Arkiv 2014

Arkiveret høringssvar 2014

Arkiveret høringssvar 2014

Fold alle ud

Høringssvar vedr. Affaldsplan

Rødovre, den 29. oktober 2014

Rådhuset,
Rødovre Parkvej 150,
2610 Rødovre

Mærke: Affaldsplan 2014 - 2014 - Rødovre, den 29. oktober 2014.

SeniorRådets kommentarer til udkastet til Affaldsplan 2014 – 2024.

SeniorRådet finder, at det udsendte udkast til affaldsplan er et godt redskab for det videre arbejde med en hensigtsmæssigt tilrettelæggelse af den fremtidige affaldshåndteringen i Rødovre i dialog med borgere og virksomheder.

Planen indeholder efter SeniorRådets opfattelse en klar beskrivelse både af hvad der ønskes opnået på affaldsområdet, hvorfor netop de visioner er opstillet, og om de konkrete mål for hvert enkelt indsatsområde.

SeniorRådet er opmærksom på, at der er tale om et plandokument, som efter vedtagelsen skal udmøntes i praktiske foranstaltninger, men rådet kunne godt have tænkt sig, at der under de enkelte initiativer havde været en lidt nærmere beskrivelse af, hvordan målene er tænkt opnået.

Dette gælder f.eks. indsamling af sparepærer hos de ældre, der ikke så nemt kan bruge genbrugsstationen. 

Det er vigtigt, at der i forbindelse med selve implementeringen af de forskellige tiltag på affaldsområdet bliver taget hensyn til hvordan det kan ske på en sådan måde - ikke alene i forhold til den aldersgruppes interesser, som SeniorRådet skal varetage, - men også for at målene generelt skal lykkes.

SeniorRådet deltager derfor meget gerne i det videre arbejde med implementeringen af affaldsplanen.

Med venlig hilsen
På SeniorRådets vegne
Ruth Mørch
Tlf: 21267755

Høringssvar til kommuneplan

Rødovre , den 2. april 2014

SeniorRådet har følgende bemærkninger til Kommuneplan 2014

Bebyggelses %

Vi finder at bebyggelses % i forslagene udvides væsentligt, og der vil ske en byfortætning. 

At der forslås en forøgelse af bygning i højden, som vi finder uhensigtsmæssigt.

Rødovre kommune skal ikke være en højhus kommune. 

Nybygning

Der skal ved nybygning sikres lys og luft mellem bygningerne.

Adgangsforholdene skal være ældre og handicapvenlig

Ældreområdet

Der er ikke i forslagene nævnt bygning af ældreboliger. I takt med at der bliver flere ældre vil der være behov for ældreegnede boliger, bofællesskaber og plejeboliger.

Med venlig hilsen

Ruth Mørch
Formand for SeniorRådet

Høringssvar til Kvalitetsstandarder

Rødovre, den 20. marts 2014

Hovedrengøring

Under eksempler på hovedrengøring er ikke nævnt lofter, hvilket vi er orienteret om også ville indgå.

Puljen til hovedrengøring

Det er vores opfattelse det beløb, der afsat af ældrepuljen til hovedrengøring, er sat for lavt. Da 4 timers hovedrengøring ikke er tilstrækkeligt til, at der kan leveres en ordentlig rengøring.

Med venlig hilsen
Ruth Mørch
formand

Høringssvar vedr. kommunale hjemmesider

Rødovre, den 3. december 2014

Til Borgerservice
att. Carsten Petersen

Baggrund for henvendelsen:

DANSKE ÆLDRERÅD bad i august landets ældre-/seniorråd finde ud af, om de ældre medborgereres benyttelse af de kommunale hjemmesider.

Man bad seniorrådene om, at fem af rådets medlemmer besvarede et spørgeskema udarbejdet af DANSKE ÆLDRERÅD, hvilket vi efterfølgende har gjort.

Efterfølgende har de 5 medlemmer, udvekslet meninger og erfaringer om Rødovre Kommunes hjemmeside, med fokus på oplysninger til pensionister på hjemmesiden.

Vi tillader os derfor, at sende nedenstående konklusioner frem til Borgerservice, så vi i fællesskab kan skabe optimale og nemme løsninger til gavn for vores ældre borgere.

Konklusion:

Vi oplevede gennem vores brug af hjemmesiden, at den på de fleste punkter fungerer udmærket, og er forholdsvis nem at gå til.

Der er dog enkelte undtagelser:

Siderne omkring plejehjemmene mener vi skal revurderes og gøres mere overskuelige. Man kan ikke få oplysninger om alle plejehjem, og man henviser til pensionisthåndbogen, som ikke indeholder noget om plejehjem, og der ikke noget samlet overblik.

Siden omkring forebyggende hjemmebesøg er en meget stor menu, med mange underpunkter. Den burde kunne laves mere kortfattet.

Til sidst et stort ønske om, at der laves et link på forsiden af rk.dk. der skal hedde: Pensionist. Når borgerne trykker på dette link skal alle relevante oplysninger omkring pensionister komme frem. Her giver Rødovrebogen jo en rigtig god vejledning.

Rødovrebogen er hidtil kommet i en trykt udgave i samarbejde med Rødovre

Lokal Nyt, men den vil ikke mere udkomme på denne måde. Det er vel et spørgsmål om hvor mange der har den liggende. Det gør den jo til gengæld på hjemmesiden, men man kan kun komme ind på den, hvis man skriver i rubrikken: Søgeord.

Men hvor mange er klar over dette ?, Derfor skal der være et direkte link til denne, og der skal planlægges nogle opdateringsplaner fremadrettet.

Fra SeniorRådets side vil vi foreslå, at det oplyses på de meddelelser, der sendes på papir til pensionister, der ikke har internet eller som ikke kan betjene en computer, at man altid kan henvende sig i Borgervice. Her kan man få oplysninger og hjælp vedrørende informationer, blanketter m.v. som ligger på kommunens hjemmeside.

Vi håber, at Borgerservice vil se positivt på vores henvendelse, og eventuel tage et lille møde med os om forbedring af hjemmesiden, til glæde for vores målgruppe.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne
Preben Riel
Mail: pr77@remove-this.it.dk – Tlf: 3641 1606