Kommunalbestyrelsen

28-11-2023

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)
Jens Damgaard Gøtzsche (C), suppleant for Tina Hippe Hansen (C)

Fraværende

Annie Arnoldsen Petersen (A), sag 168-181
Tina Hippe Hansen (C), sag 168-181

Sager 168 - 181

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 168

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalplan 146 Parkbyen - Endelig vedtagelse
Sag nr. 169

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 20. juni 2023 at forelægge Forslag til Lokalplan 146 Parkbyen i ni ugers offentlig høring. Lokalplanen indstilles nu til endelig vedtagelse.

Lokalplanen 146 skaber mulighed for, at Parkbyen udvikles i overensstemmelse med Helhedsplanen for Bykernen, som muliggør en omdannelse fra erhverv til et grønt og sammenhængende boligområde med varierende boligtilbud inklusiv almene boliger og seniorboliger.

Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 146 Parkbyen vil den erstatte Lokalplan 62 for et område til erhverv og boliger Egegårdsvej øst og Lokalplan 122 for Egegårdsvej øst, samt en del af Lokalplan 47 for Sibeliusparken (for den del der er beliggende i Lokalplan 146).

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 146 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. november 2023, pkt. 84:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 196:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanens overordnede formål er at danne grundlag for, at området kan udvikles til et grønt og sammenhængende beboelseskvarter, der sammen med Gartnerbyen bidrager til en alsidig bykerne.

For at sikre, at området kan realiseres over tid uden, at mulighederne for en helhedsorienteret byomdannelse af hele området forringes, er lokalplanen udarbejdet som en kombineret ramme- og projektlokalplan. For hele området fastlægges rammerne for en trafikal og beplantningsmæssig hovedstruktur (rammelokalplan). For tre af lokalplanens delområder er der udarbejdet en bebyggelsesplan, som danner grundlag for konkrete byggeretsgivende bestemmelser (projektlokalplan).

Bebyggelsesplanen består af vinkelbygninger og rektangulære bygninger i 3 og 3,5 etager samlet omkring tre åbne gårdrum, hvor en gennemgående sti forbinder Tæbyvej med Gunnekær, og derfra forbindelse til Aage Knudsens Strøg og Rådhuspladsen. Lokalplanens bestemmelser sikrer en ensartethed i udformning, proportioner og materialer for de to bygningstyper. Disse bestemmelser gælder for alle de tre delområder (A1, A2 og A3), som med planen gives byggeret. Dermed skabes en bebyggelse, der adskiller sig fra Gartnerbyen med en mere åben, grøn og lavere bebyggelsesstruktur. Med bestemmelser om at anvende rødbrune teglsten til facaderne tilpasses den nye bebyggelse både til Gartnerbyen og til de nærmeste omgivelser, dvs. Sibeliusparken, Skoleparken og de bevaringsværdige, tidligere Linex-bygninger.

Lokalplanen indeholder konkrete bestemmelser om, at 25% af nyopført eller nyindrettet boligareal skal være almene boliger. Det forventes, at den samlede bebyggelse inden for lokalplanområdet, når fuldt udbygget, vil komme til at indeholde omkring 600-800 boliger.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om bevaring af eksisterende, karaktergivende træer og beplantninger samt af Linex-bygningskomplekset, som er udlagt til offentlige formål i form af kommunale servicefunktioner.

Høringssvar
I høringsperioden er der indkommet 11 høringssvar, som omfatter 23 punkter. Høringssvarene omhandler primært udkig fra Sibeliusparken og Skoleparken, anvendelse (at der bygges for mange nye boliger i Rødovre i stedet for fællesfaciliteter for hele Rødovre), at delområde A3 for tæt på naboerne i Sibeliusparken, øgede trafikmængder, utilstrækkelig parkering, flere grønne arealer og bevaringsværdig beplantning, samt solenergi. Samtlige høringssvar kan ses i Bilag 2.

På borgermødet om lokalplanforslag 146, som blev afholdt den 17 august 2023, fremkom en række bemærkninger, spørgsmål og ændringsforslag. Bemærkningerne m.v. fra borgermødet er afspejlet i de indkomne høringssvar.

Høringsskemaet med Teknisk Forvaltnings bemærkninger til høringssvarene samt forslag til ændringer i lokalplanen ses i Bilag 3.

Forslag til ændringer
Teknisk Forvaltning foreslår på baggrund af høringssvarene, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer (tekst i fed):

Tilføjelse i redegørelsen på side 12: Skitsen af de to bygningstyper er angivet som principsnit og der er tilføjet maks. bygningshøjde på 13,5 m.

Ændring i redegørelsen på side 17: Gennemgående udsyn fra boligerne er ændret til flersidet udsyn fra boligerne.

Tilføjelse i redegørelse på side 22: Regnvand kan nedsives, såfremt grundejer indhenter nedsivningstilladelse.

Ændring / sletning i § 1.1: Sikre at ny bebyggelse og ubebyggede arealer fremtræder med høj arkitektonisk kvalitet og udføres i overensstemmelse med lokalplanens hovedprincipper, som beskrevet i Redegørelsens afsnit ”Hovedprincipperne i lokalplanen”, side 6.

Tilføjelse / uddybning af bestemmelser vedr. parkeringsbåse i § 6.1:

Parkeringsbåse til alm. personbiler skal anlægges med dimensionen 2,5 m i bredden x 5 m i længden.

Der skal etableres min. 1 handicapparkeringsplads pr. 20. bolig.

For H-pladser gælde det, at hver 4 H-plads skal være til kassevogn.

Handicapparkeringspladserne skal anlægges så:

 • brugsarealet er 3,5 m i bredden x 5 m i længden, samt 4,5 m i bredden x 8 m i længden ved kassevogn.
 • belægning er fast og jævn.
 • niveauspring fra adgangsarealet til andet areal må højst være 2,5 cm.
 • båsen skal min. være 2,5 m i bredden, hvis der anlægges et tilstødende udstigningsareal på 2,0 m op til p-pladsen.

Tilføjelse i § 6.2: Der skal etableres min. 1 bil p-plads pr. etagebolig. Der skal etableres min. 1½ og maks. 3 p-pladser pr. tæt/lav-bolig.

Ændring / sletning i § 6.8.5: Cykelparkering skal være afgrænset og adskilt fra omkringliggende arealer, herunder adgangsarealer.

Ændring / uddybning i § 7.1 (og § 7.3): Delområde A1 (og delområde A3) kan bebygges i maksimalt 3,5 etage 3 etager samt udnyttet mansard-tagetage.

Ændring i § 7.1: Boligerne skal være i varierende størrelser på mellem 63 m2 og 98 m2 til 60 m2 og 105 m2.

Tilføjelse / uddybning af § 7.1. Ud over 17.300 m2 boligbyggeri kan der opføres skure og småbygninger, orangeri placeres, som angivet i Situationsplanen på Kortbilag 6.

Tilføjelse / uddybning i § 8.2: Bygningernes facader skal fremstå i tegl i røde og rødbrune nuancer i kombination med forskellige farver fuger, som vist i Bilag E. Udvælgelsen af teglsten og fugefarve skal ske i forbindelse med Rødovre Kommunes byggesagsbehandling på baggrund af en eller flere mock-ups.

