Kommunalbestyrelsen

26-05-2020

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 100 - 121

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 100

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Vedtagelse af nye affaldsregulativer
Sag nr. 101

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til nye affaldsregulativer har været i fire ugers høring fra den 11. februar 2020 til den 12. marts 2020. Der er modtaget fem høringssvar til regulativet for husholdningsaffald, hvoraf det ene har medført en præcisering, i forhold til tømning af beholdere placeret ved skel. Til regulativet for erhvervsaffald er der modtaget et høringssvar, som ikke har medført ændringer. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Regulativ for husholdningsaffald godkendes, med de ændringer der er beskrevet i sagsfremstillingen, herunder at ikrafttrædelsen ændres til den 30. august 2020 samt
 2. at Regulativ for erhvervsaffald godkendes.


Teknik- og Miljøudvalget, 12. maj 2020, pkt. 49:

Anbefales, idet der i §§ 9.9, 10.9, 14.9 og 24.9 foretages følgende ændring:
“Afhentningen af affaldet må påbegyndes kl. 05.00.” ændres til “Afhentningen af affaldet påbegyndes normalt kl. 7.00, men kan i særlig tilfælde påbegyndes kl. 5.00 (f.eks. vejarbejde, nedbrud af materiel o.lign.)”.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 101:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til affaldsregulativer blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2020 (sag nr. 5), hvorefter de blev sendt i fire ugers høring. Der er modtaget fem høringssvar til regulativet for husholdningsaffald og et høringssvar til regulativet for erhvervsaffald.  

En detaljeret gennemgang af alle høringssvar med oplysninger om afsender, Teknisk Forvaltnings svar og indstilling fremgår af vedlagte bilag 3 og bilag 4.

Regulativ for husholdningsaffald
De fem indkomne høringssvar vedrører emnerne starttidspunkt for indsamling af affald og placering af affaldsbeholderne ved tømning.

Med hensyn til starttidspunkt for affaldsindsamlingen mener høringssvarene, at det er for tidligt at starte indsamlingen kl. 5. De mener i stedet, at indsamlingen skal starte kl. 6 eller kl. 7. Efter Rødovre Kommune har hjemtaget indsamlingen af affald, den 1. marts 2020, er indsamlingen startet kl. 7. Teknisk Forvaltning foreslår at fastholde kl. 5 som muligt starttidspunkt. Det begrundes i, at der er behov for smidighed i tidsrummet, hvor der må indsamles affald, fx i forbindelse med vejarbejde og nedbrud på materiel.

Angående placeringen af affaldsbeholderne ved tømning foreslår Teknisk Forvaltning, at det i § 9.6, § 10.6, § 12.6, § 13.6, § 14.6 og § 24.6 præciseres, at det kun er, når borgeren selv har stillet en beholder frem til tømning, at borgeren skal køre den tilbage. Høringssvaret har desuden givet anledning til en tilføjelse i bilag 1 i regulativet, hvor der er tilføjet et afsnit om "Særlige forhold ved is og sne".

Foruden disse ændringer er der ændret i §8 Ikrafttrædelsesdato. Ikrafttrædelsesdatoen er rykket til 30. august 2020, da det pga. den ekstraordinære situation med Covid-19 ikke er realistisk at indføre de nye affaldsordninger før. Det skyldes bl.a. længere leveringstid på beholdere.

Ud over ændringerne ovenfor er der lavet enkelte redaktionelle ændringer. Alle ændringerne er markeret med rødt i regulativet.

Regulativ for erhvervsaffald
Høringen af Regulativet for erhvervsaffald har ikke medført ændringer. Ikrafttrædelsesdato er fortsat den 1. juni 2020, da der ikke er grund til at udskyde denne dato.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Regulativ for erhvervsaffald træder i kraft den 1. juni 2020.
Regulativ for husholdningsaffald træder i kraft den 30. august 2020.
Nye ordninger implementeres fra den 1. september 2020.

Bilag

Bilag 1: Regulativ for husholdningsaffald august 2020 - med markeringer
Bilag 2: Regulativ for erhvervsaffald juni 2020
Bilag 3: Personopdelt høringsskema Regulativ for Husholdningsaffald
Bilag 4: Personopdelt høringsskema Regulativ for Erhvervsaffald
Bilag 5: Totalliste høringssvar husholdningsaffald
Bilag 6: Totalliste høringssvar erhvervsaffald

Budgetresolution – servicebussen buslinje 848 omlægges til el-drift
Sag nr. 102

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I Budget 2020 er der vedtaget en budgetresolution om, at der skal forelægges en konkret sag med henblik på at gøre bus 848 (servicebussen) emissionsfri hurtigst muligt. Forvaltningen har på den baggrund i samarbejde med Movia undersøgt mulighederne herfor.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Servicebussen (buslinje 848) omstilles til el-drift ved førstkommende kontraktfornyelse tidligst i 2024.


Teknik- og Miljøudvalget, 12. maj 2020, pkt. 50:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 102:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Budget 2020 er der besluttet en budgetresolution - Bus 848 (servicebussen) skal gøres emissionsfri, som jf. tidligere principbeslutning betyder betjent med el-drevne busser. Movia har undersøgt mulighederne for grøn omstilling af buslinje 848.

Den gældende driftskontrakt for servicebussen løber frem til 2022 med option for busopreatøren om forlængelse af kontraktperioden frem til 2028 i 2-årige perioder. Udnyttelsen af optionen afhænger af, hvordan busoperatøren overholder det aftalte kvalitetsniveau i kontrakten. For så vidt angår 848 servicebussen har busoperatøren levet op til kontraktens indhold, og kan dermed få forlænget kontrakten frem til 2024 i første omgang. Busoperatøren har tilkendegivet interessen for en kontraktforlængelse i januar 2020 frem til 2024. Den endelige afklaring forventes at foreligge i 1. kvartal 2021.

El drevet buskørsel
Hverken Movia eller Rødovre Kommune har i henhold til kontrakten ret til at ændre krav til bussens drivlinje eller drivmiddel.

Såfremt Rødovre Kommune ønsker en forceret omstilling til elbusdrift vil det antageligt kunne ske i 2024. På det tidspunkt vil operatøren ved en kontraktforlængelse skulle ud i en større investering, som det vurderes kan være vanskeligt for denne at mobilisere. En beslutning om opsigelse på det tidspunkt, vil udløse en økonomisk kompensation over en 4-årige periode mellem 2025-2028. Hvis opsigelsen af kontrakten skal være gældende fra 2022, vil der samlet for den 7-årige periode skulle betales en kompensation.

Ved et nyt udbud af servicebussen 848 kan der stilles krav om el-drevne busser. Rødovres samlede årlige øgede tilskudsbehov for omstilling til eldrift er vurderet til 40.000 - 160.000 kr. pr. år. Det svarer til en prisstigning på 3-11%. En omkostning i dette niveau forudsætter, at busdriften udbydes sammen med andre busruter, således at operatøren kan opnå synergier ved gennemførelse af busdriften.

Forvaltningen anbefaler genudbud til elbusdrift iværksættes fra 2024. Et sådan genudbud følger tidligere beslutning om overgang til el-drift på andre linjer, og understøtter miljømæssig bæredygtighed og CO2 reduktion. 

Lov- og plangrundlag

Kontrakt A140307 indgået mellem Movia og Anchersen A/S.
Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Økonomiske konsekvenser

Opsigelse af kontrakt for servicebussen med udgangspunkt i 2022 vil medføre operatørkompensation på op til 3,3 mio. kr. over den opsagte kontraktperiode på 7 år.

Såfremt kontrakten opsiges fra 2024 vil operatørkompensation være op til 2,2 mio. kr.

Tidsplan

Ingen.

Servicebus 848 - køretidstilpasninger og forlængelse
Sag nr. 103

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Servicebussen har behov for ekstra køretid, hvis køreplanen skal overholdes. Teknisk Forvaltning foreslår yderligere tilpasninger af servicebussens rute, hvor den sidste tur for servicebussen fra Rødovre Station og Lillekær forlænges, for at give bedre betjening af passagerer bosiddende i kærerne, primært ældre beboere.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at den ekstra køretid til servicebussen godkendes og indarbejdes i en opdateret køreplan samt
 2. at forlængelsen af servicebussens sidste afgang til Lillekær godkendes.


Teknik- og Miljøudvalget, 12. maj 2020, pkt. 51:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 103:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Rødovre er kørslen med servicebussen 848 fastlagt i dialog med brugerne af servicebussen, Movia, busoperatøren samt Social- og Sundhedsforvaltningen. Det sker via et nedsat udvalg bestående af repræsentanter fra Seniorrådet, Danske Handicaporganisationer, faste brugere, samt Movia og Social- og Sundhedsforvaltningen. Yderligere afholder Teknisk Forvaltning også separate driftsmøder med Movia og busoperatøren.

Tilpasset køreplan
Movia og busoperatøren har på driftsmøder ønsket, at der afsættes yderligere køretid for servicebussen 848. I dag har bussen problemer med at holde den gældende køreplan. Bussen er særligt udfordret af biltrafikken pga. parkerede biler langs ruten. Særligt giver ulovlige parkeringer langs ruten udfordringer. Det er især ved Broparken, Engskrænten, Brunevang, Vestbadet og Fortvej, der er udfordringer. Samtidig opleves der hos operatøren et behov for ekstra tid, til at yde mere hjælp og service til flere brugere i forbindelse med påstigning og afstigning. Disse forhold understøtter behovet for indarbejdelse af mere køretid i køreplanen. Samlet er der vurderet behov for indarbejdelse af ca. 20-25 minutter ekstra køretid i køreplanen.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Movia vurderet mulighederne. Ved at indlægge den ekstra tid i køreplanen, svarer det til, at køreplanen samlet vil gå fra 110 minutters til 120 minutters drift. Det vil give en mere driftssikker køreplan og tilpasse køretiderne, så ankomsttiden for hver stop bliver med 2 timers mellemrum. Forslaget svarer til servicebussens nuværende køreplan for lørdage, hvor der holdes en 120 minutters drift. Forvaltningen vurderer, at ændringen vil give servicebussen en mere overskuelig og forståelig køreplan på hverdage, samt bedre muligheder for at yde passagerer med særligt behov en ekstra service.

Vedlagt som bilag er oplæg til den nye køreplan.

Tilpasningen af køreplanen med indarbejdelse af ekstra køretid har ikke været i en forudgående høring i Servicebusudvalget. Forvaltningen har ikke foretaget en høring af udvalget, da tilpasningen af køreplanen er et nødvendigt driftstiltag for at sikre, at servicebussen fortsat har en stabil drift og overholder dens køreplan.

Forlængelse af sidste tur med servicebussen
På Servicebusudvalgets møde tilbage i december 2017 fremkom der et forslag om, at lade den sidste kørsel med servicebussen have endestop ved Lillekær i stedet for ved Rødovre Station. Det forslag har forvaltningen taget afsæt i sammen med Movia, og det anbefales, at det forslag indarbejdes i den fremtidige køreplan for servicebussen.

Forslaget om forlængelsen af den sidste kørsel udspringer af, at servicebussen kører den gældende rute som et loop. På rutens sidste loop fra Rødovre Centrum-Roskildevej-Ørbygård-Damhus Boulevard ender bussens rute ved Rødovre Station. Dette betyder, at passagerer på sidste tur, bosiddende i kærerne, skal gå hjem fra Rødovre Station. Det kan være en gåtur på op til ca. 1,0 kilometer, hvilket kan være belastende, hvis det er passagerer, der er dårligt gående. Gangruten til kærerne fra Rødovre Stations er pt. udfordret af byggeaktiviteterne i Rødovre Port, en aktivitet som fortsætter flere år frem. Som midlertidig gangrute er der anlagt fællessti langs Rødovre Stationsvej, et fodgængerfelt over Tårnvej, og en trappe som fra Tårnvej leder op til Agerkær og Storekær. Denne gangrute kan være en udfordring og føles utryg for dårligt gående. Der vil derfor blive øget tryghed ved at benytte sig af servicebussens sidste omgang for disse passagerer.

Alternativt er de tvunget til at skifte buslinje og tage 161 eller 200S fra Rødovre Station. De to buslinjer indgår i den almindelige rutekørsel, og yder derfor ikke ekstra service over for borgerne. De buslinjer er derfor ikke så attraktive at benytte som servicebussen, for passagerer der er dårligt gående.

Ved at forlænge den sidste del af ruten til kærene, kan brugere af servicebussen i kærerne fuldt benytte sig af alle servicebussens afgange til at komme hjem. En forlængelse af den sidste afgang med servicebussen, vil give en bedre service af brugerne, samt bidrage til at flere borgere i kærerne kan benytte sig af alle servicebussens afgange, som et transporttilbud.

Da ændringsforslaget, med forlængelse af den sidste afgang, er i overensstemmelse med ønsket fra Servicebusudvalget, så har forvaltningen ikke foretaget en forudgående høring af Servicebusudvalget om implementeringen af ændringsforslaget.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, § 3 stk. 4 og § 5 stk. 1, Lovbekendtgørelsenr. 323 af 20. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge Movia vurderes udvidelsen af køretid og forlængelsen af busruten til Lillekær at koste samlet set 65.000 kr. årligt, hvoraf 45.000 kr. vedrører udgifter til udvidelsen af køretiden og 20.000 kr. vedrører forlængelsen til Lillekær.

Udgiften på 65.000 kr. årligt afholdes indenfor Vej og Parks driftsbudget, hovedfunktion 2.32 Kollektiv trafik.

Tidsplan

Såfremt forslaget til den nye køreplan med forlængelsen af ruten godkendes før september 2020, så kan Movia implementere den nye køreplan fra december 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til ny køreplan for 848 med ens tider og forlængelse af sidste tur

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af område ved Slotsherrensvej - Nordre Ringvej
Sag nr. 104

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af område ved Slotsherrensvej -  Nordre Ringvej, delområde C og D beliggende i Rødovre Kommune.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af delområderne C og D i Rødovre Kommune ved Slotsherrensvej og Nordre Ringvej endeligt godkendes.


Teknik- og Miljøudvalget, 12. maj 2020, pkt. 53:

Anbefales.


Bestyrelsen for RKF, 12. maj 2020, pkt. 7:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 104:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 11. marts 2020 (sag nr. 8) endeligt godkendt projektforslaget for de delområder, der ligger Glostrup Kommune.

Projektforslaget har været sendt i 4 ugers høring hos alle berørte matrikelejere, samt Hovedstadens Letbane, Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), EVIDA (tidligere HMN Gasnet) og Glostrup Forsyning.

Der er modtaget høringssvar fra Hovedstadens Letbane og EVIDA.

Hovedstadens Letbane udtrykker bekymring for ledningsarbejdernes påvirkning af letbanens anlæggelse og forstyrrelse af letbanens fremtidige drift. Hovedstadens Letbane er derfor allerede i dialog med Glostrup Forsyning med hensyn til koordinering af arbejderne. Derudover har Hovedstadens Letbane ingen bemærkninger.

EVIDA har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Der er på baggrund af de modtagne høringssvar ikke ændret i projektforslaget.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes varmeplan 2010.

Projektforslagets 5 delområder strækker sig over både Glostrup og Rødovre Kommuner. Projektforslaget er derfor udarbejdet i tæt samarbejde mellem Glostrup Forsyning og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Det forventede forbrug fra de to delområder beliggende i Rødovre Kommune er for lille til at kunne forrente en selvstændig hovedledning. Ved at forsyne fra Glostrup opnås der positiv samfundsøkonomi.

