Kommunalbestyrelsen

26-09-2023

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 134 - 144

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 134

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Godkendt.

Foreløbig godkendelse af projektforslag for konvertering af tre områder beliggende nord og syd for Jyllingevej og vest for M3 (Islev)
Sag nr. 135

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har udarbejdet projektforslag for konvertering af tre boligområder. De tre boligområder er beliggende nord og syd for Jyllingevej og vest for M3 (Islev).

Projektforslaget omfatter udbygning med fjernvarme til de resterende gasforsynede områder, som endnu ikke er godkendt til fjernvarme. Projektforslaget konverterer områderne fra individuel opvarmning med naturgas til kollektiv opvarmning med fjernvarme. Fuldt udbygget vil områderne spare miljøet for ca. 10.000 tons CO2 udledning om året.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget godkendes uden betingelse om tilsagn fra Fjernvarmepuljen og sendes i høring.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2023, pkt. 68:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 159:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume
Projektforslaget er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes Varmeplan 2022 og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings Udbygningsplan 2010.

Projektforslaget behandler de tre sidste gasforsynede områder i kommunen med et samlet varmebehov på ca. 60.000 MWh. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings nuværende årlige salg er til sammenligning ca. 150.000 MWh.

Der er tilsammen 3.795 potentielle kunder i de tre områder.

Projektforslaget har positiv samfundsøkonomi set i forhold til individuelle varmepumper og lever således op til de energipolitiske målsætninger om, at energisystemet skal udbygges til at blive uafhængigt af fossile brændsler, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt med gældende rammebetingelser.

Projektforslaget belyser de samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster, samt effekten på begrænsning af CO2 udledning.

Analysen i projektforslaget viser, at fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget, er samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og brugerøkonomisk fordelagtigt.

Samfundsøkonomien er vurderet til 54.000.000 kr.

Selskabsøkonomien balancerer efter 30 år.

Det er beregnet under følgende forudsætninger:

 • I lighed med nuværende tilslutningsvilkår i udbygningsområder gives der 100 % kampagnerabat på tilslutningsbidraget.
 • I lighed med projektforslag for udbygningsområderne nord og syd for Roskildevej søges der ikke om tilskud fra Fjernvarmepuljen.
 • Nye kunder i de tre områder betaler et 20-årigt udbygningstillæg på 25 kr./m2/år. (ekskl. moms).

Fjernvarmeforsyningen betyder økonomiske fordele for ca. 75 % af de nye fjernvarmekunder (brugerøkonomien) det første år. Efter udløbet af det 20-årige udbygningstillæg vil 99 % af kunderne se en besparelse.

Godkendelse af projektforslaget indebærer efterfølgende en ansøgning om anlægsbevilling på netto 1.100.000 kr. i 2024 til de indledende projekteringer. I den langsigtede investeringsoversigt er der samlet afsat 1.000.000.000 kr. inkl. kundeinstallationer til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings foreløbige udbygningsplaner for de tre områder.

Samfundsøkonomien
Projektets analyser viser, der er en samfundsøkonomisk gevinst på 54.000.000 kr. i forhold til individuelle varmepumper.

Gennem projektet bidrager Rødovre Kommune til gennemførelse af Danmarks energipolitik, der skal sikre, at Danmark i 2050 er 100 % forsynet med vedvarende energi. I det Storkøbenhavnske område er fjernvarmeforsyning en væsentlig del af løsningen på at udfase de fossile brændsler og opprioritere alternative energiformer.

Samfundsøkonomien er således positiv.

Selskabsøkonomien
Det antages, at alle nye kunder tilsluttes med abonnementsordningen. Med de givne forudsætninger balancere selskabsøkonomien for de nye kunder således, at de efter 30 år bidrager med positiv likviditet, som kommer alle kunder tilgode.

Der regnes med en forholdsvis høj starttilslutning på 80 %, baseret på erfaringerne fra de seneste udbygninger på Voldumvej og Hendriksholms Boulevard.

Selskabsøkonomien er presset grundet de seneste års kraftige stigninger på materialer og entreprenørydelser. Det er derfor nødvendigt at indføre et udbygningstillæg for de nye kunder, (kundetype 1 = fritliggende enfamilieboliger), så de ikke økonomisk belaster de eksisterende kunder. Ved et udbygningstillæg på 25 kr./m2/år i 20 år fra tilslutning er selskabet gældfrit efter 30 års drift. Kundetype 2 er allerede pålagt udbygningstillæg i 18 år. For Forsyningstilsynets standardkunde med 130 kvm bolig og et forbrug på 18,1 MWh, betyder udbygningstillægget en årlig omkostning på 4.062,50 kr. inkl. moms.