Ændring / uddybning af § 8.5: Tage skal udformes med mansard som vist på Bilag A, C, D og E. Mansarden / den skrånende tagflade skal beklædes med lodret falsede plademateriale, som stål eller lignende. Farvemæssigt skal tagene matche teglstensfacaderne.

I Note til § 8.2 og 8.5 er følgende slettet: Der skal i forbindelse med byggesagsbehandlingen på baggrund af mock-ups opstillet i delområde A1, vælges én og kun én af de tre viste farve-kombinationer, som skal være gennemgående for al ny bebyggelse i delområderne A1, A2 og A3.

Uddybning af § 8.7: Beplantning skal i størst muligt omfang fortsætte op ad facader til nær mansard-tagfladerne så facader gives et markant grønt udtryk.

I § 8.9 slettes de sidste to ord: ”… tegl og stål”.

Tilføjelse i § 11 vedr. belysning:

§ 11.18 Belysning generelt i lokalplanområdet

11.18.1 Belysning skal etableres jf. Det Kriminalpræventive Råds anbefalinger.

11.18.2 Belysning skal være afskærmet, så det ikke generer omkringboende.

11.18.3 Ledningsanlæg skal ligge under kommende belægning.

11.18.4 Belysningsarmaturer på terræn skal være ens design og indgå som en del af det arkitektoniske udtryk som følger Rødovre Kommunes Designmanual.

11.18.5 Parkeringsarealer, cykelparkeringer samt øvrige gangarealer og ubebyggede arealer skal være tilstrækkeligt oplyst uden mørke og utrygge områder. Det gælder særligt hovedindgange.

11.18.6 Belysning skal etableres som lysstandere med nedadrettet belysning og lave belysningsarmaturer (i max 100 cm. højde)

11.18.7 Belysning i forbindelsen med veje, stier og fællesarealer skal godkendes af Rødovre Kommune.

Sletninger i § 13.3:

13.3.2 Solenergianlæg må kun placeres på den flade del af tagene og må ikke være synlige fra vej og for naboer.

13.3.3 Solenergianlæg skal opsættes i ens retning og i en samlet form - én firkantet flade, som placeres med mindst 0,5 m afstand til tagkanter eller facadeafslutning.

13.3.4 Energianlæg skal så vidt muligt have samme farve som taget, også hvad angår inddækninger, afslutninger m.m.

13.3.5 Solenergianlæg skal indpasses i tagets form, størrelse, rytme og linjer.

13.3.6 Solenergianlæg skal udføres med skjulte rør og kabler.

Tilføjelser i § 13.3:

13.3.1 Solenergianlæg skal udføres refleksfrit, så de ikke blænder.

13.3.2 Solenergianlæg skal integreres i bebyggelsens arkitektur eller udformes som selvstændige arkitektoniske elementer, som skal indpasses i bebyggelsens arkitektur.

13.3.3 Solenergianlæg integreret på vinduer og altaner skal tage hensyn til lysindfald, udsyn og bygningens arkitektur.

Ændring og tilføjelse i § 15.1: Ny bebyggelse må ikke tages i brug før nedenstående krav er opfyldt (i § 15.1.1 - 15.1.7), og tilføjet Note: Ibrugtagning kan ske i etaper, hvis en etapeopdeling er hensigtsmæssig.

Redegørelsen konsekvensrettes, så den afspejler lokalplanens bestemmelser.

Ud over ovenstående er der foretaget en redaktionel oprydning af meningsforstyrrende gentagelser.

Lokalplan 146 med de foreslåede ændringer ses i Bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (Planloven).
Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017).
Kommuneplan 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende stade.

Tidsplan

Lokalplanen har været i offentlig høring i ni uger - fra juni til august 2023.
Endelig vedtagelse - november 2023.
Offentlig bekendtgørelse - december 2023.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 146 Parkbyen
Bilag 2: Originale høringssvar
Bilag 3: Høringsskema med høringssvar-kommentarer-til Lokalplan 146

Anlægsinvesteringer på idrætsområdet 2024
Sag nr. 170

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Genoptagelse af KFU-sag nr. 40 fra udvalgsmødet den 10. oktober 2023, da Kultur- og Fritidsudvalget ønskede sagen yderligere belyst.

Kommunalbestyrelsen har som del af budgetaftalen for 2024 afsat 5,9 mio. kr. til anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Fællesrepræsentation af Idrætsforeninger i Rødovre (FIR) udvalgt fire projekter, der indstilles til politisk godkendelse med henblik på igangsættelse i 2024.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslaget om at istandsætte klublokale ved Espelundens Idrætsanlæg godkendes,
 2. at projektforslaget om at etablere et beachanlæg ved Espelundens Idrætsanlæg godkendes,
 3. at projektforslaget om at etablere et fælles opvarmnings- og styrketræningslokale ved Rødovre Skøjte Arena godkendes samt
 4. at projektforslaget om at etablere mobile motionstræfpunkter ved Rødovre Stadionhal, Rødovrehallen eller Espelundens Idrætsanlæg godkendes.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 14. november 2023, pkt. 46:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 197:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetaftalen for 2024 afsat 5,9 mio. kr. til anlægsinvesteringer på idrætsområdet.

Prioritering og udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet foregår i samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning og Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre (FIR). Parterne er hvert år med til at udvælge hvilke projektforslag, der skal indstilles til politisk godkendelse.

Processen for prioriteringen af midlerne for 2024 er forløbet på følgende vis:

 • Den 12. januar 2023: Informationsmøde med foreningerne om kriterier, ansøgningsskema og proces.
 • Den 26. februar 2023: Deadline for første ansøgningsrunde.
 • Marts 2023: Forvaltningen afstemmer med FIR, hvem der går videre til anden ansøgningsrunde.
 • Den 10. april 2023: Deadline for anden ansøgningsrunde.
 • April og maj 2023: Forvaltningen beskriver og kvalitetstjekker de indsendte anlægsprojekter. Det udarbejdede materiale sendes i høring hos foreningerne og FIR.
 • Den 15. juni 2023: Forvaltningen og FIR prioriterer og udvælger hvilke anlægsprojekter, der skal indstilles til politisk godkendelse.

Som en del af årets proces blev nedenstående kriterier vedtaget i forhold til at prioritere og udvælge de forskellige projektforslag:

 • Anlægsprojekter, der kan øge kapaciteten eller forbedre udnyttelsesgraden af eksisterende faciliteter.
 • Anlægsprojekter, der kan stimulere diversiteten af idrætstilbud i Rødovre Kommune eller lokalt i et området i kommunen.
 • Anlægsprojekter, der fremstår som modne og klar til at blive realiseret.

Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående kriterier udarbejdet en samlet vurdering af hvert af de indsendte projektforslag, og på prioriteringsmødet den 15. juni 2023 drøftede forvaltningen og FIR de modtagne ansøgninger. Se bilag for alle projektansøgninger, for forvaltningens analyse af ansøgningerne, for referat af møde med FIR samt FIR's prioriteringsindstilling.

Indstilling
Til årets proces modtog Børne- og Kulturforvaltningen 12 ansøgninger. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de udvalgte projektforslag.