Det er aftalt mellem Glostrup Forsyning og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, at Glostrup Forsyning er bygherre og står for alle anlægsinvesteringer i projektforslagets 5 delområder, i det fjernvarmeforsyningen sker fra Glostrup Forsynings fjernvarmenet. Kunderne vil derfor afregne fjernvarme direkte med Glostrup Forsyning.

Baggrunden for det samlede projektforslag er, at der skal anlægges en letbanestation og et klargøringscenter ved Slotsherrensvej samt, at området som følge heraf fortættes. Ældre bygninger nedrives og erstattes af ny bebyggelse, ligesom nye arealer kan blive inddraget til ny bebyggelse.

Projektforslaget, der er opdelt i 5 delområder A-E, heraf delområder C og D i Rødovre Kommune, har et varmebehov der kan tilsluttes på 3,5 GWh, hvoraf de 0,7 GWh er beliggende i Rødovre Kommune.

Projektforslaget belyser de samfundsmæssige, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster.

Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget, er miljømæssigt og samfundsmæssigt fordelagtigt.

Endvidere medfører fjernvarmeforsyningen økonomiske fordele for såvel de nye fjernvarmekunder (brugerøkonomien) som for de nuværende fjernvarmekunder (selskabsøkonomien).

De to områder C og D beliggende i Rødovre Kommune er ikke udlagt til naturgasforsyning. Område C omfatter tre mindre erhvervsejendomme som forsynes med naturgas, men ejendommene har ikke været udlagt til naturgasforsyning. Område D har tidligere været naturgasforsynet, men stikket er nedlagt.

Samfundsøkonomien:
Projektforslagets analyser viser, der er en samfundsøkonomisk gevinst på mellem 7 og 15 mio. kr. i at forsyne alle delområder samlet, alt efter hvilken model der benyttes. Projektet som helhed er således fordelagtigt, selv med den model der giver dårligst økonomi for fjernvarmen.

Analysen af hvert delområde viser, at de 4 delområder med ny bebyggelse hver for sig er samfundsøkonomisk fordelagtige, mens et lille område (område C) i Rødovre Kommune med eksisterende gasforsyning kun er fordelagtigt med den ene model.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune dermed til gennemførelse af Danmarks energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I det Storkøbenhavnske område er fjernvarme en væsentlig del af løsningen på at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Samfundsøkonomien er således positiv.

Selskabsøkonomien:
Den økonomiske analyse i faste priser viser, at projektets selskabsøkonomiske gevinst for Glostrup Forsyning over en 20-årig periode er 9 mio. kr. i faste priser med 3 % i diskonteringsrente, og den interne forrentning er 32 %.

Selskabsøkonomien er således positiv.

Brugerøkonomien:
Den samlede nutidsgevinst for de nye fjernvarmekunder i projektforslaget er anslået til 1,7 mio. kr. for en tidshorisont på 20 år, og den gennemsnitlige besparelse det første år er 14 %.

Brugerøkonomien er således positiv.

Arealafståelse og servitut:
Der skal etableres flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske gener ved at placere ledningerne i de befærdede veje. Der skal tinglyses servitut for distributionsledninger på private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden deklaration. Stikledninger, der kun er beliggende på den ejendom, som de forsyner, skal ikke pålægges servitut.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010, (sag nr. 263)
 • Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning (varmeforsyningsloven). Lovbekendtgørelse nr. 120 af den 6. februar 2020
 • Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Lovbekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018
 • Glostrup Kommunes endelige godkendelse af projektforslaget. Godkendt på Glostrup Kommunalbestyrelses møde den 11. marts 2020, (sag nr. 8).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har ingen anlægsinvesteringer i projektforslaget.

Det er aftalt mellem Glostrup Forsyning og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, at Glostrup Forsyning står for alle anlægsinvesteringer i projektforslagets 5 delområder, i det fjernvarmeforsyningen sker fra Glostrup Forsynings fjernvarmenet. Kunderne vil derfor afregne fjernvarme direkte med Glostrup Forsyning.

Tidsplan

Februar 2020: Politisk behandling i Rødovre Kommune.
Marts 2020: Høringsfase på 4 uger.
April 2020: Behandling af høringssvar og klargøring af sagsfremstilling til endelig politisk behandling.
Maj 2020: Endelig politisk behandling i Rødovre Kommune.
2020 - : Anlægsperiode hvor ledningsanlæg etableres af Glostrup Forsyning i takt med den nye bebyggelse i det samlede projektområde.  

Bilag

Bilag 1: Projektforslag Slotsherrensvej - Ring 3

Prækvalifikation af deltagere til konkurrence om ny bygning til rådhusfunktioner
Sag nr. 105

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som et led i udviklingen af Bykernen er der i Budget 2020 afsat 1.7 mio.kr. til afholdelse af en arkitektkonkurrence for et nyt byggeri til rådhusfunktioner i tilknytning til det eksisterende rådhusområde.

Kommunalbestyrelsen tog i februar 2020, sag nr. 32 stilling til proces og vision for afholdelse af en arkitektkonkurrence for et nyt byggeri. Det næste skridt i processen er gennemførsel af en prækvalifikation af deltagere til konkurrencen. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til kriterier som interesserede deltagere skal bedømmes ud fra. 

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at kriterierne for prækvalifikationen godkendes samt
 2. at prækvalifikationen gennemføres som beskrevet i sagsfremstillingen.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 106:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I juni 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 145 for udvikling af Karrébyen endeligt. Lokalplan 145 Karrébyen skal give mulighed for omdannelse af et større område i det centrale Rødovre. I overensstemmelse med helhedsplanen for Bykernen skabes der i lokalplanen mulighed for omdannelse af det område, der i helhedsplanen benævnes "Karrébyen", til et blandet bolig og erhvervsområde med et centralt offentligt byrum kaldet "Hovedstrøget".

En omdannelse af lokalplanens område omfatter en række kommunalt ejede matrikler. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan udvikles et nyt byggeri i området ved Gunnekær lige nord for det eksisterende Rådhus til de kommunale administrative arbejdspladser i Bykernen uden for Rådhuset.

Kommunalbestyrelsen vedtog en vision og proces for arkitektkonkurrencen på deres møde den 25. februar 2020, sag nr. 32. Det næste skridt i processen er prækvalifikation af deltagere til konkurrencen.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med konkurrencesekretæren fra Emcon A/S tilrettelagt en proces for afholdelse af arkitektkonkurrencen. I sommer 2020 gennemfører Teknisk Forvaltning og konkurrencesekretæren en prækvalifikation af konkurrencedeltagere.

Selve prækvalifikationen offentliggøres via en digital portal. Ud over en mængde tekniske forhold omkring forløbet af prækvalifikationen er der primært to dele af indholdet som er lokalt forankret. Det drejer sig om selve den indledende beskrivelse af opgaven og kriterier for prækvalifikation.

Ansøgere, der ønsker at blive prækvalificeret, skal indsende en ansøgning, hvor de gennem blandt andet referencer redegør for, at de kan leve op til de kriterier Rødovre Kommune som konkurrenceudskriver opstiller. Kriterierne er afgørende for bedømmelsen af de potentielle deltagere i konkurrencen. Teknisk Forvaltning og konkurrencesekretæren har på baggrund af visionens fem fokuspunkter udarbejdet en række kriterier. For at kunne opfylde kriterierne skal deltagerne bestå af flere fagkompetencer herunder f.eks. arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt.

Visionens fem fokuspunkter er; ”Nyt samlet offentligt centrum”, ”Stærk arkitektonisk profil”, ”Borgernes hus”, ”Moderne og fleksibel arbejdsplads” og ”Bæredygtigt byggeri”.

I bilag findes den indledende beskrivelse af opgaven og kriterierne.

