Kommunalbestyrelsen

26-04-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Jan Kongebro(A)
Britt Jensen(A)
Chris Lassen Jensen(C)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Michel Berg(A)
Niels Spittau(O)
Lene Due(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Pia Hess Larsen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Svend Erik Pedersen(F)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Hammer(O)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Fraværende

Peter Michael Jensen(V)

Sager 68 - 84

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag om udvidelse af aftenkørsel for buslinje 166
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Gladsaxe Kommune har i længere tid ønsket bedre betjening af Mørkhøj i det sydlige Gladsaxe. Movia har derfor udarbejdet et forslag med øget aftenkørsel for buslinje 166. Buslinjen kører igennem flere kommuner, heraf Rødovre, hvor en øget kørsel vil betyde en forbedret busbetjening på Slotsherrensvej til glæde for borgerne i Islev, men også øgede omkostninger til buslinjen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at den øgede aftenkørsel for buslinje 166 godkendes, samt
 2. at omkostninger til forøgelsen af busdriften for linje 166 afholdes indenfor nuværende midler til kollektiv trafik.

Teknik- og Miljøudvalget 12-04-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for ( A, F, O, V, Ø) og 
2 imod (C).

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommune har fremlagt et ønske om at styrke aftenbetjeningen af Mørkhøj. Movia har derfor udarbejdet et skitseforslag til at udvide aftendriften på linje 166 mellem Hellerup Station og Glostrup Station. Denne delstrækning på linje 166 er valgt, da den har det højeste passagertal. Se bilag 1 for strækningen.

Buslinje 166 kører kun én gang i timen om aftenen. Eftersom linje 166 kører i tæt bebyggede områder, hvor buspassagerne er vant til buslinjer med høj frekvens, så er linje 166 ikke et attraktiv valg om aftenen for de buspassager.

Movia vurderer, at det vil blive oplevet som en markant bedre betjening af linjens passagerer, hvis aftenbetjeningen løftes til 2 afgange i timen.

Det vil også medvirke til at tiltrække flere passagerer i dagtimerne, da passagerne vil være mere tilbøjelige til at tage bussen ud, når de ved, at det er let at komme hjem igen med samme linje.

Samlet vurderes det at medføre en stigning på 30.000 flere passager om året for buslinjen. I Movia's budget for 2016 forventes det, at buslinje 166 uden ændringer i busdriften vil have 1,9 mio. passager i 2016. Den øgede aftenkørsel vil derfor forventes at bidrage med en passagerstigning på ca. 1,6 % for buslinjen.

Ny busplan

I dagtimerne kører linje 166 i dag med 20 min. drift frem til kl. 18 i hverdagene. Fra kl. 18 overgår linjen til timedrift. Om lørdagen er der ligeledes timedrift fra kl. 18, mens der allerede er timedrift fra kl. 17 om søndagen.

I det udarbejdede forslag er 20 min. driften forlænget, og der udvides med 30 min. drift i aftentimerne på delstrækningen.

Af hensyn til de økonomiske konsekvenser for Glostrup og Rødovre har Movia afkortet de sidste ekstra aftenture efter kl. 21 på hverdage og kl. 20 på lørdage og helligdage, til kun at køre på delstrækningen mellem Hellerup og Husum Station.

Rødovre

I Rødovre benyttes buslinje 166 om aftenen især af kunderne omkring Tårnvej, der skal hjem fra Husum Station. Strækningen bliver også betjent af 200S, men da 200S kun har 20 min. drift om aftenen, vil det være interessant for buspassagerne, at kunne supplere med buslinje 166 med øget drift. I modsætning til 200S, som kun kører langs Tårnvej, så kører linje 166 langs Tårnvej, Slotsherrensvej og Islevdalvej. Udvidelse af aftenture vil derfor være interessant for borgerne i Islev og personer, der arbejder i virksomhederne langs Islevdalvej. Se bilag 2 for 166's rute i Rødovre.

Vurdering af forslaget

Teknisk Forvaltning vurderer, at forslaget vil give en bedre betjening for borgerne og arbejdspladserne i Islev.

Slotsherrensvej, vest for Tårnvej, er i dag ellers betjent af buslinje 12, 161, 166 og servicebussen 848. Mellem Sommerfuglevej - Bjerringbrovej på Slotsherrensvej kører kun linje 166 den delstrækning efter kl. 15.30 på hverdage, kl. 13.20 på lørdage og er den eneste buslinje på helligdage. Borgerne ved den delstrækning vil derfor opleve driftsforøgelsen af linje 166, som en forbedring af busdriften i aftentimerne. På denne strækning ligger også SPF-grunden, som i Lokalplan 130 er udlagt til et nyt boligområde med mindre erhverv.

Virksomhederne og beboerne langs den nordlige del af Islevdalvej vil ligeledes også få gavn af den forøget busbetjening i aftentimerne.

Fremtidsperspektivet for buslinje 166 er, at den kan tænkes at blive koblet op til letbanestationen ved Islevbrovej med et stop, når letbanen åbner i 2023-2024.

Forvaltningen er derfor positiv overfor Movia's forslag til øget aftenkørsel for buslinje 166.

Buslinje 166 er en tværkommunal linje og derfor skal alle de berørte kommuner acceptere udvidelsen af busdriften. Buslinjen kører igennem Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, Rødovre, København, Gentofte og Gladsaxe Kommuner. Såfremt ikke alle kommuner accepter driftsforøgelsen forfalder forslaget og linje 166 forsætter med den nuværende busfrekvens.

Lov- og plangrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til forøgelsen af aftenkørslen for buslinje 166 er anslået til 1,3 mio. kr., heraf udgør Rødovres andel 150.000 kr.

Movia vurderer, at driftsforøgelsen vil give ca. 30.000 flere passagerer om året på buslinjen.

Hvis driftsforøgelsen accepteres af alle kommuner vil ændringen i busdriften træde i kraft i december 2016. De økonomiske konsekvenser er derfor begrænsede i 2016.

De reelle omkostninger forventes først, at indtræde i 2017.

Movia har i marts 2016 fået resultat af deres sidste udbudsrunde, hvor Rødovre opnår en besparelse på busdriften med ca. 160.000 kr. om året. Effekten af udbuddet træder i kraft i december 2016.

Med den opnåede besparelse fra udbuddet, så forventes det, at den forøgede udgift til buslinje 166 kan afholdes indenfor nuværende midler afsat til den kollektive trafik.

Tidsplan

Kommunerne skal melde ind til Movia før den 1. maj 2016, om de accepterer den forøgede busdrift for buslinje 166.

Hvis alle kommunerne accepterer den forøgede drift træder den nye busplan i kraft i december 2016.

Bilag

Bilag 1: Buslinje 166 rute mellem Hellerup Station og Glostrup Station
Bilag 2: Buslinje 166 rute gennem Rødovre Kommune

Det fremtidige arbejde for det fælles kommunale gravekontor
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune valgte den 24. marts 2015 at deltage i det fælles kommunale graveskontor, som skulle hjælpe med koordinering af ledningsomlægningerne i forbindelse med letbanen. Siden denne beslutning blev truffet, er ledningsomlægningerne blevet udskudt, på grund af høringssvarene til anlægsloven for letbanen. Det medfører, at grundlaget for gravekontoret er ændret. Ring 3's Gravekontor har udarbejdet det vedlagte notat vedrørende forslag til fremtidige arbejdsopgaver.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der sendes et svar i overensstemmelse med sagsfremstillingen samt
 2. at Rødovre Kommune træder ud af Ring 3's Gravekontor, og budgettet konsekvensrettes for 2017-2019.

Teknik- og Miljøudvalget 12-04-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune deltager i et fælles kommunal gravekontor, hvis rolle er at koordinere ledningsomlægninger i forbindelse med letbanen langs Ring 3. Tidligere er der taget stilling til kontorets oprettelse på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2015 (sag nr. 49).

I den oprindelige tidsplan skulle Ring 3's Gravekontor være bemandet fra august 2015 med forventning om, at ledningsomlægningsarbejder startede i oktober 2015 og sluttede ultimo 2017. Kontoret er nu fuldt bemandet.

I forbindelse med høringen af anlægsloven for letbanen langs Ring 3, har ledningsejerne ønsket en garanti for at tilbagebetaling af udgifterne til ledningsomlægninger, hvis letbanen ikke blev gennemført.

Letbane kommunerne har med høringsvar til Transportministreret ønsket, at ledningsomlægningerne først påbegyndes efter, at der er taget endelig stilling til letbaneprojektet i kommunerne. Det har medført, at ledningsomlægningerne er udskudt ca. 1½ - 2 år i forhold til tidligere tidsplaner, som gravekontoret er blevet bemandet efter.

Ring 3's Gravekontor

Ring 3's Gravekontor har sendt et notat til medlemskommunerne af gravekontoret, bilag 1. Notatet omhandler kontorets funktion frem til ledningsomlægningerne påbegyndes i løbet af forår 2018.

Det foreslås i notatet, at gravekontoret skal arbejde med kommentering af trafikhåndteringsplaner til letbanens udbudsmaterialer, forberedende sagsbehandling af trafikplaner, graveansøgninger og råden over vej i anlægsperioden, samt overførelse af overskydende mandskabstimer til betalingskommunerne for at bruge den ledige kapacitet.

Teknisk Forvaltnings vurdering

Forvaltningen har tidligere vurderet, at det er vigtigt med en god koordinering af arbejderne i forbindelse med ledningsomlægningen. Den nuværende tidsplan, hvor ledningsomlægningen er blevet udskudt med ca. 2 år, betyder dog, at kontoret har for mange ressourcer på nuværende tidspunkt. Det vurderes derfor, at være hensigtsmæssigt, at ressourceforbruget for kontoret neddrosles mest muligt indtil, at ledningsomlægningerne starter op igen, og kontoret kan udføre dens planlagte rolle. Forvaltningen foreslår, at Rødovre trækker sig ud af gravekontoret.

Nuværende opgaver

Gravekontoret har til opgave at indgå i dialog med og gennemarbejde forslag fra ledningsejere i forhold til myndighedsbehandling. Det har tidligere været foreslået, at kontoret fik overgivet myndighedskompetence fra kommunerne til gravekontoret for, at det selv at kunne tage stilling til myndighedsspørgsmål på tværs af kommunerne. Rødovre har tidligere taget stilling til det, og ønsker ikke at overgive myndighedskompetencen til Ring 3's Gravekontor.

Kommunikationsopgaven hører på nuværende tidspunkt under Hovedstadens Letbane, og det er begrænset hvilken kommunikation Ring 3's Gravekontor skal stå for på nuværende tidspunkt. Det er først relevant i forbindelse med ledningsomlægningerne.

Foreslåede nye opgaver

Til de yderligere foreslåede arbejdsopgaver vurderer Teknisk Forvaltning ikke, at opgaverne er hensigtsmæssige hverken i praksis eller i forhold til den tidligere beslutning.

I forhold til kommentering af trafikhåndteringsplaner til udbudsmaterialerne, er det en opgave, som kommunerne selv bør udføre. Udbudsmaterialerne er Hovedstadens Letbane ansvarlig for, og i denne opgave bør der indarbejdes kommentarer fra kommunerne.

Overførelsen af mandskabstimer ses som en mulig løsning på overkapaciteten frem til ledningsomlægningen. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, at kommunerne er med til at finansiere almindelige administrations- og myndighedsarbejder i andre kommuner.

I forhold til planlægning og sagsbehandling i anlægsfasen, så er der ikke taget endelig stilling til, om kontoret har en rolle i anlægsfasen. Det er først, når der er erfaringer fra kontorets arbejde i ledningsomlægningsfasen, at der tages stilling til det forhold. Det giver derfor ikke mening allerede nu at fastlægge, at gravekontoret skal have dette ansvar.

Lov- og plangrundlag

Kommunens tilkendegivelse den 24. marts 2015 (sag nr.49) i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune har afsat 120.000 kr. hvert år i perioden 2016-2019 til deltagelsen i Ring 3's Gravekontor. Teknisk Forvaltnings forslag medfører, at det forventes der skal betales til kontoret i 2016, men ikke i de efterfølgende år.

Tidsplan

I forår 2017 tages der endelig stilling til letbaneprojektet.

Planlægningen og udførelsen af ledningsomlægninger forventes at vare fra forår 2018 - ultimo 2019.

Bilag

Bilag 1: Notat om fremtidige opgaver og ressourcer i Ring 3s Gravekontor

Fortvej - Godkendelse af detailprojekt samt ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. januar 2016 (sag nr. 8) blev skitseprojektet for Fortvej godkendt som grundlag for detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Detailprojekt forelægges til godkendelse.

På investeringsoversigten for 2016 er der afsat 6.400.000 kr. til ombygning af Fortvej. På grundlag af detailprojektet søges de 6.400.000 kr. af rådighedsbeløbet frigivet til ombygning af Fortvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte detailprojekt godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløbet på 6.400.000 kr. til ombygning af Fortvej i henhold til vedlagte detailprojekt.

Teknik- og Miljøudvalget 12-04-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I efteråret 2015 udarbejdede Teknisk Forvaltning et skitseprojekt for Fortvej, med fokus på trafiksikkerhed og fremkommelighed. Skitseprojektet blev behandlet på Teknik og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2015, hvor det blev besluttet at sende projektet i nabohøring. Efter nabohøringen besluttede Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 12. januar 2016, at godkende skitseprojektet uden ændringer. Projektet er optimeret i forhold til antallet af parkeringspladser således, at kørsel med servicebus og renovationsvogne stadig er muligt. Der tillades kun parkering i afmærkede båse, hvilket reducerer mulighederne for parkering på vejen i forhold til, hvordan der parkeres i dag. Teknisk Forvaltning indstillede i sidste sag (TMU 12. januar 2016, sag nr. 8), at beboerne i området opfordres til at finde plads til parkering på egen matrikel.

Vedlagte detailprojekt (bilag 1 - belægningsplan og bilag 2 - tværprofil) er udarbejdet i henhold til vejreglerne. Vejprofilet indrettes med enkeltrettede cykelstier, fortove i begge vejsider og en kørebanen på 5,5 m. Der etableres parkeringspladser alle de steder, det er muligt i forhold til sideveje, overkørsler samt kørsel med servicebus og renovationsvogne. Vigepligten fra sidevejene ændres fra højre vigepligt til ubetinget vigepligt og krydset ved Kærbyvej/Juelsmindevej strammes op, så det bliver tydeligt, hvilke arealer der er tiltænkt hvem. De hævede flader ved sidevejene er en hastighedsnedsættende foranstaltning, der kræves for at kunne bibeholde den anbefalede hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Midterhellen ved skolen er rykket en smule mod øst og hermed afkortet mod vest i forhold til oplægget i skitseprojektet. Dette er gjort, for at skille de bløde trafikanter fra den kørende adgang til skolen.

I detailprojekteringsfasen har der været afholdt et møde med Tinderhøj Skole. Skolen og skolebestyrelsen havde nogle forslag til ændring af adgangsforholdene til Tinderhøj Skole, med henblik på bedre udnyttelse af skolens areal, og for at få et bedre flow i morgentrafikken, samt et ønske om at kunne etablere en skolepatrulje på Fortvej. Der etableres et fodgængerfelt og torontoanlæg ved krydsningen til de bløde trafikanter, hvilket giver mulighed for at have en skolepatrulje. Teknisk Forvaltning og skolebestyrelsen er enige om, at adgangsforholdene til skolen er løst bedst muligt indenfor de økonomiske rammer. Nærværende projekt omfatter alene tiltagene på vejmatriklen. Tiltag på skolens matrikel behandles af Børne- og Kulturforvaltningen. Vejprojektet og tiltagene på skolen kan udføres som særskilte projekter.

I detailprojektet er de eksisterende heller og træer på Fortvej og på tilstødende sideveje fjernet. Der plantes nye træer på hjørnerne ved sidevejene og i midterhellen ved skolen. Denne placering af træerne vil være med til at synliggøre sidevejene og give Fortvej et ensartet udtryk. Der har endnu ikke været afholdt ledningsejermøde i forbindelse med projektet, og behovet for ledningsomlægning i forbindelse med træplantning er ikke afklaret. Fordyrende ledningsomlægninger kan resultere i, at nogle træer ikke kan plantes.

Projektet er blevet trafiksikkerhedsrevideret og tilgængelighedsrevideret. Det har endnu ikke været fremsendt til politiet, og der er hermed ikke givet samtykke til projektet.

Projektet forventes udbudt ultimo april med afholdelse af licitation ultimo maj. Prisen for anlægsarbejdet kendes først efter licitationen. Af bilag 1 fremgår det, at strækningen fra krydset Juelsmindevej/Kærbyvej frem til Rødovrevej udbydes som option. Hermed udføres denne del kun, såfremt det er økonomisk muligt indenfor afsatte rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. Medtages denne del af strækningen ikke i anlægsprojektet, vil den fortsat fremstå med 1,9 m fortove i begge vejsider og 7,5 m kørebane. Cyklister skal således opholde sig på kørebanen, hvor parkering er forbudt i begge vejsider.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. november 2014).
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6.400.000 kr. Viser resultatet af licitationen, at projektet ikke kan udføres indenfor denne ramme, anbefaler Teknisk Forvaltning, at det er strækningen Tårnvej - Juelsmindevej/Kærbyvej som udføres.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler på baggrund af vedhæftede detailprojekt, forventes anlægsarbejdet gennemført i perioden juni - november 2016.

Bilag

Bilag 1: Belægningsplan
Bilag 2: Tværprofil

Jernbanebro over Avedøre Havnevej - ansøgning om tillægsbevilling
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen er på deres møde den 24. marts 2015 (sag nr. 50) blevet orienteret om, at Rødovre Kommune ankede den afsagte dom om vedligeholdelse af jernbanebroen over Avedøre Havnevej til Østre Landsret.

Landsretten har den 22. marts 2016 stadfæstet byrettens dom.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at dommen tages til efterretning samt
 2. at der gives en tillægsbevilling på 858.744 kr., der finansieres af kassen, til betaling til Banedanmark og dækning af sagens omkostninger.

Teknik- og Miljøudvalget 12-04-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I fortsættelse af sag nr. 50 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2015, hvor der blev orienteret om sagen vedrørende vedligeholdelse af jernbanebroen over Avedøre Havnevej, er der nu afsagt dom i Østre Landsret den 22. marts 2016.

Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom.

Landsretten begrunder blandt andet dommen med at:

Brokonstruktionen opført som led i anlæggelsen af Avedøre Havnevej, som skulle krydse den allerede eksisterende jernbane. Da brokonstruktionen er opført for at efterkomme et kommunalt ønske om underføring af vejen, krævede en aftale om at lade Rødovre Kommune afholde udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse efter landsrettens opfattelse ikke særskilt lovhjemmel. Der er heller ikke noget grundlag for, at anse en sådan aftale for stridende mod det lovgrundlag og de almindelige retsprincipper, som Rødovre Kommune har påberåbt sig.

Efter oplysningerne om baggrunden for opførelsen af broen, og indholdet af kommunikationen mellem Statsbanerne og Rødovre Kommune i forbindelse med broens opførelse er det ikke dokumenteret, at de ingeniører, der underskrev afleveringsprotokollen af 20. august 1963 for Rødovre Kommune, ikke havde bemyndigelse til at forpligte kommunen til at bære udgiften ved fremtidig vedligeholdelse af broanlægget.

Herefter og af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at Rødovre Kommune skal betale for vedligeholdelsen af brokonstruktionen til den omhandlede jernbanebro over Avedøre Havnevej.

Af de af byretten anførte grunde tiltræder landsretten ligeledes, at Banedanmarks betalingspåstand er taget til følge.

Landsretten tiltræder endvidere, at den omhandlede aftale efter sin karakter ikke ensidigt kan opsiges. Det tiltrædes derfor tillige, at Banedanmark er frifundet for Rødovre Kommunes selvstændige påstand.

Lov- og plangrundlag

Dom afsagt den 22. marts 2016 i sag nr. B0478009.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til vedligeholdelse af broen.

Betaling for udbedring af skader på broen udført i 2012 er 508.557 kr. med tillæg af renter, i alt 643.224 kr. Efter forfald tilskrives månedlig rente: Nationalbankens udlånsrente plus 8 % p.a.

Sagens omkostninger til Banedanmark fra Byretsdommen 87.520 kr. med tillæg af renter 8.000 kr. og sagens omkostninger til Banedanmark fra Landsretsdommen 55.000 kr.
Sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8a.

Advokatomkostninger til Rødovre Kommunes advokat er opgjort til 458.331 kr., hvoraf 65.000 kr. betales i 2016 og 339.331 kr. er betalt på bekostning af vejdriften i årene 2013-2015.

De samlede udgifter i forbindelse med vedligeholdelsen i 2012 og sagens omkostninger (ex. advokatregninger betalt i 2013-2015) udgør i alt 858.744 kr., der finansieres af kassen.

Fremtidig vedligehold på broen er af ukendt størrelsesorden, men i 2011 blev udbedring af kritiske skader skønnet til 1,5 mio. kr. og renoveringsbehovet herunder udskiftning af fugtisolering skønnet til 5 mio. kr.

Tidsplan

Beløbet skal betales inden 14 dage fra dommens afsigelse.

Der er aftalt et administrativt møde med Banedanmark den 9. maj 2016 med henblik på at fastlægge renoveringsbehovet.

Bilag

Bilag 1: Dombog

Udpegning af medlem til Taxinævn Hovedstaden
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Da Brøndbys tidligere borgmester Ib Terp er udtrådt af Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune og dermed også af bestyrelsen for Taxinævn Hovedstaden, skal der udpeges et nyt medlem.

KKR har på sit møde den 12. februar 2016 indstillet Kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at KKR's indstilling af Frans Hansen (A), Brøndby Kommune, til bestyrelsen i Taxinævn Hovedstaden godkendes.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for 28 kommuner i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

Af vedtægterne til Taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af 13 medlemmer:

Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation.
Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.
Et medlem udpeges i fællesskab af Kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs.
Otte medlemmer udpeges af de resterende 23 Kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

Udpegningen af de 8 medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden. De 23 kommuner har i marts 2014 udpeget nedenstående personer som repræsentanter for de 23 kommuner:

Ib Terp, Brøndby
Allan Holst, Dragør
Jesper Würtzen, Ballerup
Jens Jørgen Nygaard, Egedal
Steen Ørskov Larsen, Hvidovre
Morten Dreyer, Dragør
Thomas Bak, Fredensborg
Gustav Juul, Furesø

I forbindelse med borgmester Ib Terps udtræden af Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune skal der udpeges et nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse.

KKR Hovedstaden har på mødet den 12. februar 2016 indstillet Kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby Kommune som repræsentant til Taxinævnet.

Lov- og plangrundlag

Taxinævnet Hovedstaden er et §60 selskab, jf. Styrelsesloven. Derfor skal udpegningen af bestyrelsesmedlemmer godkendes i samtlige deltagende kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Kunst i byrummet - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Frigivelse af midler til kunst og generel forskønnelse af byrummet.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til kunst og generel forskønnelse af byrummet, som skal være med til at sikre, at Rødovre Kommune også visuelt fremstår kvalitativt stærkt.
Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til igangsættelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.500.000 kr., og
 2. at finansieringen til Street Art-projektet "Every Man's life is a Fairytale" på 225.000 kr. bevilges fra denne pulje.

Kultur- og Fritidsudvalget 12-04-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til kunst og generel forskønnelse af byrummet. Puljens formål er primært at etablere varig kunst i byrummet, som skal være med til at sikre, at Rødovre Kommune også visuelt fremstår kvalitativt stærkt.

Økonomiudvalget er ansvarlig for at udpege de byrum, hvor der skal etableres kunst, og Kultur- og Fritidsudvalget er efterfølgende besluttende udvalg i forhold til igangsættelse af kunstprojekter.
Der nedsættes et kunstråd som rådgivende organ i forhold til etablering af ny varig kunst og kunst i det offentlige rum.
Det forventes, at kunstrådet starter sit arbejde inden sommerferien, hvorfor anlægsbevillingen søges frigivet nu.

Som det første initiativ anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen ekstraordinært og uden for ovennævnte procedure, at der bevilges midler til igangsættelse af nedennævnte projekt.

Der er med initiativ fra Rødovre Centrum og med baggrund i deres 50 års jubilæum i år indgået en samarbejdsaftale mellem Rødovre Centrum og Rødovre Kommune om at etablere et spektakulært eventyr malet på 5 udvalgte steder i Rødovre.
1) Amfiteatret ved Rødovre Centrum - midlertidigt (4. juni - 31. oktober)
2) Tunnelen under Tårnvej - permanent (3-4 år)
3) Daginstitutionen Skanderup - permanent (3-4 år)
4) Vandtårnets øverste del - midlertidigt (4. juni - 31. oktober)
5) Gavlen på Heerup Museum - midlertidigt (4. juni - 31. oktober)

Projektet er helt unikt og males af den internationalt anerkendte Street Art kunstner Tasso, der er en af de allerbedste malere i realistisk og 3D-agtig malerkunst.

Projektet koster 525.000 kr., hvoraf Rødovre Centrum afholder 300.000 kr., da de ønsker at give byen en særlig oplevelse.

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet mulighederne for finansiering af Rødovre Kommunes andel, og forvaltningen har anbefalet, at midlerne findes via den nye pulje, der er afsat til kunst og generel forskønnelse af byrummet.

Kunstværkerne skal males i maj måned, og der skal samles Rødovrehistorier ind fra byen forinden, hvorfor en behandling i Kultur- og Fritidsudvalget forinden desværre ikke har været mulig.

Præsentation af projektet er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af den afsatte anlægsbevilling på 1.500.000 kr.

Den samlede udgift til Street Art-projektet udgør 525.000 kr., hvoraf Rødovre Centrum betaler 300.000 kr., og Rødovre Kommune betaler 225.000 kr.

Tidsplan

Tidsplan for igangsættelse af kunstprojekter i byrummet:

Økonomiudvalget udpeger første område i maj 2016.
Kunstrådets arbejde påbegyndes i juni 2016.

Tidsplan for Street Art projektet:

Indsamling af lokale historier: marts/april 2016
Opmaling af facader: maj 2016
Fernisering: 4. juni 2016
Åben udstilling 4. juni - 30. oktober 2016

 

Bilag

Bilag 1: Et eventyr på byens vægge

Sammensætning og retningslinjer for Rødovre Kunstråd
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. februar 2016 blev det besluttet at nedsætte et kommunalt kunstråd.

Børne- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse afsøgt muligheder for rådets konkrete sammensætning og udarbejdet retningslinjer for Rødovre Kunstråd.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til sammensætning af kunstrådet godkendes samt
 2. at retningslinjerne for kunstrådet godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget 12-04-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. februar 2016 blev det besluttet at nedsætte et kommunalt kunstråd.

Det er besluttet, at et kunstråd skal sammensættes af:

 • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (formand)
 • Stadsarkitekten
 • Børne- og Kulturdirektøren og
 • 3 repræsentanter for det professionelt arbejdende kunstmiljø og/eller kunstfaglige personer

Det kan oplyses, at Børne- og Kulturforvaltningen har afsøgt et bredt felt af det professionelt arbejdende kunstmiljø og/eller kunstfaglige personer.

I den anledning skal Børne- og Kulturforvaltningen foreslå følgende repræsentation.

 1. Forfatter og billedkunstner Kenn André Stilling.
  Uddannet møbelsnedker + billedkunstner fra Det Kgl. Kunstakademi. Senest kendt for "Alfabetskulpturen" i Vangede til ære for Dan Türell.
  Stilling skabte sammen med Torben Steno i 2014 en serie om Danske Monumenter i 24 dele for DR, som han selv kalder "en rejse mod dansk selvforståelse".
  Stilling er positiv over for opgaven og modtager gerne en udpegelse.
 2. Kunstner og Kunsthistoriker Mahmoud Klyvø Alibadi.
  Cand. Mag. i kunsthistorie, Københavns Universitet og bachelor fra kunstakademiet, Bagdad.
  Mahmoud har en både praktisk og teoretisk tilgang til kunst. Har blandt andet været rådgiver for ungdomskulturcenteret "Radiatorfabrikken" i Herlev og senest kunstformidler for Statens Museum for kunst.
  Bosiddende på Grønlunds Allé, Rødovre.
  Mahmoud har selv henvendt sig, er positiv over for opgaven og modtager gerne en udpegelse.
 3. Billedkunstner / tekstilkunstner Isabel Berglund.
  Masteruddannet kunstner og tekstildesigner fra Central Saint Martins College of Fashion and Textile, London.
  Isabel Berglund har arbejdet professionelt med kombinationen tekstiler og skulptur siden 2000. Er lige nu aktuel med projektet "Maskernes Monument" (2016) - et involverende kunstprojekt i trekantsområdet, hvor borgerne har strikket bygningsformer.
  Stor erfaring som udstillende kunstner og omkring borgerinvolvering. Isabel Berglund er positiv over for opgaven, og modtager gerne en udpegelse.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at ovennævnte tre kunstnere repræsenterer en høj faglighed. Alle er professionelt udøvende kunstnere og de repræsenterer en forskellighed og bredde i deres udtryk og kunstformer, som vil være frugtbart i samarbejdet. Desuden repræsenterer de tre kunstnere bredde i alder, køn og etnicitet.

Til brug for kunstrådets arbejde er der udarbejdet forslag til retningslinjer for Rødovre Kunstråd - se bilag.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Driftsomkostningerne til kunstrådet afholdes af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Tidsplan

I maj måned forventes det, at økonomiudvalget udvælger det første område til kunst og forskønnelse af byrummet.
Kunstrådet samles første gang til møde i maj/juni 2016.

Da kunstrådet følger kommunalbestyrelsens valgperiode, vil det første kunstråd sidde i perioden 2016-2017.

Bilag

Bilag 1: Forslag til retningslinjer

Rødovre Skole, indretning af holdlokaler - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til indretning af holdlokaler på Rødovre Skole.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 1.100.000 kr. til projektet.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Rødovre Skole, udarbejdet august 2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.100.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget 12-04-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Rødovre Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget indretning af holdlokaler, da skolen mangler plads til værkstedsaktiviteter og holdarbejde.

Forslaget/ombygningen er planlagt til at omfatte:

 • Nedlæggelse af håndarbejdslokalet på 2.sal i Gl. Vestfløj og etablering af nyt tekstilområde i forbindelse med træområdet (sløjdlokale) i Nordfløjens kælderetage
 • Flytning af natur/tekniklokalet fra stueetagen i Gl. Vestfløj til nuværende håndarbejdslokale
 • Indretning af nuværende natur/tekniklokale til holdlokale for mellemtrinnet
 • Fjernelse af væg mellem to små lokaler og indretning til et stort lokale

Gennemførelse af projektet varetages af Teknisk Forvaltning.
Den nærmere planlægning vil ske i samarbejde med Rødovre Skole og Børne- og Kulturforvaltningen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 1.100.000 kr.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget:

12. april 2016
Økonomiudvalget: 20. april 2016
Kommunalbestyrelsen: 26. april 2016
Projektering og udbud: maj - juni 2016
Udførelse: juli - august 2016
Ibrugtagning: medio august 2016

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 16. marts 2016
Bilag 2: Revideret helhedsplan for Rødovre Skole, august 2014

Islev Skole, renovering af tagetage - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af byggeprogram til brug for udarbejdelse af projektforslag til renovering af tagetagen på Islev Skoles hovedbygning.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. til renovering af taget, herunder bedre udnyttelse af arealet.

Der søges om en projekteringsbevilling på 1.200.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at byggeprogram og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en projekteringsbevilling på 1.200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Børne- og Skoleudvalget 12-04-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tagkonstruktionen på hovedbygningen på Islev Skole er i ringe forfatning med omfattende skader i tagetagen fra fugt og skimmelsvamp.
Endvidere er tagetagen ringe udnyttet på grund af den lave taghældning.
Ved totaludskiftning af taget kan det udnyttede areal udvides fra ca. 800m2 til ca. 1.200 m2, hvorved der kan indrettes et nyt samlet tidssvarende udskolingsafsnit i etagen.

Byggeprogrammet/ombygningen er bl.a. planlagt til at omfatte:

 • Udskiftning af tagetage på hovedbygningen
 • Etablering af klasser, gruppearbejdsområdet og opholdsarealer
 • Generel renovering af de berørte områder.

Udarbejdelse af projektforslaget vil ske i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Islev Skole.

Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra eksterne rådgivere.
Som eksterne rådgivere til forundersøgelser, udarbejdelse af projektforslag samt tilsyn er valgt Kullegaard Arkitekter, Valby samt rådgivende ingeniører A.B. Clausen, Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på i alt 12.000.000 kr., hvoraf der er disponeret 1.200.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af projektforslag mv.
Det resterende beløb til renoveringen udgør herefter 10.800.000 kr.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget:

12. april 2016
Økonomiudvalget: 20. april 2016
Kommunalbestyrelsen. 26. april 2016
Udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale: maj - september 2016
Godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling: september 2016
Udbud: oktober - november 2016
Udførelse: november 2016 - juli 2017
Ibrugtagning: primo august 2017

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 15. marts 2016

Konvertering af understøttende undervisning til to-lærertimer
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Ungecenter2610 om tilladelse til at konvertere understøttende undervisning til to-lærertimer.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Ungecenter2610 gives tilladelse til at konvertere 80 timers understøttende undervisning til to-lærertimer for skoleåret 2016/2017.

Børne- og Skoleudvalget 12-04-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeskolelovens § 16b kan en skole ansøge Kommunalbestyrelsen om tilladelse til at konvertere dele af den understøttende undervisning for en klasse for et år ad gangen, såfremt særlige forhold gør sig gældende.

Ungecenter2610 ansøger i brev af 11. marts 2016 om at konvertere 80 ud af 250 timer fra understøttende undervisning til to-lærerundervisning i de boglige fag for Dagskolens 8. og 9. klasse i skoleåret 2016/2017. Med folkeskolereformens udvidelse af undervisningstiden har eleverne fået flere undervisningstimer med kun én lærer i klassen.

På Dagskolen er elevgruppen betegnet ved at have behov for ekstra støtte i deres faglige, personlige og sociale udvikling. Erfaringen fra undervisningen på Dagskolen viser, at eleverne får større mulighed for fordybelse, udvikling og faglig sparring, når der er flere lærere i klassen i den faglige undervisning. De opgaver, der ligger i den understøttende undervisning, som bevægelse og faglig fordybelse vil blive varetaget inden for undervisningen.

Ved en reduktion af den understøttende undervisning med 80 timer om året, vil elevernes samlede undervisningstid blive 1320 timer pr. år svarende til 33 timer pr. uge i gennemsnit.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen § 16b.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ansøgningen gælder skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om afkortning af undervisningstiden i Dagskolen, Ungecenter2610 for skoleåret 2016-2017.

Godkendelse af Rødovre kommunes politik for udsatte borgere
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere "Vi finder løsninger sammen" til godkendelse efter endt høring.

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere "Vi finder løsninger sammen" godkendes.
 2. at de indkomne høringssvar tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget 12-04-2016

 1. Anbefales
 2. Indstilles taget til efterretning

Beskæftigelsesudvalget 12-04-2016

 1. Anbefales med 4 stemmer for (A+O) og 1 tog forbehold (C)
  Gruppe C finder det uhensigtsmæssigt, at der opstilles uopnåelige strategimål.
 2. Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget 20-04-2016

 1. Indstilles godkendt
 2. Indstilles taget til efterretning

Beslutning

 1. Godkendt med 16 stemmer for (A, F, O, V, Ø) og 2 imod (C).
 2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. oktober 2015 (sag nr.190) første udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere.

I politikken er visionen, at I Rødovre Kommune er der plads til alle - også dem på kanten af samfundet.
For at komme nærmere visionen er der fem overordnede strategimål:

 • Vi forebygger, at mennesker bliver socialt udsatte
 • Vi finder løsninger sammen med borgeren
 • Alle har en tryg base/bolig
 • Alle har en meningsfuld beskæftigelse
 • Alle har et godt og sundt liv

Rødovre Kommune gør i dag en stor indsats for udsatte borgere. De mange interview, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af politikken for udsatte borgere, viser en generel tilfredshed med indsatsen på mange områder. Strategimålene i politikken er formuleret som fremtidige mål, vi gerne vil arbejde hen i mod. I lighed med andre politikker, vil politikken blive fulgt op af handleplaner med beskrivelse af konkrete indsatser, der udvikler indsatsen yderligere.

Der har tidligt i processen ved udarbejdelsen af politikken været høj grad af borgerinddragelse. Der er gennemført dialogmøder/interviews med brugerne på et værested, en borger i socialpsykiatrien og to borgere, som har været igennem et forløb i Rådgivnings- og Behandlingscenteret. Derudover er der gennemført interview med den ledende socialrådgiver på Psykiatrisk Center Glostrup, formanden for Sind Rødovre, Lisbeth Zornig, formanden for SAND (landsforeningen for hjemløse), støtte- og kontaktpersoner i Social- og Psykiatriafdelingen og beboerrådgiveren i kærene.

Gennemgang af høringssvar

Udkast til politik for udsatte borgere har været i høring og lagt på kommunens hjemmeside, hvor det har været muligt at sende kommentarer til politikken til Social- og Sundhedsforvaltningen. Alle de personer der er blevet interviewet har fået tilsendt en mail med en opfordring til at afgive høringssvar. Udkastet har derudover været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er modtaget høringssvar fra en af de interviewede, samt fra Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Den interviewede, som er ledende socialrådgiver i Psykiatrisk Center Glostrup nævner, at politikken ser rigtig fin ud og betoner vigtigheden i, at have fokus på sektorsamarbejdet, når den helhedsorienterede indsats nævnes i politikken.

Seniorrådet finder politikken ambitiøs med positive og visionære målsætninger, men mangler overblikket over, hvad det betyder i forhold til både økonomi og personaleressourcer, hvis målsætningerne skal realiseres. Seniorrådet mener, at det er vigtigt at være opmærksom på, at realiseringen af målsætningerne ikke giver øget pres på det nuværende personale. Seniorrådet vil derudover med interesse følge, hvordan det opsøgende arbejde vil blive etableret og hvor mange socialt udsatte, der vil findes frem til.

Handicaprådet mener, at citatet i indledningen skal udelades, da det er på engelsk, og at de to cases skal udelades, da alle historier er forskellige, og det netop er den enkelte borgers holdning til egen tilværelse, der er vigtig. Principper som Handicaprådet i øvrigt mener er fælles for alle borgere i kontakt med kommunen. Handicaprådet mener, at den sammenhængende indsats skal styrkes ved at have en koordinerende kontaktperson i kommunen. Handicaprådet mener, at visionen i politikken skal være: "At fremme et lokalt udsatteråd". Til sidst betoner Handicaprådet vigtigheden af, at indsatserne på området gennemføres i respekt for den enkelte borgers ønsker, og at Social- og Sundhedsforvaltningen hører de socialt udsattes kommentarer til politikken.

Integrationsrådet mener, at Rødovre Kommunes politik for udsatte borgere er et prisværdigt initiativ og et flot stykke arbejde. Integrationsrådets kommentarer til afsnit om strategimål er, at en base ikke behøver at være en bolig. Derfor skal der stå base/bolig i afsnittet om strategimålet om, at alle skal have en base. Derudover mener Integrationsrådet, at det er vigtigt at præcisere, hvordan der tages hånd om de udsatte borgere, hvem der har ansvaret for at koordinere indsatsen, og hvad der konkret skal gøres for at styrke netværk og samarbejde. Ligesom det skal præciseres, hvordan der konkret skal arbejdes med, hvordan vi styrker en stærk samarbejdskultur. Integrationsrådet fremfører også, at den boligsociale indsats bør indgå i det årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationerne og Rødovre Kommune. Integrationsrådet ser frem til, at politikken følges op af konkrete indsatser.