Gå-Lunt-Løb – Istandsættelse af klublokale ved Espelundens Idrætsanlæg
Gå-Lunt-Løb har søgt om midler til istandsættelse af et klublokale ved Espelundens Idrætsanlæg, herunder til indkøb af borde og stole, maling af lokalet samt istandsættelse af toilet. Lokalets ønskes brugt til sociale arrangementer, foredrag, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, ligesom det vil blive anvendt som mødested inden og efter træning. Lokalet deles med ’De Grønne’ fra Avarta, men fremadrettet vil alle interesserede foreninger have mulighed for at benytte rummet.

Der er enighed mellem forvaltningen og FIR om, at projektet vil medføre en forbedret udnyttelse af eksisterende faciliteter, ligesom projektet taler ind i idrætspolitikkens mål om fælles brug af faciliteter samt øget socialt samvær i klubben. Projektet vurderes desuden at have en lav udgift pr. brugertime.

Det indstilles, at der afsættes 100.000 kr. til projektet.

RS Volley – Beachanlæg på grusarealet ved Espelundens Idrætsanlæg
RS Volley har søgt om midler til etablering af et beachområde på 44x36 m2 til beachvolley, -fodbold og -håndbold. Arealet kan indrettes, så der kan være op til 6 beachvolleybaner, 2 håndboldbaner eller 1 fodboldbane. Hvis der skal spilles både beachvolley og håndbold på samme tid reduceres mængden af baner.

Arealstørrelsen på 44x36 m2 anbefales af flere grunde, herunder at der gøres plads til en fodboldbane med de officielle mål, at der kan spilles beachvolley og strandhåndbold på samme tid, ligesom det gøres muligt at arrangere beachvolley- og strandhåndboldturneringer, hvor mange baner skal bruges på samme tid. Se bilag for eksempler på plantegning og placeringsmuligheder for anlægget.

Projektet støttes af Avarta og Rødovre Håndboldklub, som begge ønsker at anvende anlægget til strandaktiviteter. Såfremt projektet godkendes, vil der blive udarbejdet en fordelingsnøgle blandt interesserede foreninger.

Forvaltningen og FIR er enige i, at projektet vil medføre øget kapacitet og forbedret udnyttelsesgrad af eksisterende område. Samtidig vil det øge diversiteten af idrætstilbud i kommunen til både børn og voksne, drenge og piger samt bredde og elite. Projektet taler ind i idrætspolitikkens mål om multifunktionalitet, fælles brug af faciliteter samt faciliteter til selvorganiserede brugere.

Det skal bemærkes, at RS Volley ønsker at etablere faciliteten på græsarealet syd for Rødovrehallen grundet kort afstand til omklædning og toiletforhold samt foreningens andre aktiviteter i Rødovrehallen.

Forvaltningen anbefaler imidlertid, at beachanlægget etableres på grusarealet for enden af Rødovre Parkvej ved Espelundens Idrætsanlæg, da græsarealet ved Rødovrehallen allerede anvendes af Skovmoseskolen, daginstitutionen Græshoppen samt andre foreninger. Grusarealet ved Espelunden anvendes i dag kun i begrænset omfang til fodbold, petanque samt den årlige festival ’Vi Elsker’, men det er kommunens ambition at udvide brugen og øge diversiteten af idrætstilbud i Espelunden, herunder at skabe plads til organiserede såvel som uorganiserede brugere. Det skal bemærkes, at grusarealet er omfattet af Vestvoldens fredning, og derfor skal der søges om dispensation fra fredningen, såfremt projektet og placeringen godkendes. Det er samtidig vigtigt, at der ved denne placering kan gøres plads til andre arrangementer på området, herunder bl.a. til parkering, og at der i den forbindelse kan være en mindre driftsudgift forbundet med dette.

Projektet vurderes at koste ca. 2,3 mio. kr. inkl. mål, net, stolper og linjer.

Såfremt projektet godkendes, vil Børne- og Kulturforvaltningen udfærdige en konkret beskrivelse af projektet, herunder projektering, placering, budgetoverslag samt tidsplan, der skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i begyndelsen af 2024.

RSIK – Opvarmnings- og styrketræningsfaciliteter ved Rødovre Skøjte Arena
RSIK har søgt om midler til etablering af et fælles opvarmnings- og styrketræningslokale på 225-250 m2 i det nordvestlige hjørne af Rødovre Skøjte Arena.

Forvaltningen og FIR anbefaler, at lokalet skal kunne anvendes af eksisterende og nye foreninger i og omkring Rødovrehallen med mulighed for en bred vifte af aktiviteter såsom opvarmning, styrketræning, smidighedsøvelser, yoga, dans eller foreningsbåret fitness. Således vil projektet øge diversiteten af idrætstilbud i kommunen, ligesom det vil tale ind i idrætspolitikken mål om fælles brug af faciliteter. En række foreninger, herunder RSIK, Rødovre Tennisklub, RS Volley, ROG, Rødovre Floorball Club mm., har udtrykt ønske om opvarmnings- og styrketræningsfaciliteter. Lokalet vil desuden kunne øge udnyttelsesgraden af is- og haltider, da brugerne kan varme op i lokalet, inden de skal på isen eller i hallen. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en fordelingsnøgle blandt foreningerne til brugen af lokalet.

Projektet vurderes at koste ca. 5,5 mio. kr. inkl. basalt interiør, såsom spejle, måtter m.m., men ekskl. større redskaber og maskiner.

Såfremt projektet godkendes, vil Børne- og Kulturforvaltningen udfærdige en konkret beskrivelse af projektet, herunder projektering, budgetoverslag samt tidsplan, der skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i begyndelsen af 2024.

Børne- og Kulturforvaltningen – motionstræfpunkter til udendørs idræt
Børne- og Kulturforvaltningen har stillet forslag om at etablere udendørs motionstræfpunkter ved enten Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal eller Espelunden Idrætsanlæg, hvor borgere og foreningsmedlemmer kan mødes og dyrke idræt under åben himmel. Motionstræfpunkterne skal bygges op om en mobil container, der over tid kan udvides, ændres eller flyttes, og der skal være mulighed for bl.a. at dyrke styrketræning, fitness, løb og bevægelse, samt evt. med udlån af udstyr til rulleskøjter, løbehjul, skateboard osv.

Forvaltningen og FIR er enige i, at projektet taler ind i idrætspolitikkens mål om multifunktionalitet, fælles brug samt faciliteter til selvorganiserede aktiviteter. Forvaltningen og FIR er desuden enige i, motionstræfpunktet med fordel kan tænkes sammen med etablering af beachanlægget, så adgangen til rekreative aktiviteter i Espelunden og på Vestvolden styrkes.

Det indstilles, at der afsættes 500.000 kr. til projektet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2024 afsat 5,9 mio. kr. til anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Hvert år fra 2025 til 2031 er der afsat 10,9 mio. kr. til anlægsinvesteringer på idrætsområdet.

Den forventede samlede anlægssum for ovennævnte projekter udgør ca. 8,4 mio. kr. og finansieres med 5,9 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025. Alle anlægsprojekterne igangsættes i 2024 med en forventning om, at en række anlægsudgifter først vil falde i 2025. Ikke alle projekter vil kunne færdiggøres i 2024, men må forventes at strække sig ind i 2025.

Det skal bemærkes, at der er risiko for, at de konkrete omkostninger både kan stige eller falde, alt afhængig af udmøntningen af de konkrete projektforslag. Eventuelle prisstigninger vil blive søgt imødekommet ved at nedskalere projekterne, således at de kan realiseres inden for det afsatte budget.

