Arkiv 2018

Høringssvar 2018

Fold alle ud

Høringssvar - Kvalitetsstandarder 2019

Rødovre Kommunalbestyrelse
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Rødovre den 6. november 2018

Seniorrådet har læst forslagene til nye kvalitetsstandarder, og vi har følgende kommentarer:

Hvor der er nævnt hjælp fra pårørende, er det en forudsætning, at de pårørende er en del af husstanden, at det er med pårørendes accept, at pårørende aldrig kan være en erstatning for det professionelle personale men at samarbejde med pårørende er vigtigt.

Vi opfordrer til, at der i formulering af kvalitetsmål kun anvendes formuleringer, som er målbare. Vi opfordrer til, at formuleringer som ”så vidt muligt” eller ”det tilstræbes at” ol. undgås.

I kvalitetsstandarderne for ”Rehabilitering personlig hjælp og pleje” og ”Personlig hjælp og pleje” indgår det som et kvalitetsmål, at et bad kan aflyses mod tilbud om erstatningsbad indenfor 1 – 2 dage. I Lyset af, at der fra 2019 tilbydes bad op til 5 dage om ugen, bør dette kvalitetsmål ændres, gerne til at bad ikke aflyses, på samme måde som det er et kvalitetsmål at daglig hjælp til personlig pleje ikke aflyses.

Af kvalitetsstandarden ”Praktisk hjælp i hjemmet” fremgår det at ydelsen ”rengøring” som udgangspunkt tilbydes hver 14. dag. Efter vores opfattelse vil det af borgerne blive set som en betydelig forbedring af servicen, hvis borgeren gives mulighed for selv at vælge, hvor ofte man ønsker rengøring - om det skal være en gang om ugen, hver 14. dag eller evt. hver 3. uge. Det frie valg er vigtigt for borgerens opfattelse af servicen. Kan der ikke gives mulighed for frit valg, opfordrer vi til, at kvaliteten hæves til rengøring fast 1 gang ugentligt.

Det fremgår at det er et kvalitetsmål at der tildeles et fast team af medarbejdere på måned, hvorved hjælpen ydes af så få medarbejdere som muligt. Det er en helt rigtig målsætning, men det er vores opfattelse at man hidtil ikke helt har opfyldt denne målsætning.

I omtalen af ydelsen ”Årlig hovedrengøring” opfordrer vi til at det tydeliggøres, at omfanget af hovedrengøringen skal aftales med borgeren. Vi opfordrer til, at der udarbejdes et skema som oplister de ydelser, der kan indgå i hovedrengøringen – så kan borgeren selv vælge. Der er vedlagt et skema til inspiration.  Igen – borgernes egne valg er vigtigt.

Vi savner også oplysning om, hvordan ydelsen leveres. Er der tale om et fast timetal, eller leveres der efter behov? Det er vores opfattelse, at der er opereres med et fast timetal – 4 timer pr. år. Hvis det er rigtigt finder vi at det er for få timer. Under alle omstændigheder bør det fremgå hvordan ydelsen leveres.

Med venlig hilsen
På seniorrådets vegne

Anne Bonde Christiansen Formand

Høringssvar - Opfølgning på Rødovre Kommunes bæredygtighedsindsats 2017

Den 2. februar 2017 modtog Seniorrådet et udkast fra Rødovre kommune til Bæredygtigheds- indsats 2017 til kommentering.

Blandt flere bemærkninger hilste Seniorrådet i svaret med tilfredshed, at der etableres afhentning af flere og flere forskellige typer affald, idet navnlig ældre kan have svært ved at benytte genbrugsstationen, dels fordi de ikke har mulighed for selv at transportere deres affald, dels fordi  det ved aflevering af affald i de forskellige containere på genbrugsstationen kan være nødvendigt med fysisk krævende løft, som ældre ikke magter.

I Rødovre Kommunes bæredygtighedsindsats 2018 fra marts 2018 er under resultater 2017 nævnt: I 2017 er to forsøgsordninger indenfor affald løbet af stablen: Indsamling af farligt affald, småt elektronik og sparepærer fra villaer og rækkehuse samt indsamling af småt pap. Begge forsøgsordninger står nu overfor en evaluering, hvor resultaterne skal danne grundlag for en beslutning om deres fremtid. Formålet er at få det farlige affald ud af dagrenovationen, så de skadelige stoffer ikke ender i miljøet samt få øget genanvendelsen af pap- og karton ved at flytte disse typer affald fra forbrænding til genanvendelse.

Seniorrådet er ikke bekendt med evalueringsrapporterne for de 2 forsøgsordninger, så vi vil gerne høre nærmere om evalueringen af forsøgsordningerne og specielt høre om hvilke ændringer der påtænkes i fremtiden, der kan lette dagligdagen for de ældre og samtidig flytte affald fra forbrænding til genanvendelse. 

Med venlig hilsen
Anne Bonde Christiansen.

Høringssvar - Rødovre Kommunes forslag til Lokalplan 132

Rødovre Kommunalbestyrelse
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Rødovre den 08.10.2018

I forbindelse med det regionale letbaneprojekt langs Ring 3 fra Lyngby til Ishøj er der planlagt en letbanestation i Rødovre Kommune. Til stationen er det planen, at der skal etableres en stationsplads i krydset ved Slotsherrensvej og Nordre ringvej i Islev. Lokalplanen fastsætter reglerne for denne stationsplads. 

Udover station og stationsplads giver lokalplanforslaget mulighed for at grunden kan udnyttes mere intensivt til erhverv og bolig som følge af den nytilkomne status som stationsnært kerneområde. 

Seniorrådet hilser det velkommen at der kommer en letbanestation ved Slotsherrensvej og Ring 3 med håbet om, at denne letbanestation vil lette adgangen for borgerne i Rødovre til hospitalerne i Herlev og Glostrup. Det er derfor vigtigt, at skiftet mellem bus og letbanetog bliver så enkel som muligt. 

Det er også med tilfredshed Seniorrådet kan se af Lokalplanforslaget, at der generelt er tænkt skabt gode og trygge udearealer for gående, som indrettes med gode vindforhold og klart definerede og velbelyste byrum med en tryg atmosfære. Dette er afgørende for at ældre vil benytte letbanestationen til skift mellem bus og letbanetog. 

I forbindelse med den konkrete udformning af arealerne ser vi bl.a. følgende problemområder. 

  1. Der er en stor højdeforskel mellem Slotsherrensvej og stationspladsen. De viste lange trapper vil være vanskelige for ældre og gangbesværede at benytte. Der bør etableres elevatorer for at lette adgangen.
  2. Passagerer der skal til/fra letbanetoget fra/til Stationspladsen skal på samme tid krydse en supercykelsti og et letbanespor i niveau. Selv om der etableres en lyskurv på dette sted vil den ivrige passager, der lige skal nå letbanetoget eller bussen inden det kører, hurtigt kunne komme i konflikt med en af de hurtigkørende supercyklister. Muligheden for en krydsning ude af niveau mellem supercyklisterne og passagerne til letbanetoget bør overvejes. 
  3. De i planforslaget viste dobbelte halvtag på perronen giver ikke meget læ (der mangler f.eks. endestykker) og der mangler mulighed for at kunne sidde ned og vente i tørvejr på letbanetoget.  
  4. Der foreslås iværksat foranstaltninger til nedbringelse af trafikstøjen i de kommende bygninger på grunden Slotsherrensvej 400, ikke mindst til nedbringelse af støjen i de kommende boliger på grunden. Men også foranstaltninger (rådgivning og evt. tilskud) til dæmpning af støjen i de eksisterende boliger omkring den kommende letbane og til nedbringelse af ulemperne ved den øgede trafik (Muligheden for at nedbringe trafikstøjen fx gennem hastighedsnedsættelser bør indgå i overvejelserne).

Endelig skal nævnes, at det er vigtigt med gode og hyppige busforbindelser, fx servicebus 848, fra de øvrige dele af Rødovre til letbanen. Ligeledes behov for tilstrækkelig med pladser til både cykelparkering og parkering af private biler ved letbanestationen.

Med venlig hilsen

Seniorrådet
Anne Bonde Christiansen
formand

Høringssvar - Udbudsmateriale, urologi

Rødovre Kommune
Indkøb og jura
Udbudskonsulent Tina Maria Edwards Nielsen
Rødovre den 19. september 2018.

Høring - udbudsmateriale, urologi

Seniorrådet takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende urologi udbudsmaterialet.

Efter at have gennemgået materialet, må vi dog erkende at indholdet er af en så juridisk og teknisk kompliceret karakter, at vi ikke besidder de rette kompetencer til at kommentere det på en meningsfyldt måde.

Med denne begrundelse nøjes vi derfor med at tage udbudsmaterialet til efterretning.

Med venlig hilsen
På seniorrådets vegne
Anne Bonde Christiansen, formand

Høringssvar - Kommentarer til budgetforslag 2019

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsudvalget
Rødovre den 16. august 2018

Kommentarer til budgetforslag 2019

Seniorrådet har den 6. august 2018 fået tilsendt forslag til kommunens budget 2019 og var inviteret til orienteringsmøde den 14. august om samme.

Seniorrådet har nogle kommentarer til forslaget om at nedlægge klippekort-ordningen for beboere på plejehjem. Kommentarerne blev også fremført på mødet den 14. august.

Vi finder, at nedlæggelse af klippekort-ordningen er en væsentlig forringelse af plejehjemsbeboernes vilkår, hvilket budgetforslaget jo er enig i. 

Vi finder det bekymrende og skuffende, at en ordning, som igennem en årrække har virket til gavn og glæde for mange beboere, foreslås nedlagt. 

Det er en ordning, som giver den enkelte beboer frihed til at disponere over et nærmere bestemt ugentligt antal minutter til aktiviteter og gøremål efter den enkeltes helt individuelle ønsker og behov.

Vi anerkender, at der på alle plejehjem er aktivitetsmedarbejdere som arrangerer forskellige aktiviteter for større eller mindre grupper af beboere. Også dette er til gavn og glæde for beboerne, men det kan ikke erstatte den frihed, der ligger i klippekort-ordningen, især når man tager i betragtning, at man som plejehjemsbeboer – helt naturligt – har begrænset indflydelse på sin egen hverdag.

Begrundelsen for at fjerne ordningen er angiveligt, at den er bureaukratisk og dermed tung at administrere. Hvis der kan findes en enklere model for administration af ordningen, uden at forringe den, støtter Seniorrådet op om det og medvirker gerne til bestræbelserne, hvis det måtte ønskes.

Ud over disse bemærkninger tager seniorrådet budgetforslaget til efterretning, idet vi dog vil udtrykke tilfredshed med, at forslaget lægger op til at der ikke sker forhøjelse af taksterne for pensionisters adgang til Vestbad og Islevbad.

Med venlig hilsen
På seniorrådets vegne
Anne Bonde Christiansen, formand

Høringssvar - Tilsynsrapporter vedrørende kommunens plejehjem

Rødovre Kommunalbestyrelse
Social- og Sundhedsudvalget 
Rødovre den 9. august 2018

Seniorrådet har modtaget tilsynsrapporter vedrørende kommunens plejehjem.  

Seniorrådet har gennemgået rapporterne og finder det glædeligt, at de beboere man har talt med, tilsyneladende, overordnet set, er tilfredse med forholdene på plejehjemmene. 

Gennemgangen giver dog Seniorrådet anledning til nogle bemærkninger og spørgsmål. 

Vi savner en mere detaljeret beskrivelse af forholdene på plejehjemmene. Vi synes, at man går for lidt i dybden.  Et interviewgrundlag på 2 medarbejdere og 4 beboere pr. plejehjem – i et enkelt tilfælde kun 2 beboere – er efter vores mening et alt for spinkelt grundlag for konklusioner om de generelle forhold på plejehjemmene. Vi savner også oplysning om, efter hvilke kriterier de interviewede beboere er udvalgt. 

Det fremgår af beskrivelserne af beboersammensætningen, at der på nogle af plejehjemmene bor yngre borgere. Skyldes det, at Rødovre kommune ikke råder over, eller har adgang til, tilstrækkeligt mange bosted pladser?  Seniorrådet finder det uhensigtsmæssigt og bekymrende, hvis det viser sig at være en trend i udviklingen, at yngre, bostedegnede borgere placeres på plejehjem. 

