Kommunalbestyrelsen

24-04-2018

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Brian Møller (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 46 - 74

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Anlægsregnskab Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - Fase I i udbygningsplan
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2011 bevilget 4.000.000 kr. til fase 1 i udbygningsplanen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF). Der er forbrugt 3.931.706 kr. svarende til et mindreforbrug på 68.294 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt 
 2. at mindreforbruget på 68.294 kr. tilgår kassebeholdningen. 


Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2018, pkt. 29:
Anbefales.


Bestyrelsen for RKF, 10. april 2018, pkt. 8:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 58:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 25. oktober 2011 (sag nr. 169) givet en anlægsbevilling til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings udbygningsplan fase 1. Projektet nu afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsbevilling

4.000.000 kr.

Forbrug

3.931.706 kr.

Mindreforbrug

68.264 kr.

 
RKF fik i januar 2011 godkendt deres udbygningsplan. Anlægsbevillingen blev givet til konsulentydelser og rådgivning m.v. til fase I i udbygningsplanen, og bevillingen er blevet anvendt som disponeret til gennemførelse af salgsarbejde, planlægning og udarbejdelse af projektforslag.

Fase I i udbygningsplanen omfatter erhvervsområderne Islevdalvej, Nyholms Allé (Valhøj), og Højnæsvej.

Anlægsprojektet på Højnæsvej blev afsluttet i 2014 og der er fuld gang i udbygningen i erhvervsområderne Islevdalvej og Irmabyen (Valhøj).

Årsagen til mindreforbrug er lavere omkostninger end forventet.

Lov- og plangrundlag

Ingen. 

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 68.264 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 er baseret på Rødovre Kommunes støjkortlægning 2017. Støjhandlingsplanen dækker en periode på 5 år, og afløser Støjhandlingsplan 2013-2018. Støjhandlingsplanen beskriver kommunens indsats for at reducere trafikstøjen og viser forskellige scenarier til nedbringelse af støjen langs de mest støjbelastede veje i Rødovre.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2018, pkt. 27:

Anbefales med 4 stemmer for (A). En undlod at stemme (C).


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 59:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Støjhandlingsplanen beskrives de handlinger og tiltag, som kommunen vil foretage for at begrænse trafikstøjen. Støjhandlingsplanen er baseret på Rødovre Kommunes EU-støjkortlægning 2017. Teknik- og Miljøudvalget tog støjkortlægningen til efterretning på mødet i september 2017 (sag nr. 94). Støjkortlægningen kan ses på ”Støjdanmarkskortet” på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Støjhandlingsplanen er opbygget i overensstemmelse med støjbekendtgørelsen og beskriver kommunens

indsatser for at reducere trafikstøjen. Rødovre Kommune vil i perioden 2018-2023:

 • Tilstræbe at anvende en støjreducerende belægning ved renovering af trafikvejene med en årsdøgntrafik over 10.000 køretøjer 
 • Overveje at anvende en støjreducerende belægning ved renovering af trafikveje med en årsdøgntrafik over 2.500 køretøjer 
 • Vurdere mulighederne for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger gennem trafikplanlægning - f. eks. hastighedsnedsættelser 
 • Vurdere eventuelle hastighedsnedsættelser og muligheder for etablering af støjreducerende belægning ved renovering af de større veje. Bl.a. ved brug af beregningerne i bilag 1
 • Arbejde for at fremme cykeltrafikken og den kollektive trafik
 • Følge udviklingen og fortsat arbejde målrettet på at få Vejdirektoratet til at prioritere yderligere støjafskærmning langs Motorring 3. Da motorveje er statsveje, har Rødovre Kommune har ingen direkte indflydelse på prioritering af renoveringen af Motorring 3
 • Stille de krav som efter planloven kan stilles i lokalplaner for at sikre, at de vejledende grænser for trafikstøj overholdes såvel indendørs som på de primære udendørs opholdsarealer ved opførelse af nyt byggeri

Rødovre Kommune har foruden de planlagte foranstaltninger i perioden 2018-2023 et langsigtet mål. På lang sigt (30+ år) tilstræber Rødovre Kommune, at boliger langs kommunens veje højst vil blive udsat for et støjniveau svarende til den gældende vejledende grænseværdi for trafikstøj på Lden= 58 dB.

I planen evalueres endvidere gennemførelsen og resultaterne af Støjhandlingsplan 2013-2018. Der evalueres bl.a. på effekten af nedsættelsen af hastigheden på Roskildevej samt på projekter, som indeholder nye belægninger.

Støjhandlingsplanen omfatter ikke togstøj. Banedanmark og Vejdirektoratet udarbejder selvstændige støjhandlingsplaner, som ligeledes sendes i 8 ugers høring.

I relation til støjen fra Motorring 3 har Rødovre Kommune sendt en invitation til Folketingets Transport,- Bygnings- og Boligudvalg til at besøge et af Rødovres naboområder til Motorring 3. Invitationen er en opfølgning på Rødovre Kommunes foretræde i december 2016, og har til formål at give udvalget et indblik i nogle af de rekreative områder ved Vestvolden, der ligger tæt op til motorvejen. På besøget vil udvalget få mulighed for at tale med borgere, der bor tæt på motervejen og til dagligt oplever støjgenerne.

Lov- og plangrundlag

Støjbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Hvis der prioriteres støjreducerende belægningstyper eller hastighedsnedsættelser, vil der være en øget udgift til anlæg, drift og vedligeholdelse på det pågældende projekt.

Tidsplan

Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 skal i henhold til støjbekendtgørelsen i offentlig høring i 8 uger. Efter den offentlige høring forelægges støjhandlingsplanen til endelig godkendelse. Herefter skal den sendes til Miljøstyrelsen og offentliggøres.

Ordinære generalforsamlinger 2018 i HOFOR
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 28. maj 2018. HOFOR foreslår, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsgeneralforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde. Det skal besluttes, hvordan Rødovre Kommune stemmer på generalforsamlingerne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer i overensstemmelse med bestyrelsernes indstilling med hensyn til godkendelse af beretninger og årsrapporter, anvendelse af årets resultat og valg af revisor jævnfør sagsfremstillingen samt
 2. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:
  Leo Larsen som bestyrelsens formand
  Leif Pedersen
  Kent Max Magelund
  Allan Holst
  Thomas Gyldal Petersen
  Mikkel Dencker
  Michel Berg
  Henrik Rasmussen


Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2018, pkt. 28:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 60:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.  

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Rødovre Kommune er Steen Skriver Rasmussen repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Bestyrelserne i de to selskaber indstiller til ejerkommunerne, at:

 • Bestyrelsens beretning tages til efterretning
 • Selskabernes årsrapporter godkendes
 • Bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat godkendes
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) vælges som revisor

Der henvises i den forbindelse til de vedlagte årsrapporter 2017 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2017 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 6.551 mio. kroner efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 16.332 mio. kroner efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Indstillingens punkt 2 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast.

Som bilag til mødesagen er vedlagt uddrag af HOFORs årsrapport for 2017, som beskriver den lokale udvikling i Rødovre.  

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 28. maj 2018

Anlægsregnskab Flisebelægning på Rådhuspladsen
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilget 5 mio. kr. til udskiftning af fliser på Rådhuspladsen. Der er forbrugt 5,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 408.993 kr. finansieres af kassebeholdningen.


Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2018, pkt. 30:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 61:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 31. maj 2016 5.000.000 kr. til ny flisebelægning på Rådhuspladsen. Flisebelægningen er udskiftet, og der aflægges anlægsregnskab.

Økonomisk overblik over Flisebelægning på Rådhuspladsen, i kr.

Anlægsbevilling

5.000.000

Forbrug

5.408.993

Merforbrug

408.993

Merforbruget skyldes, at der var mere forurenet jord end forundersøgelserne viste. Derudover var det nødvendigt at skrabe mere jord af end estimeret gennem forundersøgelserne for at nå til et stabilt underlag. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 408.993 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab ID-linjen Islev Torv
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2015 bevilget i alt 6.020.000 kr., heraf 630.000 kr. til projektering, til anlægsprojektet ID Linjen Torvet. Der er forbrugt 5.756.571 kr., svarende til et mindreforbrug på 263.429 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget på 263.429 kr. tilgår kassebeholdningen.


Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2018, pkt. 31:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 62:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 24. marts 2015 630.000 kr. til projektering af anlægsprojektet og den 16. juni 2016 5.390.000 kr til anlægsarbejder. Etapen "Islev Torv" er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsprojektet ID Linjen – Torvet har givet forskønnelse og identitet til området, samt skabt en sammenhæng mellem torvet og resten af strækningen på ID Linjen.

Økonomisk overblik over anlægsprojektet, i kr.

Anlægsbevilling

6.020.000

Forbrug

5.756.571

Mindreforbrug

263.429

 
Mindreforbruget på 263.429 kr. skyldes dels, at projekteringen blev 118.634 kr. billigere end estimeret, samt at priserne for det endelige arbejde blev billigere end overslaget, svarende til 144.795 kr.

Grundet den tætte koordinering mellem anlægsprojekterne ID Linjen – Torvet og ID Linjen – Islevbrovej foreslås projekternes respektive afvigelser set i sammenhæng.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 263.429 kr. tilgår kassebeholdningen, idet der henvises til merforbruget vedr. ID-linjen Islevbrovej.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab ID-Linjen Islevbrovej
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2015 bevilget 500.000 kr. og i 2016 6.500.000 kr., samlet set 7.000.000 kr. til projektet ID-Linjen Islevbrovej. Der er forbrugt 7.265.832 kr., svarende til et merforbrug på 265.832 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 265.832 kr. finansieres af kassebeholdningen.


Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2018, pkt. 32:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 63:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 15. december 2015 bevilget 500.000 kr. til projektering og den 31. maj 2016 bevilget 6.500.000 kr. til anlægsprojektet ID-linjen Islevbrovej. Anlægsarbejdet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsprojektet for ID-Linjen Islevbrovej er med til at skabe sammenhæng og forskønnelse i strækningen og give identitet til området. Desuden er trafiksikkerheden øget ved etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs en skolevej.

Økonomisk overblik over anlægsprojektet, i kr.

Anlægsbevilling

7.000.000

Forbrug

7.265.832

Merforbrug

265.832

Merforbruget skyldes primært ekstraarbejder som følge af udskiftning af kloakledninger. Under anlægsarbejdet, blev det synligt, at kloakledningerne var i ringere stand end estimeret under forundersøgelsen. Udbedringen af kloakledningerne har blandt andet betydet ekstraarbejde i forhold til projekteringen.

Grundet den tætte koordinering mellem anlægsprojekterne ID Linjen – Torvet og ID Linjen – Islevbrovej foreslås projekternes respektive afvigelser set i sammenhæng.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 265.832 kr. finansieres af kassebehandlingen, idet der henvises til mindreforbruget vedr. ID-Linjen Islev Torv.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsregnskab Flytning af gangbro fra Jyllingevej til Roskildevej
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2015 bevilget 2.200.000 kr. til flytning af gangbro fra Jyllingevej til Roskildevej. Der er forbrugt 2.220.382 kr., svarende til et merforbrug på 20.382 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 20.382 kr. finansieres af kassebeholdningen.


Teknik- og Miljøudvalget, 10. april 2018, pkt. 33:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 64:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28. april 2015 bevilget 2.200.000 kr. til flytning af gangbroen fra Jyllingevej til Roskildevej. Projektet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsbevilling

2.200.000

Forbrug

2.220.382

Merforbrug

20.382

Den tidligere gangbro over Roskildevej stod til at skulle udskiftes. I forbindelse med at Naturstyrelsen besluttede at opstille en ny gangbro over Jyllingevej, blev den eksisterende gangbro over Jyllingevej ved volden overflødig. Det blev besluttet i Kommunalbestyrelsen, at den overflødige gangbro skulle renoveres og flyttes til Roskildevej, når den nye bro over Jyllingevej var sat op. Desværre trækker dette projekt ud, og gangbroen over Roskildevej var kommet i så dårlig stand, at det var nødvendigt at flytte gangbroen fra Jyllingevej, før den nye bro er sat op.

Gangbroen giver trafiksikkerhed til fodgængere, der vil krydse Roskildevej. Gangbroen blev flyttet i 2017. Merforbruget skyldes lidt flere uforudsete udgifter end forventet. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 20.382 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Godkendelse af salg af delareal i Rødovre Almennyttige Boligselskab, afdeling Slotsherrens Have
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

DAB har på vegne af Rødovre Almennyttige Boligselskab, afdeling Slotsherrens Have bedt Kommunalbestyrelsen godkende salg af et delareal på i alt 352 m2 af matr. nr. 70g Islev By, Islev beliggende Slotsherrens Have 1, 2610 Rødovre til Rødovre Kommune

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender salg af et delareal på i alt 352 m2 af matr. nr. 70g Islev By, Islev beliggende Slotsherrens Have 1, 2610 Rødovre til Rødovre Kommune


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 65:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har anmodet Rødovre Almennyttige Boligselskab om at sælge et mindre areal  af boligafdelingen Slotsherrens Have til kommunen. Arealet, der er ubebygget, udgør i alt 352 m2 af matr. nr. 70g Islev By, Islev beliggende Slotsherrens Have 1, 2610 Rødovre.

Rødovre Kommune ønsker at købe arealet med henblik på udvidelse af den kommunale daginstitution Slottet, som grænser op til boligafdelingen Slotsherrens Haves matrikel.

Salgsprisen er på grundlag af ejendomsvurderingen af 21. januar 2017 fastsat til 312.688,00 kroner ekskl. moms. Det frasolgte areal svarer til 0,72 % af afdelingens nuværende areal på 49.216 m2.

Afdelingens kreditorer har meddelt, at salget ikke har indflydelse på de nuværende forbedringslån i afdelingen, ligesom Udbetaling Danmark i mail af 6. marts 2018 har meddelt, at man er indforstået med, at salgsprovenuet ikke anvendes til nedbringelse af indestående belåning.

Organisationsbestyrelsen har i bestyrelsesmøder den 8. november 2017 og 5. marts 2018 godkendt salget og salgsprisen. Det er endvidere i organisationsbestyrelsen besluttet, at afdelingens beboere orienteres om salget.

Lov- og plangrundlag

Almenboliglovens § 27

Økonomiske konsekvenser

-

Tidsplan

Ingen

Køb af areal i forbindelse med udvidelsen af børneinstitutionen "Slottet"
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med baggrund i det stigende børneantal i kommunen, har Rødovre Kommune forhandlet med Rødovre Almennyttige Boligselskab om at indgå en købsaftale af areal nord for børneinstitutionen Slottet, med henblik på en udvidelse af denne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1.  at Kommunalbestyrelsen godkender køb af areal, som en del af matr.nr. 70g, Islev By, Islev, beliggende Slotsherrens Have 1, 2610 Rødovre, samt
 2.  at der gives en anlægsbevilling på kr. 367.943 til Økonomiudvalget og afsættes et rådighedsbeløb på kr. 367.943 udgørende købesum og erhvervelsesomkostninger.  


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 66:

Indstilles godkendt, idet bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har forhandlet med Rødovre Almennyttige Boligselskab med henblik på at indgå en købsaftale om tilkøb af areal nord for børneinstitutionen Slottet, med henblik på en udvidelse af denne.

Arealet som er opmålt til 352 m2, udgøres af et ubebygget areal som en del af matr.nr. 70g, Islev By, Islev, beliggende Slotsherrens Have 1, 2610 Rødovre.

På arealet, i tilknytning til eksisterende bygning, indrettes 2 nye grupperum svarende til en kapacitetsforøgelse på 40 enheder på børneinstitutionen Slottet.

Købsaftalen er for købers side betinget af, at der i øvrigt ikke er noget til hinder for den matrikulære forretnings gennemførelse, og for sælgers vedkommende betinget af, at køber foranlediger det på bilag 2 med gult markerede parkeringsareal vederlagsfrit sat til sælgers disposition. Ejer af det med gult markerede område har meddelt, at arealet muligt ikke kan stilles til rådighed længere end til den 1. august 2020, hvorfor der som alternativ er sat i udsigt, at det med rødt markerede område, som tilhører sælger, vil blive etableret som parkeringsareal for købers regning. 

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske konsekvens kan opsættes således: 

Erhvervelse af grundstykke

 312.688 kr.

Gebyrer og afgifter

17.755 kr.

Udgift til landsinspektør, skøde

 37.500 kr.

Udgifter i alt

367.943 kr.

Tidsplan

 1. Købers organisation beslutter sig for salg 5. marts 2018
 2. Landinspektør iværksætter forretning snarest
 3. Grundstykket stilles til rådighed for køber primo maj 2018. 

Anlægsbevilling og forslag til udvidelse af Børneinstitutionen Slottet
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er et aktuelt behov for en udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet.

For at overholde pladsgaratien for det stigende antal børn fremlægges forslag til en udvidelse af Børneinstitutionen Slottet med 40 enheder.

Udgiften til udvidelsen er anslået til i alt 6.372.000 kr.

Der er ikke i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan til udvidelse af Børneinstitutionen Slottet med 40 enheder godkendes,
 2. at opgaven udbydes som hovedentreprise,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
 4. at der gives en anlægsbevilling til udvidelsen på 6.372.000 kr. og afsættes rådighedsbeløb på 6.372.000 kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen,
 5. at der i 2018 gives en tillægsbevilling til drift på 283.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af kassebeholdningen samt
 6. at de samlede driftsomkostninger på 3.360.000 kr. indarbejdes i budget 2019 og fremefter.


Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2018, pkt. 25:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 67:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Behovet for daginstitutionspladser er stigende, og der er derfor behov for udvidelse af antal pladser, således at pladsgarantien kan overholdes.

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2017, at der arbejdes videre med en udvidelse af Slottet med 40 enheder samt at der igangsættes forhandlinger med boligselskabet om køb af areal.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet vedlagte forslag til udvidelse af Slottet med en tilbygning på ca. 200 m2 med 2 grupperum med tilhørende toiletter/puslerum samt garderobe og fællesareal i tilknytning til den eksisterende bygning.

I forbindelse med ombygningen vil der blive foretaget tilpasninger af de eksisterende lokaler med flytning af kontor, etablering af samtalerum og garderobeplads til nye medarbejdere.

Herudover tilpasses udearealerne omkring tilbygningen, herunder adgangsforhold, affaldscontainere, retablering og tilplantning af omkringliggende arealer samt anlæg af parkering på nærliggende græsrabat.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling finansieret af kassebeholdningen i 2018 til udvidelse af Slottet med i alt 6.372.000 kr., hvoraf 830.000 kr. er disponeret til udeareal og 400.000 kr. er disponeret til indretning af grupperum mv.

I beløbet til udvidelsen af Slottet indgår ikke udgift til køb af areal til projektet.

Med udvidelsen af institutionen med 40 enheder skal driftsbudgettet forhøjes med 3.360.000 kr. pr. år fra 2019 og fremefter. Udgiften dækker dels de børnerelaterede udgifter samt udgifter til energi, rengøring og vedligeholdelse af udearealer.

Endvidere skal driftsbudgettet for 2018 forhøjes med 283.000 kr., svarende til en måneds drift.

Tidsplan

Projektering og udbud:

Maj - juni 2018

Udførelse:

Juli - november 2018

Ibrugtagning:

December 2018

Bilag

Bilag 1: Boligpolitik - Bilag til KB-sag
Bilag 2: Boligpol - Temaer, plan m.m. 02.10.12

Organisering og projektering vedr. opførelse af musikskole og café ved Viften
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2018 afsat projekteringsbevilling på i alt 6,5 mio. kr. til opførelse af ny musikskole og café i tilknytning til Kulturhus Viften, fordelt med 5 mio. kr. til musikskolen og 1,5 mio. kr. til caféen.

Forslag til igangsætning af projektering og opførelse af musikskole og café samt organisering og opgavevaretagelse, herunder snitflader, forpagtning og indretning af caféen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til igangsætning af projektering og opførelse godkendes, samt
 2. at forslag til organisering og opgavevaretagelse godkendes.


Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2018, pkt. 19:

Anbefales med 3 stemmer for (A) og 1 stemme imod (C).


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 68:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for (A, F, O, V, Ø) og 3 imod (C).

Sagsfremstilling

Der blev i august 2016 udarbejdet vedlagte skitseprojekt til opførelse af ny musikskole og café.

Det udarbejdede skitseprojekt danner grundlag for det videre arbejde med opførelsen, herunder udarbejdelse af projektforslag.

Musikskole

Musikskolen placeres øst for Viften på arealet, hvor der i dag er parkeringsplads, placeringen vil give en god synergi mellem Hovedbiblioteket, Viften og Musikskolen, og den vil være medvirkende til at skabe øget liv på Rådhuspladsen.

Der opføres et bygningsareal, der åbner sig op mod omgivelserne, og som er komponeret af tre lyse sale.

Bygningen til Musikskolen er organiseret i én etage, så skolen er let tilgængelig uden unødige niveauspring og trapper.

Viftens nuværende koncertsal er hovedvolumenet i bygningsanlægget.

Herefter kommer Musikskolens nye multisal med plads til ca. 150 personer.

Den tredje sal er Musikskolens store undervisningsrum, og den lave base rummer arealer til foyer, øve- og undervisningsrum og depotrum.

Der er selvstændig indgang til Musikskolen fra passage mod syd, nord for biblioteket.

Café/brasserie

Caféen opføres på den nordlige del af Rådhuspladsen i tilknytning til Viften, og udformes som en selvstændig enhed med egen indgang og med plads til ca. 110 gæster. I underetagen etableres toiletter, garderobe, personalefaciliteter og teknikrum. Varetilkørsel er placeret ved Gunnekær med egen indgang, som også kan anvendes som personaleindgang.

I bygningen etableres en café/et brasserie med et højt ambitionsniveau, og et køkken med en kvalitet der markerer sig positivt i Rødovre, hvilket mange borgere og erhvervsdrivende efterspørger i lokalområdet.

Caféen/brasseriet vil, med placeringen ved Viften, få en central og attraktiv placering. Der vil være mulighed for udeservering og forskønnelsen af Rådhuspladsen, herunder lyset i bassinerne, vil ligeledes bidrage til at skabe gode rammer for café- og restaurantdrift. Realiseringen af Bykernen, med det nye hovedstrøg i kommunen, vil skabe yderligere liv og aktivitet og gøre placeringen endnu mere attraktiv.

For at sikre målsætningen om et højt kvalitetsniveau, skal kommunen udbyde en forpagtningsaftale, der skaber optimale rammer herfor, og samtidig forpligtiger en forpagter. Der skal derfor sættes en række juridiske, økonomiske og forretningsmæssige forudsætninger op i en forpagtningsaftale, som sikrer det bedst mulige grundlag for målsætningen. Der vil derfor, med denne sag, blive påbegyndt en proces, som afklarer ovenstående forhold, således at der senere vil kunne tages endelig stilling til en samlet aftale.

Som udgangspunkt vil forpagtningsaftalen indbefatte drift af café/brasserie, herunder samarbejdsrelation til Viften, fx særlige film- og koncertmenuer mv. Det nuværende barsalg i Viften forudsættes indeholdt i forpagtningsaftalen, men snitfladen til Viften skal undersøges nærmere i det videre forløb, således at både praktiske og økonomiske konsekvenser for Viften kan indgå i den endelige beslutning. Det skal i den videre proces ligeledes undersøges nærmere, om der vil være en fordel ved at tænke frokosttilbud til kommunens medarbejdere ind i den samlede ramme.

Kommunen opfører bygningen og finansierer basisindretning af køkken, mens indretningen af selve caféen/brasseriet vil skulle medfinansieres af en forpagter, som får tilsvarende indflydelse herpå. Det skal undersøges, hvordan en forpagtningsaftale kan konstrueres, således at der tages højde for den usikkerhed, der naturligt vil være ved opstart af en ny virksomhed af denne type, på en ny adresse.

Organisering

For at sikre vidensdeling på tværs af organisationen foreslås nedsat en overordnet styregruppe til opførelse af musikskolen og caféen, bestående af borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) samt repræsentanter fra Ressource- og Serviceforvaltningen (RSF), Teknisk Forvaltning (TF) og Børne- og Kulturforvaltningen (BKF).

Deltagere i overordnet styregruppe:

 • Borgmester Erik Nielsen, formand for styregruppen
 • Udvalgsformand for KFU, Lene Due
 • Chef for RK Ejendomme TF, Robin Rahbek
 • Projektleder Bygningsafdelingen TF, Jørn Ipsen
 • Direktør RSF, Nikolaj Weyser Mortensen
 • Direktør BKF, Jette Egholm
 • Kultur- og fritidschef BKF, Henning Elmelund
 • Projektkoordinator BKF, Merethe Hansen

Til brug for udarbejdelse af oplæg til styregruppen til forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende byggesagen, nedsættes en projektgruppe til opførelse af musikskolen og caféen, bestående af repræsentanter fra TF og BKF.

Deltagere i projektgruppe for byggesagen/opførelse af musikskole og café:

 • Børne- og kulturdirektør Jette Egholm, formand for projektgruppen
 • Kultur- og fritidschef BKF, Henning Elmelund
 • Chef for RK Ejendomme TF, Robin Rahbek
 • Projektleder Bygningsafdelingen TF, Jørn Ipsen
 • Sagsarkitekt Bygningsafdelingen TF, Jette Caspersen
 • Landskabsarkitekt Park- og Naturafdelingen TF, Pia Møller Hertz
 • Leder af Viften, Lau Wulfsberg
 • Leder af Musikskolen, Tormod Vinsand
 • Medarbejderrepræsentant Musikskolen, Henrik Strandfelt
 • Projektkoordinator BKF, Merethe Hansen
 •  Repræsentanter fra TF vedrørende vejanlæg mv. samt fra RSF vedr. indretning af caféen deltager ad hoc i projektgruppen for byggesagen.

Til brug for oplæg til styregruppen til forelæggelse for Økonomiudvalget vedrørende indretning og forpagtning af caféen nedsættes en projektgruppe, bestående af repræsentanter for RSF og TF. Repræsentant fra BKF deltager i denne projektgruppe med henblik på drøftelse og afklaring af snitflader og samarbejde mellem caféen og Viften.

Deltagere i projektgruppe for indretning og forpagtning vedr. caféen:

 • Direktør RSF Nikolaj Weyser Mortensen, formand for projektgruppen
 • Chefjurist RSF, Jane Slot
 • Servicechef RSF, Flemming Poulsen
 • Chef RK Ejendomme TF, Robin Rahbek
 • Jurist RK Ejendomme TF, Hans Henrik Tausen
 • Kultur- og fritidschef BKF, Henning Elmelund.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er til opførelse af musikskolen og caféen afsat i alt 39,9 mio. kr., fordelt med projekteringsbevilling i 2018 på 6,5 mio. kr. og anlægsbevilling i 2019 på 33,4 mio. kr.

I dette beløb indgår ikke udgifter til omlægning af vej, sti, adgangsforhold og forsyningsledninger mv.

Tidsplan

Der planlægges med følgende tidsplan:

Udarbejdelse af dispositionsforslag:

Maj - juni 2018

Godkendelse af dispositionsforslag:

August/september 2018

Udarbejdelse  af udbudsmateriale:

September - november 2018

Godkendelse af udbudsmateriale, ansøgning om anlægsbevilling:

December 2018

Udbud/licitation:

Januar - februar 2019

Godkendelse af lokalplan og herefter byggetilladelse:

Marts 2019

Opførelse af musikskole og café:

April 2019 - juni 2020

Etablering af udearealer:

April - juni 2020

Indvielse og sæsonstart Musikskolen:

August 2020

Ændring af vedtægter for Folkeoplysningsudvalget
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ved lov om ændring af folkeoplysningsloven nr. 574 af 7. juni 2011 er der foretaget en række ændringer, som bl.a. betyder, at medlemsskab af § 35, stk. 2 udvalget (Folkeoplysningsudvalget) ikke længere betragtes som borgerligt ombud.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til revision af vedtægt for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

 

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2018, pkt. 20:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 69:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved lov om ændring af folkeoplysningsloven nr. 574 af 7. juni 2011 er der foretaget en række ændringer, som bl.a. har betydet, at Kommunalbestyrelsen skal oprette et § 35 stk. 2 udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3 i loven.

Som følge af ovenstående har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. august 2011 godkendt en række tilpasninger i vedtægten for Folkeoplysningsudvalget.

Det betragtes imidlertid ikke længere som borgerligt ombud at være medlem af § 35, stk. 2 udvalget (Folkeoplysningsudvalget). Da det fremgår af de nugældende vedtægter § 17, stk. 2., at "personer der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud)", foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at vedtægten for Folkeoplysningsudvalget bliver tilpasset således, at dette udgår.

Det foreslås endvidere, at vedtægtens § 2, stk. 6 ændres således, at der for hvert område indenfor de folkeoplysende foreninger udpeges flere stedfortrædere i prioriteret rækkefølge. Af de nugældende vedtægter § 2 stk. 6 fremgår det, at "for hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere".  

Lov- og plangrundlag

Folkeoplysningsloven nr. 574 af 7. juni 2011 og lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Oplevelsescenter Vestvolden
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Oplevelsescenter Vestvolden har fået to tilsagn om økonomisk støtte til afvikling af Krigshistorisk Festival 2018 på henholdsvis 100.000 kr. fra Inge og Jørgen Pangels Mindelegat og 25.000 kr. fra Nordeafonden.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2017 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på netto 0 kr. svarende til en udgift og en tilhørende indtægtsbevilling på 125.000 kr. til Oplevelsecenter Vestvolden.

 

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2018, pkt. 21:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 70:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om støtte til afholdelse af Krigshistorisk Festival. Der er bevilliget 100.000 kr. fra Inge og Jørgen Pangels Mindelegat og 25.000 kr. fra Nordeafonden.

Midlerne fra Nordeafonden er bevilliget til festivalteknisk udstyr som lydanlæg mv., mens midlerne fra Inge og Jørgen Pangels Mindelegat er givet uden nærmere specifikation.

Krigshistorisk Festival afholdes for anden gang på Vestvolden i Rødovre d. 16-17 Juni 2018. Krigshistorisk Festival blev afviklet første gang i 2017 af Oplevelsecenter Vestvolden. Det var en stor succes med over 20.000 besøgende over 2 dage og meget positiv presseomtale lokalt og nationalt.

Festivalen arrangeres af Oplevelsescenter Vestvolden i samarbejde med frivillige fra dygtige historiske grupper, der dækker hele landet, og med praktisk hjælp fra lokale frivillige fra Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Der betales fondsmoms af tilskuddet på 17,5 %

Bevillingen vedrører funktion 03.35 Kulturel virksomhed.

Tidsplan

Ingen

Anmodning fra Green Entertainment A/S om tilknytning af tilforordnet i brugerbestyrelsen
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Green Entertainment ansøger om, at de kan blive repræsenteret i brugerbestyrelsen for Espelundens Idrætsanlæg og Rødovre Stadion med en repræsentant uden stemmeret.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

 

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. april 2018, pkt. 22:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 71:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved brev af 21. februar 2018 ansøger Green Entertainment A/S om at blive repræsenteret i brugerbestyrelsen for Espelundens Idrætsanlæg og Rødovre Stadion. Det ønskes, at repræsentanten får taleret og mulighed for at fremsætte forslag til drøftelse på bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.

Det fremgår af ansøgningen, at Green Entertainment A/S er den primære bruger af stadionbanen i Espelunden. Selskabet er derfor af den opfattelse, at de bør deltage i brugerbestyrelsens møder for bedst muligt at kunne varetage deres interesser, primært i forhold til stadionbanen samt træningstider på kunstgræsbanerne.

Det kan oplyses, at brugerbestyrelsen på sit møde den 6. marts 2018 har drøftet anmodningen. Brugerbestyrelsen besluttede at anbefale ansøgningen således, at Green Entertainment A/S kan deltage i møderne på samme vilkår, som Rødovre Mighty Bulls deltager med en tilforordnet repræsentant i Skøjtehallernes brugerbestyrelse.

Det vil sige som tilfordnet repræsentant uden stemmeret.

Børne- og Kulturforvaltningen kan som følge af ovenstående anbefale, at retningslinjerne for brugerbestyrelsen i Espelunden og Rødovre Stadion tilrettes således, at der i § 3 tilføjes et punkt C: "Tilforordnet uden stemmeret: 1 repræsentant fra Green Entertainment A/S".

Lov- og plangrundlag

Retningslinjer for Brugerbestyrelsen ved Espelundens Idrætsanlæg & Rødovre Stadion

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Retningslinjerne skal have virkning fra 1. maj 2018.

Valhøj Skole, omlægning af udeareal
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til omlægning af udeareal på Valhøj Skole til adgangsareal og legeområde.

Der er i budget 2018 afsat 1.600.000 kr. til omlægningen med baggrund i den reviderede helhedsplan for Valhøj Skole, udarbejdet juni 2017.

Indstilling

Børne- og Kulturvaltningen indstiller,

 1. at skitseforslag og tidsplan godkendes, samt
 2. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver.


Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2018, pkt. 26:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 72:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Græsarealet ud mod Brandholms Allé bliver i dag benyttet af mellemafdelingen til cykelparkering og leg, men arealet har problemer med vand og mudder.

Der er behov for en omlægning af arealet med nye belægninger, nye nedløbsbrønde samt plads til cykler.

I samarbejde med Valhøj Skole og elever har Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning udarbejdet et forslag, som tilgodeser muligheder for ophold og leg med bane til boldspil og balanceredskaber, der etableres i en højde, der ikke kræver faldunderlag.

Omlægningen omfatter etablering af cykelparkering til ca. 70 cykler, nye flisearealer, nye legefunktioner, mindre plantninger ved terrasser, regulering og forbedring af græsareal samt nye brønde.

Til opgaven er tilknyttet en ekstern rådgiver, som tidligere har arbejdet med udearealer på skolen.

Arbejdet tænkes udbudt i fagentreprise til anlægsgartnerfirmaer, som tidligere har været benyttet, og som har kendskab til at arbejde på skoler. 

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat i alt 1.600.000 kr. til opgaven.

Udgiften vedrører driftsbudgettet hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud:

April - juni 2018

Byggeperiode:

August - oktober 2018

Hendriksholm Skole, renovering af skolegård og legeareal
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af skitseforslag til renovering af skolegård og nordligt legeareal efter ombygning af nordfløjen.

Der er i budget 2018 afsat 3.400.000 kr. til renoveringen med baggrund i den reviderede helhedsplan for Hendriksholm Skole, udarbejdet juni 2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at skitseforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som fagentreprise i licitation, samt
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver.


Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2018, pkt. 27:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 73:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Skolegården ved nordfløjen til indskolingen er nedslidt med gamle jernbanesveller og asfaltfliser, og ved legearealet mod nord ved SFO'en er der behov for udskiftning af nedslidt legeudstyr mv.

I samarbejde med Hendriksholm Skole og elever har Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning udarbejdet vedlagte skitseforslag.

Skolegård for indskolingen (Lille gård)

Midt i skolegården etableres et "skovområde" med aktivitetsmuligheder med stier og siddekanter til ophold.

Det eksisterende legeudstyr, klatreredskab og drejeskive er i god stand og tænkes genanvendt med en anden placering på nyt faldunderlag af gummi.

Hockeybanen bibeholdes og anlægges i asfalt. Endvidere udvides overdækningen under halvtag, og der etableres en mindre scene med opholdstrin ved gavlen af hovedbygningen.

I materialegården foreslås indrettet en aflåselig affaldsgård, da dette er et krav i forhold til brandforsikringen.

Legeareal mod nord (Grønne gård)

Gården er funktionel med mange træer og grønne elementer, som vil blive bevaret.

Trådhegnet mod Henriksholms Boulevard foreslås flyttet, så legepladsen bliver lidt større, og der etableres en bøgehæk langs hegnet samt en græsrabat mod vejen.

Der opsættes 4 - 5 nye legehuse til erstatning for de nuværende, der er nedslidte.

Endvidere etableres 3 mindre bakker, der omslutter en ny større sandkasse og et areal med en ny gynge.

Der er behov for plads til opbevaring af legeudstyr, og et nyt skur planlægges etableret til formålet.

Til opgaven er tilknyttet en ekstern rådgiver, som tidligere har arbejdet med udearealer på skolen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projektet afsat i alt 3.400.000 kr.

Tidsplan

Projektering og udbud:

April - juni 2018

Byggeperiode:

August - december 2018

Analyse af sammenhængen for børnene mellem SFO II / 7. klasse og ungdomsklubberne (Budgetresolution)
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På baggrund af budgetresolution 2018 har Børne- og Kulturforvaltningen foretaget en analyse af, hvordan sammenhængen er mellem SFO II/7. klasse og ungdomsklubberne for børnene. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger her resultatet af analysen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at analysen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2018, pkt. 28:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 74:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetresolution 2018 har Børne- og Kulturforvaltningen gennemført en undersøgelse af, hvordan sammenhængen er mellem SFO II og ungdomsklubberne for børnene.

Rødovre Kommune har SFO II på alle folkeskoler for eleverne i 4.-6. klasse, tre byggelegepladser op til 18 år (Rødovre, Broparken og Rønneholm), tre ungdomsklubber fra 7. klasse - 18 år (Islev, Nyager og Valhøj Skoler), samt to Ungdomsklubber fra 7. klasse - 25 år (Milestedets Ungdomshus og Vestvoldens Ungdomsklub). SFO II og byggelegepladerne har kontingentbetaling. Ungdomsklubberne er kontingentfrie. Det er desuden ikke nødvendigt at være indmeldt for at komme i ungdomsklubberne.

Forvaltningen har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 6. klasserne og 7. klasserne på kommunens seks almene folkeskoler. Med spørgeskemaundersøgelsen har forvaltningen blandt andet undersøgt 6. klasseelevernes kendskab til ungdomsklubberne, samt hvorvidt de forventer at benytte dem senere. Eleverne på 7. klassetrin er blandt andet blevet spurgt til deres benyttelse af ungdomsklubberne. Begge klassetrin er endvidere blevet spurgt til deres brug af kommunens fritidstilbud, deres eventuelle fravalg af fritidstilbuddene og deres generelle tidsforbrug på aktiviteter i fritiden.

Nedenfor fremgår de vigtigste hovedpunkter fra undersøgelsen. Yderligere information om resultaterne af undersøgelsen samt diverse fakta om Rødovre Kommunes fritidstilbud fremgår af sagens bilag.

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt 6. klasseeleverne

1. 92 % af eleverne i 6. klasse har besvaret undersøgelsen.

2. 90 % er aktive i deres fritid med enten SFO II, byggelegeplads eller øvrige fritidsinteresser, nogle i en kombination af disse.

3. 38 % er tilmeldt enten SFO II eller byggelegeplads.

4. 10 % har tilkendegivet, at de ikke er tilmeldt noget i deres fritid.

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt 7. klasseeleverne

1. 77 % af alle elever har svaret på spørgsmålene.

2. 87 % er aktive i deres fritid med enten ungdomsklub, byggelegeplads eller øvrige fritidsinteresser, nogle i en kombination af disse.

3. 21 % er tilmeldt enten ungdomsklub eller byggelegeplads.

4. 13 % har tilkendegivet, at de ikke er tilmeldt noget i deres fritid.

Konklusion

Langt størstedelen af eleverne i både 6. og 7. klasse er aktive i deres fritid. En lille gruppe af 6. klasseeleverne er ikke tilmeldt noget i deres fritid, og denne gruppe vokser marginalt i 7. klasse. Generelt svarer disse elever i fritekstfelterne, at de bruger deres tid på venner, sport og spil. Forvaltningen vurderer ikke umiddelbart, at det er bekymrende med denne gruppe, som ikke er tilmeldt nogle aktiviteter. Kriminaliteten blandt unge i Rødovre Kommune er meget lav, hvilket understøtter dette. Der konstateres således ikke umiddelbart et behov for at ændre på SFO II-strukturen.

Der konstateres et relativt stort fald i brugen af de kommunale tilbud fra 6. - 7. klasse. Dette kan skyldes, at hvor der er SFO II på alle skolerne, så er ungdomsklubberne samlet på tre skoler og på Milestedet og Knallertbanen. Det er muligt, at der er en barriere i at benytte klubtilbud på en anden skole, ligesom undersøgelsen tyder på, at bevidstheden om ungdomsklubberne er størst blandt de elever, som går på skolen, hvor klubben er beliggende. Faldet kan naturligvis også skyldes, at ungdomsklubberne ikke leverer det, som de unge efterspørger. Endelig kan noget tyde på, at der bør gøres mere for at informere 6. klasseeleverne om de tilbud, der findes.

Alt i alt er eleverne i Rødovre Kommunes 6. og 7. klasser aktive i deres fritid, og der er en god opbakning til kommunens fritidstilbud - særligt blandt 6. klasseeleverne. Det er naturligt, at der vil være et frafald blandt eleverne fra 7. klasse, da der er mindre tid til at gå i klub, idet skole, sport og fritidsjob fylder mere, samt der sker en naturlig ændring i interesserne, når eleverne når de første teenageår. Hvis sammenhængen og overgangen fra SFO II og ungdomsklubberne skal styrkes yderligere, så flere får kendskab til ungdomsklubberne, bør der gøres mere for at præsentere eleverne for klubberne.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang med at se på klubbernes indhold, opgaveløsning og struktur. Der vil i denne forbindelse blive set på ovenstående forhold. Herunder vil der blive rettet fokus på, hvilke opgaver klubberne fremadrettet skal løse, klubbernes forebyggende opgaver samt deres opgave i forhold til at være åbne væresteder med tilbud om samvær, hygge, spil etc.

Lov- og plangrundlag

Budgetresolution 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tidsplan for undersøgelsen:

 • Uge 3-6: Ungdomsklubberne har foretaget fremmøderegistrering for at se, hvor mange unge der benytter tilbuddene.
 • Uge 5: Elever i 6. og 7. klasse på alle seks almene folkeskoler har besvaret det udarbejdede spørgeskema.
 • Uge 7: Behandling af data fra spørgeskemaundersøgelsen og ungdomsklubbernes fremmøderegistrering.

Dispensation for reglerne om undervisningstid på Udviklingcenter Skiftesporet
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folkeskoleloven fastlægger et minimums timetal for undervisning af elever, men giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere for dette. For fortsat at sikre sammenhængen i Udviklingcenter Skiftesporets undervisning og behandling søges der, i lighed med de sidste fire år, om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver dispensation til at undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet i skoleåret 2018-2019 fastlægges til 30 timer per uge for alle klassetrin.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 10. april 2018, pkt. 24:

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2018, pkt. 30:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 75:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014, fastlægger et minimums timeantal for elevernes årlige skoletid. For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende, vil det fulde timeantal for eleverne få alvorlige konsekvenser, for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier.

Arbejdet i Udviklingscenter Skiftesporet indeholder foruden undervisning:

 • Individuelle samtaler med børn, unge og deres familier
 • Undervisning og supervision af personalet
 • Eksterne møder med samarbejdspartnere som PPR, folkeskoler og Børne- og Familieafdelingen

"Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love" (L51 vedtaget 20. december 2013) indeholder mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om et reduceret timetal inden for den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstrapersonale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede i dag indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med to medarbejdere, ansøges der, om reduktion af timetallet for eleverne på 4. til 6. klassetrin og 7. til 9. klassetrin, så alle elever fortsat her en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Det opfylder kravene for 0. til 3. klassetrin, som er 28 undervisningstimer og to timers lektiecafé om ugen. For eleverne på 4. til 6. klassetrin, betyder det tre timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 30 undervisningstimer og tre timers lektiecafé. For de ældste elever betyder det fem timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 33 undervisningstimer og to timers lektiecafé.

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden kan i følge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51: "Forslag til Lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og 16b, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20 december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden for eleverne på 4. til 9. klassetrin på Udviklingscenter Skiftesporet gælder fra 1. august 2018 og frem til 31. juli 2019.

Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem 2018
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til anvendelsen af puljemidlerne til bedre bemandning i hjemmeplejen og på plejehjem for 2018.

I forslagene lægger forvaltningen vægt på at understøtte indsatserne for de svageste ældre. Derudover er der, i tråd med formålet med puljen, set på medarbejdernes arbejdsvilkår og rekruttering til hjemmeplejen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til anvendelsen af midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem for 2018 godkendes.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 10. april 2018, pkt. 21:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 76:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved finanslovsaftalen i december 2017 for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem. Midlerne skal anvendes til løft af ældreområdet i form af bedre bemanding i form af nyansættelser i fuldtidsstillinger og/eller opjustering af arbejdstiden for medarbejdere på deltid. Rødovre Kommunes andel af puljen foreslås fortrinsvis anvendt til nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. Generelt gælder det allerede nu, at medarbejdere på deltid tilbydes ansættelse på fuldtid ved ledige stillinger, hvis de ønsker det. Ofte er det medarbejdere, som ikke ønsker fuldtidsansættelse, men derimod foretrækker deltidsansættelse.

Udover redegørelse for anvendelse af midlerne til bedre bemanding, skal der til Beskæftigelsesministeriet indsendes en redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Det endelig tilsagn og vejledning er modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet den 7. marts 2018, med en deadline inden den 1. april 2018.

Rødovre Kommunes andel af puljemidlerne er 3.504.000 kr. årlig. Midlerne udmøntes i perioden 2018 - 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud på baggrund af en årlig redegørelse for anvendelsen af midlerne.

I udarbejdelsen af forslagene til anvendelse af midlerne, er der taget højde for de politiske prioriteringer i de tidligere puljer, pulje til en bedre ældrepleje, en mere værdig ældrepleje og klippekortordningerne til hjemmeboende og plejehjemsbeboere. Her er eksempelvis plejehjemmene tilført ressourcer til aktivitetsmedarbejdere, bedre normering i aftenvagten og demensafsnittet på Engskrænten.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende indsatser:

Ansættelse af tre sygeplejersker i hjemmeplejen: 1.400.000 kr.

Hjemmeplejens ældre borgere har i stigende grad meget komplekse problemstillinger, der kræver en tæt forløbskoordinering af indsatserne i de enkelte hjem og hvor de pårørende er en vigtig del af samarbejdet. De mest pleje og behandlingskrævende borgere vil med indsatsen få en fast kontaktsygeplejerske, der skal sikre en sammenhængende indsats og med fokus på helhedssituation.

Øget bemanding på de midlertidige demensdøgnpladser på plejehjemmet Engskrænten: 764.000 kr.

Borgerne der tilbydes aflastning og observationsophold på døgnpladserne på plejehjemmet Engskrænten har et stort behov for trygge rammer og er i et stadie af deres demenssygdom udfordret af mange komplekse problemstillinger. For at kunne imødekomme borgernes og de pårørendes behov for nogle trygge og rolige rammer tilføres midler til en øget bemandning i dag- og aftenvagten. Derudover vil det give mulighed for, i perioder med stor efterspørgelse på aflastningsmulighed, at øge antallet af borgere på døgnpladserne fra seks til syv borgere.

Ansættelse af ekstra fysio- og ergoterapeut til træningscenteret og de midlertidige døgnpladser i Broparken : 440.000 kr.

De midlertidige døgnpladser er en vigtig del af den rehabiliterende indsats for borgere efter hospitalsindlæggelse og/eller svækkelse i eget hjem. For at styrke den rehabiliterende indsats styrkes træningsindsatsen således, at der også bliver mulighed for trænende terapeuter på lørdage.  

 

Ansættelse af medarbejdere i hjemmeplejen for at imødekomme medarbejderønsket om færre weekendvagter: 900.000 kr.

Der er et stort ønske fra medarbejderne i hjemmeplejen om færre weekendvagter. Medarbejderne arbejder i dag hver anden weekend, hvor medarbejderene på plejehjemmene har færre vagter. Det opleves desuden, at antallet af weekendvagter har betydning for rekruttering af nye medarbejdere, specielt social- og sundhedsassistenter. Med muligheden for at ansætte ekstra medarbejdere, vil hjemmeplejens ledelse, i samarbejde med medarbejderne, omlægge weekendvagterne efter afviklingen sommerferien.  

Lov- og plangrundlag

Finansloven for 2018

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune tilføres 3.504.000 kr., der fordeles, når bevillingen fra Sundheds- og Ædreministeriet foreligger.

Tidsplan

Redegørelsen for anvendelsen af midlerne er indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse

Udpegning af medlemmer til Handicaprådet
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmer af Handicaprådet.

Indstilling

 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at repræsentanter indstillet af Danske Handicaporganisationer- lokalafdeling Rødovre udpeges, samt
 2. at medarbejderrepræsentanter indstillet af Direktionen udpeges. 


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 77:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juli 2006, sammensættes Handicaprådet af seks medlemmer fra Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre, fem medarbejdere fra Rødovre Kommunes forvaltninger og et medlem af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen valgte på sit møde den 27. februar 2018(sag nr. 20) at udsætte udpegningen af medlemmer til Handicaprådet.

Udsættelsen skete på baggrund af en henvendelse fra fire lokalafdelinger af Danske Handicaporganisationer, idet der var rejst tvivl om processen ved udpegningen og manglende personlige suppleanter fra Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre. Danske Handicaporganisationer har vurderet processen, og anbefaler, at Kommunalbestyrelsen udpeger de indstillede kandidater som medlemmer af Handicaprådet. Der er ligeledes indstillet personlige suppleanter for hvert enkelt medlem.

Ved lokalafdelingens årsmøde den 4. april 2018, blev indstilling af kandidater fastholdt.

Komunalbestyrelsen har på det konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget Britt Jensen fra Kommunalbestyrelsen.

Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre indstiller følgende repræsentanter og personlige suppleanter:

 • Torben Andersen, Muskelsvindsfonden, suppleant, Lene Hyllested, UlykkesPatientForeningen
 • Jytte Andresen, UlykkesPatientForeningen, suppleant, Lene Hyllested, UlykkesPatientForeningen
 • Jytte Mikkelsen, Landsforeningen Down Syndrom, suppleant Villy Kofod, Diabetesforeningen
 • Lis Jensen, Diabetesforeningen, suppleant, Villy Kofod, Diabetesforeningen
 • Tom Olsen, Landsforeningen LEV, suppleant, Susanne Skydt, Landsforeningen LEV
 • Trine Ravn, Hjernesagen, suppleant, Susanne Skydt, Landsforeningen LEV

Direktionen indstiller følgende fagchefer til handicaprådet:

 • Bjarne Rieckmann, chef for byudvikling, Teknisk forvaltning
 • Henning Elmelund, kultur og fritidschef, Børne- og Kulturforvaltningen
 • Pia Mehlsen, daginstitutionschef, Børne- og Kulturforvaltningen
 • Jakob Duvå, jobcenterchef, Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Allan Pedersen, ældre- og handicapchef, Social- og Sundhedsforvaltningen

Forvaltningerne vil sikre suppleantdækning ved længerevarigt fravær. 

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikkerhed på det sociale område, hvor vejledningen til loven siger, at Kommunalbestyrelsen kan ikke afvise at udpege et indstillet medlem, som opfylder de formelle betingelser for medlemskab af handicaprådet. De formelle betingelser er, at det indstillede medlem har bopæl i Rødovre.

Vedtægter for handicaprådet i Rødovre Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen 25. april 2006

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Funktionsperioden følger Kommunalbestyrelsens valgperiode 2018 - 2021.

Udlodning af provenu fra salget af HMN Naturgas A/S
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune modtager 11.654.000 kr. i nettoprovenu fra salget af HMN Naturgas A/S og skal i den forbindelse vælge om nettoprovenuet skal deponeres eller ikke deponeres. I begge tilfælde vil Rødovre Kommune blive modregnet en andel af nettoprovenuet i statstilskuddet i 2019.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommune deponerer 9.323.200 kr. (model 2), samt
 2. at det resterende rådighedsbeløb på 2.330.800 kr., der modtages i 2018, tilgår kassebeholdningen.  


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 78:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

HMN Naturgas A/S er blevet solgt af koncernen HMN Naturgas I/S. I den forbindelse udloddes en del af provenuet fra salget til interessentkommunerne, fordelt efter ejerandel. I 2018 udloddes 1.000 mio. kr., mens 118 mio. kr. tilbageholdes til uafklarede omkostninger.

I 2018 modtager Rødovre Kommune 11.654.000 kr. i nettoprovenu fra salget. En del af nettoprovenuet modregnes i statstilskuddet i 2019. Kommunen kan i den forbindelse vælge imellem 2 modeller.

Model 1: Rødovre Kommune modtager 11.654.000 kr. i nettoprovenu og vælger ikke at deponere pengene.

Kommunens statstilskud reduceres i 2019 med 60 % af nettoprovenuet. For Rødovre Kommune vil valget af denne model betyde, at statstilskuddet i 2019 reduceres med 6.992.400 kr.

De resterende 4.661.600 kr. er frie midler og er ikke omfattet af nogen binding.

Med model 1, vil Rødovre Kommunes økonomi forbedres med 4.661.600 kr. i 2018 og 0 kr. i årene derefter.

Model 2: Rødovre Kommune modtager 11.654.000 kr. i nettoprovenu og deponerer pengene.

Kommunens statstilskud reduceres i 2019 med 20 % af nettoprovenuet på 11.654.000 kr. For Rødovre Kommune betyder det, at statstilskuddet i 2019 reduceres med 2.330.800 kr.

Denne løsning forudsætter, at kommunen deponerer et beløb svarende til nettoprovenuet fratrukket reduktionen i statstilskuddet. Rødovre Kommune skal således deponere 9.323.200 kr.

Det deponerede beløb frigives over 10 år med 1/10 om året i perioden 2019 til 2028. Eventuelle renter kan ligeledes frigives en gang om året. Ved denne løsning vil Rødovre Kommunes økonomi over en 10-årig periode forbedres med 9.323.200 kr. samlet set, dertil kommer en eventuel forrentning af det deponerede beløb.  

Det er Ressource- og Serviceforvaltningens vurdering, at model 2 er den mest attraktive model for Rødovre Kommune, da kommunens økonomi med denne løsning forbedres mest muligt.

Modregning i statstilskuddet i 2019

For begge modeller gælder det, at nettoprovenuet kommer til rådighed i 2018, mens modregningen i statstilskud først sker over de sidste tre 12-delsrater i 2019. Det beløb der skal modregnes i statstilskuddet er ikke underlagt lovmæssige bindinger og kan derfor rådes over allerede i 2018.

Lov- og plangrundlag

LOV nr. 1675 af 26. december 2017, § 2; LBK nr. 329 af 24. marts 2017, § 15; BEK nr. 1140 af 26. november 2008, § 2 (bekendtgørelsen vil iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet komme til at omfatte naturgasområdet).    

Økonomiske konsekvenser

Hvis der ikke deponeres (model 1), vil Rødovre Kommunes økonomi i 2018 forbedres med 4.661.600 kr., herefter er der ingen påvirkning.

Hvis der deponeres (model 2), vil Rødovre Kommunes økonomi i årene 2019-2028 forbedres med 932.320 kr. årligt.

Tidsplan

Ingen

Regnskab 2017
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2017 er nu færdigt og viser et samlet driftsresultat på 2.597,7 mio. kr. hvilket ift. budgettet er en mindreudgift på 11,6 mio. kr.

I 2017 har Rødovre Kommune anvendt 174,9 mio. kr. på anlæg.

Efter den politiske behandling af regnskabet skal regnskabet revideres af kommunens revisor BDO.

Det grønne regnskab for 2017 er ligeledes færdigt.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at årsregnskab 2017 afgives til revisionen, samt
 2. at grønt regnskab for 2017 tages til efterretning


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 79:

Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter udgør 2.597,7 mio. kr. og dermed en mindreudgift på 11,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.609,4 mio. kr. Serviceudgifterne, som er en del af de samlede driftsudgifter udgør 1.937,8 mio. kr. og dermed en merudgift på 26,9 mio. kr i forhold til det oprindelige budget på 1.910,9 mio.

En andel af kommunernes bloktilskud på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne under ét overholder den serviceudgiftsramme, som regeringen og KL har aftalt.

Hvis kommunerne under ét ikke overholder de samlede budgetterede serviceudgifter, er der risiko for en regnskabssanktion. Kommunernes samlede servicedriftsudgifter kan først endelig beregnes, når kommunernes samlede indmeldinger omkring regnskab 2017 foreligger. Det vurderes, at det samlede niveau for landets kommuner ligger inden for rammerne af den aftalte servicevækst, og kommunen dermed samlet overholder aftalen mellem KL og regeringen.

Anlægsudgifter

Regnskabsresultatet viser, at der samlet er anvendt 174,9 mio. kr. hvilket medfører en mindreudgift på 109,1 mio. kr. heraf er 101,1 mio. kr. overført til 2018. I det oprindelige budget 2017 er der et anlægsbudget på 167,2 mio. kr. Henover året er der givet tillægsbevillinger for 116,8 mio. kr., som primært vedrører uforbrugte anlægsmidler fra 2016 på 92,7 mio. kr. og fjernvarmeudbygning på erhvervsområdet ved Islevdalvej på 18 mio. kr., så det korrigerede budget udgør 284,0 mio. kr.

 

Grønt regnskab

Rødovre Kommune har fornyet sin kontrakt som klimakommune med Danmarks Naturfredningsforening, hvilket betyder, at kommunen forpligter sig til at reducere CO2-udledningen fra egen virksomhed med 2 pct. hvert år frem til udgangen af 2020. CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed er fra 2016 til 2017 reduceret med 3,8 pct.

Årsagen til den store CO2-reduktion skyldes i høj grad de energirigtige tiltag, der er foretaget, herunder forsat udskiftning af lyskilder, pumper og vinduer på de kommunale bygninger i 2017. Endvidere er der blevet igangsat en større gennemgang af varmeanlæg på kommunens større ejendomme, udskiftning til energivenlige biler som skal være med til at optimere driften og dermed reducere energiforbruget og CO2-udledningen fremadrettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 45 og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Det fremgår af styrelsesloven, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj. Revisionens bemærkninger til årsregnskabet forelægges Kommunalbestyrelsen i juni måned med henblik på godkendelse.

Overordnet politik for informationssikkerhed
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: KB.

Sagens kerne

Den overordnede informationssikkerhedspolitik for indsamling af data, håndtering og anvendelse af data fra borgere og erhvervsliv fastlægges i denne politik.

Det overordnede ansvar for informationssikkerheden er placeret hos Kommunalbestyrelsen. I denne overordnede politik om informationssikkerhed beskrives, dels de målsætninger, der arbejdes efter på området, dels fastlægges der en organisering for varetagelse af informationsikkerhedsområdet, fra det overordnede niveau i Kommunalbestyrelsen til den enkelte ansatte.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at den overordnede politik for informationssikkerhed i Rødovre Kommune godkendes

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 81:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har de seneste gange behandlet denne overordnede politik under betegnelsen it-sikkerhed, men persondatabeskyttelsesordningenl (GDPR) lægger vægt på, at det ikke alene er it-systemerne, der er omfattet om sikkerhedspolitikken, men i høj grad vores håndtering af data generelt, der er i fokus. Derfor har dette forslag titlen 'Overordnet politik for informationssikkerhed'.

Den 25. maj 2018 træder en ny ordning til beskyttelse af data fra borgere og virksomheder i kraft (persondatabeskyttelsesordningen). Den nye ordning afløser de gældende regler på området og er både en præcisering af ansvar og roller, og implementering af nye og bindende tiltag.

I den nye persondataforodning stilles øgede krav til især vores oplysningspligt og dokumentation.

Der er i den nye forordning krav til, at der i den offentlige sektor knyttes en eller flere databeskyttelsesrådgiver(e) (DPOere) (Data protection officer) til den enkelte myndighed. DPO-funktionen får en rådgivende rolle i forhold til de tiltag, vi gør for at efterleve lovgivningen på området, ligesom DPO-funktionen får en kontrolrolle i forhold til dokumentationen for, at vi efterlever reglerne i forordningen.

For Rødovre Kommune er dette krav efterkommet gennem ansættelse af DPO-medarbejdere i DSD (den storkøbenhavnske digitaliseringsforening).

I forordning er det endvidere et krav, alle leverandører, der håndterer data for Rødovre Kommune, indgår en 'databehandleraftale'. I denne aftale præciseres hvilken bearbejdning, der må foretages af data. Leverandører skal en gang årligt dokumentere, at de stadig lever op til de aftalte krav.

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for Rødovre Kommunes håndtering af informationssikkerhed og dermed de data, som Rødovre Kommune og leverandører håndterer.

Den overodnede politik for informationssikkerhed fastsætter regler og betingelser for de delegationer, der sker fra Kommunalbestyrelsen til forvaltningen.

Lov- og plangrundlag

De stats- og KL anbefalede standarder - ISO 27001 og 27002 - anvendes som reference og grundlag for sikkerhedsindsatsen.

Fra 25. maj 2018 afløser forordningen persondataloven, der har været gældende siden 1. juli 2000.

De nye regler findes først og fremmest i en forordning, som blev endelig vedtaget i april 2016, og hedder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personers data i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. .

Økonomiske konsekvenser

I den nye databehandleraftale er to bindende krav, der medfører ekstra udgifter for Rødovre Kommune:

 1. Rødovre Kommunes andel af ansættelse af 2 DPOere i DSD medfører, at Rødovre Kommunes andel af udgifterne til DSD stiger tilsvarende.
 2. Leverandørernes medvirken til udfærdigelse af databehandleraftaler og årlig revision vil på nogle områder medføre en ekstraudgift, da det af nogle af leverandørerne opfattes som en betalbar ekstraydelse. Denne udgift er ny og indtil videre ukendt.

De ekstra udgifter holdes indenfor det kendte budgets rammer.

Tidsplan

Den nye forordning træder i kraft den 25. maj 2018.

Forslag fra SF om indefrysning af lønmidler ved en konflikt
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

SF har ved mail af 11. april 2018 til borgmesteren fremsendt forslag til optagelse på dagsordenen. Forslaget er gengivet i sagsfremstillingen.

Indstilling

-


Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 82:

A stiller følgende ændringsforslag:

"Det er vigtigt for kommunalbestyrelsen at de kommunale midler anvendes til størst mulig gavn for borgerne i Rødovre kommune.

Hvis der i forbindelse med strejke og lockout opstår et mindreforbrug i 2018, vil disse midler blive prioriteret af kommunalbestyrelsen, så de gør størst mulig gavn for borgerne i Rødovre."

Ændringsforslaget indstilles godkendt med 3 stemmer for (A og O) og 1 imod (Ø).

Beslutning

Følgende ændringsforslag fra Ø blev sat til afstemning:

"Det er vigtigt for kommunalbestyrelsen at de kommunale midler anvendes til størst mulig gavn for borgerne i Rødovre Kommune.

Hvis der i forbindelse med strejke og lockout opstår et mindreforbrug i 2018, vil disse midler blive indefrosset med henblik på brug inden for det vedtagne budget."

Forslaget faldt med 16 stemmer imod (A, C, O, V) og 3 for (F, Ø).

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 13 stemmer for (A, O, V) og 6 imod (C, Ø, F).

Sagsfremstilling

"Forslag fra SF om indefrysning af lønmidler ved en konflikt

Indstilling

SF indstiller,

1.    At Kommunalbestyrelsen beslutter at de midler, der ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til de berørte sektorer.

2.    At der i forbindelse hermed ikke kan ske en modregning i tilsvarende budgetlagte bevillinger.

3.    At evt. uforbrugte midler, budgetlagte som indfrosne, overføres til efterfølgende budgetår såfremt der resterer uforbrugte midler ved årets udgang.

4.    At forvaltningen fremlægger et forslag til udmøntning til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Det foreslås at Kommunalbestyrelsen beslutter at de midler, der ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til den berørte sektor.

Fremstilling

SF Rødovre foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, der ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til den berørte sektor og primært på personaleområdet. Der skal således ikke kunne ske en omdirigering af midlerne til andre sektorer, hvor de sparede lønkroner til for eksempel SOSU-medarbejdere og pædagoger bruges til vedligeholdelse af vejnettet.

Udgangspunktet for de indefrosne lønmidler skal efter en konflikt bruges på personaleområdet i den berørte sektor til eksempelvis ekstra personale, vikardækning eller efter/videreudddannelse i den forbindelse. Der må således heller ikke ske en modregning i det allerede allokerede vikar- og efter/videreuddannelsesbudget, da dette vil udhule effekten af indefrysningen.

I forbindelse med udmøntning af dette forslag skal det tages i betragtning, at der under en langtrukken konflikt kan blive tale om store summer. Derfor bedes forvaltningen om at udarbejde en model for den konkrete udmøntning af forslaget, hvor det lægges vægt på at pengene overvejende går til personaleområdet.

Ovennævnte eksempel (SOSU-medarbejdere og pædagoger) vil naturligvis også gælde eventuelle andre berørte sektorer, f.eks. sygeplejersker, skolelærere, vej-og-park ansatte mv.

Baggrund

Formålet med forslaget er at hæmme den positive effekt en konflikt har for arbejdsgiversiden under en konflikt, da kommunen uden beslutningen tjener penge på konflikten. De sparede lønmidler kan i dag sendes tilbage i driften og bruges uden for den berørte sektor.

Baggrunden for forslaget skal findes i, at den danske model på det offentlige område er begyndt at vise systemfejl, når den ene part ikke har meget at miste ved en konflikt. Det betyder, at modellen mister sin evne til at skabe et rum, hvor modsatrettede interesser mødes og forhandler, fordi begge parter har noget på spil. Med en situation hvor arbejdsgiverne har udsigt til at tjene penge på konflikten, er parterne ikke ligestillet. Denne ubalance er velbeskrevet i forskningens verden, bl.a. i en rapport af Ph.D. Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet, der er udkommet i slutningen af 2017.

(link:http://vbn.aau.dk/da/projects/offentlige-overenskomstforhandlinger-og-konfliktloesning--danmark-i-et-nordisk-perspektiv(8679008b-6fdf-4930-bc19-aac04c7b6d19).html).

Rapporten peger også på, at den danske model kun dur, hvis parterne begge har noget at miste – det har arbejdsgiver ikke i ret stort omfang på det offentlige arbejdsmarked."

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Tidsplan

-

Diverse
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. udvidelse af Børneinstitutionen Slottet
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. renovering af skolegård og legeareal på Hendriksholm Skole
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.45.