Arkiv 2020

Høringssvar 2020

Fold alle ud

Høringssvar kvalitetsstandarder 2021

Der er kun ændret på klippeordningen og det er heldigvis til fordel for borgerne.

Angående Høringssvar i 2020 havde vi nogle ændringer, de blev taget til efterretning. Vi fremsender dem igen og vi henstiller til social-sundhedsudvalget, at de ikke igen kun tager dem til efterretning, vi vil gerne vide, hvorfor de ikke kan godtage vores ændringer.

Kvalitetsmålet med at der kommer så få medarbejdere i hjemmet som muligt er stadig ikke opfyldt.

Vi har indtryk af, at det nye planlægningsredskab Cura ikke fungerer optimalt har man tænkt at gøre noget ved det. 

Under ”arbejdsmiljø” står der de skal være fri adgang til hjemmet, det betyder belysningen og snerydning skal være i orden. Hvad har man påtænkt at gøre for de borgere der ikke er i stand til rydde sne. 

Vi savner en beskrivelse af akutfunktionen. Det vil også være en god ide, hvis man bruger den samme ordlyd som visitator bruger, når det handler om rengøring. 

Eksempel:

Moderat rengøring: Hvad indeholder det?

Svær rengøring: Hvad indeholder det?

Hvad angår hovedrengøring (ekstra rengøring) bør det tydeliggøres, hvad medarbejderne ikke må gøre, f.eks rengøring af køkkenskabes overflade. 

Det er vores mening mere forsvarligt at bruge et rengøringsfirma/hold til al rengøring.

Vi savner kvalitetsstandarder vedrørende hjælpemidler og hjælpemiddelcentralen.

Med venlig hilsen

På Seniorrådets vegne
Ulla Spangtoft 

        

Høringsvar angående tilsyn i Altidens hjemmepleje

Tilsynet giver et tilfredsstillende billede af hvordan Altiden håndterer arbejdet for borgerne, der modtager hjemmehjælp. Men vi har dog nogle bemærkninger at tilføje.

Hvordan udvælges de fire borgere der deltog i tilsynet?.

Vi mangler oplysninger om hvilke ydelser borgenerne modtog.

Der har været tilsyn fra styrelsen for patientsikkerhed. Der blev rejst spørgsmål ang. dokumentation, men man kan ikke læse, hvad det drejede sig om, f.eks. hvilken dokumentation, der er rettet på og om det gælder for dem, der kun får rengøring.

Det er vigtigt, at ægtefællers hjælp tilpasses situationen, men vi har konstateret at visitationen ikke altid lever op til deres forpligtigelse.

Vi savner hvad Altiden gør for de borgere, der føler sig ensomme, det er vigtigt at man samarbejder med kommunen om hvad der kan gøres.

Det er en god ide at medarbejderne dokumenterer i Cura sammen med borgerne, men det også for dem der kun får rengøring.

Med disse bemærkninger tager vi til synet til efterretning.

Omsorg og Sundhedsudvalget
v/Ulla Spangtoft

Høringssvar budgetforslag 2021

Rødovre den 14. august 2020

Rødovre Kommunalbestyrelse
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Seniorrådet har haft mulighed for at læse budgetforslaget og har haft mulighed for at deltage i en kort briefing om forslaget. Vi har dog ikke haft mulighed for at mødes til en samlet drøftelse af forslaget.

Vi bemærker at budgettet er demografisk fremskrevet. Vi kan dog ikke vurdere om de tilgrundliggende prognoser for antallet af ældre holder, og dermed om de budgettere 4,1 mio. kr. til omsorg og pleje på ældreområdet er tilstrækkelig, hvorfor vi udtrykker vores håb om at der i løbet af året tilføres yderligere midler hvis det bliver nødvendigt for at fastholde uændret serviceniveau.

Vi bemærker også at der budgetteres med en besparelse på 350.000 kr. på fritvalgsordningen til hjemmehjælp. Besparelsen er begrundet i forventning om at udbud af ordningen i 2021 kan resultere i samme kvalitet til billigere pris. Vi forventer også her at budgettet reguleres efter resultatet af udbuddet, således at den service der tilbydes, ikke forringes.

Også den budgetterede besparelse på plejehjem og midlertidige døgnpladser forventer vi reguleret hvis det viser sig over året at den forventede overkapacitet ikke indtræffer.

Med venlig hilsen
på Seniorrådets vegne

Anne Bonde Christiansen.
Formand

Høringssvar tilsynsrapporter 2020

Rødovre den 14. august 2020

Rødovre Kommunalbestyrelse
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

På baggrund af tilsynene vurderes det overordnet, at alle plejehjemmene løser deres opgave tilfredsstillende, beboerne trives og medarbejderne løser deres opgaver på en tilfredsstillende måde og at velfærdsteknologi spiller en større og større rolle på plejehjemmene. 

Vi har dog bemærket os at fælles for de fire plejehjem er ønsket om mere personale. Beboerne er blevet dårligere, og de kræver mere pleje. Personalet ønsker også mere uddannelse. 

Der bruges stadig mange kræfter på implementering af det nye system Cura. Personalet bliver sendt på kursus for at kunne bruge systemet. Det betyder, at der mangler personale på plejehjemmene. 

Tilsynene viser også, at der overvejende er demente på plejehjemmene. 

