Kommunalbestyrelsen

30-04-2024

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 71 - 93

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Høring af forslag til Mobilitetsplan 2024
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Movias bestyrelse har den 15. december 2023 godkendt Movias forslag til Mobilitetsplan 2024. Den er sendt til høring i kommunerne den 9. januar med høringsfrist til 31. maj 2024.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Movias Mobilitetsplan 2024 tages til orientering samt
 2. at Teknisk Forvaltning indsender et høringssvar med positivt svar angående det strategiske net og tilknyttet budget.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. april 2024, pkt. 30:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 78:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslaget til Mobilitetsplan 2024 fremlægger Movias bud på en målrettet plan for udvikling af den kollektive transport i de kommende 4 år. Bilag 1.

Planen består af fire temaer:

 1. Sammenhæng på tværs - Fokus på god sammenhæng til banerne og god service på de største buslinjer.
 2. Nye mobilitetsløsninger på landet - Idriftsættelse af nye typer af services, der fremmer mobiliteten i landområderne, hvor bus i rute ikke altid slår til.
 3. Partnerskaber for flere kunder - Fokus på flere kunder i den kollektive transport gennem partnerskaber.
 4. Klima og miljø - Fokus på grøn omstilling af den kollektive transport.

Udarbejdelsen af planen tager udgangspunkt i Trafikselskabsloven, der stiller krav om, at Movia udarbejder en plan for et strategisk net med tilknyttet flerårigt budget, som Movia anmoder kommunerne om at bekræfte. Oversigten over linjerne i det strategiske net og det flerårige budget findes i planens bilag (bilag 2 og 3).

I Rødovres tilfælde omfatter det buslinje 7A, 9A og 21 samt regionens 200S. Buslinje 21 er ny i det strategisk net, og er tilføjet pga. den sikrer rejsemønstret langs O2 (Ring 2).

Teknisk Forvaltnings bemærkninger til Mobilitetsplan 2020
Mobilitetsplan 2024 indeholder ikke meget nyt ift. den nuværende Mobilitetsplan 2020, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i januar 2020. Den foreslået plan viderefører overordnet de samme elementer og fastholder det nuværende fokus på den grønne omstilling og øge mobilitetstilbuddene.

I Rødovre sammenhæng er det en fortsættelse af arbejdet med udbygning af kollektiv trafik med BRT og omstilling til el-busser og el-biler inden 2030. Tilføjelsen af buslinje 21 til det strategiske net er nyt, men dette skyldes dens funktion inde i København, hvor dens rute ad O2 kobler til metro og Bispebjerg Hospital. Udpegningen af 21'eren har derfor ikke en betydning for Rødovre.

Som del af fokusområdet med at tiltrække flere passagerer til kollektiv trafik vil Movia have øget fokus på unge og mere samarbejde med de store organisationer indenfor turisme, kultur og fritidsaktiviteter.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, nr. 215 af 1. marts 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da budgettet til det strategiske net er del af kommunens eksisterende budget for kollektiv trafik.

Tidsplan

Høringsfrist til 31. maj 2024.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Mobilitetsplan 2024
Bilag 2: Mobilitetsplan - bilag 1 til planen
Bilag 3: Mobilitetsplan 2024 - bilag 2 til planen

Godkendelse af Nyt Ringnet
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 11. april 2023 forslag til bustilpasninger ved Nyt Ringnet, som træder i kraft ved driftsstart af letbanen. Den 30. november 2023 blev der afholdt borgermøde omkring forslaget til Nyt Ringnet. Teknisk Forvaltning fremlægger det opdaterede forslag til Nyt Ringnet til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at rutenettet basis-busnettet besluttet af Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2023 godkendes med følgende ændringer,
 2. at der godkendes en reduktion i antal afgange for 9A iht. sagsfremstillingen,
 3. at der godkendes en reduktion i antal afgange for 7A iht. sagsfremstillingen,
 4. at forslaget om omlægning af buslinje 13 til Rødovregård ikke indarbejdes i den videre planlægning,
 5. at besparelsesforslaget for omlægning af buslinje 13 til Tingbjerg ikke indarbejdes i den videre planlægning samt
 6. at de forøgede udgifter grundet åbningen af Sydhavnsmetroen, indarbejdes i Budget 2025.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. april 2024, pkt. 31:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 79:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Movia har sammen med Teknisk Forvaltning og de øvrige letbanekommuner udarbejdet et forslag til det fremtidige busnet gældende fra åbningen af letbanen i 2025. Dette forslag blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 11. april 2023 (sags nr. 29), som godkendte det med ændringsforslag om, at 7A forlænges til letbanestationen i Islev og buslinje 12 fastholdes på Viemosevej.

