Kommunalbestyrelsen

31-01-2017

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Peter Michael Jensen(O)
Michel Berg(A)
Lene Due(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Svend Erik Pedersen(F)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Kim Drejer Nielsen(C)
Pia Hess Larsen(A)
Chris Lassen Jensen(C)
Jan Kongebro(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Kim Hammer(O)
Hans Houmøller(Ø)
Britt Jensen(A)
Niels Spittau(O)

Sager 1 - 24

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Damhushave
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har udarbejdet vedlagte projektforslag. Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning af ny og eksisterende bebyggelse indenfor rammerne af Lokalplan 124, Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet. Projektforslaget søges godkendt af Rødovre Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet godkendes og sendes til høring.

Bestyrelsen for RKF 17-01-2017
Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget 17-01-2017
Anbefales

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes Varmeplan 2010.
Projektforslaget omhandler Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet, som er udlagt til byudvikling i Lokalplan 124. Området forventes at have et samlet varmebehov på 660 MWh.

I alt forventes det, at der bliver opført ca. 50 nye boliger i området. Området for Damhusparken er pt. ikke tilsluttet nogen kollektiv opvarmningsform, men ligger indenfor naturgasforsynet område. Bygherren for Damhusparken ønsker ikke naturgas, idet der ikke er plads til de nødvendige solceller, ligesom der ikke er afsat plads til gaskedel og skorsten.

Projektforslaget belyser de samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster, samt effekten på begrænsning af CO2 belastning i forhold til opvarmning ved brug af naturgas.
Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget, er miljømæssigt og samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Endvidere medfører fjernvarmeforsyningen økonomiske fordele for såvel de nye fjernvarmekunder (brugerøkonomien) som for de nuværende fjernvarmekunder (selskabsøkonomien).

Samfundsøkonomien:

Projektet indebærer en samfundsøkonomisk gevinst på 0,9 mio. kr.
Den interne forrentning er ikke defineret, da investeringerne i varmepumper i referencen overstiger investeringen i fjernvarmenettet.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune dermed til gennemførelse af Danmarks energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I det Storkøbenhavnske område er fjernvarme en væsentlig del af løsningen på, at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Samfundsøkonomien er således positiv.

Selskabsøkonomien:

Projektets selskabsøkonomiske gevinst som nutidsgevinst med en diskonteringsrente på 2 % og i form af intern forrentning er anslået til følgende:
Nutidsværdi: 1,2 mio. kr.
Intern forrentning: 21 %.

Selskabsøkonomien er således positiv.

Brugerøkonomi:

Den samlede nutidsgevinst for de nye fjernvarmekunder i dette projektforslag er anslået til 0,7 mio. kr.

Brugerøkonomien er således positiv.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263).
 • Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 2).
 • Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning. LBK 1184 af 14. december 2011.
 • Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. LBK 825 af 24. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, i vedlagte projektforslag til etablering af fjernvarmeudbygningen, er anslået til 0,78 mio. kr.
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings rabat hos VEKS med 5 års fritagelse for fastafgift tilfalder Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Rabatten er indregnet i projektforslaget.

Tidsplan

Januar 2017: Politisk behandling i Rødovre Kommune.
Februar 2017: Høringsfase på 4 uger.
Marts 2017: Behandling af høringssvar og klargøring af sagsfremstilling til endelig politisk behandling i april 2017.
April 2017: Endelig politisk behandling i Rødovre Kommune.
Maj 2017: Projektstart Såfremt høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i projektforslaget, startes projekteringsforløb. Bindende aftaler med kunderne (projektudvikler for Damhusparken og Damhuskroen) indgås kun med forudsætning om Rødovre Kommunalbestyrelses endelige godkendelse af projektforslaget. Udbygningen sker i foråret/sommeren 2017, tilpasset ombygning/renovering af Damhustorvet.
Projektet kan evt. opdeles i etaper af hensyn til renovering og ombygning af Damhustorvet. Af hensyn til fremdrift og koordinering i renovering/ombygning af Damhustorvet, kan det vise sig nødvendigt at investeringer i rørføringer sker før endelig politisk godkendelse af projektforslaget.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af lokalplan 124, Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet.

Kommuneplan 2018 - program og tidsplan
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Stillingtagen til program og tidsplan for den forestående revision af Kommuneplan 2018 på baggrund af Kommuneplanstrategi 2016 - ”Sammen om Rødovre – bæredygtig byudvikling” (sag nr. 103), som Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 21. juni 2016.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at program og tidsplan for Kommuneplan 2018 vedtages.

Alle fagudvalg 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen udtrykker Kommunalbestyrelsens visioner og mål for kommunens samlede udvikling for en 12-årig periode.
Rødovres kommuneplan består af:

 • Kommunalbestyrelsens visioner for udviklingen.
 • En hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen af kommunens fysiske områder og arealanvendelsen i hele Rødovre Kommunes geografiske område.
 • Retningslinjer for arealanvendelse og administration af en række emner.
 • Beskrivelse af kommunens syv lokalområder.
 • Rammer for lokalplanernes fremtidige indhold for de enkelte dele af kommunen.
 • Miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet.

Udarbejdelsen af en ny kommuneplan indledes med en kommuneplanstrategi, der beskriver, hvordan Kommunalbestyrelsen vil nå frem til en ny kommuneplan. En kommuneplan skal i henhold til Planloven revideres hvert fjerde år – enten dele af den eller i sin helhed.

Med den endelige vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplan 2014, der består af en temarevision fra 2014 og Rødovre Kommuneplan 2010-2022, skal revideres i sin helhed.

Med udgangspunkt i den politiske vision ”Sammen om Rødovre” revideres kommuneplanen med fokus på bæredygtig byudvikling. I Kommuneplanstrategi 2016 beskrives seks temaer, der vil danne baggrund for revisionen af den gældende kommuneplan. De seks temaer er:

 • Flere borgere - en kommune i vækst
 • Erhvervsliv i vækst
 • Bæredygtige og attraktive byrum
 • Det grønne Rødovre
 • Effektiv mobilitet
 • Byområder i udvikling.

Planlægning siden sidst – statslige krav og tværkommunale samarbejder

Staten har i efteråret 2016 udsendt udkast til revideret Planlov i høring hos bl.a. Rødovre Kommune. Ministeriet skriver om lovforslaget, at ”Lovforslaget har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst i hele Danmark under fortsat hensyntagen til natur og miljø.”

For Rødovre Kommune vil en del af planlovsændringerne ikke for alvor kunne bringes i anvendelse, før der er sket ændringer af landsplandirektiver for Hovedstadsområdet om detailhandel og Fingerplan 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder på en revision af Fingerplan 2013. Forventet ikrafttrædelse af en revideret planlov er ikke meddelt kommunen.
Det er forventningen, at staten fremsender deres interesser i kommuneplanlægningen i 2017.

Rødovre Kommune indgår i en række samarbejder, der har relevans for kommuneplanlægningen herunder LOOP City og GREATER CoPENHAGEN.

Udkast til tidsplan

Inden forslag til Kommuneplan 2018 skal behandles politisk i december 2017, foreslår Teknisk Forvaltning, at der afholdes en debatperiode til inspiration for planarbejdet. I de seneste kommuneplanprocesser har debatperioden bestået af en række borgermøder med fagudvalgene som værter. Borgermøderne har været planlagt af de relevante fagforvaltninger.

Med afsæt i tankerne i udviklingsprojektet "Sammen om Rødovre" foreslås, at der i foråret afholdes 4 borgermøder; et overordnet temamøde om rammerne om kommuneplan og 3 sektormøder relateret til vedfærdsteknologi, beskæftigelse, naboskab, fysiske rammer m.m. Sektormøderne planlægges af fagforvaltningerne i fællesskab og afholdes på tværs af fagudvalgene. Teknik- og Miljøudvalget afholder et sektormøde. Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget afholder et sektormøde i fællesskab. Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget afholder et sektormøde i fællesskab.

På baggrund af borgermøderne afholdes et temamøde i august for Kommunalbestyrelsen, hvor input fra borgermøderne drøftes.

Efter debatperioden færdiggøres kommuneplanudkastet og forelægges til politisk behandling.

Efter den politiske behandling af Forslag til Kommuneplan 2018, skal forslaget sendes i en lovpligtig offentlig høring på minimum 8 uger. Der er mulighed for at afholde borgermøde i høringsperioden.

Herefter kan Kommunebestyrelsen vedtage kommuneplanen endeligt.

Teknisk Forvaltning forventer, at det er den siddende Kommunalbestyrelse der behandler Forslag til Kommuneplan 2018 i december 2017 og den nye Kommunalbestyrelse, der behandler den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2018 i maj-juni 2018.

Temamøde for Kommunalbestyrelsen

Teknisk Forvaltning foreslår et temamøde for Kommunalbestyrelsen i august 2017. Temamødet vil omhandle en status på arbejdet med kommuneplanrevisionen og en forberedelse til debatperiode inden behandling af kommuneplanforslaget.

Tværfaglig organisering.