Udbygningstillægget for de tre områder dækker de ekstra omkostninger, der forventes i anlægsomkostninger i udbygningsperioden. De senere år er entreprenørydelser og materialepriser steget meget. Ved beregning af selskabsøkonomien skal områderne økonomisk kunne hvile-i-sig-selv. Der er regnet med en fortsættelse af den nuværende kampagnerabat i udbygningsområder på 100 % af tilslutningsbidraget. For at få indtægter og udgifter til at mødes, er der derfor lægt op til at indføre et nyt tillæg for de berørte områder. Inden der annonceres for fjernvarme i de tre områder, er det vigtigt, at de kommende kunder kender vilkårene herunder, at der forventes indført et 20-årigt udbygningstillæg.

Den samlede gevinst som nutidsværdigevinst over 20 år med selskabsøkonomisk diskonteringsrente på 2 % er anslået til 79.000.000 kr.

Selskabsøkonomien er således positiv.

Fjernvarmepuljen
En udmøntning af klimaftalen af 22. juni 2020 er blandt andet muligheden for tilskud til fjernvarmeselskaber. Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye områder. Fjernvarmeselskabers konverteringsprojekter støttes med et fast beløb op til 20.000 kr./varmeforbruger, som konverterer fra olie- eller gasfyr, for det antal, som udgør minimumstilslutningen. Minimumstilslutningen er det antal husstande, der skal tilkobles for at give balance i selskabsøkonomien for konverteringsprojektet.

Ansøgninger behandles efter først-til-mølle princippet.

Et projekt kan risikere ikke at opnå tilsagn om tilskud, bl.a. fordi tilskudsmidler er begrænsede, eller hvis betingelserne herfor ikke er opfyldt. Når der ikke er opnået tilsagn om tilskud, skal det vurderes om projektforslaget skal revideres. Denne vurdering handler om, hvorvidt og i hvilket omfang forudsætningerne i projektforslaget har ændret sig. Herefter vil det være op til Kommunalbestyrelsen at vurdere, om projektet kan godkendes på grundlag af de nye oplysninger.

Landet over har mange projekter hvert år søgt om tilskud, og flere forventes at være på vej. Puljerne er hvert år blevet hurtigt opbrugt. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning vurderer, der er stor sandsynlighed for ikke at opnå tilsagn om tilskud. En ansøgning med efterfølgende afslag, vil forsinke Rødovre Kommunes ønske om grøn omstilling og CO2 reduktion med forventet mindst et år, fordi projektet skal revideres og genfremsættes til fornyet godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Muligheden for at søge midler i Fjernvarmepuljen forsvinder med udgangen af 2023, og der er pr. juli 2023 ikke udsigt til, at puljen forlænges. Pr. 20. juli 2023 er puljen budgetteret med 380,8 mio. kr., Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud for 329,4 mio. kr (51 stk.) og der er modtaget ansøgninger om tilskud for 579,2 mio. kr. (71 stk.)

Eftersom Energistyrelsen behandler og reservere midler efter et først-til-mølle princip, anser Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning det for urealistisk at opnå tilskud fra Fjernvarmepuljen.

I projektforslagets beregninger er der derfor ikke indregnet tilskud fra Fjernvarmepuljen. Konsekvensen ved evt. tilskud er belyst i projektforslagets afsnit 4.3.2.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning anbefaler på det grundlag, at projektforslaget godkendes uden betingelse om tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Brugerøkonomien
I forhold til individuelle varmepumper, er den samlede nutidsværdigevinst for de nye kunder i projektforslaget beregnet til 25.000.000 kr. med en tidshorisont på 20 år. Der er regnet med 100 % kampagnerabat på tilslutningsbidraget og 3 % i diskonteringsrente.

Det er i beregningerne antaget, at de nye kunder som udgangspunkt tilsluttes med en abonnementsordning, hvorved forsyningsgrænsen flyttes til kundens side af fjernvarmeunitten.

For kunderne kan det være af betydning, at tilslutning til fjernvarmen er en langsigtet investering en gang for alle, mens den relativt høje investering i en individuel varmepumpe skal gentages med 15-20 års mellemrum. En fjernvarmeunit koster markant mindre og har en længere levetid.