På nuværende tidspunkt kendes den præcise driftsstart for letbanen ikke. Movia og forvaltningerne i letbanekommunerne arbejder derfor efter, at Nyt Ringnet implementeres i december 2025.

Borgermøde den 30. november 2023
Teknisk Forvaltning har den 30. november 2023 afholdt et borgermøde, om det fremtidige busnet med udgangspunkt i det busnet Teknik- og Miljøudvalget besluttede i april 2023. Mødet blev afholdt i Islev medborgerhus, hvor Movia præsenterede forslaget til busnettet, og efterfølgende var der mulighed for, at de fremmødte i grupper drøftede fordele og ulemper ved forslaget.

Forvaltningen noterede sig, at der generelt var positiv stemning på mødet om bustilpasninger og opsummeret som følger:

 • Det forslåede net, er et løft af busdriften
 • 7A er en god investering
 • 7A er den bedste ændring og god rute
 • Er glad for 9A, da jeg er cyklist og ikke ejer en bil.

Forvaltningen noterede også nogle forbedringsønsker, som er opsummeret i følgende udsagn;

 • Gerne kortere afstand mellem stop, af hensyn til dem der er gangbesværet
 • At komme fra Islev til Rødovregård kræver nu et skift til 9A
 • Skift mellem busser, er værre end forlænget rejsetid.

Kortere afstande mellem stoppestederne
I kommunens Trafikplan 2020 forudsættes det, at der arbejdes med højest 400 meter mellem stoppesteder, for at sikre en tilfredsstillende dækning af kommunen. Det er et kompromis mellem at sikre god dækning af kommunens boliger og erhverv, samt sikre en rimelig rejsetid med bus (flere stop forøger rejsetiden) og en fornuftigt indretning af vejene ift. vejkryds og andre lokale vejforhold.

Busserne kører på de mere trafikerede veje, mens Servicebussen 848 kører ad mindre boligeveje, for at sikre nær service inde i boligområderne. Ved gennemgang af placeringerne af kommunens stoppesteder, er det forvaltningens konklusion, at den reelle afstand mellem stoppesteder faktisk oftere er 300 meter end 400 meter. Stoppesteder i kommunen er derfor under de eksisterende forhold, placeret tættere end planlægningsprincippet, for afstanden mellem stoppesteder i Rødovre.

Alternativ forbindelse mellem Islev og Rødovregård
Forvaltningen har sammen med Movia set på muligheden for bedre forbindelser mellem Islev og Rødovregård, herunder en mulighed for at skabe sådan en direkte busrute. Analysen har taget udgangspunkt i den forlængede rute for buslinje 13 til Islev, hvor den ved Rødovre Centrum i stedet kunne fortsætte ad Rødovrevej-Jyllingevej til Islevdalvej- Bjerringbrovej.

Denne omlægning af ruten vil medføre en udgiftsstigning på +1,2 mio. kr. pr. år. for Rødovre Kommune. Dette vurderes til at være en stor udgiftsstigning set i lyset af, at 13'eren vil komme til at køre i konkurrence til 9A på Rødovrevej, og dermed kun kommer til at medføre relevant ekstra busbetjening af stoppestedet Højrisvej på Jyllingevej, samt at spare et busskift til 9A ved Rødovre Centrum eller Rødovrevej/Jyllingevej. Det er herefter forvaltningens vurdering, at det forslag ud fra en cost benefit betragtning ikke skal indarbejdes i den videre planlægning.

Reduktion i antallet af afgange for 9A
I forbindelse med udbud af 9A, har Movia foreslået kommunerne at tilpasse antallet af afgange for 9A, idet linjen har en dårligere selvfinansieringsgrad end andre A-buslinjer. 9A kører dermed med

flere busser end nødvendigt for at betjene passagerne langs ruten. Se Bilag 1. Det vil være muligt at reducere antallet af afgange i forbindelse med det kommende udbud af 9A. Det vil give Rødovre Kommune en besparelse på ca. -1,5 mio. kr. pr. år med delvis effekt i 2026 (75%) og fuld effekt i 2027.

Movia har i februar 2024 vendt tilbage med, at reduktionen også kan ske i den nuværende kontrakt fra oktober 2024. Det medfører en operatørkompensation på ca. 1,2 mio. kr. samlet for 2024 og 2025, samt en besparelse på -1,8 mio. kr. i 2024 og -9,2 mio. kr. i 2025. Heraf er Rødovres andel 0,2 mio. kr. i operatørkompensation og besparelse på -0,3 mio. kr. i 2024, og -1,5 mio. kr. i besparelse i 2025 og fremefter.

De foreslåede ændringer i afgange er for Rødovre Kommune en reduktion fra 8 busser pr. time i dagtimerne til 6 busser pr. time. Det svarer til en bus hvert 10. minut i stedet for en hvert 7,5 minut. I aftentimerne foreslås driften reduceret fra hver 10. minut til fra hver 20. minut. Den reducerede betjening er allerde besluttet i Rødovre i budgettet for 2023.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Movias forslag til færre afgange for 9A indarbejdes i kommunens videre planer for busnettet, hvor reduktionen er gældende fra oktober 2024.

Før dette forslag kan implementeres, kræver det enighed blandt kommunerne, hvor 9A kører - København, Frederiksberg, Rødovre, Brøndby og Glostrup. Alle kommunerne skal tage stilling til dette senest april måned, som del af trafikbestillingen for 2025.

Forøget omkostninger til 7A pga. åbningen af Sydhavnsmetroen
Ved åbningen af Sydhavnsmetroen afkortes 7A på ruten i København efter Hovedbanegården, da passagergrundlaget for den del forsvinder. Tabet af de mange passagerer til metroen, får selv med afkortningen af 7A, en stor påvirkning på buslinjens samlede økonomi.

Overflytningen af passagerer medfører, at København, Frederiksberg og Rødovre får årlige merudgifter til 7A på +4,1, +4,7 og +5,3 mio. kr. Hertil skal der gives operatørkompensation på 8,2 mio. kr., hvor Rødovres andel er 1,2 mio. kr. som engangsydelse i 2024. Metroen forventes at åbne til sommeren 2024, hvorpå der er en halvårlig effekt for 2024 med ca. +2,6 mio. kr. for Rødovre.

For at imødegå stigningen i omkostninger til 7A for Rødovre, har Movia udarbejdet besparelsesforslag på kollektiv trafik til at reducere effekten af åbningen af Sydhavnsmetroen.

Besparelsesforslag - færre afgange i myldretiden og dagtimerne for 7A
For at reducere de forøgede driftsomkostninger til 7A foreslår Movia, at antallet af afgange for 7A reduceres fra 9 gange i timen til 8 afgange i timen. Den nuværende høje frekvens skyldes det høje antal passagerer i Sydhavn, hvor der var fyldte busser, og derfor behov for flere busser. Disse overflyttes til metroen, hvorfor reduktionen i antal af afgange ikke vil gå ud over serviceoplevelsen i Rødovre. Reduktionen i antal afgange giver samtidig en mere forståelig køreplan i Rødovre. Med den nuværende frekvens og opdeling af ruten vil der være 4,5 afgang i timen til Rødovrehallen og Rødovre Nord station. Ved reduktionen til 8 afgange, vil det så være 4 afgange til hvert endestop.

