor fremadrettet benyttes af gående langs Rødovre Stationsvej.

Tegninger af projektet kan ses i de politiske behandlinger via links nederst på siden.

Anlægsarbejderne:

Anlægsarbejderne forventes at foregå i perioden fra august 2023 til året udgang. Arbejderne opdeles i etaper med start fra Fritz Møllers Vej og slut ved Rødovre Stationsvej. 

Fra anlægsarbejdernes start vil Hendriksholms Boulevard blive permanent ensrettet mod nord og hastigheden nedsat til 30 km/t. 

Under anlægsarbejderne vil der begrænsede muligheder for parkering på strækningen. 

Det skal samtidig understreges, at det jf. Færdselsloven ikke er tilladt at parkere i skillerabatten og i overkørslerne i den østlige siden af vejen. 

Politiske behandlinger:

Teknik- og Miljøudvalget 15. marts 2022 sag 22: www.rk.dk/politik/politiske-udvalg/visning/moede/TMU-UID189012-1/ 

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022 sag 202:
www.rk.dk/politik/kommunalbestyrelsen/visning/moede/KB-UID190710-1/ 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider