Foreningslivet

Råd og vejledning til foreningslivet samt læs mere om midlertidig overnatning og retningslinjer for reklamer på Rødovre Kommunes idrætsanlæg

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om godkendelse som forening

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Registrer din forening på Virk.dk (oprettelse af CVR nr.)

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Foreningslivet

Fold alle ud

Oprettelse af en forening

Her finder du vejledning til, hvordan du udarbejder vedtægter for din forening. For at kunne oprette en forening, skal der udarbejdes vedtægter og nedsættes en bestyrelse.

Har du spørgsmål om, hvordan du starter en forening, kan du ringe til

Børne- og Kulturforvaltningen
Telefon 36 37 76 32 eller 36 37 76 34

Ønsker du at etablere en forening, hvortil kommunen skal yde et tilskud og/eller stille kommunale lokaler til rådighed, er der nogle kriterier, der skal opfyldes. 

 • Foreningen skal udøve folkeoplysende aktiviteter
 • Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af en vedtægt.
 • Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed/aktivitet efter Folkeoplysningsloven.
 • Foreningen skal have en bestyrelse. 
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget. 
 • Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. 
 • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. 
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Rødovre Kommune 
 • Foreningen skal have en virksomhed/aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig.

Nederst på siden finder du forslag til vedtægter.

Retningslinjer for tilskudsberettiget foreningsarbejde i Rødovre

§ 1. Formål

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab og styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 2. Virksomhedens omfang

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er tilknyttet deltagerbetaling.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig glædende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende aktiviteter for en bestemt, afgrænset deltagerkreds som frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Aktiviteten for den samme deltager kan dog kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i 1 år. 

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om fravigelse af kravet om deltagerbetaling jf. stk. 2.

Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Der stilles offentlige lokaler til rådighed til aktiviteter.

Foreningen skal opfylde tilskudsbetingelserne i Folkeoplysningsloven, men det er ikke en betingelse, at der gives tilskud til aktiviteten.

Tilskudsbetingelserne er, at foreningen 

 • tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde
 • har et formuleret formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten
 • har en bestyrelse
 • er demokratisk opbygget
 • bygger på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • at den er hjemmehørende i Rødovre Kommune
 • at have en virksomhed/aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig

Undtaget fra ovenstående krav er ikke organiserede-grupper, som jf. nedenstående § 9 får tilskud fra ”puljen til udviklingsarbejde” jf. Folkeoplysningslovens § 6 stk. 3., ligesom der skal stilles egnede ledige lokaler til rådighed til aktiviteten.

Nye foreninger

Nye foreninger skal indsende nødvendige oplysninger, der dokumenterer at ovenstående retningslinjer er opfyldte. Nederst på siden her finder du vejledning til udarbejdelse af vedtægter for en forening.

§ 3. Ansøgningsfrist

Ansøgning om tilskud til det frie folkeoplysende foreningsarbejde til et kalenderår indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober året før.

§ 4. Begrænsning

En forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed.

Et eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetalingen ved foreningens aktiviteter efter Folkeoplysningsloven, skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for Folkeoplysningslovens område.

Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetalingen ved forenings aktivitet og virksomhed efter Folkeoplysningsloven, tilfalde almennyttige formål.

Dette skal samtidig fremgå af forenings vedtægter.

Vejledning til oprettelse af CVR-nummer

På denne side finder du alle de oplysninger, du har brug for, for at få registeret din forening med et CVR-nummer.

 • Log på med din personlige MitID – øverste højre hjørne
 • Registrer foreningens oplysninger, herefter vil der blive sendt en kvittering til den oplyste e-mailadresse og en skriftlig bekræftelse til den oplyste postadresse.

Når foreningen har modtaget et CVR-nummer, skal den kontakte sit pengeinstitut, der herefter indberetter den til NemKonto.

Til sidst skal foreningen melde det nye CVR-nummer til relevante myndigheder, så der kan udbetales penge til foreningen.

Revisionsinstruks for foreninger

Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningen. 

I henhold til kap. 8, § 29 stk. 4. i Folkeoplysningsloven, kan Kommunalbestyrelsen beslutte formkrav til regnskabsaflæggelse og revision, herunder om foreningens regnskab skal revideres af en valgt revisor eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved en registreret eller en statsautoriseret revisor. 

I henhold til de gældende retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger er det fastlagt, at foreninger der samlet modtager tilskud fra Rødovre Kommune på under 500.000 kr. skal lade deres regnskab revidere af den på generalforsamlingen valgte revisor, og at revisionen skal ske i overensstemmelse med nedenstående instruks. 

For folkeoplysende foreninger, der samlet modtager tilskud fra Rødovre Kommune på over 500.000 kr. er det fastlagt, at foreningens regnskab skal revideres af en registreret eller en statsautoriseret revisor i overensstemmelse med nedenstående instruks. 

§ 1 - Revisionens omfang 

Revisionen omfatter foreningens årsregnskab efter lovens kap. 5 og 7 herunder dokumentation for deltagernes samlede kontingentbetaling ved deltagelse i aktiviteten efter kap. 5, og regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer jf. § 29 stk. 4. jf. Lov om støtte til Folkeoplysning af 25.03.2002. 

Revisor påtegner foreningens årsregnskab. Det skal af påtegningen fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks og i overensstemmelse med Lov om støtte til Folkeoplysning med tilhørende bekendtgørelse. 

Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. 

§ 2  - Revisionsplan 

Revisionen tilrettelægges af revisor under hensyn til reglerne i denne instruks og foreningens administrative struktur og forretningsgang, herunder den interne kontrol, der måtte eksistere i foreningen. 

Ved revision af regnskaber for tilskud over 500.000 kr. skal der normalt foretages revision i årets løb, herunder et uanmeldt kasseeftersyn, og gennemgang af de eksisterende forretningsgange. Endvidere skal det påses om den interne kontrol er betryggende. 

Revisionen skal udføres ved stikprøvekontrol. Revisionens omfang må tilpasses foreningens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 

Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik. 

Ved revisionen efterprøver revisor:  

 • Om foreningens dispositioner er i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen, administrative forskrifter herunder Rødovre Kommunes retningslinjer og foreningens vedtægter. 
 • Om foreningen har overholdt de tilskudsbetingelser, som loven giver mulighed for, samt hvad Undervisningsministeriet og Kommunalbestyrelsen har fastsat inden for lovens rammer. 
 • Om de registrerede aktive, passive og tilskudsberettigede medlemmer har betalt det på den årlige generalforsamling fastlagte kontingent. 
 • Om de eksisterende forretningsgange indebærer en betryggende intern kontrol.
 • Om foreningens bogføring for f.eks. skat og moms er i overensstemmelse med reglerne. 

§ 3 - Revisionspåtegning 

Revisor tilkendegiver ved sin påtegning, at den gennemførte revision af årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger, og om hvorvidt de modtagne offentlige tilskud fra Rødovre Kommune er anvendt i overensstemmelse med givne vilkår og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. 

Såfremt revisor bliver opmærksom på forhold, som ikke er i overensstemmelse med grundlaget for modtagelse af offentlige tilskud, skal dette anføres ved påtegning af årsregnskabet. 

§ 4

Foreningens årsregnskab skal jf. Lov om støtte til Folkeoplysning underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og skal fremsendes til Rødovre Kommune i forbindelse med ansøgning om tilskud. 

Referat fra den årlige generalforsamling eller foreningens klubblad skal fremsendes til Rødovre Kommune, således at der foretages en dokumentation for de udbetalte tilskud fra Rødovreordningen m.v. 

Instruksen har gældende virkning fra 01.01.2003, og omfatter de foreninger, der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde, der er etableret i henhold til Folkeoplysningsloven. 

Godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08.10.2002.

Forslag til vedtægter for frivillige folkeoplysende foreninger

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er ……… og dens hjemsted er i Rødovre Kommune. 

§ 2. Foreningens formål: 

Foreningens formål er at tilbyde …………… interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i ……………… at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. 

§ 3. Medlemmer: 

Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål. 

§ 4. Kontingent: 

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

§ 5. Regnskab og revision: Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til med-lemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares i …… bank / NemKonto. 

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hver år i …… måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

§ 7. Dagsorden: 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning. 
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
 4. Behandling af indkomne forslag. 
 5. Fastsættelse af kontingent. 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 7. Valg af revisor og suppleant. 
 8. Eventuelt. 

§ 8. Stemmeret og afstemning: 

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret. 

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, 

jf. § 11. 

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en begrundet dagsorden. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 

§ 10. Bestyrelsens ledelse: 

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af ……… medlemmer. 

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Rødovre Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges de ulige år, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges de lige år. 

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 

For at være valgbar, skal den foreslåede personlig være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg. 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. 

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling. 

§ 11. Opløsning/ændring af formåls paragraf: 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. 

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med simpelt flertal, uden hensyn til de fremmødes antal. 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud …… 

(NB! Det skal være en almennyttig forening eller organisation) 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den …… 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider