Kommunalbestyrelsen

30-01-2018

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Brian Møller (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 1 - 11

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Godkendelse af nye vejnavne til området ved Islevgård Allé 5
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det tidligere Statens Pædagogiske Forsøgscenter er udlagt til et nyt boligområde, hvor der skal bygges nye veje for at skabe gode vejforbindelser til de nye boliger.

Som led i udbygningsplanerne for området indstilles der nye vejnavne til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de indstillede vejnavne godkendes.
 

Teknik- og Miljøudvalget, 16. januar 2018, pkt. 5:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 2:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal som adressemyndighed fastsætte vejnavnene i området. Det kan gøres i samråd med grundejeren, men der er ikke pligt til at opnå enighed mellem grundejeren og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning er sammen med grundejeren nået frem til følgende forslag til vejnavne,

 • Møllevangen
 • Islev Have

Se det vedlagte bilag, hvor vejene er vist.

Det er kontrolleret, at forslagene til vejnavne overholder reglerne i Bekendtgørelsen om vejnavne og adresser. Desuden er det kontrolleret, at der ikke er enslydende vejnavne indenfor en radius af 10 km.

Når der er truffet politisk beslutning om vejnavnene, registreres de i vejnavneregistret, hvorefter de er officielle. Husnummerering sker fra Islevgård Allé for Møllevangen og fra Niels Frederiksens Allé for Islev Have.

Kommunen har pligt til at skilte vejnavne i skel mellem private fællesveje og offentlig vej. De nye veje har vejadgang til de offentlige veje via Niels Frederiksens Allé og Islevgård Allé, som begge er private fællesveje. Teknisk Forvaltning skal derfor ikke stå for at sætte nogen nye vejskilte op ved Niels Frederiksens Allé og Islevgård Allé.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (BEK nr. 436 af 2. maj 2014), Kapitel 1-9.

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (LBK nr. 1080 af 5. september 2013).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til nye vejnavneskilte skal afholdes af grundejeren.

Tidsplan

Vejnavnene registreres i vejnavneregistret, når de er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over vejforløb og vejnavne på SPF-grunden

Ejerbeslutning om godkendelse af Letbaneprojektet
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udbuddet af letbaneprojektet er gennemført, og det indstilles, at Rødovre Kommune godkender indstillingen fra bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S om ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune godkender indstillingen fra bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S om ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3. 
 

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om letbane på Ring 3 fra februar 2014 forudsætter indgåelse af kontrakter om anlæg og drift og vedligeholdelse af letbanen interessenternes forudgående godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbaneprojektet.

På baggrund af ovenstående belyses nedenfor det overordnede økonomiske grundlag for gennemførelse af letbaneprojektet. Godkendelse af letbaneprojektet indebærer, at Hovedstadens Letbane I/S anlægs- og driftskontrakter indgås på det foreliggende grundlag for udbud af letbanen. En godkendelse af indstillingen fra bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S indebærer, at Rødovre Kommune godkender,

 • At anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag.
 • At besparelsen ved renteafdækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den længere anlægsperiode.
 • At korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser) – til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag.
 • At de afsatte korrektionsreserver således fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau.
 • At den resterende del af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve – ca. 342 mio. kr. (2017-priser) – indgår som reserve i selskabets økonomistyring, mens håndteringen af 20 pct. korrektionsreserven fastholdes som hidtil forudsat.
 • At de sparede 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer afsættes i en pulje med henblik på opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Afsættelse af en sådan pulje kan ske uden at ændre ejernes årlige driftsindskud.
 • At tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

Det bemærkes, at Rødovre Kommunes godkendelse af ovenstående indstilling efterfølgende vil indgå i de 11 letbanekommuners samlede stillingtagen som interessent i Hovedstadens Letbane I/S til godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen. Koordineringen af kommunernes fælles stillingtagen vil i henhold til Lov om Letbane på Ring 3 ske gennem Borgmesterforum.

Økonomi, risiko og reserver

Hovedstadens Letbane har gennemført udbud af anlægs- og driftskontrakterne for letbanen og revurderet selskabets samlede anlægsomkostninger, herunder omkostninger til bygherreorganisationen. Selskabets bestyrelse har samtidig besluttet at foretage en renteafdækning af op til 2/3 af selskabets forudsatte realiserede nettogæld med henblik på at minimere selskabets finansielle risiko. Renteafdækningen forventes at nedbringe selskabets finansieringsomkostninger med ca. 700 mio. kr. (2017-priser).

Samlet er anlægsomkostningerne efter udbuddet blevet forhøjet med 725 mio. kr. (2017-priser), men samtidig er omkostningerne til finansiering af anlægsopgaverne, som nævnt, faldet med ca. 700 mio. kr. 2017-priser, således at der alene vil være behov for anvendelse af ca. 25 mio. kr. (2017-priser) af den afsatte korrektionsreserve på 1.106 mio. kr. (2017 priser).

Omkostningerne til de driftsrelaterede anlægsinvesteringer ligger lidt under budgettet (ca. 9. mio. kr.), og der er ikke fundet behov for en ændring af den øvrige del af dette budget, herunder af omkostningerne til bygherreorganisationen. Afvigelsen på 9 mio. kr. foreslås indsat i en pulje med henblik på opsparing til fremtidige kapacitetsbehov i forbindelse med driften af letbanen.

Efter anmodning fra Transport-, Bygnings- og Boligministeren har Hovedstadens Letbane bedt revisionsfirmaet EY (Ernst & Young P/S) foretage en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og det deraf afledte behov for reserver. EY har foretaget en gennemgang af projektets basisoverslag og har gennemgået projektets risikoregister og risikoproces, herunder håndteringen af justeringer af kontraktkravene i udbudsperioden. EY har fundet, at både basisoverslag og risikoregister og risikoproces har et passende niveau på projektets nuværende stade. EY har endvidere gennemgået forudsætningerne for den besluttede renteafdækning og har fundet disse rimelige og realistiske.

Letbaneprojektets kvalitetssikrede aggregerede risiko er på 330 mio. kr. (2017-priser). EY er imidlertid af den opfattelse, at reservebehovet bør baseres på en kombination af den aggregerede risiko og en pejling i forhold til Ny Anlægsbudgettering og erfaringerne fra andre tilsvarende projekter på samme stade. EY vurderer på dette grundlag, at letbaneprojektet på det nuværende stade bør have reserver på 10-20 pct. af basisoverslaget, det vil sige på mellem 440 og 880 mio. kr. (2017-priser). Den resterende reserve efter udbud og opdatering af anlægsbudgettet til 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarer til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag.  

Tidsplan

I anlægsloven er det forudsat, at letbanen kan åbne for passagerdrift i 2023/24. Heri er indeholdt en forlængelse af anlægsperioden som følge af den ændrede strategi for ledningsomlægninger. En række af ledningsejerne har imidlertid efterfølgende tilkendegivet, at de forventer en længere proces for ledningsomlægninger end først antaget. Hertil kommer, at ekspropriationer ikke har kunnet gennemføres, før ejergodkendelsen foreligger, og at selskabet gennem drøftelser med tilbudsgiverne har søgt at sikre så realistisk en tidsplan som muligt. På den baggrund forventes letbanen at åbne i anden halvdel af 2024. Dette må imidlertid tages med det forbehold, at en række tidskritiske ekspropriationer, som var forudsat gennemført i begyndelsen af 2018, skal afvente ejergodkendelsen og derfor tidsmæssigt må planlægges på ny. Det er Ekspropriationskommissionen, der fastlægger tidspunktet for ekspropriationer. Selskabet vil bede kommissionen søge om muligt at tilrettelægge ekspropriationerne, således at åbning af letbanen kan fastholdes til anden halvdel af 2024. Dog består der en risiko for, at dette ikke er muligt. Selskabet vil vende tilbage herom i 1. kvartal 2018.

Konsekvenser for Rødovre Kommune

Hverken udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver anledning til ændringer af det samlede overordnede budget, herunder vil der kunne fastholdes reserver på mere end det anbefalede niveau. Udbuddet og opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver således heller ikke anledning til ændringer i Rødovre Kommunes indskud/betalinger hverken til anlæg eller drift af letbanen.

I forbindelse med letbaneprojektet skal Rødovre gennemføre nogle anlægsprojekter for at tilpasse vejnettet til letbanen.

