Arkiv 2016

Arkiveret høringssvar 2016

Arkiveret høringssvar 2016

Fold alle ud

Høringssvar: Udkast til ny handicappolitik

Det er med stor interesse SeniorRådet har læst udkastet til ny handicappolitik, som vi finder positive og med flotte målsætninger.

Det er positivt at borgere bliver inddraget i udformningen af politikken, specielt de borgere der er ramt af et handicap, som omfatte alle aldre.

SeniorRådet finder det specielt vigtigt med tilgængelighed, da ældre handicappede for os at se er den gruppe borgere der har de største problemer med at kunne deltage i aktiviteter, så tilgængelighed skal prioriteres højt.

Udkastet kan ikke stå alene, med Handicappolitikken i 2008, blev der udarbejdet et idekatalog.
SeniorRådet er af den opfattelse, at det hører med.

Med venlig hilsen 

På SeniorRådets vegne
Ruth Mørch

Tlf. 21267755

Høringssvar: Sammen om Rødovre

Bæredygtig byudvikling. Forslag til Kommuneplansstrategi 2016.

Rødovre, den 19.april 2016

Til Kommunalbestyrelsen i Rødovre.

SeniorRådets høringssvar til: 

  • Sammen om Rødovre
  • Bæredygtig byudvikling
  • Forslag til Kommuneplansstrategi 2016
  • Bæredygtig og attraktiv byrum

Der skal findes en løsning på storskraldordningen. Det skæmmer kommunen, når affald placeres på fortove flere dage før afhentning.

SeniorRådet foreslår flere aktiviteter på Rådhuspladsen. Det kan f.eks. være torvedage, loppemarked, musik, cafemiljøer m.m. Kunsten, der findes i Rødovre, skal synliggøres.

For at mindske CO2 udslippet foreslås flere offentlige el-biler.

De grønne områder

SeniorRådet foreslår, at der opsætte flere bænke rundt omkring i kommunen med grøn beplantning omkring, så man får lyst til at slå sig ned, og de ældre borgere får større mulighed for at færdes i byen. Flere træer, buske og blomster langs veje og fortove. Samt bedre vedligeholdelse af disse. Borde og bænker i de grønne områder.

Effektiv mobilitet. Flere cykelstier. SeniorRådet foreslår flere steder med redskaber til udendørs træning.

Der foreslås 2 servicebusser, som har udgangspunkt fra Rødovre station i den sydlige ende og Islevbadet i den nordlige ende, samt med flere afgange også om lørdagen.

SeniorRådet foreslår, at der opstilles flere offentlige toiletter bl.a. på Vestvolden.

Bedre vedligeholdelse af veje og fortove, samt bedre belysning, så det er trygt at færdes om aftenen og natten.

Med venlig hilsen 

På SeniorRådets vegne
Ruth Mørch

Høringssvar: Forslag til omlægning af de forbyggende hjemmebesøg

Rødovre den 10. marts 2016

SeniorRådet har enkelte kommentarer til ovennævnte. Punkt 3. Borgere på 75 år, som ikke er i særlig risikogruppe her skal det tydelig gøres at disse borgere altid vil modtage et brev. Ordet empowerment skal skrives med et dansk ord.

Med venlig hilsen 

På SeniorRådets vegne
Ruth Mørch

Høringssvar: Vi finder løsninger sammen

Rødovre den 4. januar 2016

SeniorRådets høringssvar til Rødovre Kommunes forslag til politik for socialt udsatte borgere ”Vi finder løsninger sammen”

Det er med interesse, vi har læst forslag til ovennævnte. I det ambitiøse projekt finder vi målsætningerne positive og visionær, men mangler i forslaget nogle faktuelle oplysninger.

Det er vanskeligt, at gennemskue hvad projektet indebære af økonomi. Ligesom det er svært at gennemskue, om projektet kan få konsekvenser for andre projekter i kommunen, som også kræver økonomi og resurser. SeniorRådet er af den opfattelse, at det medfører flere ansatte, så det ikke øger presset på nuværende personale.

Vi ser frem til en afklaring af hvordan det opsøgende arbejde vil blive etableret.

Selvom ældre borgere nok ikke efter vores opfattelse er den mest udsatte gruppe i forhold til projektet, kan det ikke udelukkes, at der også findes en del ældre borger, der er socialt udsatte og ensomme.

I den forbindelse vil vi med interesse følge hvordan der findes frem til disse.

Ligesom det bliver spændende at følge hvor mange borgere det er socialt udsatte.

Vi deltager gerne i det videre arbejde og ser frem til at projektet følges op af handleplaner.

Med venlig hilsen 

På SeniorRådets vegne
Ruth Mørch