Tidsplan

Såfremt projekterne bliver politisk godkendt, vil de blive igangsat i 2024. De involverede parter vil blive inddraget i den konkrete udformning af projektet.

Bilag

Bilag 1: Alle ansøgningerne samlet
Bilag 2: Samlet analyse af ansøgninger til idrætsuljen 2024
Bilag 3: Referat af møde med FIR ang. prioritering af anlægsinvesteringer 2024
Bilag 4: FIRs prioriteringsindstilling efter møde med analysegruppen 230627
Bilag 5: Beachanlæg - eksempler på plantegning og placeringsmulighed

Sammenlægning af Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave – genoptaget efter høring
Sag nr. 171

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen om sammenlægning af Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave pr. 1. januar 2024 genoptages efter høring.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave sammenlægges ledelsesmæssigt, administrativt og økonomisk fra d. 1. januar 2024,
 2. at Børnehuset Solen er et selvstændigt dagtilbud fra d. 1. januar 2024,
 3. at Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave får navnet Børnehuset Carlsro fra 1. januar 2024,
 4. at sammenlægningsprocessen for alle berørte enheder fortsættes i et samarbejde med nye MED-udvalg, nye forældrebestyrelser, dagtilbuddenes ledelser og forvaltning samt
 5. at der bevilliges 70.000 kr. til Børnehuset Carlsro og 30.000 kr. til Børnehuset Solen til sammenlægningsprocessen herunder for eksempel flytninger og personaledage.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 14. november 2023, pkt. 77:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 198:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I dag er Carlsro vuggestue lagt sammen med Børnehuset Solen med en fælles ledelse og forældrebestyrelse. Der er i dag ikke et børnefællesskab mellem Carlsro vuggestue og Børnehuset Solen, da vuggestuens børn ikke er sikret en plads i Solen ved børnehavestart grundet Solens normering. De seneste tre år er kun ét barn fortsat fra Carlsro vuggestue til Solens børnehaveafdeling. Størstedelen af vuggestuens børn fortsætter i Carlsro Børnehave.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en sammenlægning mellem Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave, da det kan sikre større kontinuitet i børnenes dagtilbudsliv. Det skyldes, at børnene i et integreret dagtilbud ikke skal skifte dagtilbud, når de går fra vuggestue til børnehave. I et integreret dagtilbud kan der etableres et længerevarende forældresamarbejde, og det pædagogiske personale kan sikre de bedste sammenhænge for barnet. Det betyder, at vigtig viden ikke risikerer at gå tabt i skiftet mellem to dagtilbud, og at barnets potentialer løbende understøttes. Dette er ikke mindst til gavn for børn i udsatte positioner, hvor personale og ledelse bedre kan følge barnet og dets familie i de cirka 5 år, som barnet har sin gang i dagtilbuddet.

Den 12. september 2023 blev sagen om sammenlægning behandlet på Børne- og Skoleudvalget og besluttet sendt i høring hos forældrebestyrelserne og personalegrupperne i de to dagtilbud samt hos de faglige organisationer fra BUPL og FOA.

Høringssvarene er vedlagt i bilag 1. Generelt er der en positiv holdning til den foreslåede sammenlægning hos alle høringsparter. På baggrund af høringssvarene har forvaltningen enkelte bemærkninger og justeringer i forhold til den oprindelige sag.

Den fremadrettede organisering for Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave

Fysiske rammer
I høringssvarene stilles der spørgsmål til de fremtidige fysiske rammer for det sammenlagte dagtilbud. Der er usikkerhed om, hvor Carlsro vuggestue skal genhuses i forbindelse med renoveringen af Carlsro Langhus. Forvaltningen kan oplyse, at der er forhandling mellem DAB og Rødovre Kommune om økonomien, placering og periode for genhusningen. Rødovre Kommune arbejder på, at genhusningen bliver så tæt på Carlsro børnehave som muligt. Der er afsat 4 mio. kr. til genhusning i budget 2024. Teknisk Forvaltning understøtter hele processen med genhusning.

Medarbejdergruppen i Carlsro børnehave foreslår en renovering af Carlsro børnehave, den bagvedliggende dagplejelegestue Bagperronen og sammenbygning af disse. Mulighederne for renovering og udvidelse af Bagperronen har været undersøgt, men det er ikke muligt at udvide Bagperronen tilstrækkeligt til at kunne huse børn og voksne fra Carlsro vuggestue.

Ligeledes efterspørges det, at der skabes et fællesrum, hvor det samlede dagtilbud kan mødes. Dette er desværre ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Børne- og Kulturforvaltningen vil undersøge muligheden for at låne den nærvedliggende hal til personaledage og fælles aktiviteter for alle børn.

Ledelse
Af flere høringssvar fremgår det, at der er behov for yderligere afklaring omkring økonomien til ledelse. I den oprindelig sag er det beskrevet, at det fremtidige ledelsesteam vil bestå af dagtilbudslederen og de to nuværende souschefer.

Der er afsat 1,1 mio. kr. til ledelse i det sammenlagte dagtilbud svarende til ca. to fuldtidsstillinger til ledelse. I Rødovre Kommune er der rammestyring. Det er således dagtilbuddets leders ansvar at sikre en organisering, der kan understøtte personalet med tilstrækkelig faglig ledelse inden for den samlede ramme.

Personale
Der er i høringssvarene fremsat spørgsmål til personalesituationen og deres arbejdsområder. Som udgangspunkt fortsætter alle medarbejdere i deres nuværende arbejdsopgaver. Dog kan ledelsen altid flytte børn og personale, hvis det er nødvendigt for at sikre stabilitet og tilstrækkeligt med personale, så børnegruppens samlede trivsel opretholdes.

I høringssvarene bliver der gjort opmærksom på, at der bør tilføres lønmidler til personalet i forbindelse med en ekstra indsats i forhold til sammenlægning og genhusning. Børne- og Kulturforvaltningen har foreslået, at der samlet set afsættes 100.000 kr. til sammenlægningsprocessen og aktiviteter i denne forbindelse. Alle lønforhandlinger sker efter gældende regler i Rødovre Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen gør desuden opmærksom på, at der er mulighed for at søge efteruddannelsesudvalget, hvis der er behov for fælles pædagogiske oplæg og indsatser. Efteruddannelsesudvalget er et tilbud finansieret af dagtilbuddene selv, hvorfra der kan søges midler til relevant efteruddannelse indenfor eksempelvis sprog, førstehjælp eller andre pædagogiske aspekter.

Minimumsnormeringer
Carlsro vuggestue får i dag ekstra midler fra puljen til minimumsnormeringer grundet andelen af børn i udsatte positioner indskrevet i dagtilbuddet. Der er i høringssvarene en bekymring for, at genberegningen af andelen af børn i udsatte positioner samlet vil være under grænsen for at få tildelt ekstra midler og dermed en forringelse af enhedens økonomi til at understøtte børn i udsatte positioner.

Forvaltningen kan oplyse, at Carlsro vuggestue også i 2024 vil modtage ekstra midler til understøttelse af børn i udsatte positioner. Herefter vil tildelingen blive genberegnet, som det fremgår af den politisk aftalte model.

Pladser
Børne- og Kulturforvaltningen er allerede nu gået i gang med at sikre, at der er plads i børnehavedelen til de børn, som løbende bliver tre år i vuggestuedelen. Forældrene med børn i Carlsro vuggestue vil modtage digital post om, at de er sikret en plads i børnehaven, men at der er mulighed for at beholde pladsen på ventelisten til andre dagtilbud.

Den fremadrettede organisering for Solen
Børnehuset Solen bemærkes ikke i høringssvarene. Derfor har forvaltningen ikke lavet justeringer i den organisering, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget i september 2023.
Børnehuset Solen vil blive et mindre, selvstændigt dagtilbud med to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Solen fortsætter med deres nuværende leder og en souschef.

Solens økonomi vil blive reduceret og forvaltningen vil i overgangsperioden følge økonomistyringen tæt for at sikre en robust enhed og stabil personalegruppe.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven samt Børne- og Skoleudvalgets principbeslutning fra august 2003 om sammenlægning af geografisk tæt placerede institutioner.

Økonomiske konsekvenser

Der skal udarbejdes en ny budgetfordeling mellem dagtilbuddene gældende fra 2024. I henhold til Dagtilbudsområdets nuværende tildelingsmodel vil der blive tildelt 150.000 kr. til ledelse til det sammenlagte børnehus mellem Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave. Dette sker ud fra kriteriet om ledelse af to matrikler med større afstand.

Det anbefales, at der afsættes i alt 100.000 kr. til sammenlægningsprocessen herunder genhusning, flytning og relevant efteruddannelse. Midlerne findes indenfor Dagtilbudsområdets budgetramme.

Tidsplan

Hvis sammenlægningen vedtages i BSU og KB, vil det træde i kraft fra d. 1. januar 2024.
Dagtilbudschefen er i oktober måned blevet inviteret til at deltage i personalemøder i Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave.

Bilag

Bilag 1: Samlet høringssvar

Tillægsbevilling og projektændringer - Valhøj Skole
Sag nr. 172

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der blev i 2019 i alt afsat 150 mio. kr. til ud- og ombygning af Valhøj Skole inklusiv opførelse af ny multihal som følge af befolkningstilvæksten i Rødovre Kommune.

Siden da har der været prisstigninger i byggebranchen samt projektændringer, som har medført, at bevillingen til projektet er blevet forøget, så der i budget 2024 samlet ser er afsat i alt 263 mio. kr.

Der blev i juni 2023 afholdt licitation i forbindelse med udvidelsen, hvor alle indkomne tilbud overskred den afsatte bevilling. Licitationen blev derfor annulleret, og Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har nu udarbejdet et forslag til et revideret byggeprojekt.

Der søges derfor om godkendelse af ændringer i projektet, således at byggeriet kan holdes inden for den afsatte budgetramme i 2024 samt en tillægsbevilling til køb af pavilloner.

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at løsningsforslag om udskydelse af byggeri af indskoling og undladelse af sammenbygningen ved multihallen godkendes samt
 2. at der fremrykkes en udgift til projektet og gives en tillægsbevilling på 11,2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget og afsættes rådighedsbeløb i 2024 til køb af pavilloner ved Valhøj Skole, som finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 14. november 2023, pkt. 78:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 199:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I juni måned 2023 blev der afholdt licitation i forbindelse med udvidelse af Valhøj Skole. Kommunen modtog tilbud fra fire prækvalificerede tilbudsgivere. Det viste sig, at samtlige af de indkomne tilbudspriser overskred det afsatte budget til projektet. På baggrund af overskridelsen af det samlede budget til projektet samt hensynet til den samlede økonomi i kommunen, blev udbuddet annulleret. Der er samlet set behov for at finde besparelser svarende til ca. 50 mio. kr. i det samlede projekt for ikke at overskride det afsatte anlægsbudget på 263 mio. kr.

Teknisk Forvaltning har derfor sammen med Børne- og Kulturforvaltningen undersøgt mulighederne for at reducere projektet. De to forvaltninger har vurderet potentialer i hele Valhøjkvarteret og inddraget både det bygningsfaglige, det skolefaglige og det idrætsfaglige perspektiv. Samtidig har både tidsperspektivet samt udgifter til rådgivere mm. indgået i vurderingen. De forskellige muligheder er blevet forelagt styregruppen for projektet, der anbefaler nedenstående løsningsforslag.

Løsningsforslag

 • Udskolingsbygningen samt multihallen bevares som projekteret.
 • Man undlader sammenbygningen af multihal og eksisterende bygninger.
 • Indskolingsbygningen udtages i sin helhed med henblik på at bygge den senere.

Indskolingen forbliver således i de eksisterende pavilloner, som skolen er glade for, indtil indskolingen er bygget. Der vil blive etableret et midlertidigt legeareal ved pavillonerne i perioden frem mod, at indskolingsbygningen er etableret.

Køb af pavilloner
På baggrund af ovenstående har forvaltningen indhentet et købstilbud på pavillonerne. Et køb vil medføre en fremrykning af udgifterne til projektet, men der vil være en økonomisk besparelse ved at købe frem for fortsat at leje, i og med at pavillonerne bliver stående mere end 4 år.

 • Køb af pavilloner: 11,2 mio. kr.
 • Årlig leje: 2,4 mio. kr.
 • Pris ved leje af pavilloner i 6 år: 14,4 mio. kr.

Såfremt pavillonerne kommer til at stå på Valhøj Skole frem til 2029, hvilket er et realistisk scenarie, vil der spares ca. 3,2 mio. kr. ved at købe fremfor at fortsætte lejeperioden.

Når der ikke længere er brug for pavillonerne ved Valhøj Skole, kan de flyttes og genbruges i forbindelse med de øvrige ud- og ombygninger på skoleområdet eller ved akut opståede hændelser og behov for genhusning. Forvaltningen foreslår derfor, at lejeaftalen opsiges, og kommunen køber pavillonerne per 1. januar 2024.

Yderligere perspektiver
Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2023, at der i Rødovre fra skoleåret 2024/25 er ét fælles skoledistrikt. Forvaltningen vil se på, om et fælles skoledistrikt giver anledning til ændringer i den samlede anlægsplan for om- og udbygningerne på skoleområdet. Samtidig vil forvaltningen forberede en drøftelse i Børne- og Skoleudvalget om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt og muligt at justere klasseloftet midlertidigt under de kommende ud- og ombygninger, eksempelvis ved at anvende udskolingslokalerne eller andre lokaler mere fleksibelt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler og lokalplan 151.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget til ud- og ombygning af Valhøj Skole er på 263 mio. kr., hvoraf ca. 5 mio. kr. udgør midler til anlægsstyring. Der er derudover afsat 3 mio. kr. til Vestfacaden Valhøj som et særskilt projekt i budget 2023. De 3 mio. kr. vil indgå som en del af det samlede projekt, når der aflægges anlægsregnskab.

Ved at udtage byggeriet af indskolingen og bevare de eksisterende pavilloner, kombineret med at undlade sammenbygning af multihallen med eksisterende bygninger, vil man kunne overholde anlægsrammen på de 263 mio. kr.
Udtagningen af indskolingsbygningen forventes at give en besparelse på ca. 35 mio. kr. Undladelse af sammenbygningen af multihal og de eksisterende bygninger forventes at give en besparelse på ca. 7 mio. kr.

Det må dog påregnes, at det samlede budget til byggeri af indskolingen på et senere tidspunkt kan blive dyrere end 35 mio. kr., da der vil skulle etableres ny byggeplads samt kan opstå prisstigninger de kommende år.

Der søges om en tillægsbevilling samt afsættelse af rådighedsbeløb på 11,2 mio. kr. i 2024 til køb af pavillonerne ved Valhøj Skole.

Økonomien er baseret på overslagspriser udarbejdet af rådgiverteamet og skal granskes yderligere.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Tidsplanen er foreløbig, og der kan ske ændringer.

Udarbejdelse af nyt materiale: December 2023 - marts 2024.
Udbud/licitation: Marts 2024 - juni/juli 2024.
Udførelsesprojekt: August 2024-oktober 2024.
Udførelse: November 2024 - september 2026.
Ibrugtagning: Ultimo 2026.

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2024
Sag nr. 173

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed forslag til resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i 2024 til godkendelse. Målsætningen for andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse nedbringes til maksimalt 8,1 procent i 2024. Det svarer til et fald på 0,5 procentpoint i forhold til målsætningen for 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at mål for beskæftigelsesindsatsen i 2024 i Rødovre Kommune godkendes.


Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 14. november 2023, pkt. 42:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 200:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Mål for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune i 2024 bliver fastlagt ud fra udviklingen på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen er stadig rekordhøj, og ledigheden er lav. Ledigheden er steget marginalt gennem 2023, men ikke til et niveau som forventet ved indgangen til 2023. Der forventes dog en mindre stigning i ledigheden gennem 2024.

 • Målet for andelen af modtagere af a-dagpenge foreslås fastsat til maksimalt 2,1 pct. Det er 0,1 procentpoint under målsætningen for 2023.

Blandt borgere langt fra arbejdsmarkedet forventes den positive udvikling at fortsætte. Der forventes færre på kontanthjælp og især færre i ressourceforløb, hvor Jobcentret har fokuseret sin indsats.

 • Målet for andelen af modtagere af kontanthjælp foreslås fastsat til maksimalt 1,6 pct. Det er 0,3 procentpoint under målsætningen for 2023.
 • Målet for andelen af borgere i ressourceforløb foreslås fastsat til maksimalt 0,5 pct. Det er 0,2 procentpoint under målsætningen for 2023.

Andelen af modtagere af sygedagpenge og borgere i jobafklaringsforløb er steget under corona både på landsplan og i Rødovre Kommune. Andelen af sygemeldte med stress og depression mv. er stadig markant. Med den fulde beskæftigelse forventes en fortsat relativt høj andel modtagere af sygedagpenge og i jobafklaringsforløb.

 • Målet for andelen af modtagere af sygedagpenge foreslås fastsat til maksimalt 2,0 pct. Det er 0,1 procentpoint højere end målet for 2023.
 • Målet for andelen af borgere i jobafklaringsforløb foreslås fastholdt på maksimalt 0,7 pct., som i 2023.

Andelen af unge på uddannelseshjælp er steget marginalt siden november 2022. Det drejer sig særligt unge i mistrivsel og unge med psykiske diagnoser. Det er fortsat ambitionen at nedbringe andelen af unge på uddannelseshjælp.

 • Andelen af unge på uddannelseshjælp foreslås fastholdt på linje med målsætningen for 2023 på maksimalt 0,6 pct. på trods af et niveau på 0,7 pct. siden november 2022.

Andelen af borgere på ledighedsydelse, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt i revalidering er stadig relativ lav og forventes ikke at kunne nedbringes yderligere.

 • Målet for andelen af borgere på ledighedsydelse foreslås fastholdt på maksimalt 0,3 pct.
 • Målet for andelen af borgere på selvforsørgelse- og hjemrejseydelse foreslås fastholdt på maksimalt 0,3 pct.
 • Målet for andelen af borgere i revalidering forventes ikke at kunne nå 0,1 pct.

Målene opgøres stadig som andele af fuldtidspersoner i procent af befolkningen. Udviklingen følges løbende ved opgørelse af andel fuldtidspersoner år-til-dato fra Jobindsats.dk. Resultater vises i Jobcentrets kvartalsredegørelser og endeligt i Resultatrevision 2024 på møderækken i marts 2025.

I bilaget er forslag til mål for de enkelte ydelser og alle ydelser samlet.

En andel på 0,1 pct. svarer til ca. 25 fuldtidspersoner i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen 2024

Udgiftsneutral tillægsbevilling vedr. den regionale uddannelsespulje
Sag nr. 174

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget 197.431 kr. vedr. den regionale uddannelsespulje fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til brug i 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes samt
 2. at der i 2023 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til en udgift på 197.431 kr. og en tilhørende indtægt på 197.431 kr. til Beskæftigelsesudvalget.


Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 14. november 2023, pkt. 43:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 201:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen modtog 1.016.687 kr. vedrørende den regionale uddannelsespulje fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i marts, hvilket blev forelagt for Beskæftigelsesudvalget den 11. april 2023 (sag nr. 11).

STAR har siden genudmeldt et mindreforbrug fra den regionale uddannelsespulje 2022 til brug i 2023. Puljen er fordelt blandt landets kommuner ud fra deres andel af jobparate ledige, jf. bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje.

Rødovre Kommunes andel af genudmeldingen udgør 197.431 kr., så det samlede beløb, der er modtaget fra puljen, nu udgør 1.214.118 kr.

Den regionale uddannelsespulje understøtter, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Rødovre Kommune kan med disse midler få dækket 80 procent af driftsudgifterne og 100 procent af udgifterne til revision i forbindelse med køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Jobcentret anvender de bevilgede midler til diverse AMU-kurser, korte erhvervsrettede kurser og forløb, samt kurser i forbindelse med uddannelsesløft til områder med jobåbninger på nuværende tidspunkt.

Tilskuddene skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, og som påbegyndes i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Forløb, der er påbegyndt i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på 197.431 kr. vedrører funktion 5.68.98 (beskæftigelsesordninger).

Tidsplan

Tilskuddet anvendes i perioden frem til 31. december 2023.

Bilag

Bilag 1: Brev fra STAR vedr. bevilling fra den regionale uddannelsespulje

Garanti for lån til BIOFOS
Sag nr. 175

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

BIOFOS har anmodet sine ejerkommuner om kommunal garantistillelse i form af 5-årige garantirammer til finansiering af anlægsinvesteringer i perioden 2023-2027 i henholdsvis BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S. For BIOFOS Lynettefællesskabet A/S anmodes om en garantiramme på 1.473 mio. kr. Rødovre Kommunes andel udgør 2,49% svarende til 37 mio. kr. For BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S anmodes om en garantiramme på 533 mio. kr. Rødovre Kommunes andel udgør 4,84% svarende til 26 mio. kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune indtræder som garant for byggekreditter og efterfølgende lån i KommuneKredit på op til 37 mio. kr. til anlægsinvesteringer i årene 2023-2027 i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S samt
 2. at Rødovre Kommune indtræder som garant for byggekreditter og efterfølgende lån i KommuneKredit på op til 26 mio. kr. til anlægsinvesteringer i årene 2023-2027 i BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 202:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

BIOFOS A/S har med brev af 8. september 2023 anmodet de 8 ejerkommuner i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S´s opland om at stille garanti for byggekreditter, som efterfølgende konverteres til lån i KommuneKredit. En tilsvarende anmodning er samme dato sendt til de 10 ejerkommuner i BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S´s opland.