Teknisk Forvaltning bedømmer sammen med konkurrencesekretæren de indkomne ansøgninger. Kommunalbestyrelsen godkender deltagere til konkurrence sammen med behandling af konkurrenceprogrammet i september 2020.

Proces
Den overordnede proces, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar 2020, er opdelt i 5 faser:

 • Vision for arkitektkonkurrence og kommende byggeri.
 • Prækvalifikation af deltagende teams til arkitektkonkurrencen. Det er lovpligtigt, at prækvalifikationen gennemføres med EU-udbud.
 • Konkurrenceperiode med udvalgte konkurrenceteams. Konkurrenceperioden indledes efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af konkurrenceprogrammet.
 • Bedømmelse af indkomne konkurrenceprojekter. Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af udpegede repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og udpegede fagdommere. Som støtte til bedømmelsen udpeges en række tekniske rådgivere. Bedømmelsesudvalget udvælger et vinderprojekt, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.
 • Bearbejdning af konkurrenceprojekt. Vinderprojektet skal bearbejdes, så det kan indgå i et samlet udbud.

Det næste skridt i processen er prækvalifikationen af deltagere.

På baggrund af situationen omkring Covid-19 har det været nødvendigt, at udskyde processen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsens behandling af konkurrenceprogram skydes fra sommer til september 2020, hvorefter konkurrencen kan udskrives. Samlet bliver det en forsinkelse på 1-2 måneder.

Som beskrevet i sagen om vision og proces har Hovedudvalget i marts 2020 nedsat en følgegruppe, der skal sikre medarbejderinddragelse i processen frem mod et nyt byggeri bland andet i forbindelse med udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet.

Det er afgørende, at Følgegruppen inddrages i hele processen frem mod en ny bygning. I den igangværende fase skal gruppen bidrage til at beskrive arbejdspladsen bedst muligt - hvilke behov og krav har vi til en ny bygning? Teknisk Forvaltning har tilrettelagt et digitalt forløb med bl.a. en række workshops via videomøder, der sikrer gruppens input, inddragelse og indflydelse på konkurrenceprogrammets indhold. Derudover er der desuden tilrettelagt en ny opgave for Følgegruppen, hvor vi ser på vores arbejdsplads med de erfaringer de ændrede arbejdsforhold (pga. corona) har givet os. Det digitale forløb kan fungere uanset hvornår retningslinjerne for at undgå smittespredning ændres. De ændrede tiltag sættes igang medio maj 2020.

Det er forventningen, at Kommunalbestyrelsen til september 2020 kan godkende et konkurrenceprogram og tidsplan for arkitektkonkurrencen. Konkurrenceperioden vil derefter kunne afholdes i efteråret 2020. Bedømmelsen foretages i slutningen af 2020 og i begyndelsen af 2021. I foråret 2021 kan der udpeges et vinderprojekt. Herefter skal projektet bearbejdes inden, der kan gennemføres et samlet udbud. 

Lov- og plangrundlag

Udbudsloven, Planloven, Kommuneplan 2018, Helhedsplan for Bykernen, Forslag til Rødovrestrategi 2020, Lokalplan 145 – Karrébyen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2020 afsat 1.7 mio.kr til afholdelse af en arkitektkonkurrence. Beløbet er bevilget straks ved vedtagelsen af budgettet den 5. november 2019 sag nr. 155.

Tidsplan

I sommer 2020 prækvalificeres konkurrenceteams. Som beskrevet i sagsfremstillingen forventes der politisk stillingtagen til konkurrenceprogram til september 2020. Konkurrencen udskrives umiddelbart herefter. Indkomne konkurrenceprojekter bedømmes ultimo 2020/primo 2021.

Bilag

Bilag 1: Indledende beskrivelse af opgave og kriterier for prækvalifikation

Anlægsbevilling Børneinstitutionen Skibet - godkendelse af projektforslag
Sag nr. 106

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen vedrører ansøgning om anlægsbevilling samt godkendelse af projektforslag til udvidelse af børneinstitutionen Skibet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at tidsplan, endelig projektforslag og skitse vedrørende udearealer godkendes,
 2. at opgaven udbydes i fagentreprise i licitation,
 3. at opgaven varetages af Teknisk Forvaltning med ekstern bistand samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 25,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i 2020 og 14,6 mio. kr. i 2021 ( i alt 25,9 mio.kr.) til Skibet - udvidelse/tilbygning.


Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 36:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 107:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Da indbyggertallet i Rødovre Kommune vokser, er behovet for institutionspladser stigende. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at udvide børneinstitutionen Skibet med en ny tilbygning, som vil komme til at rumme 140 enheder, som svarer til ca. 100 børn i alderen 0-6 år, fordelt på syv grupperum.

Udvidelsen vil komme til at harmonere med den eksisterende bygning i udtryk og  materialevalg.

Projektforslaget omfatter:
Opførelse af ny tilbygning på ca. 1000 m2.
Tilpasning af den eksisterende bygning.
Nedrivning af Gymnastik- og idrætsforeningen Orient.
Etablering af nye udearealer, herunder udskiftning af jord, etablering af adgangsforhold, parkeringsplads og legeplads.

Den nye bygning kommer til at rumme 7 grupperum fordelt på 2 etager med adgang til toiletter og puslerum. Der vil desuden blive etableret kælder med bl.a. toilet/bad og omklædningsrum til personalet. Der bliver etableret ny markant hovedindgang med et stort fællesrum. Indgangsparti og fællesrum bliver samlingspunkt for hele institutionen samt bindeled mellem den nye og gamle bygning.

Der vil kun blive få ændringer i den gamle bygning. Bl.a. vil det nuværende køkken blive udvidet og ændret til produktionskøkken.

I forbindelse med den nye bygning vil der blive etableret nye udearealer, herunder legeplads, bygninger til renovation og cykler samt parkering. 

Der er lagt vægt på, at de nye udearealer får samme karakter som de eksisterende.

Skitsen til udearealer og forslag til den nye tilbygning er udarbejdet i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning, eksterne rådgivere, institutionen samt Børne- og Kulturforvaltningen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Lokalplan 149.
Bygningsreglementet BR18.
Som kommunalt byggeri over 10 mio. kr. er projektet omfattet af krav om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr., hvor anlægsbevillingen er givet. I budget 2020 er der afsat 11,287 mio. kr. og i budget 2021 afsat 14,6 mio. kr. i alt 30,887 mio.kr. til udvidelse/tilbygning af børneinstitutionen Skibet på Vårfluevej.

Budgettet indeholder udgifter til rådgiverhonorar, anlægsarbejde samt inventar.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til projektering m.v til projektet.

Da der kun blev afholdt 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 forventes det resterende beløb på 4 mio. kr. først afholdt i 2022. Beløbet søges indarbejdet i budgetprocessen. De afsatte beløb i 2020 og 2021 ændres ikke som følge af forskydningen.”

Der er afsat budget til afledt drift i forbindelse med budget 2020. Den afledte drift er på nuværende tidspunkt estimeret til 504.096 kr. i 2020, 211.719 kr. i 2021 og 845.872 kr. i 2022 og fremefter. Budgettet til afledt drift vil først blive tildelt institutionen og andre relevante områder ved ibrugtagningen af institutionen. En genestimering af budgettet til afledt drift kan blive udarbejdet i forbindelse med ibrugtagning af Skibets udvidelse.

Udgiften på 25.887.000 kr. vedrører hovedfunktionen 05.25 Daginstitutioner.

Tidsplan

Flytning/nedrivning af bygning til GIF Orient: april - juni 2020.
Udbud, bygning: september - oktober 2020.
Forventet anlægsperiode, bygning: november 2020 - primo 2022.
Udbud, udearealer: 2021.
Forventet anlægsperiode udearealer: ultimo 2021 - juni 2022.
Plantearbejder: november 2022.
Ibrugtagning af bygning inkl. adgangsarealer: forår 2022.

Bilag

Bilag 1: Skibet Bevillingsoplæg (åben dagsorden)
Bilag 2: Projektforslag tilbygning Skibet
Bilag 3: Skibet oversigtsplan - udearealer hele institutionen

Anlægsbevilling - børneinstitutionen Broparken
Sag nr. 107

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen vedrører ansøgning om anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af børneinstitutionen Broparken. Institutionen fremstår nedslidt og trænger til at blive renoveret for at sikre bedre indendørs rammer for personale og børn.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til renovering og tidsplan godkendes,
 2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning med ekstern bistand,
 3. at projektet udbydes som fagentreprise samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020 til Broparken børneinstitution.


Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 37:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 108:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børneinstitutionen Broparken fremstår nedslidt og flere dele af institutionen trænger til at blive renoveret. Renoveringen skal være med til at opgradere de indendørs forhold for børn og voksne, herunder mere hygiejniske og opdaterede puslerum, samt lette rengøringen af gulve m.v.

Projektforslaget indeholder følgende:

 • Opgradering af puslerum
 • Udskiftning af de eksisterende facadedøre til grupperummene
 • Nye indvendige døre
 • Mindre renovering af produktionskøkken til vuggestuen
 • Renovering af overflader (gulvbelægning m.m.)
 • Opgradering af de nuværende personalefaciliteter.

Derudover tilpasses de fysiske rammer en mere tidssvarende pædagogisk indretning (jvf. bilag).

Produktionskøkken i forbindelse med eventuel tilvalg af madordning er indtænkt i projektet.

Forslaget er udarbejdet i et samarbejde med Teknisk Forvaltning, Børneinstitutionen Broparken samt Børne- og Kulturforvaltningen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 47 af 15/01/2019), kap. 5,
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 1051 af 15/10/2019), kap. 1.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 givet en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til renovering af børneinstitutionen Broparken.
Der er ingen afledte driftsudgifter.
Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 daginstitutioner.

Tidsplan

Projektering og udbud: maj-juli 2020.
Udførelse: august-december 2020.
Ibrugtagning: ultimo 2020.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Broparken Børneinstitution - Renovering - REV. 15.04.2020.docx
Bilag 2: Broparken - Renovering og ombygning - Fremtidige forhold
Bilag 3: Broparken - Renovering og ombygning - Eksisterende forhold

Anlægsbevilling - Hendriksholm Skole, ombygning
Sag nr. 108

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2020 givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ombygning af klasselokaler i hovedbygningen på Hendriksholm Skole. Bevillingen er givet med henblik på at optimere lokalefaciliteterne samt forbedre indeklimaet i lokalerne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag til ombygning og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes i fagentreprise,
 3. at gennemførelsen af projektet varetages af Teknisk Forvaltning med ekstern bistand samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020 til Hendriksholm, til ombygning af lokaler i hovedbygningen til undervisningsbrug.


Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 38:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 109:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektforslaget omhandler ombygning af i alt 16 lokaler (13 klasselokaler og 3 fælleslokaler) i hovedbygningen på Hendriksholm Skole med henblik på at skabe bedre fysiske rammer for elever og lærere.

Lofter, vægge og gulve vil blive istandsat. Lokalerne vil blive indrettet til mere tidssvarende læringsmiljøer. Der vil være fokus på, at indretningen skal understøtte undervisningen bedst muligt.

Lysforhold vil ligeledes blive opdateret.

Indeklimaet vil blive forbedret, idet der etableres ventilation i form af indblæsning styret af et ventilationsanlæg.

Projektforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning, Hendriksholm Skole og Børne- og Kulturforvaltningen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 givet en anlægsbevilling på 5.000.000 kr.
Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.      

Tidsplan

Projektering og udbud: maj-juli 2020.
Udførelse: august-december 2020.
Ibrugtagning: ultimo december 2020.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Hendriksholm Skole - Ombygning af lokaler i Hovedbygningen - R.docx

Kvalitetsrapport for Rødovre Kommunes folkeskoler 2018/2019
Sag nr. 109

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med kommunens skoler udarbejdet Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2018/2019, som hermed fremlægges. Forvaltningen vedlægger endvidere en tillægsrapport, som følge af ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter udstedt i marts.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Kvalitetsrapporten 2018/2019, inkl. tillægsrapport tages til efterretning samt
 2. at Statusrapporten, som udarbejdes de mellemliggende år, erstattes af en systematisk opfølgning på skolernes faglige resultater.


Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 40:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 110:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 viser et skoleområde i rivende udvikling. Skoler som arbejder intensivt for at skabe et godt skoleliv for alle børn og unge i Rødovre Kommune.

Skolerapporterne tegner et billede af, at der er gang i rigtig mange lærerige aktiviteter og vigtige indsatser på de otte skoler, og flere skoler bygger ud og gør plads til stadig flere børn og unge.

I skoleåret 2018/2019 startede arbejdet med tre fælleskommunale indsatser op, henholdsvis ’Læringsfællesskaber for alle’, 'Teknologi & Innovation’ og ’Fremtidens skole’. Det fælles fokus skal sikre, at alle skoler arbejder i samme retning, så de ambitiøse visioner på sigt kommer til at præge hele skoleområdet – og kvalitetsrapporterne afspejler, at skolerne allerede er godt på vej.

Kvalitetsrapporten viser, at den sociale trivsel er høj blandt børn og unge i Rødovre. Børnene er generelt glade for deres klasser og deres lærere. Samtidig ses et behov for, på alle klassetrin, at arbejde med at styrke børnenes motivation og medindragelse, og at skabe meningsfulde læringsrum med henblik på at sikre en opadgående positiv udvikling i trivselsmålingen. Blandt andet i regi af indsatsen omkring Fremtidens Skole følges op på trivselsmålingerne, og der arbejdes forebyggende og foregribende med praksisnære tiltag, som kan styrke trivslen via f.eks. mere elev-til-elev baseret undervisning og læring. Skolerne vil arbejde fokuseret med børnenes medbestemmelse, herunder med børnenes forståelse af og muligheder for medindflydelse i forhold til skoledagens faglige indhold. Skolerne griber indsatsen forskelligt an, men tiltag som skemalagte trivselstimer, deltagelse i den årlige trivselsdag med Børns Vilkår, bestræbelse efter at blive UNICEF-rettighedsskole og arbejdet med mere producerende elever kan nævnes. Derudover er der på tværs af skolerne via indsatsen ’Læringsfællesskaber for alle’ fokus på at arbejde med trivselsindikatoren 'Støtte og Inspiration', som omhandler netop børnenes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt lærernes hjælp og støtte. 

Iagttages resultaterne i de nationale test, ses en positiv udvikling i andelen af børn med gode resultater. Flere årgange viser betydelig progression, både hvad angår dansk og matematik. Udviklingen i Rødovre er, sammenholdt med resultaterne på landsplan, også fin i forhold til top og bund. Landstal viser f.eks. et fald på 0,9 % i andelen af børn med gode resultater i dansk, læsning for 6. årgang, hvorimod andelen i Rødovre Kommune er steget med 2,5 %. Iagttages andelen af børn med dårlige resultater for samme årgang, er den på landsplan faldet med 1,4 % og i Rødovre Kommune faldet med 4,5 %.

Kvalitetsrapporten viser endvidere, at de unge i Rødovre Kommune har klaret folkeskolens afgangsprøver fint i betragtning af de socioøkonomiske vilkår, de har. Stort set samtlige skoler præsterer de seneste år som forventet, og det er samlet set lidt under landsgennemsnittet. Der er sket en positiv udvikling i andelen af unge, som afslutter 9. klasse med 02 eller derover i dansk og matematik. Andelen af unge, som således kan søge ind på en ungdomsuddannelse, var 87,5 % i 2016/2017 og 90,1 % i 2018/2019. Samme positive udvikling ses i andelen på 90,1 % af de unge, som aflægger alle prøver ved folkeskolens afgangsprøver.

I 2018 indførte EU ny lovgivning omkring persondataforordning - GDPR (General Data Protection Regulation), som har indflydelse på skolernes behandling af persondata. Skolebestyrelsen på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen udtrykker i rapporten bekymring for de konsekvenser, GDPR kan have for flere af skolens børn, og de udfordringer skolen har i forhold til at kommunikere med børn, forældre og personale. Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt sagen nærmere og i et svar til skolebestyrelsen redegjort for handlemuligheder i overensstemmelse med GDPR, som kan gøre dagligdagen mere fleksibel for børn og voksne på Skovmoseskolen. Blandt andet må der godt uploades videomateriale i AULA fra motionsløb eller kolonier, så længe det sker i den forældrerelaterede lukkede AULA-gruppe, idet der foreligger en legitim interesse mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen har siden tilkendegivet, at der sættes pris på forvaltningens tilbagemelding.

Systematisk opfølgning på skolernes faglige resultater
I Rødovre Kommune er der i ulige år hidtil blevet udarbejdet en kortere statusrapport for det forgangne skoleår. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at lade statusrapporten udgå og fremadrettet i stedet udarbejde en opfølgning på skolernes faglige resultater, herunder resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver. Forvaltningen ser et behov for at understøtte skolerne i at skabe et mere stabilt karakterniveau, så målsætningen om i Rødovre Kommune mindst at ligge på landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver indfris. Det skal ske ved hjælp af konkrete målsætninger på området og opfølgning flere gange årligt. Forvaltningen ønsker i samarbejde med skoleledelserne at rette opmærksomheden mod effekten af de tiltag, der sættes i gang, og systematisk evaluere og justere.

Således anbefaler forvaltningen, at der går to år i mellem afrapporteringerne med henblik på at skabe tilstrækkelig tid til at arbejde med de mål og ambitioner, som skolerne hver især, og skoleområdet samlet set, sætter i kvalitetsrapporten. Det kræver tid at arbejde systematisk og fokuseret med at levere resultater baseret på målene.

Ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen
Der blev i marts udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK 204). Den nye bekendtgørelse blev udstedt som følge af en justering af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af afsatte midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. På grund af bekendtgørelsens sene udstedelse fremgår redegørelsen i et tillæg til kvalitetsrapporten. Tillægsrapporten vedrører skoleåret 2019/2020.  

Endvidere ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af unge, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten. Disse oplysninger fremgår af Kvalitetsrapport 2018/2019 for skolerne i Rødovre Kommune.  

Fristen for vedtagelsen af Kvalitetsrapport 2018/2019 er ændret fra den 31. marts til den 1. oktober 2020 på grund af bekendtgørelsens sene udstedelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. BEK nr. 204.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kvalitetsrapporten vedrører skoleåret 2018/2019 og fremadrettede opfølgende initiativer.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport Rødovre Kommune 2018-2019
Bilag 2: Kvalitetsrapport 20182019 for Hendriksholm Skole
Bilag 3: Kvalitetsrapport 20182019 for Islev Skole
Bilag 4: Kvalitetsrapport 20182019 for Nyager Skole
Bilag 5: Kvalitetsrapport 20182019 for Rødovre Skole
Bilag 6: Kvalitetsrapport 20182019 for Tinderhøj Skole
Bilag 7: Kvalitetsrapport 20182019 for Valhøj Skole
Bilag 8: Kvalitetsrapport 20182019 for Ungecenter2610
Bilag 9: Kvalitetsrapport 20182019 for Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Bilag 10: Tillæg til kvalitetsrapport

Sammenlægning af byggelegepladserne Rønneholm og Broparken
Sag nr. 110

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en sammenlægning af administration og ledelse af byggelegepladserne Rønneholm og Broparken med henblik på at sikre bedst mulig kvalitet og en optimal udnyttelse af ressourcer til gavn for brugerne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen sendes i høring hos de berørte bestyrelser med høringsfrist den 12. juni 2020, inden den genoptages på den politiske møderække i august.


Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 41:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 111:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en sammenlægning af ledelsen af Rønneholm og Broparken byggelegepladser med henblik på at løfte den pædagogiske kvalitet og sikre optimal udnyttelse af de administrative ressourcer. Byggelegepladserne er begge mindre enheder på henholdsvis fem og seks medarbejdere, hvorfor ledelsesspændet er lille sammenlignet med de øvrige enheder på skoleområdet, som byggelegepladserne hører under.

Forvaltningen foreslår, at der etableres en fælles central ledelse af de to byggelegepladser, som blandt andet vil varetage økonomi, personalesager og øvrig administration, samt at byggelegepladsernes pædagogiske møder og lignende fremadrettet afvikles samlet, såvel som erfaringer og opgaver deles på tværs.

For byggelegepladserne betyder det, at lønudgifter til ledelse og administration samlet set skal reduceres med 150.000 kr., og at de nuværende to ledere af henholdsvis Rønneholm byggelegeplads og Broparken byggelegeplads fremadrettet vil fungere som afdelingsledere. En fælles central ledelse vil frigøre tid til, at de nuværende ledere kan fokusere på det pædagogiske arbejde. Det vil sige, at lederne i højere grad vil kunne beskæftige sig med kerneopgaven og de pædagogiske målsætninger sammen med det øvrige personale, og således skabe de bedste rammer for de børn og unge, der bruger byggelegepladserne.

Økonomiske konsekvenser

Sammenlægningen vil betyde en samlet nettobesparelse på 150.000 kr. Denne besparelse vil blive indarbejdet i budget 2021 og frem, og vil bidrage til finansieringen af besparelsen vedrørende decentral ledelse og administration.

Tidsplan

Sagen sendes i høring hos byggelegepladsernes bestyrelser med frist den 12. juni og genoptages efterfølgende på den politiske møderække i august.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til forskningsprojekt i Træningscentret
Sag nr. 111

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen ved Træningscentret i Rødovre har søgt og modtaget tilsagn om puljemidler i Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje til Forskning og kvalitetsudvikling på sundhedsområdet, som skal styrke og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Forskningsprojektet undersøger effekten, processen og omkostningseffektivitet af ADAPT programmet i sammenligning med den sædvanlig praksis. Projektet er målrettet de svageste borgere, hvor andre metoder er forsøgt.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2020 gives en netto-bevilling svarende til en udgift på 770.977 kr. og tilhørende indtægt på 770.977 kr. til Social- og Sundhedsudvalget samt
 2. at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 2021 og 2022.


Social- og Sundhedsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 30:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 112:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

KL og Sundhedskartellet aftalte i 2018 at afsætte penge til en ny pulje, Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje til Forskning og kvalitetsudvikling på sundhedsområdet. Puljen har til formål at styrke og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Træningscentret i Rødovre er blandt ti projekter, der er udvalgt til at modtage støtte fra puljen. I alt var der 46 ansøgninger.

Den samlede bevilling er på 1.991.786 kr. og fordeler sig over tre år med hhv. 770.977 kr. i 2020, 660.977 kr. i 2021 og 559.832 kr. i 2022.

Beskrivelse af projektet
For mennesker med kronisk sygdom er udførelsen af hverdagsopgaver ofte anstrengende og betyder, at mange har brug for hjælp med disse. Der er derfor behov for rehabiliteringsindsatser, der fremmer funktionsevnen og forebygger negative følger af kronisk sygdom. Projektet vil undersøge, om ADAPT programmet kan være en del af denne indsats særligt for de svageste borgere, hvor andre tiltag er forsøgt.

ADAPT programmet er et forløb på 10 uger, der handler om at finde tilpasningsstrategier, der kan gøre dagligdagen lettere. I ADAPT fokuseres på, hvordan man kan gøre hverdagen lettere med ergoterapeutiske metoder.