Kommuneplanarbejdet er forankret i Teknisk Forvaltning og organiseret tværfagligt, så alle forvaltninger inddrages i processen.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Debatperiode inden Forslag til Kommuneplan 2018 april-maj 2017
Temamøde for Kommunalbestyrelsen august 2017
Behandling af Forslag til Kommuneplan 2018 på den politiske møderække i december 2017
Offentlig høring i minimum 8 uger fra januar til marts 2018
Eventuelt borgermøde i høringsperioden (besluttes sammen med behandling af Forslag til Kommuneplan 2018)
Behandling af indkomne høringssvar april 2018
Vedtagelse af Kommuneplan 2018 maj-juni 2018

Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 Rødovre Port - endelig vedtagelse
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 30. august 2016 at forelægge Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 Rødovre Port med tilhørende miljøvurdering (sag nr. 117) i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 7. september 2016 til den 2. november 2016. Kommuneplantillægget med tilhørende sammenfattende redegørelse indstilles nu til endelig vedtagelse.

Kommuneplantillægget skal præcisere plangrundlaget for en bæredygtig byudvikling i det stationsnære kerneområde i den sydlige del af byudviklingsområdet Rødovre Syd, som er udpeget i Kommuneplan 2014.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er planforslaget miljøvurderet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 Rødovre Port med tilhørende sammenfattende redegørelse vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af sagen, samt
 2. at Tillæg til Kommuneplan 2014 med tilhørende sammenfattende redegørelse offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt med 4 stemmer for (A, O, V) og 1 stemme imod (Ø).

Beslutning

Godkendt med 17 stemmer for (A, C, F, O, V) og 
2 imod (Ø).

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæggets formål er at oprette et nyt Rammeområde 6F03 Rødovre Port, som er dannet af en del af Rammeområde 6F02 Højhusbebyggelsen Milestedet, for at fastsætte rammebestemmelser for en bebyggelse vest for Tårnvej, som skal hænge sammen med en ny større bebyggelse på den østlige side af Tårnvej.
Desuden er formålet med tillægget at ændre i bygningshøjden og parkeringsnormen for det eksisterende Rammeområde 7C01 Rødovre Stationscenter og at inddrage et mindre vejareal fra del af Rammeområde 7B02 Hendriksholm syd for Damhus Boulevard. Så der derved dannes plangrundlag for, at den fremtidige byudvikling af området, kan ske i overensstemmelse med intentionerne i Kommuneplan 2014 og indenfor stationsnærhedsprincipperne, i henhold til Landsplandirektivet - Fingerplan 2013.

Ved vedtagelse af Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 muliggøres vedtagelsen af Lokalplan 141 Rødovre Port. Formålet med lokalplanen er at opnå en bymæssig tæt bebyggelse og at bevare en trafiksikker cykel- gangforbindelse mellem de eksisterende boligområder i vest og Rødovre Station i øst.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Når en lokalplan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i kommuneplantillægget, side 11-12.

Høringssvar

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode modtog Rødovre Kommune 5 høringssvar til Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 - punkt: 14A, 22A, 24K, 26A og 34K.

Alle høringssvarene til Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 141 er behandlet samlet og fremgår af bilag 2 med Teknisk Forvaltnings kommentarer indskrevet. De 5 høringssvar til Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 omhandler bemærkninger om plangrundlag, nuværende anvendelser, bygningshøjder, bebyggelsesprocent, vindforhold og skyggegener.
Alle der har indgivet høringssvar vil få tilsendt bilag 2 og 4 (et notat af borgermødet) efter vedtagelsen af Tillæg 5 til Kommuneplan 2014.

Afholdelse af borgermøde

I forbindelse med høringen blev der den 28. september 2016 afholdt møde i Loen på Rødovregaard. Dagsordenen for borgermødet var præsentation af Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port med tilhørende miljøvurdering. Der er skrevet notat af borgermødet, som indeholder borgernes kommentarer og Teknisk Forvaltnings svar - Bilag 4.

Forslag til ændring

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 vedtages med følgende ændring:

I skema på side 8 og 10 er minimumsparkeringsnormen ændret fra 1 p-plads pr. 312 m2 etageareal (svarende til minimum 120 p-pladser) til 1 p-plads pr. 188 m2 etageareal (svarende til minimum 200 p-pladser).

På grund af sagen om vejnavnsændring er der desuden fortaget en redaktionel rettelse i rammeskemaet på side 8: Under nuværende anvendelse er Avedøre Havnevej, gang- og cykelbro og vejen Storkær (for en del) ændret til Vejareal.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 23.november 2015 med senere ændringer).
Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. nr. 427 af 18. maj 2016 med senere ændringer).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - januar 2017.
Offentliggørelse - februar 2017.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 5 til Kommuneplan 2014
Bilag 2: Skema over høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 3: Kopi af fremsendte høringssvar
Bilag 4: Referat af borgermødet den 28. september 2016

Lokalplan 141 Rødovre Port (del 1 og del 2: Designmanual) - endelig vedtagelse
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 30. august 2016 at forelægge Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port (del 1 og del 2: Designmanual) med tilhørende miljøvurdering (sag nr. 118) i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 7. september 2016 til den 2. november 2016. Lokalplanen med tilhørende sammenfattende redegørelse indstilles nu til endelig vedtagelse.

Lokalplan 141 Rødovre Port skaber mulighed for en byudvikling i det stationsnære kerneområde nord og vest for Rødovre Station. Området er beliggende i ét af Rødovre Kommunes fem byudviklingsområder, som i Kommuneplan 2014 er udpeget med særlige muligheder for byudvikling eller byomdannelse.

Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 141 Rødovre Port vil den erstatte en del af Byplanvedtægt 8 og en del af Lokalplan 108 Boligområdet Milestedet samt en del af Tillæg 1 til Lokalplan 108 bebyggelsen Milestedet.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er planforslaget miljøvurderet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 141 Rødovre Port med tilhørende sammenfattende redegørelse vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af sagen, samt
 2. at Lokalplan 141 Rødovre Port med tilhørende sammenfattende redegørelse offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt med 4 stemmer for (A, O, V) og 1 stemme imod (Ø).

Beslutning

Borgmesteren satte følgende forslag fra liste C til afstemning: 

”at Lokalplan 141 § 6.1 a) ændres så, at der skal etableres parkeringspladser i kælder, med en minimums p-pladsnorm på 1 p-plads pr. 125 m2 etageareal, svarende til minimum 300 bilparkeringspladser ved opførsel af byggeri på 37.500 m2.”

Forslaget faldt med 17 stemmer imod (A, F, O, V, Ø) og 2 for (C).

Borgmesteren satte følgende forslag fra liste C til afstemning:

”at Lokalplan 141 § 6.1 b) ændres så, at der i alt må etableres maksimalt 1 p-plads pr. bolig for bebyggelse i delområde Vest, dog minimum det antal § 6.1 a) foreskriver.”

Forslaget faldt med 17 stemmer imod (A, F, O, V, Ø) og 2 for (C).

Borgmesteren satte følgende forslag fra liste C til afstemning:

”at Lokalplan 141 § 6.2 a) ændres så, der skal etableres cykelpakering i lokalplanområdet med minimum cykelparkeringspladsnorm på 2½  stk. pr. bolig og 1½ stk. pr. 100 m2 erhvervsareal - se også § 6.2h og note hertil.

at Lokalplan 141 § 6.2 b) ændres så, at der for delområde Vest gælder, at der etableres mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 37½ m2 bolig og 1 pr. 100 m2 erhvervsareal - Se også § 6.2h og note hertil.”

Forslaget faldt med 17 stemmer imod (A, F, O, V, Ø) og 2 for (C).

Indstilling godkendt med 17 stemmer for (A, C, F, O, V) og 2 stemmer imod (Ø)

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at muliggøre en ny blandet bydel - Rødovre Port - med nye boliger, som henholdsvis familieboliger og studie-/ungdomsboliger samt forskellige former for erhverv, uddannelse og 3.500 m² til detailhandel. Bydelen vil kunne rumme ca. 1.000 nye borgere, som vil have en fast daglig tilknytning til bydelen.

Der fremlægges på samme møderække, som nærværende sag, en selvstændig sag om Tillæg 5 til Kommuneplan 2014, med de nødvendige rammeændringer. Derved er der mulighed for, at godkende Lokalplan 141 Rødovre Port, som er planlagt for en tæt bymæssig bydel i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Når en lokalplan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i lokalplanen, på side 70-72.

Høringssvar

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 141 Rødovre Port med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode modtog Rødovre Kommune 35 høringssvar, som omhandler 141 punkter.

Alle høringssvarene fremgår af bilag 3 med Teknisk Forvaltnings kommentarer indskrevet.
Der har været flest kommentarer til bygningshøjder, parkeringsnorm og trafikforhold. Af disse har trafikforhold fyldt mest. Alle der har indgivet høringssvar vil få tilsendt bilag 3 og 5 (et notat af borgermødet) efter vedtagelse af Lokalplan 141 Rødovre Port.

De indsendte høringssvar, bemærkninger og indsigelser er fra borgere i Rødovre, Hvidovre og Brøndby Kommuner, grundejerforeninger, Rødovre Gymnasium, Hvidovre Kommune, DSB, Movia og HOFOR.
Høringssvarene vedrører følgende emner: Plangrundlag, arkitektur, anvendelse, byggeriets højde og herunder indkigs- og skyggegener, vindforhold, parkering, trafikforhold, klimatilpasning samt støj og støv i anlægsfasen.