Baggrunden for BIOFOS anmodning er, at bestyrelsen i de to selskaber den 9. juni 2023 har besluttet at lånefinansiere en række godkendte investeringer, som ifølge investeringsplanen gennemføres i årene 2023-2027, og som ikke kan rummes indenfor takstfinansieringen.

For at lette sagsbehandlingen anmoder BIOFOS ejerkommunerne om faste 5-årige garantirammer. En lignende ordning anvendes allerede i forhold til HOFOR, hvor Kommunalbestyrelsen senest vedtog 5-årige garantirammer på mødet 31. januar 2023 (sag nr. 7). På samme møde blev det vedtaget at stille garanti for lån til investeringer i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S i årene 2022-2023. Det nye er således, at BIOFOS nu søger om 5-årige garantirammer, og at BIOFOS søger om garantirammer for begge selskaber i rensekoncernen.

BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har behov for en garantiramme på 1.474 mio. kr. til brug for etablering af byggekredit i perioden 2023-2027. Rødovre Kommunes andel udgør 2,49% svarende til kommunens ejerandel i selskabet. Rødovre Kommune skal dermed stille garanti for 37 mio. kr.

BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S har behov for en garantiramme på 533 mio. kr. til brug for etablering af byggekredit i perioden 2023-2027. Rødovre Kommunes andel udgør 4,84% svarende til kommunens ejerandel i selskabet. Rødovre Kommune skal dermed stille garanti for 26 mio. kr.

Principperne for kommunal garantistillelse fremgår af ejeraftalens punkt 8.3, der lyder som følger:

"Garantier for lån, der optages af et Renseselskab, stilles af de kommuner, hvor det enkelte Renseselskab har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejerandele. Beslutning om at stille garanti træffes ved enstemmighed mellem de kommuner, der skal stille garantien."

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at BIOFOS anmodning om garantistillelse for lån til finansiering af nye anlægsinvesteringer i 2023-2027 bør imødekommes for at sikre den billigst mulige finansiering til gavn for vandforbrugerne i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Selskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1168 af 1. september 2023.
Vandsektorloven, Lov nr. 1693 af 16. august 2021.
Lov om KommuneKredit, Lov nr. 383 af 3. maj 2006.
Lånebekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune opkræver garantiprovision af de beløb, hvor der er stillet garanti. Opkrævningen sker på grundlag af en risikovurdering af selskaberne. Risikovurderingen af BIOFOS Lynettefællesskabet A/S samt BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S viser, at der for begge selskaber skal opkræves EU’s minimumssats på 0,4% årligt. Formålet med at opkræve garantiprovision er, at kommunen skal have betaling for den risiko, den påtager sig ved at garantere for selskaberne. Rødovre Kommunes indtægt ved at stille de ansøgte garantier vil ved fuld udnyttelse af lånegarantierne udgøre 250.000 kr. om året.

Tidsplan

Garantierne skal anvendes til etablering af byggekreditter i perioden 2023-2027.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om 5-årig garantiramme for lånoptagelse i BIOFOS Spildevandscenter Avedøre
Bilag 2: Anmodning om 5-årig garantiramme for lånoptagelse i BIOFOS Lynettefællesskabet

Ansøgning om køb af navneretten til Rødovre Skøjte Arena
Sag nr. 176

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Navneretsaftalen for Rødovre Mighty Bulls skal fornyes for perioden 1. december 2023 - 30. juni 2026.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til fornyelse af navneretsaftale mellem Rødovre Mighty Bulls og Rødovre Kommune til Rødovre Skøjte Arena godkendes samt
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen får bemyndigelse til at forhandle de endelige vilkår med Rødovre Mighty Bulls, og at aftalen godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 203:

Indstilles godkendt med 4 stemmer for (A og C) og 1 undlod at stemme (Ø).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Mighty Bulls ansøger om fornyelse af navneretsaftalen for Rødovre Skøjte Arena.

Den seneste navneretsaftale blev indgået i 2018 og er udløbet, hvorfor aftalen ønskes fornyet. Salg af navneretten skal indgås på markedsvilkår og kommunen skal gøre sig rimelig bestræbelser på at fastlægge markedsprisen.

I forbindelse med en lignende sag om fastlæggelse af markedspris for navneretten til Espelundens Idrætsanlæg, der netop er blevet behandlet i kommunalbestyrelsen i oktober 2023, forsøgte forvaltningen at få foretaget en vurdering af markedsprisen ved henvendelse til forskellige konsulentfirmaer. Da dette ikke var muligt at finde et konsulentfirma, der kunne påtage sig opgaven med vurdering af markedsprisen, blev markedsprisen fra tidligere vurdering fra 2019 om navneretten for Espelundens Idrætsanlæg lagt til grund og reguleret til 2023 priser.

Ved salg af navneretten Rødovre Skøjte Arena i 2018, blev der foretaget en vurdering af markedsprisen. Markedsprisen blev herudfra fastsat til 110.000 kr. om året. Det foreslås derfor, at markedsprisen reguleres med pris- og lønindeks, hvorefter markedslejen for 2023, fastsættes til 127.500 kr.

Aften om navneretten foreslås indgået på følgende overordnede vilkår:

 • Rødovre Mighty Bulls køber navnerettighederne til Rødovre Skøjte Arena af Rødovre Kommune for perioden 1. december 2023 - 30. juni 2026.
 • Prisen fastsættes til markedsværdien, som efter kommunens bedste skøn udgør 127.500 kr. i 2023.
 • Betaling for navneretten sker enten ved kontant betaling og/eller ved modydelser, der i kapitaliseret værdi svarer til prisen for navneretten.
 • Det nye navn kan fremgå af indgangspartiet til skøjtearenaen samt skiltet/informationstavlen på Rødovre Parkvej.
 • Navneændringen vil fremgå af al kommunikation fra Rødovre Mighty Bulls samt øvrige brugere af skøjtearenaen (RSIK og RISK kunst afdeling). Trafikal skiltning og kommunal kommunikation vil skøjtearenaen forsat være "Rødovre Skøjte Arena".
 • Rødovre Mighty Bulls er berettiget til at videresælge navneretten som led i en sponsoraftale.
 • Rødovre Kommune skal administrativt godkende navnet, så det er foreneligt med sport og idræt, samt grafisk udformning og opsætning af skilte.

Der foreslås at forvaltningen bemyndiges til at forhandle de endelige vilkår med Rødovre Mighty Bulls og at aftalen godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Lov- og plangrundlag

I henhold til lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommunernes og regionernes anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, gives der adgang for kommunen til supplende finansiering af de opgaver , som kommunen varetager, når dette sker under hensyntagen til den neutralitet og saglighed, der er gældende for offentlig myndighed.

Loven giver adgang til opsætning af reklamer på alle kommunens faste aktiver, såsom bygninger, grunde, køretøjer, inventar med videre. Reklameringen kan ske på både fast ejendom og løsøre, som ejes af kommunen, men ligeledes på lejet/leaset ejendom og løsøre. Reklamering er tilladt både ud og indvendigt.

Salg af reklameplads skal ske på markedsvilkår, og kommunen skal gøre sig rimelig bestræbelser på at sikre sig, at salget sker til markedspriser.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Kulturforvaltningen vurdere at markedsprisen for navneretten til Rødovre Skøjte Arena udgør mindst 127.500 kr. om året. Det bemærkes, at Rødovre Mighty Bulls kan indgå en aftale, der har en højere værdi end markedsprisen som en del af et samlet sponsorat.

Tidsplan

Aftalen træder i kraft pr. 1. december 2023 og løber frem til den 30. juni 2026.

Rødovre Ældreboligselskab, fritagelse fra hvervet som bestyrelsesmedlem og valg af suppleant
Sag nr. 177

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Rødovre Ældreboligselskab. Lennart Ramstrup er valgt som bestyrelsesmedlem og ønsker at blive fritaget fra hvervet. Ved fritagelse fra hvervet vil den nuværende suppleant indtræde i hvervet, og en ny suppleant skal vælges.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager stilling til Lennart Ramstrups ønske om fritagelse fra hvervet som medlem af Rødovre Ældreboligselskabs bestyrelse,
 2. at det tages til efterretning at nuværende suppleant Ole Gjøl indtræder som bestyrelsesmedlem, hvis Lennart Ramstrup fritages fra hvervet samt
 3. at valggruppe A+C+F+V+Ø indstiller Dan Larsen som suppleant i stedet for Ole Gjøl.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved konstitueringen den 1. december 2021 blev Lennart Ramstrup valgt som medlem af bestyrelsen for Rødovre Ældreboligselskab og Ole Gjøl som suppleant. Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Af personlige årsager ønsker Lennart Ramstrup at udtræde af sine kommunale hverv, herunder som medlem af bestyrelsen for Rødovre Ældreboligselskab. Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ønsket, indtræder den nuværende suppleant Ole Gjøl som medlem af bestyrelsen, og der skal vælges en ny suppleant i hans sted for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Valget sker efter indstilling af samme valggruppe, A+C+F+V+Ø, som ved konstitueringen indstillede medlemmet og suppleanten til Rødovre Ældreboligselskabs bestyrelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger §§ 11 og 14 og Rødovre Ældreboligselskab vedtægter af 2. september 2020 § 11.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valget er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Fredningsnævnet for København, fritagelse fra hverv og valg af suppleant
Sag nr. 178

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vælger 1 medlem til Fredningsævnet for København. Lennart Ramstrup er valgt som medlem og ønsker at blive fritaget fra hvervet. Ved fritagelse fra hvervet vil den nuværende suppleant indtræde i hvervet, og en ny suppleant skal vælges. Arbresh Useini der er valgt som suppleant ønsker imidlertid også at blive fritaget fra hvervet, hvorfor der skal udpeges både nyt medlem og ny suppleant.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager stilling til medlem Lennart Ramstrup og suppleant Arbresh Useinis ønske om fritagelse fra hvervet som medlem og suppleant i Fredningsnævnet for København samt
 2. at valggruppe A+C+F+V+Ø indstiller Lars O. Harritslev Lauritzen som nyt medlem og Lone Danielsen som ny suppleant, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Lennart Ramstrup og Arbresh Useinis ønsker om fritagelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved konstitueringen den 1. december 2021 blev Lennart Ramstrup valgt som medlem af Fredningsnævnet for København og Arbresh Useini som suppleant. Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Af personlige årsager ønsker Lennart Ramstrup at udtræde af sine kommunale hverv, herunder som medlem af Fredningsnævnet. Ligeledes ønsker Arbresh Useini af helbredsmæssige årsager at udtræde som suppleant i Fredningsnævnet.

Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ønskerne, indtræder Lara O. Harritslev Lauritzen som nyt medlem og Lone Danielsen som suppleant i Fredningsnævnet for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Valget sker efter indstilling af samme valggruppe, A+C+F+V+Ø, som indstillede medlemmet og suppleanten ved Kommunalbestyrelsens konstituering.

Lov- og plangrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 35.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valget er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Hegnsynsmand, fritagelse fra hverv og valg af suppleant
Sag nr. 179

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vælger 3 hegnsynsmænd og 3 suppleanter til varetagelse af hegnsynet samt opgaver efter mark- og vejfredsloven. Lennart Ramstrup er valgt som hegnsynsmand og ønsker at blive fritaget fra hvervet. Ved fritagelse fra hvervet vil den nuværende suppleant indtræde i hvervet, og en ny suppleant skal vælges.

Indstilling

Staben for Politisk, Strategi og Digitalisering indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager stilling til Lennart Ramstrups ønske om fritagelse fra hvervet som hegnsynsmand,
 2. at det tages til efterretning, at nuværende suppleant Kurt Faber Pedersen indtræder som hegnsynsmand, hvis Lennart Ramstrup fritages fra hvervet samt
 3. at valggruppe A+C+F+V+Ø indstiller Peter Folmer Posgaard som suppleant i stedet for Kurt Faber Pedersen, hvis Lennart Ramstrup fritages fra hvervet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved konstitueringen den 1. december 2021 blev Lennart Ramstrup valgt som hegnsynsmand og Kurt Faber Pedersen som suppleant. Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Af personlige årsager ønsker Lennart Ramstrup at udtræde af sine kommunale hverv, herunder som hegnsynsmand. Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ønsket, indtræder den nuværende suppleant Kurt Faber Pedersen som hegnsynsmand, og der skal vælges en ny suppleant i hans sted for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Valget sker efter indstilling af samme valggruppe, A+C+F+V+Ø, som indstillede hegnsynsmanden og suppleanten ved Kommunalbestyrelsens konstituering.

Lov- og plangrundlag

Hegnslovens §§ 27-32 og Mark og vejfredslovens §§ 21-23.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valget gælder for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Taksationskommision, fritagelse af medlem fra hvervet og valg af nyt medlem
Sag nr. 180

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer til den kommunale Taksationskommission for Hovedstadsområdet i henhold til lov om offentlige veje. Lennart Ramstrup er valgt som det ene medlem og ønsker at blive fritaget fra hvervet. Ved fritagelse fra hvervet skal der vælges et nyt medlem.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

 1. at Kommunalbestyrelsen tager stilling til Lennart Ramstrups ønske om fritagelse fra hvervet som medlem af Taksationskommissionen samt
 2. at valggruppe A+C+F+V+Ø indstiller Lars O. Harritslev Lauritzen som medlem i stedet for Lennart Ramstrup, hvis han fritages fra hvervet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved konstitueringen den 1. december 2021 blev Lennart Ramstrup valgt som medlem af Taksationskommissionen i henhold til lov om offentlige veje. Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer til Taksationskommissionen og valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Af personlige årsager ønsker Lennart Ramstrup at udtræde af sine kommunale hverv, herunder som medlem af Taksationskommissionen. Hvis Kommunalbestyrelsen imødekommer ønsket, skal der vælges et nyt medlem for resten af valgsperioden.

Valget sker efter indstilling af samme valggruppe, A+C+F+V+Ø, som indstillede medlemmerne til Taksationskommissionen ved Kommunalbestyrelsens konstituering.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje §§ 105, 107 og 108.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valget er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Diverse
Sag nr. 181

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.