 • Anlæggelse af forplads til letbanestationen "Rødovre Nord".
 • Udskiftningen af vejafvandingsledning i forbindelse med ledningsomlægningen og ombygningen af vejprofilet langs Nordre Ringvej.
 • Anlæggelse af et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej til afviklingen af bil- og bustrafikken til letbanestationen og Nordre Ringvej.

I letbaneprojektet indgår ikke stationsforpladser til letbanestationerne, og det er den enkelte kommune, som er ansvarlig for at anlægge forpladserne til de enkelte letbanestationer. Rammerne for forpladsen vil blive beskrevet i den kommende Lokalplan 132 - Slotsherrensvej 400. Lokalplan 132 forventes udarbejdet og klar til politisk stillingtagelse i slutningen af 2018.

Det er blevet vurderet, at vejafvandingsledningen langs Nordre Ringvej bør udskiftes pga. dens tilstand og alder og dimensioneres, så den kan håndtere de fremtidige nedbørsmængder. Udskiftningen af ledningen kan foretages i forbindelse med ændring af vejprofilet i letbaneprojektet. Det medfører, at arbejdet kan udføres af samme entreprenør, som står for anlæggelse af letbanen på Rødovres del af letbanestrækningen. Dette er dog et tillægsarbejde i forhold til letbaneprojektet. Rødovre Kommune skal derfor selv afholde udgifterne til renoveringen af vejafvandningsledningen. Omkostningerne kan afholdes efter samme princip som for tilkøb i letbaneprojektet. Teknisk Forvaltning anbefaler, at den nye vejafvandingsledning dimensioneres efter et funktionskrav til en 10 års hændelse. Det er anslået, at omkostninger til arbejdet er i størrelsesorden 7,0 mio. kr. i 2013-priser. Den endelige pris skal dog afklares med entreprenøren, som skal prissætte arbejdet, og der skal indgås en tilkøbsaftale mellem Hovedstadens Letbane, Rødovre Kommune og entreprenøren.

Letbaneprojektet medfører, at der skal anlægges et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej ved rampen til Nordre Ringvej. Signalanlægget skal anlægges pga. at vejåbningen til Nordre Ringvej for den sydlige rampe i Glostrup Kommune skal nedlægges. Anlægget af signalanlægget skal være færdig, før letbaneprojektet påbegynder arbejdet med selve letbanetracéet på den delstrækning. Det anbefales derfor, at signalanlægget anlægges i løbet af 2019, da etableringen så kan koordineres med Glostrup Kommunes arbejder på broerne over Ring 3 samt tilsvarende kryds på Ballerup Boulevard.

Lov- og plangrundlag

Lov om letbane på Ring 3 (lov nr. 165 af 26. februar 2014)

KB møde den 31. maj 2016, sagsnr. 95

Lov om anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v. (lov nr. 657 af 8. juni 2016)

Økonomiske konsekvenser

Udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver ikke anledning til ændringer af det samlede overordnede budget for letbaneprojektet, herunder vil der kunne fastholdes reserver på mere end det anbefalede niveau. Udbuddet og opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver således heller ikke anledning til ændringer i Rødovre Kommunes indskud/betalinger hverken til anlæg eller drift af letbanen.

Det samlede letbaneprojektet forventes at koste ca. 6,224 mia. kr. Omkostningerne til letbaneprojektet finansieres af ejerkredsen via indskud på 15 procent af anlægsbeløbet. De sidste 85 procent lånfinansieres. Rødovres andel af anlægsomkostningerne betales via årlige indskud frem til 2056. I perioden 2014-2016 betalte Rødovre Kommune årligt 2.300.000 kr. (2013-priser) til Hovedstadens Letbane. Mellem 2017-2056 betaler Rødovre årligt 2.100.000 kr. (2013-priser).

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2016, sagsnr. 95 blev det besluttet, at de økonomiske konsekvenser af styringsmodellen indarbejdes i kommunens budget fremover, når anlægsloven for letbanen blev vedtaget. Anlægsloven blev vedtaget den 8. juni 2016.

Godkendelse af letbaneprojektet medfører, at Rødovre skal udføre flere anlægsprojekter, heraf en stationsforplads til letbanestationen, et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej og renovering af en større vejafvandningsledning i Nordre Ringvej.

 1. Stationsforpladsen til letbanstationen skal være udført før åbningen af letbanen, og dens kommende rammer defineres via en kommende lokalplan - Lokalplan 132. 
 2. Renoveringen af vejafvandningsledningen er anslået til at koste i størrelsesorden af 7,0 mio. kr. i 2013-priser. Arbejdets omkostninger kan afholdes efter betalingsprincipperne for letbanen, hvor 15 procent af beløbet betales ved aftalens indgåelse. De resterende 85 procent kan lånfinansieres sammen med Rødovre Kommunes anlægsomkostninger til letbaneprojektet, og afregnes frem til 2056 ved forøgelse af de årlig afbetalinger til letbaneprojektet.  
 3. Et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej skal anlægges for at afvikle af trafikken til Nordre Ringvej. Anlægsprojektet kan med fordel påbegyndes i 2019, da arbejdet så kan koordineres med Glostrup Kommune, som skal renovere trafikbroen over Nordre Ringvej og anlægge et nyt signalanlæg til letbanens drifts- og vedligeholdscenter. Det anbefales derfor, at projektering og anlæg af signalanlægget indarbejdes i budget 2019. Den forventede udgift er ca. 5,0 mio. kr.

Tidsplan

Det var forudsat, at letbanen kan åbne for passagerdrift i 2023/24. Det forventes nu, at letbanen først åbner for passagerdrift i anden halvdel af 2024. Hovedstadens Letbane forventer, at have en opdateret tidsplan i 1. kvartal 2018.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadens Letbanes bestyrelses indstilling til ejerkredsen
Bilag 2: Ændringer af krav til letbaneprojektet
Bilag 3: Hovedstadens Letbane - Tilkøb af spor
Bilag 4: Revisionsrapport af letbaneprojektet

Anlægsbevilling til restaurering af Vestbads friluftsanlæg
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udgiften til restaureringen af det oprindelige ikoniske friluftsbadeanlæg Vestbad er anslået til samlet 44,8 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen modtog i februar 2017 en gave fra Den A. P. Møllerske Støttefond på 31,8 mio. kr., fordelt med 3,5 mio. kr. i 2017 og 28,3 mio. kr. i 2018 til restaurering af friluftsbadeanlægget i Vestbad.

Gaven forudsætter en egenfinansiering på samlet 13,0 mio. kr., fordelt med 6,5 mio. kr. fra Rødovre Kommune og 6,5 mio. kr. fra Brøndby Kommune, der er afsat i anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 41,3 mio. kr. (udgift) og -34,8 mio. kr. (indtægt), som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2018 til restaureringen af friluftsbadeanlægget i Vestbad, samt
 2. at tidsplanen godkendes.


Kultur- og Fritidsudvalget, 16. januar 2018, pkt. 4:

Anbefales. 

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Restaureringsprojektet blev igangsat i 2017 med projektering og forundersøgelser, herunder afklaringer i forhold til Slots- og Kulturstyrelsen, da anlægget i juni 2017 blev fredet, og restaureringen derfor kræver styrelsens godkendelse.

Den tidligere godkendte organisation vedrørende restaureringen, bestående af en styregruppe med repræsentation fra Den A.P. Møllerske Støttefond og en projektgruppe inddrages løbende i projektet.

Illustrationsplan for restaureringen samt bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning vedlagt som bilag til sagen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenørliste.

Den store indendørs renovering (anden anlægsbevilling) er i fuld gang, og 1.salen/fitnessområdet forventes klar til ibrugtagning 1. marts 2018, mens selve bassinområdet forventes færdig til 1. august 2018.

Tidsplan af 15. december 2017 vedlagt som bilag til sagen.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement og lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunes udgift til anlægsprojektet udgør 6,5 mio. kr., der er afsat i budget 2018.

Nærmere beregning af driftsudgifter medtages i forbindelse med udarbejdelse af budget 2019.

Tidsplan

Projektering og udbud: Januar 2018 - april 2018

Anlægsperiode: Maj 2018 - maj 2019

Ibrugtagning friluftsanlægget: Maj 2019

Bilag

Bilag 1: Illustrationsplan for restaurering af Vestbads friluftsanlæg
Bilag 2: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 19.12.2017
Bilag 3: Tidsplan for renovering og ombygning af Vestbad

Brobygger til kriminalitetsforebyggende indsats
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat midler til ansættelse af en brobygger, der skal arbejde med en kriminalitetsforebyggende indsats blandt unge og deres familier, så familien støttes i at tage ansvar for deres børns og unges trivsel. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller hermed forslag til udmøntningen af denne beslutning.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der ansættes en brobygger, der skal arbejde med en kriminalitetsforebyggende indsats blandt unge og deres familier
 2. at indsatsen forankres i Børne- og Familieafdelingen
 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til Beskæftigelsesudvalget samt,
 4. at der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget finansieret af den allerede indarbejdede bevilling til projektet i budget 2018 ff under Beskæftigelsesudvalget


Beskæftigelsesudvalget, 16. januar 2018, pkt. 4:

Anbefales. 

Social- og Sundhedsudvalget, 16. januar 2018, pkt. 4:

Anbefales. 

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 og frem afsat 500.000 kr. til ansættelse af en brobygger, der skal medvirke til at færre unge mistrives og potentielt påbegynder en kriminel løbebane.

Brobyggeren skal være opsøgende og udegående blandt børn og unge og inddrage de unges familier i den forebyggende indsats. Det er forældrene og det øvrige netværk omkring den unge, der skal sættes i stand til/støttes i at hjælpe. Brobyggeren kan også hjælpe familierne med at danne sociale netværk og desuden rådgive udsatte familier om samarbejde med skole, daginstitution, jobcenter mv.

Brobyggeren skal understøtte en tidlig indsats over for negativ social arv i samarbejde med daginstitutioner og skoler ved f.eks. at fungere som rådgiver ved bekymringssager samt kontakt- og kulturformidler overfor familier, der eksempelvis ikke deltager i møder eller kommunikerer med skole og daginstitution.

Indsatsen skal ske i et tæt samarbejde mellem SSP, skoler, klubber, Jobcentret(ungeindsats) og Børne- og Familieafdelingen ved bekymringer for unges trivsel, herunder manglende skolegang, uddannelsesforløb eller job. Derudover ved bekymrende adfærd f.eks. misbrug eller begyndende kriminalitet. Der etableres desuden et fast samarbejde med politiets kriminalitetsforebyggende indsats. Målgruppen vil primært være unge mellem 13 og 21 år.

Brobyggeren fungerer ikke som myndighedsperson, men har direkte adgang til forvaltningen gennem faste kontaktpersoner og kan foreslå støttende foranstaltninger indenfor serviceloven og beskæftigelsesloven mv.

Målet er at bringe unge, hvor der optræder bekymring, i uddannelse, arbejde, fritidsjob eller fritidsaktivitet, samt at sikre et fundament for, at den unge kan indgå og forblive i normalsamfundet i øvrigt.

Der lægges op til, at indsatsen forankres i Børne- og Familieafdelingen, da det vurderes, at der her er det bedste faglige fundament for indsatsen. Indsatsen skal understøttes af et stærkt tværgående samarbejde med repræsentation fra både Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service og Lov om Aktiv Beskæftigelse

Økonomiske konsekvenser

Den allerede afsatte driftsbevilling på 500.000 kr. under Beskæftigelsesudvalget flyttes til Social- og Sundhedsudvalget, da stillingen forankres i Børne- og Familieafdelingen.

Tidsplan

Igangsættes forår 2018.

Bevilling til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om bevilling af 1.070.000 kr. i perioden 22.12.2017 til 31.12.2019 fra puljen ”Virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft”. Midlerne skal bruges til at styrke Jobcentrets kapacitet til at matche ledige borgere med virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2018 gives en nettobevilling svarende til udgift på 535.000 kr. og tilhørende indtægt på 535.000 kr. til Økonomiudvalget, samt
 2. at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 2019.  


Beskæftigelsesudvalget, 16. januar 2018, pkt. 5:

Anbefales. 

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jobcentret ansøgte medio december 2017 om midler fra puljen ”Virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft” til et nyt projekt, der skal styrke Jobcentrets kapacitet til at forsyne virksomhederne med kandidater til ordinære stillinger. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ultimo december 2017 givet tilsagn om bevilling af 1.070.000 kr. i perioden 22.12.2017 til 31.12.2019.

Indsatsen for at virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for, er en central del af beskæftigelsesplanen for 2017 og 2018, og formålet med puljen er, dels at styrke denne indsats, og dels at kvalificere lediges jobsøgning og jobcentrenes jobformidling, med et større fokus på kvaliteten af de lediges CV, der bl.a. skal være mere retvisende i forhold til de lediges formelle kvalifikationer.

Aktiviteter i projektet er følgende:

 • Etablering af en cv emnebank
 • Undervisning af alle teams i jobcentret i brugen og kvaliteten af Jobnet cv
 • Arrangering matcharrangementer og cv optimeringsarrangementer  
 • Forbedring af procedure til udsøgning af kandidater til jobåbninger og opkvalificeringsforløb
 • Koordinering af kampagnebesøg hos 100 nye virksomheder indenfor mangelområder

Disse aktiviteter vil samlet set bidrage til projektets todelte formål. For det først skal virksomhederne opleve at få henvist relevante kandidater i forhold til deres rekrutteringsbehov. For det andet skal ledige borgere opleve, at de tidligt og konsekvent bliver peget i retning at ordinært arbejde indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Dette vil få ledigheden til at falde generelt samt forebygge paradoksproblemer.

Projektet forventes at give følgende resultater:

 • En stigning i antallet af virksomheder der samarbejder med Jobcentret, når de skal rekruttere.
 • En stigning i relevante kandidater der sendes på opkvalificeringskurser afholdt af Hovedstaden Rekrutteringsservice.  
 • En forbedring af kvalitet cv’er på Jobnet.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på 535.000 kr. vedrører funktion 6.45.53 Jobcentre.

Tidsplan

December 2017 til 31.12.2019

2. behandling af styrelsesvedtægt
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med henblik på endelig fastlæggelse af vederlag for varetagelse af hvervet som formand for stående udvalg og folkeoplysningsudvalg skal Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt 2. behandles.

Udkast til styrelsesvedtægt blev 1. behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 5. december 2017, og godkendt oversendt til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2018.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at vederlag til formanden for Teknik- og Miljøudvalget fastsættes til 25 pct. af borgmestervederlaget
 2. at vederlag til formændene for Kultur- og Fridtidsudvalget, samt Beskæftigelsesudvalget fastsættes til 17 pct. af borgmestervederlaget
 3. at vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget fastsættes til 6 pct. af borgmestervederlaget
 4. at forslag til ændring af Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt, der ændrer procentsatserne for vederlag for ovenstående formænd, godkendes


Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 5. december 2017 vederlag, forskellige diæter, godtgørelse mm. for både medlemmer og ikke medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Da vederlag for varetagelse af hvervet som udvalgsformand reguleres i styrelsesvedtægten, så skal eventuelle ændringer af disse vederlag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Der er i styrelsesloven med tilhørende regler hjemmel til, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte forskellige diæter, godtgørelser m.m. Reglerne gælder for medlemmer og ikke medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt udvalgsformænd for deltagelse i diverse aktiviteter. Inden for rammer fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet har Kommunalbestyrelsen mulighed for, at tilpasse vederlæggelsen til den enkelte kommunes struktur, organisation og opgavefordeling.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte,

 1. at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg, samt til de medlemmer der er valgt af Kommunalbestyrelsen til børn- og ungeudvalget
 2. at yde vederlag til formænd for stående udvalg, næstformand for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børn- og ungeudvalget samt formand for folkeoplysningsudvalget
 3. at yde vederlag til næstformændene for Kommunalbestyrelsen
 4. at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i de § 16 stk. 1, litra a - e nævnte møder, samt ved udførelse af kommunale hverv efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller denne udvalg jf. § 16 stk. 1 litra f
 5. at yde godtgørelse af udgifter i forbindelse med deltagelse i de §16 stk. 1 litra a - f nævnte møder
 6. at yde telefongodtgørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer

Summen af de årlige vederlag der kan ydes, kan højst udgøre 275 pct. af vederlaget til borgmesteren. Udvalgsvederlagene udgør pt. 135 pct. og formandsvederlagene udgør 110 pct.