Samarbejde og økonomi
Projektet er søgt i samarbejde med Cecilie von Bülow fra Syddansk Universitetescenter (SDU), der er forskningsprojektleder.

Det samlede projekt er budgetteret til 2.726.279 kr., hvoraf SDU finansierer 734.493 kr., mens de resterende 1.991.786 kr. er bevilget af Kvalitetsudviklingspuljen.

Bevillingen går fortrinsvist til løn til udførelsen af ergoterapeutiske opgaver og projektkoordinering.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 1.991.786 kr. vedrører funktion 4.62.82 Genoptræning.

Tidsplan

Projektet løber fra 1. august 2020 til 31. december 2022.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020
Sag nr. 112

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på indsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendes.


Alle fagudvalg, 12. maj 2020:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 113:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2019-2020 har de overordnede fokusområder været "Vores Sunde hverdag", "Tobak", "Sundhedsfællesskabet i psykiatrien", "Mental Sundhed", "Overvægt" og "Kræftrehabilitering".

Kendetegnende for fokusområderne i 2019-2020 er, at ulighed i sundhed fortsat er et centralt element i alle indsatser. Der har i den forbindelse været fokus på at styrke samarbejdet på tværs af forvaltningerne i kommunen samt på at skabe sunde rammer og indsatser for særligt sårbare grupper. Herudover har der på tobaksområdet været særligt fokus på de unge.

Udviklingsprojektet "Vores Sunde Hverdag" blev sat i gang i 2018, og resultaterne af den første del af processen indgik i handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020. I 2019-2020 er der gennemført en lokalsamfundsanalyse af bydelen Islev, og en samskabelsesproces med aktører i Islev er under planlægning.

På tobaksområdet har der i 2019-2020 været fokus på unge og rygning med udarbejdelse af handleplan for implementering af Røgfri Fremtid i Rødovre på tværs af forvaltningerne i kommunen. Derudover har der været gennemført rygestoptilbud både individuelt, klassiske gruppeforløb og en cafémodel med flere hold, der mødes på én gang.

I sundhedsfællesskabet i psykiatrien er der gennemført en kommunikationsindsats i forhold til at udbrede kendskabet til tilbuddene i sundhedsfællesskabet, der er igangsat varmvandstræning, og der er opnået midler til projektet "Træningsmakkere bygger bro til lokale idrætsfællesskaber".

I forhold til mental sundhed er alle de fire planlagte forløb af "Mental Balance" gennemført i 2019 . Ligesom der i samarbejde med kultur- og fritidsinstitutioner i Rødovre er udviklet en model for afprøvning af projekt "Kulturvitaminer" i Rødovre.

Vægtenheden har fortsat aktiviteterne i 2019-2020, og børn i vægtenheden mellem 6-12 år har kunnet deltage i et fysisk aktivitetstilbud som brobygning til at komme i gang med træning i en idrætsforening.

På kræftområdet er der i 2019-2020 arbejdet med en mentorordning for kræftramte familier, og der er udarbejdet action card med vejledning til medarbejdere, der møder børn fra familier med kræft.

Mange af indsatserne vil fortsætte i 2020-2021. Tilgangen og metoderne fra "Sammen med Borgeren" vil blive brugt i den videre udvikling af indsatserne.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020

Handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023
Sag nr. 113

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni 2019 (sag nr. 109) er beskrevet, at der skal udarbejdes en handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed handleplan for implementering af Røgfri fremtid 2020-2023 "Her er vi sammen om en røgfri fremtid".

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for Røgfri Fremtid i Rødovre 2020-2023 "Her er vi sammen om en røgfri fremtid" godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 33:

Anbefales.


Beskæftigelsesudvalget, 12. maj 2020, pkt. 19:

Anbefales.


Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 44:

Anbefales.


Kultur- og Fritidsudvalget, 12. maj 2020, pkt. 18:

Anbefales med 4 stemmer for (A og C) og 1 stemme imod (O).


Teknik- og Miljøudvalget, 12. maj 2020, pkt. 56:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 114:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 18 stemmer for (A, C, F, Ø og UP) og 1 imod (O).

Sagsfremstilling

I handleplanen for "Røgfri Fremtid" sætter Rødovre Kommune fokus på at forebygge rygestart hos børn og unge, at fremme røgfri miljøer, hvor børn og unge færdes og at fremme rygestop blandt unge.

Den sundhedsadfærd, der grundlægges i barndommen og ungdommen, videreføres med stor sandsynlighed i voksenlivet. Jo tidligere de unge begynder at ryge, jo større sandsynlighed er der for, at de bliver storrygere og har svært ved at stoppe senere i livet. Det er derfor vigtigt med en flerstrenget indsats for at forebygge rygning hos børn og unge.

Rødovre Kommune igangsætter initiativer på mange fronter og tager ansvar for at opnå "Røgfri Generation 2030". Forskning viser, at indsatser på flere niveauer er det, der giver resultater på længere sigt. Det kræver derfor et langt sejt træk med involvering af flere parter for at opnå resultater. Med denne handleplan tages nye vigtige og ambitiøse skridt til, at vi når målet om, at vi har røgfri børn og unge i Rødovre.

Handleplanen indeholder en vifte af konkrete forslag til indsatser både i familierne, i skoler, klubber og fritidsliv. Som en del af dette har direktionen også besluttet, at igangsætte en proces i MED-organisationen hen mod røgfri arbejdstid. Medarbejderne i Rødovre Kommune og familierne har en fælles opgave om at sikre det bedst mulige fundament for børn og unge og være rollemodeller for dem.

Rødovre Kommune indgik allerede i 2018 en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid og forpligtede sig dermed til at være med til at arbejde med Røgfri Fremtids hovedbudskaber. Hovedbudskaberne i partnerskabsaftalen er, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og at vi skal arbejde for at skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv og samtidig sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg. 

Sidst i 2019 indgik et flertal i Folketinget en aftale om en national handleplan "Røgfri Generation 2030" i forhold til børn og unges rygning. Den omfatter tiltag som indførelse af røgfri skoletid i grundskolen og efterfølgende på ungdomsuddannelserne. Røgfri skoletid i grundskolen forventes indført fra august 2020 og på ungdomsuddannelserne fra august 2021.

Partnerskabet om Røgfri Fremtid og de nationale mål om "Røgfri Generation 2030" ligger til grund for handleplanen for "Røgfri Fremtid" i Rødovre Kommune. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt Ressource- og Serviceforvaltningen.

Udvikling og implementering af handleplanen vil ske i tæt samarbejde med projekt ”Vores Sunde Hverdag”, som også har fokus på tobaksforebyggelse. ”Vores Sunde Hverdag” vil bidrage med forskningsmæssig støtte og bistand til de samskabende processer i udviklingen af nye tiltag på tobaksområdet.

Alle indsatser planlægges, udvikles og implementeres i et samarbejde på tværs af flere forvaltningsområder. Der vil blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de relevante områder, som skal være med til at sikre involvering og forankring af indsatserne. Styregruppens repræsentanter udpeges af de relevante forvaltninger samt projekt ”Vores Sunde Hverdag” og mødes tre gange om året. Formandskabet vil ligge i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Handleplanen gælder for perioden 2020-2023.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for Røgfri Fremtid Rødovre 2020-2023

Udgiftsneutral tillægsbevilling vedr. puljer til beskæftigelsesindsatser
Sag nr. 114

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har fået tilsagn om økonomisk støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra to puljer til uddannelsesforløb for ledige. Forvaltningen indstiller, at puljerne godkendes, og at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling hertil.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, 

 1. at de to beskrevne puljer godkendes samt
 2. at der i 2020 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til en udgift på 1.018.400 kr. og tilhørende indtægt på 1.018.400 kr. i alt for de to puljer til Beskæftigelsesudvalget.


Beskæftigelsesudvalget, 12. maj 2020, pkt. 15:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 115:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter har ansøgt om midler fra to puljer på beskæftigelsesområdet og har i alt fået bevilget 1.018.400 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). De ansøgte tilskud er imødekommet for:

 • Puljen til uddannelsesløft
 • Den regionale uddannelsespulje

Puljen til uddannelsesløft
Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en erhvervsuddannelse, hvis:

 1. personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller
 2. personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, men ikke har anvendt denne uddannelse i de sidste 5 år.

Bevillingen er fordelt til alle landets kommuner, som aktivt har tilkendegivet, at de ønsker midler fra puljen til uddannelsesløft. Fordelingen er sket ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller en anden erhvervsrettet uddannelse.

Tilskuddet udgør i alt 350.000 kr. og skal anvendes til forløb, der gennemføres i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020. Jobcentret kan med midlerne fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af en erhvervsuddannelse, efter lov om erhvervsuddannelse, til dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år. Uddannelsen kan gives fra første ledighedsdag. Der stilles krav om kommunal medfinansiering på de resterende 20 procent.

Den regionale uddannelsespulje
Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Årets bevilling er fordelt til alle landets kommuner ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere i 2019.

Tilskuddet udgør i alt 668.400 kr. og skal anvendes til aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020. Jobcentret kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af sine udgifter til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det regionale arbejdsmarkedsråds område, hvor kommunen er beliggende.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 1.018.400 kr. for de to puljer vedrører funktion 5.68.98, beskæftigelsesordninger.

Tidsplan

Tilskuddene skal anvendes i perioden frem til 31. december 2020.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Puljen til uddannelsesløft 2020
Bilag 2: Bilag - Den regionale uddannelsespulje

Lån vedrørende fremrykning af anlægsprojekter i 2020
Sag nr. 115

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Optagelse af lån vedrørende fremrykning af anlægsprojekter i 2020.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der optages et 25-årigt fastforrentet annuitetslån på 15,75 mio. kr.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 116:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På grund af sundhedskrisen har KL og regeringen indgået en aftale, som giver kommunerne mulighed for at fremrykke investeringer i byggerier og anlæg til 2020. Til kommunalbestyrelsesmødet den 28. april (sag nr. 92) blev det besluttet, at der skulle afsættes et rådighedsbeløb på 38,75 mio. kr., som skulle lånefinansieres.

Denne lånesag omhandler følgende anlægsbevillinger:
Børne- og Skoleudvalget   4,0 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget  0,9 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalget  4,9 mio. kr.
Økonomiudvalget  6,0 mio. kr.

En nærmere specifikation af projekterne findes i bilag 1 i sagen til KB-mødet den 28. april.

Det skal bemærkes, at lånedispensationen vedrørende fremrykningen af anlægsprojekterne betinges af, at udgifterne afholdes i 2020.

Lånesagen vedrørende anlægsbevillingen til Teknik- og Miljøudvalget forelægges Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt, idet forvaltningen skal indhente flere oplysninger om priser og tekniske specifikationer mv. angående den støjreducerende belægning på kommunens gennemskærende veje. Årsagen hertil er, at forvaltningen ønsker at være mere præcis vedrørende prisen og det efterfølgende låneoptag, idet udgifterne vedrørende lånedispensationen skal afholdes i 2020.

I overensstemmelse med kommunens finansielle strategi er der indhentet tilbud i 2 finansieringsinstitutter, hvor det ene skal være fra KommuneKredit. Efter at have sammenholdt tilbuddene anbefales det, at der optages et 25-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Den faste rente på lånetilbuddet den 4. maj er på 0,46% p.a. Lånetilbuddet kan ses på KB-nettet.

Lov- og plangrundlag

Lånene optages jf. den kommunale styrelseslov § 41 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning mm. (bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

Den langfristede gæld forøges med 15,75 mio. kr. med afvikling over lånets løbetid, som er 25 år. Med den i lånetilbuddet beregnede rente er den kvartalsvise ydelse 167.000 kr.

Tidsplan

Lånet optages umiddelbart efter vedtagelsen i kommunalbestyrelsen.

Personalebarometer 2019
Sag nr. 116

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Personalebarometeret udgives hvert år og indeholder centrale emner inden for det personalepolitiske område. Indholdet er primært beskrivelser af de indsatser, der har været fokus på i 2019, men består ligeledes af statistisk materiale.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Personalebarometer 2019 tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 117:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Personalebarometeret er bygget op omkring HR-strategiens tre fokusområder.

De tre fokusområder er: Attraktive og sunde arbejdspladser, Social kapital og Strategisk kompetenceudvikling. Igennem disse tre fokusområder gives der et indblik i, hvilke tiltag der i 2019 er blevet iværksat eller fortsat arbejdes med, med det formål at være en arbejdsplads med et stærkt fællesskab og en høj social kapital for at kunne servicere kommunens borgere og brugere bedst muligt.

Emnerne i Personalebarometeret er blandt andet sundhedsordningens indhold samt ny strategi og udbud af ordningen. De initiativer, der iværksættes for at nedbringe sygefraværet og øge trivslen for medarbejderne, omtales ligeledes.

I 2018 besluttede Direktionen og Hovedudvalget at flytte fokus fra sygefravær til social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde). Formålet var at have en positiv tilgang til arbejdsmiljøet frem for generelle tiltag i forhold til nedbringelse af sygefraværet. Den sociale kapital måles årligt.

Den primære opgave for kommunens medarbejdere er at levere bedst mulig kvalitet i kerneopgaven inden for de rammer, der stilles til rådighed. Omdrejningspunktet i arbejdet med social kapital er kerneopgaven. Oplever medarbejderne, at de leverer høj kvalitet i kerneopgaven, har det en positiv effekt på trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen, som igen har betydning for sygefraværet. Formålet med arbejdet med social kapital er således primært at kunne levere høj kvalitet i kerneopgaven og have et godt psykisk arbejdsmiljø. På sigt forventes det at have en positiv afledt effekt på sygefraværet. Derfor er der fortsat også sideløbende brug for en fokuseret og målrettet indsats på de arbejdspladser, hvor der er et højt sygefravær.

Resultaterne af social kapital målingen for 2019 er beskrevet.

Kommunalbestyrelsens mål for 2019 var uændret et samlet sygefravær på max. 4,5 %, men sygefraværet er desværre steget fra 2018 til 2019. Direktionen besluttede i januar 2019, at der fortsat skulle være en fokuseret og målrettet indsats på de arbejdspladser, hvor der var højt sygefravær, og som dermed ville få størst gavn af indsatsen. Dette begrundet i, at sygefraværet for de fleste arbejdspladsers vedkommende, der har været underlagt en målrettet indsats, er faldet i mere eller mindre grad.

Temaerne på de årlige arbejdsmiljøseminarer var mental sundhed og social kapital, og der gives et lille indblik i indholdet af disse.

Afslutningsvis er afsnittet Personale i tal, et statistisk materiale, som bl.a. giver nogle faktuelle oplysninger om antal medarbejdere fordelt på alder og køn, fuldtids- og deltidsansættelser, lønudvikling, personaleomsætning og arbejdsulykker.

Kommunens medarbejdere kan desuden få uddybet flere af emnerne på RK-Intra via links i teksten.  

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Personalebarometer 2019

Diverse
Sag nr. 117

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste - Børneinstitutionen Skibet
Sag nr. 118

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Steen Skriver Rasmussen var inhabil og deltog ikke under sagens behandling.

Lukket punkt: Entreprenørliste - børneinstitutionen Broparken
Sag nr. 119

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Steen Skriver Rasmussen var inhabil og deltog ikke under sagens behandling.

Lukket punkt: Entreprenørliste - Hendriksholm Skole, ombygning
Sag nr. 120

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 121

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.25.