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået høringssvarene. I forhold til sektoransvaret vil der være fokus på dette ved udarbejdelsen af handleplan for indsatsen. Ligesom der også i handleplanen vil være opmærksomhed på, om indsatserne kræver yderligere ressourcer i form af enten økonomi eller personale. I forhold til det opsøgende arbejde nævner Seniorrådet, at en af udfordringerne på dette område er at nå de mennesker, der har brug for en indsats og ikke selv er opsøgende i forhold til dette. Et aspekt, der vil være centralt i handleplanen og i udsatterådets arbejde.

I forhold til Handicaprådets kommentarer til citatet på engelsk og de to cases, vil de blive en del af den grafiske opsætning af politikken, da det er med til at gøre politikken mere levende og nærværende. Handicaprådets forslag om at etablere en koordinerende kontaktperson i kommunen vil indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige handleplaner. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens opfattelse at etablering af et udsatteråd er et konkret middel til at komme nærmere visionen for indsatsen og ikke selve visionen.

I forhold til Integrationsrådets kommentarer er overskriften i afsnittet om strategimålet om at "Alle skal have en base" rettet til "Alle skal have en base/bolig". Derudover vil fremtidige handleplaner indeholde forslag til, hvordan der konkret tages hånd om de udsatte borgere, og hvad der konkret skal gøres for at styrke netværk, samarbejde og en stærk samarbejdskultur. I handleplanerne vil forslaget om, at den boligsociale indsats indgår i det årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationerne og Rødovre Kommune blive inddraget.

Den videre proces

På baggrund af ovenstående vil følgende blive inddraget ved planlægningen af fremtidige handleplaner:

 • At have fokus på sektorsamarbejdet, når den helhedsorienterede indsats skal styrkes
 • At økonomi og personaleressourcer er indarbejdet i indsatserne
 • At der gøres en indsats for at opspore de borgere, der ikke selv opsøger hjælp
 • At have en koordinerende kontaktperson i kommunen
 • At iværksætte konkrete forslag der styrker en stærk samarbejdskultur
 • At den boligsociale indsats indgår i det årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationerne og Rødovre Kommune

De parter, der har afgivet høringssvar, vil modtage et uddybende svar på høringssvaret fra Social- og Sundhedsforvaltningen.

Udsatteråd

Det er nævnt i politikken, at der som det første i 2016 skal etableres et udsatteråd i Rødovre. Udsatterådet vil være centralt i arbejdet med at planlægge og gennemføre indsatserne på området. Det er vigtigt, at alle indsatser i handleplanerne gennemføres i respekt for og i tæt samarbejde med de berørte parter.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Rødovre Kommunes politik for udsatte borgere.
Bilag 2: Høringssvar fra ledende socialrådgiver, Psykiatrisk Center Glostrup.
Bilag 3: Høringssvar fra Seniorrådet.
Bilag 4: Høringssvar fra Handicaprådet.
Bilag 5: Høringssvar fra Integrationsrådet.

Forslag til etablering af modtagelsesteam og flygtningekoordinerende gruppe
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et forslag til etablering af modtagelsesteam og flygtningekoordinerende gruppe til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til etablering af modtagelsesteam og flygtningekoordinerende gruppe godkendes.
 2. at der gives en tillægsbevilling på 620.000 kr. i 2016 til Økonomiudvalget til sagsbehandling og virksomhedsrettet indsats til flygtninge og familiesammenførte. Bevillingen finansieres af det ekstraordinære integrationstilskud for 2016.
 3. at der i budget 2017ff indarbejdes ressourcer svarende til den foreslåede bemanding i 2016, indenfor de økonomiske rammer, der er tilvejebragt i topartsaftalen mellem regeringen og KL.

Beskæftigelsesudvalget 12-04-2016
Anbefales med 4 stemmer for (A+C) og 1 tog forbehold (O)

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. februar 2016 (sag nr. 28) en anbefaling om, at der i det videre arbejde med at tilpasse organisationen skulle udarbejdes et forslag til etablering af et modtagelsesteam, herunder en flygtningekoordinerende gruppe, til efterfølgende politisk behandling.

Regeringen og KL har i mellemtiden - 18. marts 2016 - indgået en topartsaftale om bedre integration. Aftalen giver kommunerne en række nye økonomiske og lovgivningsmæssige muligheder for at forbedre integrationsindsatsen allerede i 2016. Aftalen vil ikke ændre ved den struktur for modtagelse af flygtninge, der her foreslås, men vil påvirke den konkrete indsats for målgruppen. Forvaltningen vil derfor udmønte den indgåede aftale om rammerne for integrationsindsatsen i en kommende mødesag.

Baggrunden for at etablere et modtagelsesteam er det stigende antal flygtninge. Rødovre Kommunes kvote i 2016 var ved årsskiftet på 31 personer, og disse forventes hver især at medføre 1,2 sammenførte personer i gennemsnit. I 2014, 2015 og 2016 er der ankommet 21 flygtninge, hvoraf seks har anmodet om familiesammenføring. Der ventes i resten af 2016 yderligere 28 personer, og det forventes umiddelbart, at der i 2017 modtages yderligere flygtninge i forbindelse med kvotetildelingen, som sker i april 2016. Udover de opgaver, der relaterer sig til modtagelsen af nyankomne flygtninge, ligger der et stort arbejde i den løbende sagsbehandling og vejledning af de flygtninge, der er ankommet i 2014-15.

Det stigende antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge medfører et voksende behov for en velstruktureret og koordineret indsats. Det er en kompleks opgave, og indsatserne går på tværs af forskellige enheder i organisationen. Ligesom det er nødvendigt at koordinere indsatser med flere og nye eksterne aktører. Denne koordineringsopgave er ressourcekrævende, men det er afgørende for en vellykket integration, at der er et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og foreninger og borgere, der ønsker at yde en frivillig indsats.

I dag er integrationsopgaven forankret i Jobcentret ved integrationsgruppen, som består af tre medarbejdere (en sagsbehandler på myndighedsområdet, en virksomheds- og integrationskonsulent samt en virksomhedskonsulent). Udover opgaver vedrørende de nyankomne flygtninge, varetager medarbejderne også opgaver vedrørende alle familiesammenføringer til udlændinge samt beskæftigelsesindsatsen for øvrige udlændinge (EU-borgere, Green Card indehavere m.v.).