I indstillingen er der foreslået en regulering af vederlaget for formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, samt Folkeoplysningsudvalget. De justerede formandsvederlag er indarbejdet i en revideret styrelsesvedtægt, der er vedlagt som bilag. Udvalgsvederlagene for stående udvalg og Børn og Ungeudvalg fordeles med samme procentandel som til udvalgsformændene. Dette blev godkendt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sag nr. 61 på Kommunalbestyrelsens møde den 5. december 2017. Med de foreslåede ændringer vil vederlagene udgøre i alt 269 pct., heraf udgør udvalgsvederlagene 144 pct. og formandsvederlagene 125 pct.

 Samlet betyder de nye regler for vederlag og diæter, at;

 1. at formændene for stående udvalg og formanden for børn- og ungeudvalget ydes i alt 119 pct. af borgmestervederlaget, jf. vedlagte bilag
 2. at udvalgsvederlag ydes for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg og børn- og ungeudvalget jf. vedlagte bilag
 3. at formanden for Folkeoplysningsudvalget ydes 6 pct. af borgmestervederlaget
 4. at 1. viceborgmester ydes 5 pct. af borgmestervederlaget
 5. at 2. viceborgmester ydes 5 pct. af borgmestervederlaget
 6. at der til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, også ydes erstatning ved udførelse af de kommunale hverv efter anmodning fra Kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg jf. § 16 stk. 1 litra f nævnte møder
 7. at der generelt ikke ydes godtgørelse til rejse og befordring til aktiviteter der ligger udover overstående møder, kurser m.m. jf. § 16 1 litra a - f
 8. at der ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer, som uden at være medlemmer af Kommunalbestyrelsen, deltager i de § 16 stk. 1 litra a - f nævnte møder
 9. at der ydes rejse- og befordringsgodtgørelse samt nødvendige udgifter til børnepasning ved deltagelse i møder m.v. efter § 16 stk. 1 litra a - c

10. at der ydes telefongodtgørelse til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen

11. at forvaltningen er bemyndiget til at regulere satserne for befordring, rejser m.v. i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets anvisninger

Punkt 4 - 11 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 5. december 2017 med virkning fra den 1. januar 2018. Godkendelse af revideret styrelsesvedtægt betyder, at vederlagene angivet i punkt 1 - 3 træder i kraft med virkning fra 1. februar 2018.

Oversigt over fordeling af vederlag fremgår af vedhæftede bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16.

Økonomiske konsekvenser

Ændring af vederlagene udgør en samlet merudgift på 215.000 kr i 2018.

Bilag

Bilag 1: Forslag til revideret styrelsesvedtægt 29. november 2017
Bilag 2: Vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2018

Styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i Rødovre Kommune
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forvaltningen har afholdt styringsdialogmøder med boligorganisationerne i Rødovre Kommune og fremlægger samlet redegørelse til orientering.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
 

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 9:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationernes virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Kommunalbestyrelsen offentliggør en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har i slutningen af 2017 afholdt styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i Rødovre Kommune.

Der er i dialogmøderne bl.a. drøftet effektiviseringstiltag, drift og hensættelser til vedligeholdelse samt igangværende og kommende helhedsplaner og renoveringsprojekter i øvrigt.

Som et særligt tema er der i år drøftet styringsdialogmødernes form og indhold og et eventuelt behov for fornyelse af konceptet. Overordnet er der stor tilfredshed med mødernes afvikling, men der er også et ønske om et bredere og mere helhedsorienteret samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne og deres afdelinger om helhedsplaner, områdefornyelse, nye almene boliger, blandede boligformer og boligsocialt arbejde herunder trygheds- og beskæftigelsesinitiativer m.v. Det er ligeledes blevet drøftet at afholde dialogmøderne tidligere på dagen og gerne i afdelinger, der står foran eller er igang med større helhedsplaner og/eller projekter i øvrigt, hvor der er behov for koordinering mellem boligorganisationerne og kommunen.

Der er i henhold til almenboligloven udarbejdet en samlet redegørelse for hvert af de afholdte møder. Redegørelsen er lagt på kommunens hjemmeside.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1116 af 02/10/2017 § 164.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Afsluttet 2017.

Bilag

Bilag 1: Samlet redegørelse for styringsdialogmøderne mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisat 3.pdf

Diverse
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Godkendelse af entreprenører til restaurering af Vestbads friluftsanlæg
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.45.