Projektbeskrivelse

Budgetresolution vedrørende udvikling af idrætsfaciliteter i Rødovre

Projektbeskrivelse

Fold alle ud

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2024 besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til politisk behandling, der beskriver ambitionsniveau og rækkefølgeplan for renovering og udbygning af Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal, Espelunden samt faciliteter, der understøtter motion i naturen og bymiljøet.

Oplægget skal dels sikre, at Rødovre Kommunes mange nye medborgere også i fremtiden kan være idrætsaktive, dels prioritere mellem foreningernes og borgernes mange forskellige behov og ønsker, hvilket er særlig vigtigt i en kommune som Rødovre, hvor pladsen sætter sine naturlige begrænsninger.

Oplægget skal udfærdiges med udgangspunkt i Rødovre Kommunes Idrætspolitik, der angiver værdier og visioner for fremtidens idrætsliv i Rødovre. Oplægget skal desuden tage udgangspunkt i DGI’s visionsoplæg, der beskriver retning og hovedgreb for udvikling af facilitetsområdet i kommunen. I Rødovre Kommunes Idrætspolitik og DGI’s visionsoplæg er der fokus på:

 • Multifunktionalitet
 • Bæredygtighed
 • Mangfoldighed og varieret aktivitetstilbud
 • Gode rammer for socialt samvær og mødesteder for fællesskaber
 • Bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter, herunder fra tilskuere til deltagere
 • Fælles brug af haller, sale og klublokaler
 • Åbne og inviterende faciliteter
 • Synlighed og tryghed

Tilsammen udgør Rødovre Kommunes Idrætspolitik og DGI’s visionsoplæg de overordnede rammer for processen. Oplægget skal desuden udfærdiges via inddragelse af relevante aktører, herunder politikere, idrætsforeninger, oplysningsforbund, spejderforeninger, borgere, fagfolk samt medarbejdere og ledere i Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning. Processen vil tage udgangspunkt i Sammen om Rødovre og de metodiske greb herfra.

Formål

Med udgangspunkt i ovenstående er formålet:

 • at formulere overordnede målsætninger og principper for renovering og udbygning af hhv. Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Espelunden. Disse tager udgangspunkt i visionsoplæggets overvejelser i forhold til følgende:
     
  • Nye vs. traditionelle idrætsgrene
  • Store vs. små foreninger
  • Foreningsidræt vs. selvorganiseret idræt
  • Målgrupper
 • at beskrive og vurdere fordele og ulemper samt muligheder og prioriteringer vedr. visionsoplæggets forslag til udviklingstiltag ved Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Espelundens Idrætsanlæg, herunder:
    
  • Udbygning og renovering af Rødovrehallen og udendørsområdet, herunder
   • Etablering af en ny multihal/motorikhal ved Rødovrehallen
  • Udviklingspotentialer ved Espelundens Idrætsanlæg
  • Udviklingspotentialer ved Rødovre Stadionhal
  • At indhente/opsamle forslag til andre anlægsprojekter ved hhv. Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Espelundens idrætsanlæg
 • at udarbejde en prioriteret rækkefølgeplan for renovering og udbygning af hhv. Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Espelundens Idrætsanlæg
 • at lave en kobling mellem ovenstående og udviklingen af idrætsfaciliteter i det nye Valhøj Erhvervskvarter

Arbejdsgruppen afrapporterer i juni måned 2024 i form af et notat til Kultur- og Fritidsudvalget, der sammenfatter arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger. Notatet vil dels beskrive de overordnede målsætninger og principper for renovering og udbygning, dels beskrive muligheder og anbefalinger til renovering af Rødovrehallen og/eller etablering af ny multihal/motorikhal. Desuden orienteres der om evt. idéer og forslag til andre anlægsprojekter ved Rødovre Stadionhal og Espelundens Idrætsanlæg. Afrapporteringen kan indtænkes i Budget 2025.

Med udgangspunkt i anbefalingerne fra arbejdsgruppen skal der i efteråret og vinteren 2024/2025 udarbejdes konkrete projektskitser omkring Rødovrehallen, der kan lægges op som kommende budgetønsker. De konkrete projekter vil blive udarbejdet internt i Rødovre Kommune med hjælp fra eksterne samarbejdspartnere, fonde og interesseorganisationer.

Sammensætning af udvalg

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med idéer, anbefalinger og prioriteringer i processen. Det søges at sammensætte en gruppe på 10 medlemmer bestående af følgende:

 • 2 med træner-/ledererfaring fra en idrætsforening med mere end 300 medlemmer, hvoraf én er under 25 år.
 • 2 med træner-/ledererfaring fra en idrætsforening med mindre end 300 medlemmer, hvoraf én er under 25 år.
 • 1 med erfaring fra ledelse i et oplysningsforbund
 • 1 med erfaring fra ledelse i en spejderforening
 • 1 med viden om selvorganiseret idræt og/eller udbredelsen af nye idrætsgrene
 • 1 med viden om kommerciel idræt og/eller udbredelsen af nye idrætsgrene
 • 1 med viden om innovation og tendenser inden for idrætsbyggeri
 • 1 borger over 65 år med erfaring i seniorers (65+) brug af idrætsfaciliteter

Forvaltningen åbner for tilmelding til arbejdsgruppe i januar måned. Herefter udvælger forvaltningen de deltagende medlemmer.

Medarbejdere fra Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning vil deltage i arbejdsgruppens møder med henblik på at understøtte, facilitere og vejlede undervejs i processen.

Tidsplan

Januar 2024
Forvaltningen åbner for tilmelding til arbejdsgruppe. Herefter udvælger forvaltningen de deltagende medlemmer. 


6. februar 2024
Orientering om proces og tidsplan i KFU, BSU og TMU


Februar 2024 - Arbejdsgruppemøde 1:

 • Oplæg af fagfolk om bevægelsesvaner, idrætstrends, eksempler på vellykkede byggerier mm.
 • Drøftelse af eksisterende styrker og svagheder på idræts- og fritidsområdet, herunder målgrupper og aktivitetstyper.
 • Drøftelse af procesplan  

Marts 2024 - Studietur:

 • Studietur til moderne og vellykkede idrætsfaciliteter i København eller omegn
 • KFU, BSU og TMU inviteres til at deltage på studiebesøget

Marts 2024 - Arbejdsgruppemøde 2:

 • Temadrøftelse af hhv. Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Espelundens Idrætsanlæg. Indledende drøftelser om prioriteringer.
 • Evt. besøg ved de respektive områder

April 2024 - Arbejdsgruppemøde 3:

 • Med udgangspunkt i oplæg, drøftelser og studietur fremlægger forvaltningen mulige forslag til principper for hvert område samt oplæg til konkrete anlægsprojekter for hvert område
 • Drøftelse og prioritering af forvaltningens forslag

Maj 2024
Forvaltningen formulerer endelig udkast til anbefalinger


Juni 2024
Arbejdsgruppen afslutter deres arbejde med politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget


Sommer 2024
Budgetforhandlinger


Oktober 2024
Budget 2025 godkendes


Efterår og vinter 2024/2025
Forvaltningen udarbejder konkrete projektskitser, der kan lægges op som kommende budgetønsker. Eksterne samarbejdspartnere, fonde og interesseorganisationer vil blive inddraget i ønsket omfang.


Sideløbende med ovenstående planlægges der løbende orientering om proces og resultater i KFU.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider