Arkiv 2021

Arkiv 2021

Fold alle ud

Høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder 2021

02-12-2021

Til: Rødovres social og sundhedsudvalg samt Rødovres social og sundhedsforvaltning

Seniorrådet blev anmodet om et møde d.d. med Ældrechef Allan Petersen på dennes kontor.

Fra seniorrådet deltog Vagn - Solveig - Birte og Ole.

Allan havde indkaldt til mødet for mundtligt at fortælle os om de få og små ændringer der var foretaget, og således at vi kunne spørge som vi havde lyst til.

Den største ændring var at der nu tildeles en ekstra rengøring pr. md. som kan effektueres som bruger selv har lyst til.

Vi efterlyste et mere let tilgængeligt udfærdiget dokument med kvalitetsstandarder.

Det eksisterende er på 65 sider, som i sig selv er en næsten uoverkommelig sag at læse igennem, fordi der hele tiden bliver henvist til div. §

På seniorrådes vegne

Seniorrådsformand 
Ole Højstrøm

Høringssvar vedrørende tilsynsrapporterne på Rødovres plejehjem 2021

29-11-2021

Til: Rødovres Social og Sundhedsudvalg samt Rødovres Social og Sundhedsforvaltning

Seniorrådet har følgende kommentar til de fremsendte tilsynsrapporter.

Der er en fuldstændig enslydende opsamling fra alle 4 plejehjem, som i vores øjne tyder på en udglatning af de problemer der er skitseret i div. tilsyn. Det virker som om det bare er 4 skabeloner der er blevet udfyldt.

Der bliver i rapporten gjort opmærksomt på mange fejl og mangler, og alligevel har tilsynet skrevet som opsamling på alle 4 plejehjem.

På baggrund af tilsynet vurderes det, at og her enslydende for alle 4 løser plejehjemmene deres opgaver fuldt tilfredsstillende. Beboerne trives, og medarbejderne har de rette kvalifikationer og rammer til at løse deres opgave.

Fra social og sundhedsudvalgsmødet d. 2-11-21 sag nr. 73 skrives der en sagsfremstilling som er næsten identisk med tilsynets opsamling, uden hensyntagen til de øvrige beskrivelser der er i den samlede tilsynsrapport.

Det virker som om man kun har set opsamlingen fra tilsynsrapporten, uden at sætte sig ind i de øvrige problematikker der er beskrevet i tilsynsrapporten.

Vi mangler en redegørelse på, hvad tilsynet og dermed socialforvaltningen vil gøre for at udbedre de fejl og mangler der er beskrevet i tilsynsrapporten.

Seniorrådet har følgende forslag til forbedring af den måde der bliver udført tilsyn på:

1.
At det ikke kun er 2 medarbejdere fra forvaltningen, der udfører tilsynet med den måde forvaltningen udføre deres arbejde på, men at det fremover bliver udført af:

1 person fra forvaltningen.
1 person fra bruger pårørenderådet fra det pågældende plejehjem.
1 person fra Rødovres kommunes social og sundhedsudvalg.
1 person fra seniorrådet.

På den måde vil der komme en mere retvisende og mere nuanceret konklusion på tilsynene, som vi så vil håbe på, der vil blive fulgt op på i byrådssalen.

2.
At der bliver lavet en karakterskala for hvert plejehjem, som kan give et mere reelt indtryk af hvordan det står til på de forskellige områder på hvert plejehjem.
Tilfredshed hos beboerne fra 1 til 10
Tilfredshed hos personalet fra 1 til 10
Tilfredshed med maden fra 1 til 10
Tilfredshed med pleje og omsorg fra 1 til 10
Normereingen fra 1 til 10

Og sikkert en masse flere.

På seniorrådes vegne
Seniorrådsformand 
Ole Højstrøm

Høringssvar til Rødovre Kommunes budgetoplæg for 2022

20-08-2021

Tak for Henrik Abildtrups gennemgang for repræsentanter for handicaprådet og seniorrådet den 17.8.21 på Rødovregård af kommunens budgetoplæg for 2022. 

Af planchen "pengene på bankbogen" fremgik, at kommunens kassebeholdning er faldet gennem hele 2018, 2019 og i første halvår af 2020, mens kassebeholdningen derimod er vokset i sidste halvdel af 2020 og i første halvår af 2021.

Det er vores opfattelse i forbindelse med gennemgangen af planchen om "budgetaftalen for 2022", at Rødovre Kommune vil bruge kommunes andel af de 0,9 mia. statslige kr. som kompensation for corona i 2021 til at styrke kommunen kassebeholdning. Dette finder Seniorrådet ikke er i overensstemmelse med formålet med pengene. 

De bør i stedet bruges til at kompensere dem, der har været ramt og lidt afsavn på grund af corona-pandemien og de deraf følgende restriktioner. 

Seniorrådet foreslår derfor at pengene i stedet for at blive lagt i kommunekassen bruges til gavn for eksempel beboerne på vore plejehjem, der har lidt mange afsavn under corona-pandemien og fx. til opkvalificering og styrkelse af personalet på kommunens plejehjem og dagcentre, der har måttet yde en ekstraordinær indsats under coronaen

Med venlig hilsen 
Formand for seniorrådet 
Ole Højstrøm