Arkiv 2015

Arkiveret høringssvar 2015

Arkiveret høringssvar 2015

Fold alle ud

Høringssvar vedr. Irmagrunden

 

Rødovre den 23. april 2015

Rødovre Kommunalbestyrelse
Rådhuset
Rødovre Parkvej  150
2610 Rødovre

SeniorRådets kommentarer til forslag lokalplan 133 Irmabyen.

SeniorRådet finder forslaget meget spændende og ambitiøst.

Vi har følgende kommentarer til forslaget.

Bebyggelses procent

En bebyggelses procent på 85 er efter vores opfattelse for høj.

Seniorboligerne

Der står i forslaget, at opholdsrum og soverum så vidt muligt skal vende mod stille facade, på grund af støjgene, nogle af Seniorboligerne vil derfor få opholdsrum og soverum direkte mod øst, som vil bevirker at der kun vil være morgensol, hvilket vi finder uheldigt.

Det er svært at vurderer hvor meget Town Houses bebyggelsen vil skygge for Seniorboligerne.

Støjgener fra Korsdalsvej

SeniorRådet finder at 1 meter støjmur ikke er tilstrækkeligt, som støjværn mod Korsdalsvej.

Affaldshåndtering

Der er beskrevet affaldsgårde i planen, og borgere skal sorterer affald efter Rødovre Kommunens bestemmelser, i den forbindelse vil vi gøre opmærksom på at beholdere til de enkelte boliger, skal placeres så de er let tilgængelige.

Offentlig transport

I dag kører bus 13 som den eneste på Korsdalsvej, SeniorRådet er af den opfattelse, at med så stor en tilgang af borgere i Irmabyen, er det ikke tilstrækkeligt med den ene bus, og forslår forlængelse af bus 6a. Endvidere at kommunens servicebus får rute dertil.

Med venlig hilsen
På SeniorRådets vegne
Ruth Mørch

Høringssvar til udkast til ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune

Rødovre den 6. februar 2015 

Rødovre Kommune
Social-og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Att. Mette Kaltoft.

Seniorrådets høringssvar til udkast til ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune.

Seniorrådet har modtaget kommunalbestyrelsens godkendte første udkast til ny sundhedspolitik til høring.

Seniorrådet finder overordnet, at det er et flot og ambitiøst forslag, udfordringen for os at se bliver at få handleplaner implementeret. Så der leves op til de flotte mål, som udkastet indeholder.

Her finder vi det vigtigt at borgerne bliver inddraget, specielt med de grupper indsatsen rettes mod.

Seniorrådet vil her gøre opmærksom på de ældre i kommunen.

Under strategimål 2: Gode og relevante sundhedstilbud, nævnes forebyggende indsats m.m. her finder Seniorrådet det vigtigt at der her indføjes vedligeholdelses træning, som er vigtigt for at bevare, så en god fysisk form som muligt.

Her nævnes også inddragelse af målgrupper i planlægningen og udvikling af indsatserne.

Her finder Seniorrådet det naturligt at vi inddrages i det samarbejde.

Endelig skal der bemærkes at ældre i sundheds politikken, alene omtales på side 7, ældre, som efter vor opfattelse har et stort behov for sundheds ydelser. Så de kan leve et aktivt og værdigt liv gennem hele livet.

Seniorrådet deltager gerne i det videre arbejde.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne
Ruth Mørch

Høringssvar vedr. Seniorrådets budget

Rødovre den 14. august 2014

SeniorRådet har en kommentar til den Tekniske budget rapport.

Heraf fremgår at der er afsat kr. 156.000, til SeniorRådets arbejde . Dette beløb er til diæter, aktiviteter, kontorudgifter m.m.

Der bruges en stor del af beløbet til diæter, vi søger derfor om at få beløbet hævet med kr. 40.000 - 50.000.

Håber på en positiv indstilling.

Udover det tager vi budget 2015 til efterretning. 

Med venlig hilsen
Ruth Mørch