Et overblik over antallet af høringssvar, hvem der har indsendt høringssvar og om hvad, samt Teknisk Forvaltnings kommentarer hertil fremgår af bilag 3.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende 22 ændringer/tilføjelser (i fed kursiv):

Forslag til ændringer i redegørelsen:

På side 11 - i illustrationen om parkering, er tilføjet mulighed for parkeringskælder i delområde Øst og parkeringsdæk i de to nederste etager, i de to østligt beliggende tårne i delområde Vest.

På side 14 er følgende tilføjet i teksten: I de tre tårnes to nederste etager kan placeres erhverv. I de to østligt beliggende tårne kan der desuden etableres parkeringsdæk (ud mod Tårnvej). Der placeres ikke boliger under niveauplan kote 15.

På side 17 er følgende tilføjet/rettet i teksten: Gillesager i Brøndby Kommune, samt etageboligblokkene i Kærene.

På side 19 er følgende tilføjet: Lokalplanen giver også mulighed for en fælles parkeringskælder i delområde Øst, under den eksisterende Rødovre Stationsplads, og i de to østligt beliggende tårne i delområde Vest er der også mulighed for at etablere parkeringsdæk på de to nederste etager (ud mod Tårnvej). Minimumsparkeringsnormen for delområde Vest er 1 p-plads pr. 188 m² etageareal, svarende til 200 p-pladser ved 37.500 m² bebyggelse.

På side 19 er følgende tekst tilføjet for at præcisere cykelparkering: Antallet af cykelparkeringspladser i lokalplanområdets delområde Vest og delområde Øst skal tilsammen være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og minimumsparkeringsnormen for cykler i blandet bolig- og erhvervsområder, som er 2 stk. pr. bolig og 1 ½ stk. pr. 100 m² erhverv.

På side 26 er følgende tilføjet i teksten: Bygherre skal i samarbejde med HOFOR undersøge muligheden for at separatkloakere området - Se § 12.1b.

Forslag til ændringer i bestemmelserne:

I § 2.2 er tilføjet: § 2.2c Indenfor delområde Øst kan der etableres en fælles parkeringskælder under terræn, til parkering for både delområde Øst og delområde Vest.

I § 3.1c er tilføjet: parkeringsdæk

I § 3.1e er tilføjet: Detailhandel må kun placeres i stueetagen (kote 15).

I § 3.1f er tilføjet: Der må placeres bolig på alle etager over niveauplan kote 15.

I § 3.1g er anvendelsen præciseret: I de to nederste etager, i de to østligt beliggende tårne, skal der etableres erhverv og/eller parkeringsdæk (ud mod Tårnvej).

Der er tilføjet et nyt punkt: § 3.1j Der må ikke etableres erhverv over bolig (bortset fra restaurant i det højeste tårn og hotel i de tre tårne, samt hvor erhvervet er i forbindelse med boligen, som er iht. § 3.4a).

I § 3.3a er tilføjet mulighed for enfælles parkeringskælder for hele lokalplanområdet under den eksisterende Rødovre Stationsplads (delområde Øst).

I § 5.1g er anvendelsen præciseret: Adgangen til fælles parkeringskælder i delområde Øst, sker via vejen; Rødovre Stationsvej.

I § 6.1a er parkeringsnormen ændret/forøget for delområde Vest: Der skal etableres parkeringspladser i kælder, med en minimums p-pladsnorm på 1 p-plads pr. 188 m² etageareal, svarende til minimum 200 p-pladser ved opførelse af et byggeri på 37.500 m².

I § 6.1b er ændret/tilføjet: Der må i alt maksimalt etableres 300 p-pladser for bebyggelsen i delområde Vest.

I § 6.1 er tilføjet: § 6.1cDer skal etableres minimum 120 p-pladser, som etableres i parkeringskælder under bebyggelsen i delområde Vest.

I § 6.1 er tilføjet: § 6.1e De resterende minimum 80 p-pladser for delområde Vest kan etableres i de to østligt beliggende tårnes to nederste etager (ud mod Tårnvej) og/eller i en (udvidet) parkeringskælder under delområde Øst - Se også § 2.2c.

I § 6.1 er tilføjet: § 6.1f Der kan etableres parkeringskælder i delområde Øst, til brug for Rødovre Station - både på terræn og i parkeringskælder.

I § 6.2 er tilføjet: § 6.2a Der skal etableres cykelparkering i lokalplanområdet med minimum cykelparkeringspladsnorm på 2 stk. pr. bolig og 1½ stk. pr. 100 m² erhvervsareal.

I § 7.1a er tilføjet/rettet: Lokalplanen giver ikke mulighed for ny bebyggelse i delområde Øst, ud over parkeringskælder under terræn og mindre bygninger, som er nævnt i § 7.2.

I § 11.2a er tilføjet:Der skal sikres, at støjen fra jernbanen ikke reflekteres mod syd, via den nye støjskærm.

Forslag til ændringer i Lokalplan 141 (del 2: Designmanualen)

På side 13 er illustrationen, i illustrationen om parkering, tilføjet mulighed for parkeringskælder i delområde Øst og parkeringsdæk i de to nederste etager, i de to østligt beliggende tårne i delområde Vest.

Afholdelse af borgermøde

I forbindelse med høringen blev der den 28. september 2016 afholdt et borgermøde i Loen på Rødovregård.
Dagsordenen for borgermødet var præsentation af Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Rødovre Port (del 1 og del 2) med tilhørende miljøvurdering. Der er skrevet notat af borgermødet, som indeholder borgernes kommentarer og Teknisk Forvaltnings svar, Bilag 5.

Lov- og plangrundlag

Lov- om Planlægning (LBK nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer).
Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. nr. 427 af 18. maj 2016 med senere ændringer).
Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik "Rammer om livet".

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til udarbejdelse af dispositionsforslag for sammenhængen mellem den nye forplads og Rødovre Stationsplads.

Tidsplan

Endelig vedtagelse - januar 2017.
Offentliggørelse - februar 2017.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 143 Rødovre Port - del 1
Bilag 2: Lokalplan 141 Rødovre Port - del 2
Bilag 3: Skema over høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 4: Kopi af fremsendte høringssvar
Bilag 5: Referat af borgermødet den 28. september 2016

Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 Rådmand Billes Vej - Hvidsværmervej
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 forelægges til vedtagelse og foreslås fremlagt i offentlig høring i otte uger. Det indstilles, at planforslaget ikke miljøvurderes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 med miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, samt
 2. at planforslaget ikke miljøvurderes.

Teknik- og Miljøudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet i sammenhæng med Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken.

Lokalplanområdet er en del af kommuneplanens rammeområde 1B10 Rådmand Billes Vej - Hvidsværmervej.

I Kommuneplan 2014 kan der ifølge rammeområde 1B10 opføres tæt-lav boligbyggeri. I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 139 for Tjørneparken er det nødvendigt at skabe et nyt kommuneplangrundlag, idet den fremtidige anvendelse ændres fra kun at være tæt-lav boligbyggeri til også at omfatte etagebyggeri.

I forbindelse med gennemførelse af en renovering af Tjørneparken, har boligselskabet Lejerbo ønsket at ændre på boligstørrelserne og etablere flere boliger, herunder flere med adgang for bevægelseshæmmede. Nogle af de to-etagers rækkehuse ændres derfor til etageboliger, idet der etableres lejligheder med vandrette skel. Med dette tillæg tilføjes at der, udover tæt-lav boligbyggeri, også kan være etageejendomme i den fremtidige anvendelse.

Ved vedtagelse af Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 muliggøres vedtagelse af Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken, som efterfølgende fremsendes i offentlig høring.

Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 vil medføre følgende ændringer i Kommuneplan 2010-2022 (der er en del af Kommuneplan 2014):

Ændring af Rammeområde 1B10:

Eksisterende ramme for fremtidig anvendelse

Tæt-lav bolig
Fremtidig ramme for fremtidig anvendelse

Tæt-lav bolig, etagebolig

 

De øvrige rammebestemmelser forbliver uændret.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som planforslagene (Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 139 Tjørneparken) giver mulighed for, ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af planforslaget og miljøvurderingen – 31. januar 2017.
Høring i 8 uger - fra februar 2017 – april 2017.
Endelig vedtagelse af Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 - juni 2017.
Offentliggørelse – juli 2017.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014
Bilag 2: Screening af Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken og Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2016

Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken forelægges til vedtagelse og foreslås fremlagt i offentlig høring i otte uger. Planen omfatter Lejerbos afdeling 56.

Det indstilles, at lokalplanforslaget ikke miljøvurderes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken med miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, samt
 2. at planforslaget ikke miljøvurderes.

Teknik- og Miljøudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med Forslag til Lokalplan 139 for Tjørneparken er at skabe et varieret udbud af nye boligtyper og samtidig fastholde de overordnede kvaliteter, der er i området. Med en omorganisering af bebyggelsen bliver der 30 ekstra lejligheder og mulighed for flere nutidige boliger for både familier og enlige.

Bebyggelsen fremtidssikres med en gennemgribende forsynings- og bygningsmæssig renovering og klimatiltag som regnvandshåndtering.

I samarbejde med Teknisk Forvaltning har boligforeningen Lejerbo med rådgiverfirmaet NOVA5 arkitekter A/S udarbejdet et lokalplanforslag for den almennyttige boligbebyggelse Tjørneparken.Tjørneparken består i dag af 176 to-plans- og 22 ét-plans rækkehuse. Alle boligerne har 3 til 4 rum og er på ca. 83 m², hvilket betyder en meget lille variation i beboersammensætningen.

Terrændækkene i alle boliger er uisolerede, hvilket har medført skimmelsvamp i en del af bebyggelsen, der i dag står tom og afventer lokalplanen for at gennemføre en gennemgribende renovering.

Formålet med lokalplanen er at fastholde områdets overordnede kvaliteter, etablere flere boliger med mere varierede boligstørrelser med adgang for bevægelseshæmmede, muliggøre bæredygtige og klimamæssige forbedringer og sikre de fælles grønne arealer som rekreative arealer med offentlig adgang.

Efter lokalplanens gennemførelse vil boligantallet i de to-plans rækkehuse være øget fra 176 til 206 boliger. Boligstørrelserne ændres for at opnå en varieret beboersammensætning, så der etableres mindre boliger til unge og enlige og større familieboliger, samtidig med at en del af boligerne fastholdes i den nuværende størrelse. Udover ændring af den eksisterende bebyggelse skabes der også mulighed for at opføre en tilbygning på 12-18 m² ved hver bolig, hvilket nogle allerede har i dag.

Lokalplanen er delt op i tre delområder A, B og C. De største ændringer sker i delområde A, der omfatter de to-plans rækkehuse. (Se lokalplan kortbilag 2).

Delområde A for to-plans rækkehuse
En del af gavlboligerne kan ændres til etageboliger med udvendig trappeadgang og herunder isoleret vindfang i stueetagen.

For at muliggøre en tilbygning på gavlsiden er det nødvendigt at ændre gældende deklaration for en vejudvidelseslinje på 5 meter på begge sider af vejen, idet vejudvidelseslinjen på den sydlige del af vejen indskrænkes med 2,5 meter. Det betyder, at vejens samlede bredde efter lokalplanens gennemførelse kan udvides til 17,5 meter, hvor den i dag kan udvides til en bredde på 20 meter.

Der er endvidere udlagt byggefelter til opholdsstuer og mindre udhuse på havesiden samt overdækninger og mindre udhuse på indgangssiden. (Se lokalplan kortbilag 3 og 4).

Delområde B for et-plans rækkehuse
Til et-plans rækkehuse kan der bygges udestuer mellem vinkeludbygningerne og mindre udhuse i et udlagt byggefelt. (Se lokalplan kortbilag 4).

Delområde C for institutionen Tjørneparken
Der sker ingen ændringer i delområdet.

Fællesarealerne
De grønne fællesarealer mellem husene udpeges som rekreative arealer med offentlig adgang. Bebyggelsen kan forsynes med mindre småbygninger til tekniske installationer, miljøstationer, tørregårde og skure til cykler og barnevogne, garager og carporte. Der kan enten etableres op til ti decentrale varmecentraler eller opføres én ny varmecentral, hvor den eksisterende ligger i dag.

Kommuneplan

På grund af ændringen til etageboliger kræver lokalplanen et kommuneplantillæg. Der fremlægges på samme møderække, som nærværende sag, en selvstændig sag om Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening vurderet, at planforslagene (Tillæg 9 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 139 Tjørneparken) ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2014.
Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik ”Rammer om livet”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af planforslaget og miljøvurderingen – 31. januar 2017.
Høring i 8 uger - fra februar 2017 – april 2017.
Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 139 - Tjørneparken - juni 2017.
Offentliggørelse – juli 2017.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken
Bilag 2: Screening af Forslag til Lokalplan 139 Tjørneparken og Forslag til Tillæg 9 til Kommuneplan 2014

Forudgående høring - Islevdal Erhvervskvarter
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning om at indkalde ideer og forslag til den forestående planlægning for Islevdal Erhvervskvarter (forhøring).

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gennemføres en forudgående høring i 4 uger i henhold til Planlovens § 23 c, hvor der indkaldes idéer og forslag til den forestående planlægning for Islevdal Erhvervskvarter, samt
 2. at der afholdes dialogmøde for grundejere i Islevdal Erhvervskvarter.

Teknik- og Miljøudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Kommuneplan 2014 er Islevdal Erhvervskvarter udpeget, som et af kommunens fem udviklingsområder.

I henhold til Kommuneplan 2014 fremgår det, at der er et stort behov for at se på området med fokus på en fornyelse af plangrundlaget. Det nye plangrundlag skal åbne op for, at nye potentialer kan udnyttes og derved sikre bedre fysiske rammer for erhvervsudvikling i kommunen nu og fremover. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Kommuneplan 2014, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området omfattende hele områdets anvendelse og udseende. Lokalplanen skal samtidig sikre en hensigtsmæssig udnyttelse, beskyttelse af tilstødende områder samt et attraktivt miljø gennem forskønnelse af området. I Kommuneplan 2014 er der opstillet fire overordnede målsætninger, som en ny lokalplan skal opfylde:

 • At imødekomme de seneste års ændringer i erhvervsstrukturen og skabe et attraktivt erhvervsområde til fremtidens erhverv.
 • At udnytte områdets geografiske placering og potentialet i de infrastrukturelle ændringer, som f.eks. ændret status som stationsnært område, der sker omkring området.
 • At styrke Rødovres erhvervsprofil.
 • At sikre, at erhvervsområdet kan leve op til både nutidens og fremtidens krav til bæredygtig byudvikling.

Eksisterende plangrundlag og forventede ændringer

Islevdal Erhvervskvarter er i dag omfattet af Lokalplan 70.

Desuden er lokalplanområdet omfattet af kommuneplanrammerne 1E01, IE02, 1E04, IE05 og IG11, som fastlægger de fremtidige anvendelsesmuligheder til fremstillingserhverv, værksteder, engroshandel, transport, administration, serviceerhverv, butikker til særligt pladskrævende varer samt kolonihaver (Se Bilag 2 for oversigtskort og skema med anvendelsesmuligheder for rammeområderne).
Lokalplan 70 rummer ikke de samme muligheder som kommuneplanrammerne.

En fremtidig udvikling af området vil medføre, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for ændring af rammebestemmelserne for Rammeområde IE05 Islevdal midte, hvor det forventes, at anvendelsesbestemmelserne skal ændres fra undervisning, idrætsanlæg, institutioner m.m. - til anvendelse der er i tråd med visionerne for området.

Dialog med grundejere

I Erhvervspolitikken, og medfølgende handlingsplan, lægges der blandt andet op til at gå i dialog med erhvervslivet om erhvervsområdernes planlægning – herunder arealanvendelse, bebyggelsesmuligheder, trafik, parkering, beplantning m.m.
I henhold til Rødovre Kommunes Erhvervspolitik foreslår Teknisk Forvaltning, at områdets grundejere inddrages tidligt i lokalplanprocessen.

Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at der under den forudgående høring, hvor der indkaldes idéer og forslag til udviklingen for området, planlægges et dialogmøde med grundejerne indenfor lokalplanområdet.
Grundejerne i området inviteres direkte til dialogmødet, hvor Teknisk Forvaltning vil orientere om de forestående planer og skabe rammer for at grundejerne kan komme med input til planlægningen.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Teknisk Forvaltning vurderer, at dialogmødet skal afholdes med bistand fra ekstern konsulent, afholdes udgiften indenfor eget budget.

Tidsplan

Forudgående høring i 4 uger fra februar til marts 2017.
Politisk behandling af resultatet af den forudgående høring i april 2017.

Uden overskrift

 

Bilag

Bilag 1: Planafgrænsning - Islevdal Erhvervskvarter
Bilag 2: Uddrag fra Kommuneplan 2014

Takster 2017 for vand og spildevand
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFORs takster for vand og spildevand i 2017 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne. Forsyningssekretariatet traf afgørelse om indtægtsrammerne for HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S 15. december 2016. Afgørelserne er vedlagt mødesagen som bilag 3 og 4.

 • HOFOR sendte 23. december 2016 email til Rødovre Kommune, hvor de anmodede om Kommunalbestyrelsens godkendelse af følgende takster for 2017:
 • HOFOR Vand Rødovre A/S takst – vandpris – 9,42 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms,
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen 17,91 kr. ekskl. moms,
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen 15,05 kr. ekskl. moms samt
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen 9,32 kr. ekskl. moms.

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2017 er på 17,91 kr./m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2017 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag 2-4 til mødesagen. Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

På grundlag af det materiale, som HOFOR har fremsendt, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at taksterne for 2017 er lovlige, og kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

 • Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009.
 • Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 1235 af 10. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede vandpris ændres kun marginalt fra 2016 til 2017. Den næsten uændrede vandpris dækker over en højere takst for spildevand men en lavere takst for vand.

Tidsplan

Ifølge lovgivningen skulle taksterne have været godkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2016. Dette var ikke muligt at overholde, fordi Forsyningssekretariatet først traf afgørelser om de økonomiske rammer for HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S den 14. december 2016.

Bilag

Bilag 1: Priser på vand og spildevand i Rødovre 2017
Bilag 2: HOFORs budgetter og priser 2017
Bilag 3: Forsyningssekretariatets afgørelse for HOFOR Vand Rødovre A/S 2017
Bilag 4: Forsyningssekretariatets afgørelse for HOFOR Spildevand Rødovre A/S 2017

Orientering om medfinansiering af klimatilpasning
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forsyningssekretariatet har godkendt aftaler mellem Rødovre Kommune og HOFOR om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 4 risikoområder for et samlet beløb på 30,7 mio. kr. I mødesagen og bilag til den redegøres for de økonomiske og praktiske konsekvenser af Forsyningssekretariatets afgørelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet den 16. februar 2016 (sag nr. 18) vedtog Kommunalbestyrelsen at indgå aftaler med HOFOR om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter på offentlige veje i 4 af de risikoområder, der er udpeget i Rødovre Kommunes klimatilpasningsplan. Aftalerne vedrører klimatilpasningsprojekter for et samlet beløb på anslået 30,7 mio. kr. Projekterne er en del af den samlede indsats for klimatilpasning af 5 udpegede risikoområder, som jævnfør Kommunalbestyrelsens sag nr. 203 af 24. november 2015 er anslået til at koste 379 mio. kr.

På baggrund af aftalerne mellem HOFOR og Rødovre Kommune sendte HOFOR ansøgninger til Forsyningssekretariatet om godkendelse af medfinansieringsprojekterne. 15. december 2016 traf Forsyningssekretariatet afgørelse om de økonomiske rammer for 2017 for HOFOR Spildevand Rødovre A/S (prisloft).

I afgørelsen har Forsyningssekretariatet godkendt de 4 medfinansieringsaftaler mellem Rødovre Kommune og HOFOR. Forsyningssekretariatets godkendelse betyder, at projekterne nu kan sættes i gang i samarbejde mellem Rødovre Kommune og HOFOR. Forsyningssekretariatets afgørelse er vedlagt mødesagen som bilag 1. Bilaget er identisk med bilag 4 i sag nr. 9 om takster for vand og spildevand i 2017.

På mødet den 24. november 2015 (sag nr. 203) vedtog Kommunalbestyrelsen, at klimatilpasning af de udpegede risikoområder skal gennemføres i perioden 2016-2025. Både HOFOR og Teknisk Forvaltning havde forventet, at HOFORs tillæg til den økonomiske ramme ville blive udløst for det enkelte projekt, når det blev igangsat. Forsyningssekretariatet har imidlertid indført en ny praksis, hvor HOFORs tillæg til den økonomiske ramme bliver udløst fra og med 2017, uanset hvornår projekterne rent faktisk igangsættes. Konsekvenserne af Forsyningssekretariatets afgørelse er gennemgået i mødesagens bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Medfinansieringsbekendtgørelsen, BEK nr. 159 af 26. februar 2016.
Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Rødovre A/S.
Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022, Klimatilpasningsplan.
Handlingsplan for Klimatilpasning 2014-2018.

Økonomiske konsekvenser

Forsyningssekretariatets godkendelse af medfinansieringsprojekterne betyder, at vandafledningsafgiften i 2017 bliver 1,38 kr./m3 højere, end den ellers ville have været. Jævnfør mødesagens bilag 2 vil en del af dette beløb formentlig skulle tilbagebetales til vandforbrugerne i 2019.

Tidsplan

På mødet den 24. november 2015 (sag nr. 203) vedtog Kommunalbestyrelsen, at klimatilpasning af de udpegede risikoområder skal gennemføres i perioden 2016-2025.

Bilag

Bilag 1: Forsyningssekretariatets afgørelse af 16. december 2016 om økonomiske rammer i 2017 for HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Bilag 2: Notat af 3. januar 2017 om ny praksis i Forsyningssekretariatet om medfinansiering af klimatilpasning

Bemyndigelse til at tinglyse på Teknik- og Miljøområdet
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I 2011 ændrede Kommunalbestyrelsen bemyndigelsen til at kunne tinglyse servitutter og deklarationer på Teknik- og Miljøområdet, således at Kommunaldirektør og Teknisk direktør i fællesskab kan tinglyse.
En sådan bemyndigelse er personlig og følger ikke funktionen. Da Hans Chr. Olsen er blevet afløst af Poul Jepsen som Teknisk direktør og Anders Agger afløser Per Ullerichs 1. februar 2017, forelægges hermed en ny bemyndigelse, der giver Poul Jepsen og Anders Agger de samme tinglysningsrettigheder, som de tidligere direktører.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk direktør Poul Jepsen sammen med kommende kommunaldirektør Anders Agger får bemyndigelse til at underskrive de tinglysninger, der fremgår af sagsfremstillingen, i alle tinglysningsroller: Påtaleberettiget, myndighed og ejer.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har i dag følgende områder, hvor der tinglyses på private ejendomme og hvor den tekniske direktør er bemyndiget til, sammen med kommunaldirektøren, at tinglyse servitutter og deklarationer:

 • Tinglysninger jf. Byggeloven. Der tinglyses servitutter/deklarationer, hvor kommunen er påtaleberettiget, herunder aflysninger af og tillæg til eksisterende servitutter/deklarationer, samt tinglysning af nye servitutter og deklarationer.
 • Tinglysninger jf. Planloven. Der tinglyses myndighedsgodkendelse af, at ejer tinglyser visse servitutbestemmelser, planlovens § 42.
 • Tinglysninger jf. Vejloven. Der tinglyses deklarationer om sikring af vejanlæg via byggelinier og adgangsforhold til offentlig vej.
 • Tinglysninger jf. Varmeforsyningsloven. Der tinglyses deklarationer om ledninger og faste installationer på anden mands grund.
 • Tinglysning jf. Jordforureningsloven. Der tinglyses påbud om undersøgelse og oprensning af forurening.

Da Rødovre Kommune pr. 1. januar 2017 har skiftet Teknisk direktør, og pr. 1. februar skifter kommunaldirektør, skal bemyndigelsen ændres til at omfatte Teknisk direktør Poul Jepsen og kommende kommunaldirektør Anders Agger.

Lov- og plangrundlag

Delegation af underskriftbemyndigelsen forudsætter, at den enkelte tinglysning falder uden for Styrelseslovens § 32.
Styrelseslovens § 32 er et delegationsforbud vedrørende underskrivning af dokumenter der vedrører kommunens køb og salg af fast ejendom. Forbuddet omfatter ikke dokumenter, der ikke direkte regulerer vilkårene for overdragelsen, selvom dokumenterne har sammenhæng med et konkret køb eller salg. Hvis der skulle opstå en situation, hvor der er tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Styrelseslovens § 32, vil dokumentet ikke være omfattet af denne delegation, og skal tinglyses af borgmesteren og kommunaldirektøren.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Umiddelbart efter vedtagelse i kommunalbestyrelsen, kan underskriftbemyndigelsen fremsendes til Tinglysningsretten.

Anlægsregnskab for ombygning af varme og ventilation på Rødovre Bibliotek
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Kommunalbestyrelsen har i 2013 bevilget i alt 8.303.500 kr. til projektet, hvoraf der er forbrugt 8.302.376 kr., svarende til et mindreforbrug på 824 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 824 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kultur- og Fritidsudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen er benyttet til ombygning af bibliotekets varme- og ventilationsanlæg, herunder ny automatik samt opretning af lofter.

Da bibliotekets bygning er fredet, har der i forbindelse med ombygningen været dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om løsninger, der respekterer denne fredning af bygningen.

Arbejdet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Finreguleringen af varme- og ventilationsanlægget er dog fortsat i gang og forventes afsluttet i løbet af vinteren.

Vedligeholdelsesarbejder udført i forbindelse med ombygningen

I forbindelse med ombygningen blev det skønnet fornuftigt at udføre planlagte vedligeholdelsesarbejder på biblioteket. Udgiften hertil udgør 977.600 kr., som er afsat i årene 2013 - 2018.
Derudover er der udført nødvendige vedligeholdelsesarbejder for 938.429 kr., som er afholdt af den akutte vedligeholdelsespulje.

Endvidere blev der i forbindelse med opretning af lofterne foretaget ombygning af armaturer til nye lyskilder (LED), jfr. mødesag vedrørende anlægsbevillingen. Udgiften hertil på 652.011 kr. er afholdt af puljen til energiforbedringer.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er forbrugt i alt 8.302.376 kr. af den afsatte anlægsbevilling på 8.303.500 kr.
Mindreforbruget på 824 kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 20. december 2016

Licitationsresultat vedr. renovering af tagetage på Islev Skole
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2016 givet anlægsbevilling på i alt 12.000.000 kr. til renovering, udvidelse og nyindretning af tagetagen på Islev Skoles hovedbygning.

Den 17. november 2016 blev der afholdt licitation, og laveste bud lå på 15.712.750 kr.
Hertil skal tillægges udgifter til omkostninger, honorar og uforudseelige udgifter mv., hvorefter den samlede anlægsudgift beløber sig til anslået 18.000.000 kr.

Da der ikke er givet anlægsbevilling til de yderligere 6.000.000 kr. til projektet, foreslås det, at projektet ændres, således at udvidelsen af tagetagen udgår, og at der i stedet kun gennemføres den oprindeligt foreslåede udskiftning af taget med de nødvendige tilpasninger.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at licitationsresultatet tages til efterretning,
 2. at projektet ændres til kun at omfatte udskiftning af taget,
 3. at opgaven udbydes i fagentreprise samt
 4. at den reviderede tidsplan godkendes.

Børne- og Skoleudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tagkonstruktionen på hovedbygningen på Islev Skole er i ringe forfatning med omfattende skader i tagetagen fra fugt og skimmelsvamp, og der blev derfor oprindeligt udarbejdet forslag til en udskiftning af taget. Denne udskiftning blev anslået til ca. 6.000.000 kr.

Da tagetagen er dårligt udnyttet på grund af den lave taghældning blev det efterfølgende foreslået, at der i forbindelse med udskiftningen af taget blev foretaget en udvidelse af tagetagen fra ca. 800 m2 til ca. 1.200 m2, således at der på tagetagen kunne indrettes ni tidssvarende klasselokaler med plads til den samlede udskoling.
Den samlede udgift til udskiftning af taget samt udvidelse af tagetagen blev anslået til 12.000.000 kr.

Efter modtagelse af bud fra de fem indbudte firmaer har det vist sig, at udgiften til renovering af taget samt udvidelse af tagetagen ikke kan holdes inden for den afsatte anlægsramme på 12.000.000 kr.

Da der ikke er afsat bevilling til at kunne gennemføre det samlede projekt, foreslås det, at udvidelsen af tagetagen og nyindretning af lokalerne udgår.

Det foreslås i stedet, at der kun foretages den oprindeligt foreslåede udskiftning af taget samt de heraf følgende nødvendige tilpasninger, og at denne opgave udbydes i fagentreprise.

Til brug herfor udarbejder Teknisk Forvaltning et nyt projektforslag i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen samt Islev Skole.

Resultatet af licitationen vil blive fremlagt i aprilmøderækken 2017.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenørliste.

Skolen har i dag de nødvendige antal lokaler til det eksisterende elevgrundlag.
Såfremt skolens elevtal stiger de kommende år vil det eventuelle behov for yderligere lokaler blive medtaget i den igangværende revision af skolens helhedsplan/skoleudbygning.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der blev i 2016 givet en anlægsbevilling på 12.000.000 kr. til renovering og udvidelse af tagetagen, hvoraf 1.206.000 kr. blev disponeret til projektering og tilsyn.
Der er pt. forbrugt 965.257 kr. til projektering og udbud.

Udskiftning af taget er anslået til 6.000.000 kr.

Tidsplan

Projektering og udbud: februar - marts 2017
Forelæggelse af licitationsresultat: april 2017
Udførelse: april - august 2017
Ibrugtagning: primo september 2017

 

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 2. januar 2017

Godkendelse af Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet" til godkendelse. Politikken har været i høring, og der er kommet ni høringssvar.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at de indkomne høringssvar tages til efterretning samt
 2. at Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet" godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Beskæftigelsesudvalget 17-01-2017
Anbefales med 2 stemmer for (A) og 1 stemme imod (C)

Kultur- og Fritidsudvalget 17-01-2017

 1. Anbefales
 2. Anbefales med 4 stemmer for (A, O) og 1 stemme imod (C)

Børne- og Skoleudvalget 17-01-2017

 1. Anbefales
 2. Anbefales med 4 stemmer for (A,O og Ø) og 1 stemme imod (C)

Teknik-og Miljøudvalget 17-01-2017
Anbefales

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 17 stemmer for (A, F, O, V, Ø) og 
2 imod (C).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. oktober 2016 (sag nr.156), at udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik blev sendt i høring.

Høringen gav mulighed for, at bidragsydere og andre personer med interesse for området kunne komme med de sidste kvalificerende input. Forvaltningen har forud for formuleringen af politikken gennemført en inddragende proces, hvor borgere, pårørende, interesseorganisationer, frivillige sociale foreninger, kultur- og fritidsforeninger, idrætsforeninger, politikere samt medarbejdere bidrog ved borgermøde, dialogmøder og interviews. Derudover har der været en temadrøftelse af politikken på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2016 (sag nr. 43).

Input fra denne proces danner sammen med øvrig viden på området baggrund for politikkens værdier, vision og strategimål. Ligesom det også vil indgå i udarbejdelsen af den efterfølgende handleplan på området.

Handicappolitikken i høring

Udkastet til handicappolitikken har været i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet og hos alle, der har deltaget i dialogmøder og interviews. Politikken er desuden lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside. Der er i alt modtaget ni høringssvar, hvoraf fire er fra borgere. Alle høringssvar er grundigt gennemgået af forvaltningen, og høringssvarene fra de officielle høringsparter er vedlagt som bilag.

Overordnet set er de konkrete forslag til indholdsmæssige ændringer indarbejdet i politikken. Derudover indeholder høringssvarene en række kommentarer og forslag til konkrete handlinger, som vil indgå i udarbejdelsen af handleplanen. Endelig er der en række bemærkninger, som er af generel karakter og ikke møntet på specifikke dele af politikken.

Forvaltningen har indarbejdet en række tilpasninger af politikken på baggrund af høringssvarene. Disse fremgår af bilag 2. Det er både redaktionelle og indholdsmæssige ændringer. De større indholdsmæssige ændringer er følgende:

 • 'Kommunikationsvanskeligheder' er tilføjet målgruppebeskrivelsen (side 2)
 • De danske, handicappolitiske grundprincipper er præciseret (side 3)
 • 'Rehabilitering' er tilføjet som en tilgang, Rødovre Kommune har fokus på, på lige fod med habilitering (side 3)
 • Visionen er forenklet, så der nu kun er én vision (side 4)
 • Det er tilføjet, at Rødovre Kommune yder grundig rådgivning og vejledning om rettigheder og muligheder både til enkeltpersoner og til familier (side 6)
 • Der er tilføjet et afsnit om vilkår for uddannelse og arbejde for mennesker med handicap (side 7)
 • Der er afslutningsvis tilføjet et nyt afsnit (Tak til), hvor processen for udarbejdelse af politikken beskrives, og bidragsyderne takkes (side 10).

Den nye handicappolitik

I den nye handicappolitik er der formuleret fire tilgange og værdier:

 • Vi behandler alle lige - men ikke ens
 • Vi har positive forventninger til alle
 • Vi finder holdbare løsninger
 • Vi har fokus på rehabilitering og habilitering.

Politikkens vision er: Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet.

For at realisere denne vision vil Rødovre Kommune arbejde med fire strategimål. Strategimålene er fremtidige mål, som Rødovre Kommune vil arbejde hen i mod:

 • Et ligeværdigt liv
 • Sammenhæng skaber tryghed
 • Stærke lokale fællesskaber
 • Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Handicappolitikken følges op af en toårig handleplan, der beskriver de konkrete indsatser, som forvaltningen vil gennemføre for at nå målene. Handicappolitikken går på tværs af fagområder og forvaltninger, og derfor vil de enkelte indsatser i handleplanen blive forankret i de relevante fagudvalg. Fagudvalgene får forelagt det samlede forslag til handleplan sammen med forslag til indsatser på eget fagområde.

Lov- og plangrundlag

FN´s Handicapkonvention
Dansk Handicappolitiks grundprincipper
Rødovre Kommunes politikker
Rødovre Kommunes velfærdsprojekt "Sammen om Rødovre".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Maj 2017: Forslag til handleplan for handicappolitikken forelægges.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes handicappolitik
Bilag 2: Udkast til ny handicappolitik - med registrerede ændringer
Bilag 3: Høringssvar fra Rødovre Kommunes Handicapråd
Bilag 4: Høringssvar fra Rødovre Kommunes Integrationsråd
Bilag 5: Høringssvar fra Rødovre Kommunes Seniorråd
Bilag 6: Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer
Bilag 7: Høringssvar fra Ældresagen

Investering i den virksomhedsrettede indsats for ledige og sygemeldte
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forlængelse af Beskæftigelsesplanen for 2017 og 2018 foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at der investeres 1,5 mio. kr. i en øget virksomhedsrettet indsats i Rødovre Jobcenter.

Investeringen forventes at nedbringe udgifter til forsørgelse med et tilsvarende beløb i 2017, stigende i 2018 og følgende år. Investeringen anvendes til at modsvare det lovmæssige krav til virksomhedsservice og til at øge antallet af borgere i virksomhedsrettet aktivering med henblik på ordinært job og til fastholdelse af sygemeldte på egen arbejdsplads.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at virksomhedsstrategi 2017 for Rødovre Jobcenter godkendes,
 2. at der gives en tillægsbevilling i 2017 på 1.500.000 kr. til Økonomiudvalget på funktion 6.45 - Administrativ organisation samt
 3. at der gives en tilsvarende negativ bevilling i 2017 på 1.500.000 kr. til Beskæftigelsesudvalget på funktion 5.57 - Kontante ydelser.

Beskæftigelsesudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

De sidste års reformer på beskæftigelsesområdet har blandt andet medført incitamenter til i højere grad at inddrage virksomheder i beskæftigelsesindsatsen. Trods jobcentrets relativt omfattende samarbejde med virksomheder i hovedstadsregionen, er der fortsat et stort potentiale for yderligere samarbejde med virksomhederne. Dette potentiale kan udnyttes til at øge andelen af borgere i job og nedbringe udgifter til forsørgelse ved, at investere yderligere i jobcentrets opsøgende virksomhedssamarbejde.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår som følge deraf en investeringsstrategi, hvor jobcentrets virksomhedsrettede indsats tilføres 1,5 mio. kr., finansieret af en mindreudgift til forsørgelse.

Indsatsen og dens løbende resultater sker i forbindelse med forvaltningens kvartalsvise "Redegørelse for Beskæftigelsesindsatsen i Rødovre" som forelægges Beskæftigelsesudvalget. Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017 fastlægges på møde i marts og vil blive justeret tilsvarende, såfremt strategien godkendes.

Jobcentrets samlede virksomhedsstrategi er vedlagt som bilag, og følgende fremhæves jf. strategiens punkter 4,5 og 6.

Der er en voksende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft i en række brancher. Den langvarige krise og tendensen til færre ufaglærte job har dog medført, at en relativ stor andel arbejdsmarkedsparate langtidsledige har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet på grund af manglende kvalifikationer og kompetencer.

Det er strategien at iværksætte en øget og intensiv håndholdt virksomhedsindsats for at forhindre at disse ledige marginaliseres på arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktik, job med løntilskud og opkvalificering skal øge antallet af ledige i virksomhedsforløb med 50 % ved udgangen af 2018.

En stigende andel af borgere der modtager sygedagpenge er begrundet i stress og øvrige psykiske vanskeligheder af arbejdsrelaterede årsager.

Det er strategien at fremskynde den tidlige opsøgende virksomhedsindsats, med det formål at fastholde sygemeldtes tilknytning til arbejdspladsen, gennem særlige aftaler om arbejdstilrettelæggelse og hurtigere delvis raskmelding med henblik på fuld arbejdsdygtighed. Indsatsen skal øge andelen af delvist rasmeldte fra 15 % til 20 % i 2018.

Endeligt er der fortsat behov for at øge samarbejdet med virksomheder om det rummelige arbejdsmarked, så borgere der har mere komplekse udfordringer, får mulighed for gradvist at få større fodfæste. Andelen af ledige med behov for job på færre timer ugentligt er aktualiseret med indførelse af kontanthjælpsloft og 225 timers regel. Reformer har ligeledes øget antallet af ledige berettiget til fleksjob med behov for job på relativt få timer.

Der iværksættes en generel kampagne for at åbne arbejdsmarkedet for jobs på færre timer, samt en særligt opsøgende indsats for at skaffe modtagere af kontant- og uddannelseshjælp og fleksjobberettigede konkrete jobtilbud.

Jobcentret indgår aktivt i det voksende tværkommunale samarbejde i hovedstadsregionen om formidling af ordinære job til brancher med mangel på arbejdskraft og om fælles tilrettelagte uddannelsesforløb for ledige i samarbejde med skoler og virksomheder.

Jobcentret forventer i øvrigt at yde en virksomhedsservice generelt. Der implementeres IT-understøttelse af samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder, med henblik på øget service fra kommunen og mindre administration for virksomheden. Den tværkommunale koordinering af jobformidling forventes yderligere digitaliseret med henblik på større effektivitet.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

For at opnå besparelsen skal indsatsen medføre ca. 13 færre fuldtidsforsørgede på a-dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. Der skal altså flyttes mindst 13 fuldtidspersoner, som ellers ville være på offentlig forsørgelse, til varig selvforsørgelse for driftsmæssigt at være udgiftsneutral for Rødovre kommune. Dette synes realistisk, da der løbende er over 1.000 borgere alene på kontanthjælp.

Efter en indkøringsfase i starten af 2017 skal indsatsen gerne betyde en endnu større forskel for omfanget af forsørgede Rødovreborgere. Derfor vil initiativet indgå i Forvaltningens budgetoplæg for 2018 med et yderligere besparelsespotentiale på ca. 3 mio. kr.

Tidsplan

Gennemføres i 2017.

Bilag

Bilag 1: Strategi for den virksomhedsrettede indsats i Rødovre Jobcenter 2017.

Pulje til virksomhedsrettet indsats for flere i fleksjob
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har ansøgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om støtte til projekt 'Udvikling i fleksjob'. Projektet ligger i forlængelse af Beskæftigelsesplanens intentioner om øget virksomhedsrettet indsats på fleksjobområdet. Bevillingen udgør i alt kr. 1.405.900 i perioden fra 1. januar 2017 til 30. juni 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at projektet 'Virksomhedsrettet indsats for flere i fleksjob' tages til efterretning,
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 1.405.900 kr. på funktion 6.45.53 - Jobcentrets administration. Fordelt over bevillingsperioden fra d. 1. januar 2017 - 30. juni 2018 samt
 3. at der gives en udgiftsbevilling på 1.405.900 kr. på funktion 6.45.53 - jobcentrets administration. Fordelt over bevillingsperioden fra d. 1. januar 2017 - 30. juni 2018.

Beskæftigelsesudvalget 17-01-2017
Anbefales med 2 stemmer for (A) og 1 stemme (C) tog forbehold.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 17 stemmer for (A, F, O, V, Ø) og 
2 imod (C).

Sagsfremstilling

En relativt stor og voksende gruppe langvarigt ledige og sygemeldte med fremskredne alvorlige sygdomme har varige begrænsninger i arbejdsevnen i et omfang, der berettiger til fleksjob. I forlængelse af Beskæftigelsesplanens intentioner om at øge og udvikle samarbejdet med virksomhederne om flere i fleksjob, har Jobcentret ansøgt en pulje i STAR, om støtte til et projekt, der skal udvikle denne indsats. Rødovre Kommune har modtaget tilsagn om støtte på i alt kr. 1.405.900 til projektet i 2017 frem til medio 2018.

Projektets formål er at:

 • Kapaciteten i det virksomhedsrettede samarbejde om fleksjob skal øges gennem særligt opsøgende arbejde målrettet ca. 150 virksomheder.
 • Iværksætte en særlig tidlig indsats, der begyndes i forbindelse med møde i rehabiliteringsteamet med den lediges eller sygemeldtes deltagelse.
 • Sikre en særlig intensiv opfølgning på virksomheden med henblik på fastholdelse i fleksjobbet og at øge den ugentlige arbejdstid.

Det er den samlede målsætning at nedbringe ledighedsprocenten blandt ledige berettiget til fleksjob fra ca. 19 % til 10 % i projektperioden.
Bevillingen anvendes til øget virksomhedskonsultation og projektledelse samt til administration og revision.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

1. januar 2017 til 30. juni 2018.

Særlig indsatspakke som følge af genindførelse af kontanthjælpsloft og 225 timers arbejdskrav
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Regeringen indførte pr. 1. oktober 2016 det såkaldte kontanthjælpsloft samt reglen om 225 timers arbejdskrav, der påvirker den ydelse, man samlet set kan få som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Social- og Sundhedsforvaltningen har på den baggrund iværksat en intensiveret og koordineret rådgivningsindsats ultimo 2016 og foreslår, at der følges op med yderligere initiativer på området. Målet er så vidt muligt at sikre, at de berørte borgere dels får overblik og handleanvisninger i deres nye økonomiske situation og dels tilbydes en målrettet indsats, der bereder vejen til ordinær deltidsansættelse i en virksomhed.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den særlige indsatspakke på kontanthjælpsområdet godkendes.

Beskæftigelsesudvalget 17-01-2017
Anbefales

Social- og Sundhedsudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsloftet omfatter alle, der samtidig med kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse (i det følgende blot ”kontanthjælp”) modtager særlig støtte eller boligstøtte.

Reglen om 225-timers arbejdskrav omfatter kontanthjælpsmodtagere, der ikke har haft mindst 225 timers arbejde indenfor de foregående 12 kalendermåneder, og som ikke undtages fra kravet af Jobcenteret. 225-timers reglen rammer ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, særlig hårdt, idet parret mister op til halvdelen af deres samlede ydelse – efter den eventuelt først er reduceret som følge af kontanthjælpsloftet.

Sådan er det hidtil gået i Rødovre

Pr. 1. oktober blev 401 Rødovreborgere omfattet af kontanthjælpsloftet. Pr. 1. januar er tallet faldet til 358 personer. Over halvdelen af disse har mistet under 1.000 kr. pr. måned i ydelse, mens under en fjerdedel har mistet mellem 2.000 og 3.000 kr. Syv personer har mistet over 3.000 kr. pr. måned som følge af kontanthjælpsloftet.

Omkring 800 Rødovreborgere blev endvidere omfattet af 225-timers reglen, fordi de ikke levede op til kravet om 225 timers beskæftigelse indenfor det sidste år. Heraf er 65% dog undtaget, hvilket er en lidt højere andel end landsgennemsnittet på 60%. I vurderingen af, hvem der kan undtages, er der foretaget et konkret skøn for den enkelte borger. I udgangspunktet er alle sygemeldte kontanthjælpsmodtagere undtaget i Rødovre. Man er også undtaget, hvis man er i et uddannelsesforløb, et behandlingsforløb, eller hvis man har en hjerneskade eller en alvorlig psykiatrisk diagnose. I perioden 1. oktober til 31. december har seks ægtepar i Rødovre mistet den ene del af forsørgelsen som følge af arbejdskravet.