Endvidere fremgår det af beskrivelserne af beboersammensætningen, at op imod 80 % af beboerne er ramt af demens i varierende grad. Vi kan endvidere læse i rapporterne, at blandingen af demente og ikke-demente ikke altid fungerer lige godt. 

Vi vil anmode kommunen om at iværksætte et analysearbejde med henblik på at finde løsninger på dette, stigende, samspilsproblem. Kunne man for eksempel indrette plejehjem særlig for demente? 

Seniorrådet kan endvidere læse af rapporterne, at personalet generelt synes arbejdsklimaet er godt, men at de ofte føler sig under tidspres. Vi synes også at kunne læse, at personalet er opmærksomt på, at der ofte ikke er tid til almindelig omsorg og kontakt til de ikke-demente, som derfor til en vis grad lades i stikken, hvilket vi finder problematisk. 

Vi vil derfor anmode om, at man overvejer om bemandingen er tilstrækkelig og med den rette sammensætning, samt om der er et tilstrækkeligt beredskab at sætte ind ved langvarig sygdom eller uddannelsesfravær.

Endelig konstaterer vi at klippekortordningen ikke fungerer lige godt på alle plejehjemmene, nogle synes den fungerer for tungt, kan der gøres noget ved det?   

På Seniorrådets vegne
Anne Bonde Christiansen
formand

Høringssvar - Støjhandlingsplan 2018-2023

Rødovre Kommunalbestyrelse
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Rødovre den 19. juni 2018

Kommentarer til forslag til Rødovre Kommunes støjhandlingsplan 2018-2023

Rødovre Kommunalbestyrelse har den 24. april 2018 vedtaget at sende forslag til støjhandlingsplan 2018 - 2023 i offentlig høring. Forslag til støjhandlingsplan 2018 - 2023 er en samlet plan for at begrænse støjen fra de større kommunale veje i Rødovre. 

SeniorRådet hilser det velkommen, at Rødovre Kommune sætter fokus på støjreducerende foranstaltninger i Kommunen. Vi håber de nævnte tiltag realiseres i planperioden, således at det samlede støjbillede i Rødovre bliver reduceret i planperioden.  

SeniorRådet har gennemgået forslaget og har i den forbindelse følgende kommentarer:

På side 5 i forslaget har Kommunen på udmærket vis redegjort for forskellige generelle tiltag til at reducere trafikstøjen ved f.eks. at anvende støjdæmpende asfalt, hastighedsnedsættelser, trafikplanlægning, fremme cykeltrafikken og den kollektive trafik m.m. 

På side 19 og følgende sider er tilsvarende redegjort for de foranstaltninger som kommunen planlægger gennemført for de følgende 5 år. Ved en gennemlæsning af disse sider får man det indtryk, at næsten alle støjproblemer kan løses ved støjdæmpende asfalt. På de efterfølgende sider er korrekt nævnt andre områder som trafikplanlægning og lokalplankrav, men der er her ikke angivet konkrete projekter i større omfang.

Vi er opmærksomme på, at nærværende forslag til støjhandlingsplan er en samlet plan for at begrænse støjen fra de større kommunale veje i Rødovre. Som repræsentant for de ældre i Rødovre mener vi, at der også skal sættes fokus på støjreducerende foranstaltninger på de mindre offentlige boligveje i kommunen. 

I den forbindelse vil vi anbefale, at handlingsplanerne i nærværende rapport koordineres med de igangværende undersøgelser vedrørende "Hvordan sænker vi farten i dit kvarter, hastighedszoner i Rødovre" samt "Rødovre kommune, kortlægning af behov for cykelstier, screening og forslag til tiltag" dateret 05.04.2018.

Endelig vil vi nævne, at etableringen af IrmaByen giver/har givet en væsentlig større trafik i de tilstødende boligområder og dermed øget trafikstøj. Selv om der måske ikke overskrides nogen støjgrænser her, så vil vi tilsvarende anbefale, at nærværende rapport koordineres med notatet omkring åbning hhv. lukning af veje (Valhøjs Allé, Rødager Allé, Korsdalsvej og Lørenskogvej) som beskrevet i rapporten "Rødovre kommune, Trafikanalyse, IrmaByen og Nygårdskvarteret" dateret 24.07.2017. 

Med venlig hilsen
På SeniorRådets vegne
Anne Bonde Christiansen
Formand