Modtagelsesteamet

Med dette forslag lægges der op til, at den nuværende integrationsgruppe tilføres yderligere to nye medarbejdere pr. 1. maj: En myndighedssagsbehandler og en virksomhedskonsulent. Derved sikres det, at det kan fungere som et egentligt modtagelsesteam, der sikrer overblik, planlægning og koordinering både mellem kommunens forskellige myndighedsområder og med eksterne aktører. Modtagelsesteamet skal bidrage til at sikre én indgang til Rødovre Kommune for de nyankomne flygtninge og til at en større andel end hidtil lærer dansk og kommer i uddannelse eller arbejde.

Modtagelsesteamet skal først og fremmest være tovholdere på flygtningesagerne. De skal varetage dialogen med Udlændingestyrelsen og asylcentrene, hjælpe med indkvartering, vise rundt i lokalområdet, planlægge møder med de relevante myndighedsområder og øvrige aktører om oprettelse af cpr.nr, sygesikring, skattekort, bankkonto, nem.id, digital post samt opskrivning på boligliste og ansøgning om integrationsydelse. Modtagelsesteamet har også ansvaret for at indgå integrationskontrakt mellem flygtningen og den kommunale myndighed om beskæftigelsesmål, danskundervisning og aktiviteter i den forbindelse. Derudover varetager teamet de administrative opgaver i forbindelse med familiesammenføring.

Modtagelsesteamet placeres organisatorisk i Jobcentret.

Bilaget er en skematisk oversigt over teamets opgaver under integrationsloven samt en beskrivelse af de tilgrænsende opgaver, som varetages i samarbejde med øvrige afdelinger og forvaltninger. Disse opgaver er placeret der, hvor der i forvejen er kompetencer på feltet, men det er modtagelsesteamet, der varetager koordineringen.

Den flygtningekoordinerende gruppe

Som en del af forslaget tænkes desuden etableringen af en flygtningekoordinerende gruppe med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra Jobcentret, Social- og Psykiatriafdelingen, Borgerservice samt Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat. Der indkaldes ledelsesrepræsentanter fra de øvrige forvaltninger efter behov. Den flygtningekoordinerende gruppe opdateres løbende - formentlig en gang om måneden - på antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og indsatserne for målgruppen. Gruppen har ansvaret for at sikre et flow i sagerne samt koordinere med de øvrige forvaltninger.

Derudover udarbejder den flygtningekoordinerende gruppe årligt en redegørelse om integrationsindsatsen, som forelægges til politisk behandling. Redegørelsen indeholder samtidig en opfølgning på de målsætninger vedrørende integration og mangfoldighed, der er beskrevet i Rødovre Kommunes politikker og handleplaner. Den flygtningekoordinerende gruppe sekretariatsbetjenes af modtagelsesteamet.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Regeringen og KL har som nævnt indgået en topartsaftale om bedre integration. Aftalen giver kommunerne en række nye økonomiske muligheder for at forbedre integrationsindsatsen allerede i 2016.

Jobcenteret har i 2016 oprustet indsatsen på området med en ekstra virksomhedskonsulent, som i indeværende år er finansieret af det ekstraordinære integrationstilskud for 2015. Af integrationstilskuddet for 2016 er der således knap 700 tkr. til rest, som foreslås anvendt til finansiering af yderligere to medarbejdere i perioden maj-december 2016.

Aftalen mellem Regeringen og KL omfatter blandt andet et væsentligt forhøjet integrationstilskud til alle kommuner i 2016, samt 25 mio. kr. til virksomhedsrettet indsats i 2016 stigende til 50 mio. kr. i 2017. Endvidere øges grundtilskuddet til flygtninge og deres familier med 50% i 2017 og 2018, ligesom kommunerne opnår højere resultattilskud, når flygtninge kommer i ordinært arbejde eller uddannelse.

Det indstilles, at finansieringen af de i alt tre medarbejdere fra 2017 sker indenfor de økonomiske rammer, der er tilvejebragt i regeringsaftalen, herunder øgede resultattilskud som følge af en forbedret integrationsindsats.

Tidsplan

Den foreslåede organisering træder i kraft pr. 1. maj

Bilag

Bilag 1: Skematisk oversigt over opgaver og ansvarlige

Regnskab 2015
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2015 er nu færdigt og viser en mindreudgift på serviceudgifterne på 9,7 mio. kr. og en samlet mindreudgift på driften på 25,5 mio. kr.

Efter den politiske behandling af regnskabet skal regnskabet revideres af kommunens revisor PwC. Det grønne regnskab for 2015 er ligeledes færdigt.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at årsregnskab 2015 afgives til revisionen samt
 2. at grønt regnskab for 2015 tages til efterretning.

Økonomiudvalget 20-04-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Driftsudgifter
I budget 2015 er de budgetterede driftsudgifter 2.505,0 mio. kr. Regnskabsresultatet er på 2.479,5 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 25,5 mio. kr. Hen over året er der givet tillægsbevillinger på 1,9 mio. kr. på driften, som blandt andet vedrører overførte driftsmidler fra 2014 og afgørelsen i voldgiftssag omkring passagertællesystem. Således at det korrigerede budget i forhold til regnskabsresultatet ender med en mindreudgift på 26,4 mio. kr.
Kommunen har holdt sig inden for den budgetterede serviceramme. Serviceudgifterne, som er en del af de samlede driftsudgifter, var i det oprindelige budget på 1.852,9 mio. kr. og regnskabsresultatet er på 1.843,2 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 9,7 mio. kr. eller svarende til 0,5 pct. under budgettet.

Anlægsudgifter
I budget 2015 er de budgetterede anlægsudgifter på 64,2 mio. kr. Hen over året er der givet tillægsbevillinger for 22,5 mio. kr., som primært vedrører uforbrugte anlægsmidler overført fra regnskab 2014 på 83,5 mio. kr. og indtægter vedrørende frikøb af tilbagekøbsrettigheder fra boligselskaberne på -68,6 mio. kr. Det korrigerede budget - fratrukket tilbagekøbsrettigheder - på 155,2 mio. kr. udviser et forbrug på 61,4 mio. kr. Regnskabsresultatet ender med en mindreudgift på 93,8 mio. kr. Heraf er 32,9 mio. kr. overført.

Grønt regnskab
Rødovre Kommune har indgået klimakommuneaftale i 2013, og har dermed forpligtet sig til at reducere CO2 - udledningen fra egen virksomhed med 2 pct. hvert år frem til udgangen af 2017. CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed er fra 2014 til 2015 reduceret med 4,8 pct. Det kan derfor konkluderes, at målsætningen på 2,0 pct. reduktion for 2015 er opnået.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 45 og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab.

Tidsplan

Det fremgår af styrelsesloven, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj.
Revisionens bemærkninger til årsregnskabet forelægges Kommunalbestyrelsen i august med henblik på godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Regnskab 2015.
Bilag 2: Grønt Regnskab 2015.

Diverse
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Skole, indretning af holdlokaler - økonomioversigt, godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: KB

Beslutning


Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19:30.