Rødovres skoler bliver udvidet og renoveret

10/05-2023

Rødovre har vokseværk og mange nye borgere flytter til kommunen – det gælder også de små af slagsen. Over de næste ti år skal kommunens skoler rumme op mod 1.000 flere børn og unge. Samtidig er Rødovre Kommune en stærk velfærdskommune med høje ambitioner på børnenes og de unges vegne. Derfor går kommunen i gang med en omfattende udbygning og renovering af skolerne. 

”Det er vigtigt, at alle børn og unge på vores skoler har gode læringsmiljøer og har det godt – også i takt med, at der kommer flere til. Derfor udvider og renoverer vi nu vores skoler over de næste ti år,” fortæller Flemming Lunde Østergaard Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget. 

De overordnede pejlemærker for udbygningerne og renoveringerne blev besluttet på det seneste møde i Kommunalbestyrelsen, og den endelige finansiering og planlægning afhænger af forhandlingerne om næste års budget.

Pejlemærkerne fokuserer blandt andet på at udskolingen skal styrkes, at der etableres moderne indendørs og udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg samt, at idrætsfaciliteterne til både skole og idrætsliv udvikles på skolerne. Se alle otte pejlemærker nederst.

”Skoleudbygningerne og –renoveringerne er til gavn for alle skolebørnene i Rødovre. Alle vores elever får gradvist nye, moderne læringsmiljøer med fokus på faglighed og trivsel og et godt indeklima, som lever op til de standarder, der er på området i dag," siger Flemming Lunde Østergaard Hansen. 

Midlertidige lokaler mens der bygges

Under byggerierne på skolerne vil der opstå behov for at finde plads til undervisning andre steder. En del af behovet kan løses internt på den enkelte skole, men der vil også være behov for ekstra, midlertidige lokaler, indtil eleverne kan vende tilbage til de udbyggede og renoverede rammer. Her vil en stor del af løsningen indebære pavilloner. 

”Vi har valgt at bruge pavilloner som en del af de midlertidige lokaler på skolerne, fordi moderne pavilloner opfylder alle krav til en moderne skole både i forhold til læring og pædagogisk samt i forhold til indeklima, arbejdsmiljø og akustik. Vi har desuden allerede gode erfaringer med pavilloner på Valhøj Skole, hvor både børn, unge og lærere er glade for dem,” siger Flemming Lunde Øster-gaard Hansen.  

LÆS MERE: På siden her kan du læse mere om planerne.

Skolerne går langsomt fra tre til fire spor

I takt med, at skolerne bliver udvidet og renoveret, vil de gå fra at have tre spor på hvert klassetrin til at have fire spor. Denne proces vil ske løbende over flere år. Eleverne vil altså ikke møde ind efter en sommerferie til en skole, der lige pludselig har fire spor på alle klassetrin, og skolens fysiske rammer vil være klar til det, når behovet er der.

”Det er meget vigtigt for os, at vi kan holde fast i vores klasseloft på maks. 24 elever, også når der om nogle år er allerflest på vores skoler. Med udbygningerne af vores skoler og udvidelserne til fire spor sikrer vi, at der er plads til både de børn, der går i 1. klasse nu, og dem, der kommer i fremti-den, samtidig med, at vi beholder vores klasseloft,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen. 

Pejlemærkerne tager også højde for behovet for fleksibilitet. For eksempel peger prognoserne lige nu på, at børnetallet falder igen fra 2031. Derfor bliver udbygningsplanen løbende tilpasset for at ramme den kapacitet, der er brug for, når behovet topper. Hvis behovet for klasseværelser falder igen, vil lokalerne kunne omdannes til nye fælles læringsmiljøer.

 

FAKTA: 

Valhøj Skole er som den første skole i gang med at blive renoveret og udvidet fra tre til fire spor. 

Børne- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med Teknisk Forvaltning planlægge rækkefølgen for, hvornår hver enkelt skole skal udbygges og renoveres. Både elever, forældre, medarbejdere og ledelse vil blive inddraget i forløbet med udbygning og renovering på hver enkelt skole, så der undervejs kan sikres gode rammer i skolens hverdag. 

Pejlemærker for udvidelser og ombygninger af skoler i Rødovre

  1. Vi planlægger ud fra en fleksibel strategi med en udbygning, der matcher behovsprognosen og så folkeskolerne som udgangspunkt kan udvides fra tre til fire spor. Skoleplanen forhol-der sig dermed løbende til ændringer i børnetallet, således at kommunen ikke bygger til me-re end kapacitetsbehovet tilsiger. Eksempelvis peger prognoserne på nuværende tidspunkt på, at væksten falder fra 2031, hvilket udbygningsplanen årligt skal forholde sig til.
  2. Alle folkeskoler skal være socialt, organisatorisk og økonomisk bæredygtige.
  3. Vi udbygger bæredygtigt og renoverer fremfor at bygge nyt og i tråd med øvrige kommunale strategiske indsatsområder.
  4. Der indtænkes lokaler med flere funktionaliteter, og hvor der er bedre mulighed for, at SFO og skole kan deles om udvalgte lokaler i større omfang end i dag.
  5. Udskolingen styrkes med stærke fagmiljøer i tråd med de gældende politiske mål om stærke udskolingsmiljøer. Organisering og indretning af skoledagen i udskolingen skal understøtte den faglige kvalitet, og fx give eleverne mulighed for at bevæge sig mellem forskellige lokaler i løbet af dagen og med mulighed for nytænkning af linjer.
  6. Der etableres moderne indendørs og udendørs læringsmiljøer, og der skabes læringsmiljøer for alle med fokus på bevægelse og leg både i skoletid og i fritidsliv samt et godt indeklima.
  7. Om- og tilbygningerne ses som anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så folkeskolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet ge-nerelt.
  8. Trafiksikkerheden øges på skolevejene.