Efter 20 år fra tilslutning vil kunder med fjernvarme ikke skulle betale udbygningstillæg og kunder med abonnement vil ikke skulle reinvestere i fjernvarmeunits, mens kunderne alternativt skulle reinvestere i individuelle varmepumper. Det svarer til, at kundernes nutidsgevinst ved fjernvarme over en periode på 40 år med diskonteringsrente på 3 % er 128.000.000 kr.

Brugerøkonomien er således positiv.

Effekten på begrænsning af CO2 udledning
Fuldt udbygget (90 % tilslutning) vil områderne spare miljøet for ca. 10.000 tons CO2 udledning om året. Det er Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings forventning, at områderne vil være fuldt udbygget efter maksimalt 10 år. Det begrundes i Klimaaftalen af 22. juni 2020 indgået af et bredt flertal i Folketinget, der har afsnit om grøn omlægning af varmeafgifter, udfasning af individuelle olie- og gasfyr, grøn fjernvarme og en grøn skattereform. Erfaringen fra de seneste udbygninger på villaveje viser tilslutning på ca. 90 % allerede i anlægsfasen.

Arealafståelse og servitut
Der forventes, at der skal anlægges flere distributionsledninger på private matrikler for at mindske omkostningerne ved, at skulle placere flere ledninger til eksempelvis rækkehuse. Der skal tinglyses servitut på de private matrikler. Øvrige distributionsledninger, der er planlagt til at forløbe i offentlige arealer, kan etableres uden servitut. Stikledninger der kun er beliggende på den ejendom de forsyner, skal ikke pålægges servitut.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven). LBK nr. 2068 af 16. november 2021.
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). BEK nr. 697 af 6. juni 2023.
Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet. BEK 2306 af 18. december 2020.
Rødovre Kommunes Varmeplan 2022. Vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2022, (sag nr. 185).
Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings Udbygningsplan 2010. Vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011, (sag nr. 163).

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringen i vedlagte projektforslag til etablering af fjernvarmeudbygning, er anslået til netto 653.000.000 kr. ekskl. moms ved 90 % tilslutning. Heri er indregnet at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning giver 100 % kampagnerabat på tilslutningsbidraget.

I den langsigtede investeringsplan er afsat rådighedsbeløb på netto 1.000.000.000 kr., hvor der er taget udgangspunkt i en forventning om 90 % tilslutning. Årsagen til differencen mellem den langsigtede investeringplan og projektforslaget er forskellige forventninger til fremtidige priser på entreprenørydelser.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings rabat hos VEKS med 5 års fritagelse for fast afgift tilfalder Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, og er indregnet i projektforslaget.

Ved endelig godkendelse af projektforslaget kan borgere i de berørte områder ikke længere søge om tilskud til opsætning af varmepumper. Det vil stadig være tilladt for dem at installere varmepumper.

Tidsplan

September: Kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget.
Oktober-november: Projektforslaget sendes i 4 ugers høring.
December: Behandling af høringssvar og klargøring af sagsfremstilling til endelig politisk behandling.
Januar: Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektforslaget.
2024-2028: Udbygning og tilslutning af kunder.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag for konvertering til fjernvarme i Rødovre

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 136 for Rødovre Centrum
Sag nr. 136

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 136 – Rødovre Centrum den 31. maj 2016. I Kommuneplan 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen en ændring i den tilladte etageareal pr. butik til detailhandel. Dette er videreført i Kommuneplan 2022. Med lokalplantillægget ændres bestemmelsen for butiksstørrelserne til detailhandlen, således at lokalplanen giver samme muligheder som Kommuneplanen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 136 – Rødovre Centrum med Miljøscreening vedtages og fremlægges i offentlig høring i fire uger samt
 2. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 136 – Rødovre Centrum ikke miljøvurderes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2023, pkt. 69:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 160:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til Lokalplan 136 sikrer, at Lokalplan 136 giver samme mulighed for butiksstørrelserne til detailhandlen som kommuneplanrammerne 5C01 og 5C03 i Kommuneplan 2022-2032. Bestemmelserne vedrørende areal til detailhandlen ændres fra henholdsvis 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer til 5.000 m² for begge dele.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 136 er vedlagt som Bilag 1.

Miljøscreening af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 136 er vedlagt som Bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – september 2023.
Offentliggørelse af forslag – september 2023.
Offentlig høring i fire uger – oktober 2023.
Endelig vedtagelse – januar 2023.
Offentliggørelse – februar 2023.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 136
Bilag 2: Miljøscreening af Tillæg 1 til Lokalplan 136

Konkret udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplan 148
Sag nr. 137

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens ønske om, at lokalplan 148 blev evalueret i en temadrøftelse af Teknik- og Miljøudvalget og Klima- og Naturudvalget, blev der fremført et ønske om at lave en konkret udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplanens område.

Sagen behandles samtidig i Klima- og Naturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der igangsættes en proces med henblik på at udpege bevaringsværdige træer i lokalplan 148’s område, samt at udgiften hertil indgår i den kommende budgetproces.


Beslutning fra Klima- og Naturudvalget, 12. september 2023, pkt. 34:

Anbefales.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2023, pkt. 70:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 161:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 148 sikrer, at store karakteristiske træer bevares af hensyn til byens grønne udtryk, biodiversitet og den positive effekt på byklimaet.

Sikring af markante og bevaringsværdige træer har været praksis i kommunens lokalplanlægning i flere år. Sædvanligvis udpeges disse i den enkelte lokalplans kortbilag.

I lokalplan 148 er bestemmelsen for bevaring af træer ikke baseret på en konkret udpegning, men derimod i en generel bestemmelse om træerne stammeomkreds:

§ 9.6 Markante træer Træer med en samlet stammeomkreds på minimum 75 cm målt én meter over jorden, må ikke fældes uden forudgående tilladelse fra kommunen. Derudover må træer ikke stynes, topkappes el.lign. og store rødder må ikke overgraves eller blotlægges uden forudgående tilladelse fra kommunen.

I forbindelse med evalueringen af lokalplanen i august 2023 var der et ønske om at bestemmelsen erstattes af en konkret udpegning.

Forvaltningen har på baggrund af en foreløbig markedsscanning anslået udgiften hertil til 850.000 kr.

Hvis udpegningen skal iværksættes, er der behov for at konkretisere opgaven nærmere samt afsætte midler til opgaven. Forvaltning vil herefter forelægge en konkret procesplan til politisk beslutning i efteråret. I procesplanen vil forvaltningen også komme med et konkret forslag til borgerinddragelse samt en overordnet tidsplan for hele processen for revidering af lokalplan 148.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udpegning af træer vurderes på det forelæggende grundlag at udgøre 850.000 kr. Udgiften er indarbejdet som en del af de tekniske ændringer i forhold til budget 2024.

Tidsplan

Forvaltningen forelægger en konkret procesplan til politisk beslutning i efteråret. Den konkrete udpegning af træerne vil herefter indgå i udarbejdelsen af tillæg til lokalplan 148.

Orientering om Danmarkskortet 2022
Sag nr. 138

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om Danmarkskortet 2022 over omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget samt i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der på baggrund af orienteringen om de igangværende tiltag, herunder det eksisterende samarbejde med Taskforce på børnehandicapområdet, ikke foretages yderligere i forhold til Danmarkskortets resultater fra 2022.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. september 2023, pkt. 53:

Anbefales.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 12. september 2023, pkt. 36:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 162:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år inden den 1. juli offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet Danmarkskortet. Danmarkskortet belyser omgørelsesprocenterne på de sager i kommunerne, der er hjemvist eller ændret ved Ankestyrelsen på tre områder:

 1. Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet.
 2. Socialområdet generelt.
 3. Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet.

Danmarkskort for de tre områder er vedlagt som bilag.

Den 1. juli 2022 trådte en ny bestemmelse i forhold til Danmarkskortet i kraft, som betyder, at Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om resultaterne leder til et behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunen ikke at udarbejde en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om beslutningen. Ankestyrelsen kan herefter pålægge kommunen at lave en handlingsplan, såfremt kommunens omgørelsesprocenter på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen vil i sådanne tilfælde fastsætte en frist for udarbejdelse af handlingsplanen. Lovændringen gælder til den 1. januar 2026.

Både Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget behandlede på møderne den 16. maj 2023 (sag nr. 24 og sag nr. 14) "Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2022". I denne behandling blev udvalgene også foreholdt omgørelsesprocenterne.

På baggrund af blandt andet omgørelsesprocenterne fra 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. august 2022 (sag nr. 138), at Rødovre Kommune skulle indgå et 2-årigt samarbejde med Taskforcen på børnehandicapområdet. Samarbejdet har til formål at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet, sikre et helhedsorienteret perspektiv samt fremme læring og kapacitetsopbygning. Samarbejdet skal endvidere supplere de tiltag, der allerede var igangsat i Børne- og Familieafdelingen på baggrund af revisionsbemærkninger om systematiske fejl på området såsom sagsgennemgang bistået af BDO Advisory, skabeloner for sagsgennemgange, arbejdsgangsbeskrivelser og udvidet ledelsestilsyn.

Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet den 10. oktober 2023 få præsenteret Socialstyrelsens analyse af resultaterne i forhold til Taskforcen på børnehandicapområdet.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Social- og Sundhedsforvaltningen, at der allerede er igangsat relevante tiltag, og at der ikke er behov for at igangsætte yderligere tiltag i forlængelse af Danmarkskortets resultater fra 2022.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedsloven § 79.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Omgørelsesprocenter RK 2022

Huslejefastsættelse 2024 - Slotsherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken, Ældrecenter Broparken og Ørbygård
Sag nr. 139

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelse i 2024 for Slotsherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken, Ældrecenter Broparken og Ørbygård.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at huslejen i 2024 på 972 kr. pr. m2 pr. år på Ældreboligerne Broparken, 1.590 kr. pr. m2 pr. år på Ældrecentret Broparken, 1.478 kr. pr. m2 pr. år på Slotsherrens Vænge 6 og 1.315 kr. pr. m2 pr. år på Ørbygård godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 163:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

DAB har fremsendt budgetforslag 2024 for Ældreboligerne Broparken, Ældrecentret Broparken, Slotsherrens Vænge 6 og Ørbygård.

Af budgetforslagene fremgår det:

 • At budgettet for Ældreboligerne øges med 79.000 kr. fra 3.723.000 kr. i 2023 til 3.802.000 kr. i 2024. Stigningen på 79.000 kr. dækkes af et opsamlet overskud fra tidligere år og medfører derfor ingen ændringer i huslejen, som er på 972 kr. pr. m2 pr. år. Det øgede budget skyldes primært henlæggelser til fremtidig vedligeholdelse.

  For beboere med tv-pakke stiger bidraget med 59 kr. om måneden til 277 kr. pr. måned. For beboere, som har fravalgt tv-pakke er bidraget uændret 11 kr. pr. måned.
 • At budgettet for Ældrecentret øges med 79.000 kr. fra 8.398.000 kr. i 2023 til 8.477.000 kr. i 2024 primært som følge henlæggelser til vedligeholdelse. Det medfører ingen huslejestigning, da stigningen i budgettet dækkes af opsamlet overskud fra tidligere år. Huslejen udgør årligt 1.590 kr. pr. m2.

  For beboere med tv-pakke stiger bidraget med 59 kr. om måneden til 277 kr. pr. måned. For beboere, som har fravalgt tv-pakke er bidraget uændret 11 kr. pr. måned.
 • At budgettet for Slotsherrens Vænge 6 reduceres med 2.000 kr. fra 5.945.000 kr. i 2023 til 5.943.000 kr. i 2023. Huslejen er uændret på 1.478 kr. pr. m2 pr. år. Der er en stigning i udgifterne til renovation, forsikringer og energiforbrug, men besparelser vedr. nettokapitaludgifter, renter, vandudgifter og almindelige vedligeholdelse.

  For beboere med tv-pakke stiger bidraget med 63 kr. om måneden til 319 kr. pr. måned. For beboere, som har fravalgt tv-pakke er bidraget uændret 11 kr. pr. måned.
 • At budgettet for Ørbygård reduceres med 852.000 kr. fra 8.474.000 kr. i 2023 til 7.622.000 kr. i 2024, overvejende som følge af færre henlæggelser i 2024 sammenholdt med 2023 og ud fra en vurdering af, at henlæggelserne på afdelingen er tilstrækkelige til kommende års vedligeholdelse. Reduktionen på 852.000 kr. modsvares af færre indtægter, idet afviklingen af afdelingens overskud fra ombygningen af plejehjemmet er forlænget fra 3 til 5 år. Huslejen er uændret på 1.315 kr. pr. m2 pr. år.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Da huslejen er en omkostningsbestemt husleje, er der ingen kommunaløkonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Huslejerne varsles med tre måneders varsel til ikrafttræden den 1. januar 2024.

Bilag

Bilag 1: Slotsherrens Vænge 6 - Budget 2024
Bilag 2: Ældreboligerne Broparken - Budget 2024
Bilag 3: Ældrecentret Broparken - Budget 2024
Bilag 4: Ørbygård - Budget 2024

Udskiftning af køle-/nødstrømsanlæg i kommunens centrale datacenter
Sag nr. 140

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

De tekniske anlæg (køl og nødstrøm) i det centrale datacenter på rådhuset kan ikke længere opretholde en stabil drift. Anlæggene har nået en alder, hvor det ikke længere er muligt at servicere dem.

Derudover kan der opnås en energiforbedring ved at udskifte til nyere anlæg.

Nyere anlæg er meget mere energieffektive og vil bidrage til at gennemføre målene i Klimahandlingsplanen. Den forventede anlægsinvestering er 500.000 kr.

De nyere anlæg forventes at give en CO2-reduktion på 5 tons p.a.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Digital Drift og afsættes rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der vil være mulighed for at optage lån til energiforbedringen i henhold til lånebekendtgørelsen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 164:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunens datacenter er installeret med både et køleanlæg og et nødstrømsanlæg. Køleanlægget er installeret i 2009 og nødstrømsanlægget i 2015.

Køleanlægget tilstand er desværre så dårlig at det påvirker den daglige drift (i de varme måneder), og grundet alderen er det ikke længere muligt at servicere. Ud over de daglige gener er årlige servicerapporter et krav for at opnå Digitaliseringsstyrelsens godkendelse til at udstede identiteter i henhold til NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveau).

Nødstrømsanlæggets hovedbestanddel er batterier, der efter en årrække skal udskiftes, og så er den mest økonomisk fordelagtige løsning at udskifte hele anlægget for samtidigt at opnå tekniske og energimæssige fordele.

De løsninger, der leveres i dag er meget mere energieffektive end tidligere, og udskiftningen vil bidrage positivt til Rødovre Kommunes opfyldelse af vores klimamål om 70 % CO2-reduktion i 2030.

Konkret er tiltagene med til at sikre, at indsats 3 i klimahandlingsplanen, som omhandler energirenovering i kommunale bygninger, gennemføres.

Det nye anlæg forventes at give en CO2-reduktion på 5 tons p.a.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Klimahandlingsplan.

Økonomiske konsekvenser

Der er mulighed for at optage lån til energiforbedringer i henhold til lånebekendtgørelsen. Det vurderes, at projektet kan lånefinansieres. Der vil ske en endelig beregning af lånefinansieringen, når der aflægges regnskab for projektet. Det forventes, at lånefinansieringen kan indgåå i det samlede låneoptag for regnskabsåret 2023, primo 2024.

Tidsplan

Den planlagte udskiftning gennemføres i 4. kvartal 2023.

Opdatering af Sammen om Rødovre
Sag nr. 141

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sammen om Rødovre er overskriften på en udvikling, som har været i gang i Rødovre Kommune siden 2013. Som en del af Budget 2023 er der nu udarbejdet en opdateret grundfortælling, der i højere grad afspejler den udvikling, der er sket i Rødovre over de senere år og sætter retningen for fremtiden.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

at opdateringen af grundfortælling om ”Sammen om Rødovre”, herunder principper og indsatsområder tages til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 165:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sammen om Rødovre er overskriften på en udvikling, som har været i gang i Rødovre Kommune i flere år. Rundt om i kommunen er der gjort mange gode erfaringer i samarbejdet med borgere, virksomheder, civilsamfund, politikere og kommunale medarbejdere. Senest er der under kommunalbestyrelsens forløb ”Øget samspil, dialog og transparens” udarbejdet en række forslag til initiativer, som kan være med til at styrke det politiske samspil både indadtil og med borgere og forvaltning (Bilag 1).

De mange gode erfaringer i kommunen samles nu op og gøres fælles for at skabe et fundament for tilgangen i det videre arbejde med velfærdsfornyelse.
Det opdaterede ”Sammen om Rødovre” afspejler dermed den udvikling, der er sket i Rødovre over de senere år og sætter retningen for fremtiden.

Grundfortællingen afspejler desuden den åbenhed og dialog, der kendetegner samspillet i det politiske arbejde i Rødovre. Grundfortællingen skaber endnu bedre rammer for at sikre tæt dialog og samarbejde med borgerne og forvaltningen i det politiske arbejde.

Ud over grundfortællingen er der også formuleret tre principper, der definerer kommunens fælles tilgang. Principperne er:

 • Vi vil hjælpes ad – gennem åbenhed, dialog og samarbejde
 • Vi tør prioritere – ud fra skiftende behov, forventninger og vilkår
 • Vi skal være nysgerrige – på nye perspektiver, muligheder og løsninger

Den opdaterede grundfortælling, principper og indsatsområder er vedhæftet som bilag (Bilag 2).

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Tidsplan

Grundfortællingen og de tre principper vil være grundlæggende bestanddele i det politiske arbejde og i kommunens organisation i de kommende år. Derfor vil de også blive indarbejdet i Rødovrestrategien 2024.

De konkrete initiativer, som Kommunalbestyrelsen har ønsket at arbejde videre med, følges op medio 2024.

Bilag

Bilag 1: Initiativer til øget politisk samspil, dialog og transparens
Bilag 2: Sammen om Rødovre_Udkast grundfortælling V2

AKB, Rødovre, afd. Espegården, ansøgning om forhøjet maksimumbeløb
Sag nr. 142

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har den 28. september 2021 godkendt skema A til en ny bebyggelse med 26 ungdomsboliger og 12 almene familieboliger ved Rødovrehallen med det mål at bidrage til, at flere unge får mulighed for at bosætte sig i Rødovre.

Indtil videre har det ikke været muligt for KAB at få tilpasset projektets økonomi inden for det gældende maksimumbeløb. En midlertidig ændring af støttereglerne har nu givet mulighed for, at kommunen kan godkende en anskaffelsessum, som er højere end maksimumsbeløbet, således at byggeriet vil kunne gennemføres som planlagt. Overskridelsen finansieres primært af Landsbyggefonden inden for visse betingelser.

KAB har på den baggrund anmodet om principgodkendelse af, at Kommunalbestyrelsen inden den 30. juni 2024 kan godkende en anskaffelsessum.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om, at der ved skema B for AKB, Rødovre, afdeling Espegården kan godkendes en anskaffelsessum, der overskrider maksimumbeløbet med op til 20 pct., forudsat betingelserne i bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv, § 13 a er opfyldt,
 2. at den endelige godkendelse af anskaffelsessummen, overskridelse af anskaffelsessummen og det heraf følgende forøgede forhøjede grundkapitallån, finder sted i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af skema B inden den 30. juni 2024 samt
 3. at fristen for indberetning af skema B ændres fra den 28. september 2024 til den 2. maj 2024.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. september 2023, pkt. 166:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ønsket at etablere flere almene unge- og familieboliger. Derfor godkendte kommunalbestyrelsen den 28. september 2021 skema A fra AKB Rødovre, afd. Espegården, vedr. opførelse af 26 ungdomsboliger og 12 almene familieboliger på et areal beliggende bag ved Rødovrehallen.

Boligorganisationen havde ultimo 2021/primo 2022 projektet i indbudt licitation til 5 totalentreprenører, men modtog ikke tilbud på opgaven. Ifølge boligorganisationens rådgivere, KAB og Kuben Management skyldtes de manglende tilbud markedsforholdende generelt herunder høje priser på byggematerialer, og at entreprenørerne havde fulde ordrebøger. På grund af prisstigningerne så entreprenørerne sig ikke i stand til at gennemføre det udbudte byggeri inden for det gældende rammebeløb.

Da byggeprojektet vanskeligt kunne gennemføres inden for de gældende økonomiske rammer på grund af et presset marked, gav Kommunalbestyrelsen tidsfristforlængelse for indberetning af skema B til den 28. september 2024. Hensigten med tidsfristforlængelsen var at give parterne tid til bearbejdning af projektet og gennemføre udbud på et senere tidspunkt, hvor presset på bygge- og anlægssektoren antageligt skulle være aftaget.

Det har nu - med ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. – vist sig muligt for kommunalbestyrelsen at kunne godkende en anskaffelsessum, der overskrider det gældende maksimumbeløb for almene boliger med op til 20 pct. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

 1. Tilsagn om støtte til byggeriet skal være meddelt senest den 31. december 2021.
 2. Anskaffelsessummen kan overskride maksimumsbeløbet med op til 20 pct.
 3. Det skal dokumenteres, at byggeprojektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen.
 4. Revisorattest om at byggeriet kun kan gennemføres med en højere anskaffelsessum.
 5. Overskridelsen af maksimumsbeløbet skal finansieres ved lån fra henholdsvis kommunen og Landsbyggefonden.

Med henvisning til ovennævnte bestemmelse har KAB ansøgt om Kommunalbestyrelsens principgodkendelse om at skema B vil kunne godkendes med en anskaffelsessum, der overskrider maksimumbeløbet for almene boliger. Årsagen hertil er, at KAB vil undgå unødvendige merudgifter til genudbud, hvis Kommunalbestyrelsen er afvisende overfor muligheden for godkendelse af en anskaffelsessum, der overskrider det gældende maksimum.

Det bemærkes, at Landsbyggefondens også for sit vedkommende skal give tilsagn til finansieringen af overskridelse af maksimumsbeløbet. Desuden skal Landsbyggefondens tilsagn ligge inden for en samlet ramme på 1.400 boliger.

Da der kun er tale om en principgodkendelse vil den endelige godkendelse fra Kommunlabestyrelsen først finde sted, når kommunen har modtaget skema B-ansøgningen og den nødvendige dokumentation for, at betingelserne for godkendelsen af en forhøjet anskaffelsessum er til stede.

Ved skema A udgjorde anskaffelsessum på 43.614.000 kr. og ville under alle omstændigheder have fulgt udviklingen i maksimumbeløbet fra 2021-23, svarende til en stigning på ca. 8-9 pct. i forhold til skema A. Herudover hæves anskaffelsessummen med op til 20 % over gældende maksimumbeløb, svarende til ca. 9,5 mio. kr.

Denne forhøjelse finansieres med 10 pct. kommunalt grundkapitallån og 90 pct. lån fra Landsbyggefonden. Der vil efter det af KAB oplyste ikke være lejemæssige konsekvenser på denne ekstra forhøjelse.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1266 af 9.9.2022 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

Overskridelsen af maksimumbeløbet finansieres med 10 pct. kommunal grundkapitallån. Landsbyggefonden yder lån til 90 pct. af beløbet.

Tidsplan

Fristen for indberetning af skema B er fastsat til den 2. maj 2024 under henyntagen til, at Kommunalbestyrelsen skal behandle skema B inden den 30. juni 2024, hvis reglerne om overskridelse af maksimumbeløbet skal kunne anvendes.

Bilag

Bilag 1: ansøgning om forhåndsgodkendelse

Bemyndigelse efter lov om kommunernes styrelse § 32
Sag nr. 143

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal efter §32 i lov om kommunernes styrelse bemyndige en eller flere personer til, sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren, at underskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser. For at sikre, at der til enhver tid er underskriftsberettigede personer i forvaltningen foreslås det, at der, udover de allerede bemyndigede personer, bemyndiges yderligere 2 personer i henhold til lov om kommunernes styrelse § 32.

Indstilling

Stab for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger chefen for Staben for Politik, Strategi og Digitalisering, Mark Pelle Noppen og chefen for staben for Økonomi og Personale, Jesper Ralfkiær Jørgensen til at underskrive dokumenter som anført i lov om kommunernes styrelse § 32,
 2. at bemyndigelsen er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode samt
 3. at bemyndigelsen bortfalder ved fratrædelse af stilling i Rødovre Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter § 32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren eller viceborgmesteren sammen med en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren, skal være personligt udpeget af Kommunalbestyrelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er tildelt indehaveren af en bestemt stilling, f.eks. "Kommunaldirektøren". Bestemmelsen giver ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan udpeges, men det er forudsat, at det enten er et medlem af Kommunalbestyrelsen eller en person, der er ansat i kommunen.

Der er intet til hinder for, at Kommunalbestyrelsen udpeger flere personer, hvilket vil være hensigtsmæssigt således, at der til enhver tid er underskriftsberettigede i forhold til de dokumenter, som er anført i § 32. I den forbindelse bemærkes, at kommunaldirektør, Henrik Abildtrup, og chefjurist, Inger Krogh-Jensen, allerede er bemyndiget.  

§ 32 er en legitimationsregel og bestemmer således, hvilke personer der udadtil kan forpligte kommunen i forbindelse indgåelse af aftaler om med køb og salg, lånoptagelse og af garantiforpligtelser. Beslutningskompetencen vil dog fortsat ligge i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forudgående politisk behandling af sager om køb og salg, lånoptagelse og garantiforpligtelse vil derfor være en forudsætning for, at dokumenter herom kan underskrives af de bemyndigede.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 § 32.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Bemyndigelsen er gældende efter Kommunalbestyrelsens beslutning for resten af kommunalbestyrelsens valgperiode med mindre den/de bemyndigede fratræder før.

Diverse
Sag nr. 144

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.