Forvaltningens oplevelse af virkningen af de nye regler er, at de fleste kontanthjælpsmodtagere godt kan få økonomien til at hænge sammen på trods af den reducerede hjælp. Det kan imidlertid være svært for nogle borgere at få overblik over deres nye økonomiske situation, hvilket kommer til at tage fokus fra arbejdsmarkedsperspektivet. For denne gruppe er det vigtigt hurtigt at få styr på økonomien, så de kan bruge kræfterne på at komme i job.

Et mindre antal rammes dog som nævnt hårdt og vil få svært ved at få økonomien til at hænge sammen i længden. For denne målgruppe vil det være ekstra vigtigt at komme i job. Nogle vil klare dette på egen hånd, mens andre skal have målrettet hjælp til at finde (deltids-)jobs for at honorere 225-timers reglens arbejdskrav, eller for at supplere den samlede indkomst med løn fra arbejde, som i givet fald kun delvist modregnes i den offentlige ydelse.

Forslag til en særlig indsatspakke for kontanthjælpsmodtagere

De nye regler aktualiserer derfor dels en målrettet og sammenhængende støtte og rådgivning fra Jobcenteret og fra Økonomisk Team, hvor borgerne på én gang kan komme hele vejen rundt om deres økonomiske og beskæftigelsesrettede muligheder. Dels er der behov for en målrettet indsats for ledige, som ønsker at starte beskæftigelse på deltid, og som vil yde en fornyet personlig indsats for at opnå ordinær ansættelse i en virksomhed. Indsatsen skal om muligt hjælpe de borgere, der rammes hårdest af de nye regler, og i øvrigt alle i den relevante målgruppe.

Konkret foreslås følgende aktiviteter:

 • Styrket økonomisk og beskæftigelsesmæssig rådgivning:
 • Åbent hus: Ugentlige arrangementer med helhedsorienteret rådgivning
 • Opsøgende indsats med tilbud om særlig hyppig rådgivning til alle, der har mistet over 2.000 kr. pr. måned
 • Særligt fokus på børnefamilier, så der fortsat er mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter
 • Styrket informationsindsats mod målgruppen
 • ”Hurtigt i gang” - et 4 ugers intensivt forløb med fokus på eksisterende kompetencer og evt. opkvalificering. Efterfølgende relevant opfølgning, herunder håndholdt virksomhedskontakt med henblik på praktikforløb eller deltidsansættelse
 • Opsøgende arbejde hos virksomheder med henblik på at skaffe ordinære småjobs
 • Uændret vejledende rådighedsbeløb i vurderingen af ansøgning om enkeltydelser

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen prioriteres indenfor det afsatte budget i 2017.

Det er dog vanskeligt at bedømme stigningen i omfanget af hjælp til enkeltydelser, når målgruppen forøges. En fastholdelse af rådighedsbeløbet kan betyde merudgifter i 2017.

Tidsplan

Forvaltningen iværksætter indsatspakken og giver en midtvejsstatus, herunder vedrørende den økonomiske udvikling, i maj-møderækken 2017.

Bemyndigelse efter § 32 i lov om kommunernes styrelse
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal efter § 32 i lov om kommunernes styrelse bemyndige en eller flere personer til sammen med formanden for kommunalbestyrelsen eller en af næstformændene at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser.

Bemyndigelsen gives i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituering og er gældende for dennes valgperiode.

Indstilling

Staben Politik og Kommunikation indstiller,

at
Kommunalbestyrelsen giver ovennævnte bemyndigelse til kommunaldirektør Anders Agger.

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter § 32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren, skal være personligt udpeget af Kommunalbestyrelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er tildelt indehaveren af en bestemt stilling, f.eks. Kommunaldirektøren. Bestemmelsen giver ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan udpeges, men det er forudsat, at det enten er et medlem af Kommunalbestyrelsen eller en person, der er ansat i kommunen. Der er intet til hinder for, at Kommunalbestyrelsen udpeger flere personer. Med bemyndigelsen vil personen/personerne være bemyndiget til på Kommunalbestyrelsens vegne at underskrive skøder ved køb af fast ejendom og de i den forbindelse med køb og salg udfærdigede pantebreve samt til at underskrive relaxations-, ryknings- og moderationspåtegninger og kvitteringer på pante- og skadesløsbreve. Den /de bemyndigede vil endvidere have bemyndigelse til at underskrive pantebreve, kommuneforskrivninger, kommuneobligationer og gældsbeviser, der udstedes for lån, hvis optagelse er vedtaget af Kommunalbestyrelsen samt til at underskrive påtegninger, hvori kommunen med Kommunalbestyrelsens samtykke, eller i henhold til særlig lovbestemmelse, yder kaution.

Ved konstitueringen den 6. december 2013 blev det godkendt at give bemyndigelsen til følgende: Borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester i forbindelse med enten kommunaldirektør Per Ullerichs, sekretariatschef Pia Mørch, chefjurist Jane Slott eller økonomi- og personaledirektør Nikolaj Weyser Mortensen.

På kommunalbestyrelsesmødet den 27. oktober 2016 blev det endvidere godkendt at give stabschef for Politik og Kommunikation, Michael Trøjborg Thomsen, bemyndigelse.

Da Anders Agger starter som ny kommunaldirektør den 1. februar 2017, vil det være hensigtsmæssigt også at give bemyndigelsen til ham.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 32.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Lov om kommunernes styrelse

Etablering af digital høringsportal
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunalbestyrelse godkendte på sit møde den 16. juni 2015 strategi og handleplan for 'Demokratisk Laboratorium', der sætter fokus på at styrke lokaledemokratiet ved at fremme den fælles offentlige samtale.

På den baggrund anbefaler staben for Politik og Kommunikation, at der udvikles og etableres en digital høringsportal på Rødovre kommunes hjemmeside (rk.dk) med det formål at give offentligheden én indgang til høringer og skabe åbenhed og gennemsigtighed under høringsprocessen.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at der etableres en digital høringsportal på rk.dk, samt
 2. at den digitale høringsportal målrettes brede offentlige høringer

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Demokratisk Laboratoriums strategi og handleplan har afsæt i ønsket om at styrke lokaldemokratiet ved at fremme den offentlige samtale, og heri indgår muligheden for at etablere en digital høringsportal på rk.dk. Høringsportalen er en digital platform, hvor borgere, virksomheder og organisationer let og hurtigt kan finde informationer om kommunens høringer, afgive svar og løbende læse de høringssvar der måtte være afgivet. Herved styrker kommunen synlighed og gennemsigtighed ved høringer.

Der eksisterer flere høringstyper, herunder offentlige og begrænsede som for eksempel høringer afgrænset på enkelte ejendomme. Forvaltningen anbefaler, at høringsportalen alene omfatter offentlige høringer.

Erfaringer fra andre kommuner

Flere af de store kommuner anvender en digital høringsportal, herunder København, Odense og Roskilde. Forvaltningen har bl.a. haft kontakt til Københavns kommune for at høre om deres erfaringer. Tilbagemeldingerne er altovervejende positive, og det hører til undtagelserne, at der er behov for at gribe ind for eksempel som følge af injurierende udtalelser.

Forvaltningen vil forud for etablering af høringsportalen undersøge muligheden for integration mellem høringsportal og kommunens sags-og dokumenthåndteringssystem, da dette vil lette journaliseringen af høringssvarene. Københavns kommune har et lignende ønske til deres høringsportal.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være etableringsudgifter til den digitale høringsportal. Disse estimeres til 100.000 kroner, som vil blive finansieret af det afsatte budget under Demokratisk Laboratorium.

Tidsplan

Udviklingen af en digital høringsportal planlægges igangsat i maj 2017 og forventes klar til brug i august 2017.

Styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i Rødovre
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har afholdt styringsdialogmøder med boligorganisationerne i Rødovre Kommune. En samlet redegørelse fremlægges til orientering.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Økonomiudvalget 25-01-2017
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen har i slutningen af 2016 afholdt almenstyringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i Rødovre.

Kommunen skal ifølge almenboliglovgivningen afholde et årligt styringsdialogmøde med de boligorganisationer, der er hjemmehørende i Rødovre Kommune. Det er desuden aftalt med boligorganisationerne i Rødovre, at der også kan afholdes møde med de ikke-hjemmehørende boligselskaber, hvis der er ønske om det.

På styringsdialogmøderne er det seneste års udvikling i organisationerne og deres afdelinger blevet drøftet, herunder nye projekter, tiltag og udfordringer. Forvaltningen har på dialogmøderne bl.a. drøftet igangværende renoveringsprojekter. Det drejer sig f.eks om etablering af nye køkkener og badeværelser, almindelig vedligeholdelse af bygninger.

Afdelingernes årsregnskaber er ligeledes blevet drøftet, og forvaltningen har taget årsregnskaberne til efterretning i forlængelse af styringsdialogmøderne.

Som et særligt tema i år er drøftet boligselskabernes tiltag og planer og muligheder med henblik på at opnå effektiv drift i boligselskaberne.

Der er i henhold til almenboligloven udarbejdet en redegørelse for hvert af de afholdte møder. Redegørelsen er lagt på kommunens hjemmeside.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1103 af 15/08/2016 Almenboligloven § 164.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Samlet redegørelse for styringsdialogmøderne

Diverse
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Konsolidering af gasdistributionsnettet i HMN til et samlet selskab
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Godkendelse af entreprenørliste vedr. udskiftning af taget på hovedbygningen på Islev Skole
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 20.55.