På baggrund af ovenstående, og i lyset af den seneste tids dokumenterede omsorgssvigt og dårlig pleje af specielt demente beboere på plejehjem i andre kommuner, foreslår vi at der iværksættes en dybgående  – uvildig – undersøgelse af om der er tilstrækkelige personaleressourcer, og om de har tilstrækkelig viden om demenssygdomme og om hvordan man skal omgås demente personer. 

Vi har ikke specifik grund til at tro det, men vi finder det overordentlig vigtigt at få afdækket om der i Rødovre kan findes eksempler på omgang med beboere præget af ligegyldighed og af mangel på empati som det er set i andre kommuner – og i givet fald få rettet op på forholdene. 

Vores forslag er primært af hensyn til nuværende beboere og deres pårørende, men også af hensyn til kommende beboere som kan være blevet skræmt af den negative omtale og af hensyn til personalet Vedrørende de enkelte plejehjem har vi bemærket os nedenstående:

Broparken: De har været gennem en vanskelig tid, fordi forstanderne har været sygemeldt. Ældrechef Allan Pedersen har varetaget den daglige ledelse sammen med afdelingsledere. 

Velfærdsteknologien spiller en stor rolle, der er indført mange gode hjælpemidler til stor gavn for beboerne. 

Ørbygaard: De har en konstitueret forstander som leder. På grund af ombygning har der været færre beboere. 

Mange af beboerne er meget dårlige. Det blev bemærket af en beboer som synes der ikke var nogen han kunne tale med.

Engskrænten: De har indført kontaktpersoner til beboerne, og det er en god ordning for beboerne. 

De arbejder sammen med Broparken om velfærdsteknologi.

Dorthe Mariehjemmet: De har genstartet ”husets venner” som laver aktiviteter for beboerne. De ønsker at åbne sig mod lokalområdet.

Når en borger skal flytte ind på plejehjemmet tager en kontaktperson på hjemmebesøg, hvilket er positivt. 

Med venlig hilsen
på Seniorrådets vegne

Anne Bonde Christiansen.
Formand

Høringssvar til Forslag til lokalplan 148

Rødovre Kommune Rødovre den 29. marts 2020

Rødovre Kommune har den 12. februar 2020 sendt et forslag til lokalplan 148 kaldet "Temalokalplan for åben-lav-boligområder" - i offentlig høring til og med den 8. april 2020. 

Lokalplanforslaget omfatter en række boligområder i Islev, Tinderhøj, Rødovre øst og Rødovre vest. Grundejerforening. Lokalplanens formål er, at de pågældende områder i Rødovre skal forblive grønne og åbne boligområder. 

Det gøres ved at indføre regler om anvendelsen - boligbebyggelser (§ 3), nedsættelse af bebyggelsesprocenten fra 30 pct. til 25 pct. (§ 6.1), forbud mod dobbelthuse (§ 3, stk. 3), byggelinjer 5 m fra vejskel (§ 6.5), regler om etageantal (§ 6. 2 - 4), krav om levende hegn/hæk (§  9.3), krav om kommunal tilladelse til fældning af store, bevaringsværdige træer (§ 9.6) og max. regler for faste belægninger på 20 pct. (§ 9.5).

Overordnet set synes Seniorrådet, at det er nogle gode tiltag kommunen er kommet med, som alle vil medvirke til at vore villahaveboligområder forbliver grønne og åbne, så vi undgår den omsiggribende byfortætning med plankeværker og mure samt befæstede arealer på grundene.

Kommunalbestyrelsen vedtog allerede den 26. juni 2018 nedsættelsen af bebyggelsesprocenten fra 30 pct. (i enkelte tilfælde 40 pct.) til 25 pct., så der har siden været arbejdet på iværksættelse af de øvrige tiltag.

Set ud fra ældre beboeres situation i de pågældende områder, så er kravet om levende hegn jo en ting, der kan give anledning til problemer, fordi ældre ofte vil have svært ved selv at klippe hække. Seniorrådet vil derfor forslå, at der etableres mulighed for at afhjælpe problemet med hækklipning for ældre boligejere.

Med venlig hilsen
Seniorrådet

Bemærkninger til Rødovre Kommune vedrørende ”Rødovrestrategi 2020”

Det fremgår af beskrivelsen på side 24 i ”Forslaget til Rødovrestrategien 2020” at strategien overordnet indeholder en beskrivelse af de emner, der i kommunen skal arbejdes med de næste år frem mod udarbejdelsen af en ny Kommuneplan 2022. 

Det fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsen i planstrategien sætter kursen for  planlægningen i hele kommunen i årene fremover. Planstrategien er en forsmag på, hvad den næste kommuneplan vil komme til at indeholde.

Seniorrådet vil gerne sammen med andre gode kræfter i Rødovre bidrage med forslag til, hvordan Rødovre kan udvikles i en mere bæredygtig retning.

Seniorrådet vil derfor foreslå, at boligområdet også prioriteres i strategien. Det gælder alle typer boliger med ikke mindst boliger til ældre. Seniorrådet vil derfor anbefale, at behovet for ældreegnede boliger bliver undersøgt og analyseret i den kommende tid, herunder mulighederne for at dække behovet, herunder også med hensyn til bofællesskaber for ældre. 

I det hele taget opfordrer Seniorrådet kommunalbestyrelsen til, at kommunens ældres interesser og særlige behov indtænkes i de forskellige tiltag, som skal udmøntes i den kommende kommuneplan 2022.

Med venlig hilsen
Seniorrådet