Reduktionen i antallet af afgange forventes at koste 31.000 påstigere pr. år.

Samlet sparer København, Frederiksberg og Rødovre ca. -1,9 mio. kr. pr. år, men med den yderligere reduktion skal der betales ca. 2,0 mio. kr. operatørkompensation, som engangsydelse.

Rødovres andel af besparelsen vil være -0,7 mio. kr. pr. år og 0,3 mio. kr. i operatørkompensation, som engangsydelse i 2024.

Forvaltningen anbefaler, at reduktionen i antallet af afgange for 7A indarbejdes i Nyt Ringnet.

Besparelsesforslag - halvering af afgange for 7A
Dette forslag er en udvidelse af det foregående forslag, hvor antallet af afgange reduceres til 8 afgange i timen, samt afgangene til Rødovrehallen afkortes til Damhustorvet. Så vil antallet af afgange med 7A i Rødovre blive 4 afgange i timen (hvert 15. minut).

Reduktionen i antallet af afgange forventes at koste 140.000 påstiger pr. år.

Samlet sparer København, Frederiksberg og Rødovre ca. -4,8 mio. kr. år, men med den yderligere reduktion skal der betales ca. 4,0 mio. kr. operatørkompensation, som engangsydelse.

Rødovres andel af besparelsen vil være -2,9 mio. kr. pr. år og 0,6 mio. kr. i operatørkompensation.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med dette forslag, da serviceforringelserne vurderes for store. Den store reduktion i antallet af afgange vil påvirke halvdelen af Rødovre, og reduktionen i busdriften vil være uproportional i forhold til den økonomiske gevinst, der opnås for Rødovre Kommune.

Besparelsesforslag - alternativ rute for buslinje 13 og nedlæggelse af buslinje 131
I Nyt Ringnet er der forslag om at oprette buslinje 131, hvis rute overtager den nedlagte buslinje 161 mellem Rødovre Station og Rødovre Centrum, samt 132's rute mellem Rødovre Centrum og Tingbjerg.

Som alternativ foreslår Movia, at buslinje 131 ikke oprettes og buslinje 13 i stedet overtager det meste af 131 ruten i Kærerne og Tingbjerg. Dette gøres ved, at 13'eren omlægges væk fra Roskildevej og i stedet kører ad Nykær og Nørrekær, hvorefter 13'eren så kører resten af 131'erens rute til Tingbjerg. Dette medfører, at busstoppene Vestbadet og Brandholms Allé på Roskildevej, kun vil være betjent af natbussen 93N, som kører ca. mellem kl. 01.50-04.50 alle dage.

Fordelene ved dette forslag er, at der kommer en rutebus direkte til Vestbadets hovedindgang, samt antallet af afgange på Rødovrevej (nord for Jyllingevej) og på Jyllingevej stiger fra en bus pr. 30 minut til en hver 20. minut.

Forslaget forudsætter anlægsomkostninger for Brøndby Kommune, der skal ombygge vejlukningen ved Vestbadet til en bussluse, samt for Rødovre Kommune, der skal nedlægge stoppestederne på Bjerringbrovej.

Ændringen betyder, at der ikke kører nogen almindelig buslinje på Roskildevej mellem Korsdalsvej og Tårnvej, samt stoppestedet Agerkær kun betjenes af 848. Ligeledes vil busbetjeningen af Bjerringbrovej og Hobrovej (Hvidsværmervej) ophøre. Det vil kunne ses som en forbedring af busbetjeningen i det tætbebygget østlige Islev, men en forringelse i det vestlige Islev's parcel- og rækkehusområde.

Bjerringbrovej har i dag meget få buspassagerer, ca. 90 passagerer pr. dag, der bruger bussen til at komme frem og tilbage med 161. De fleste påstigninger ses ved stoppestedet Rådmand Billes Vej i retning mod Rødovre Centrum. Brugerne af bussen skal ved omlægningen gå ca. 400-500 meter længere for at komme med 142 eller 7A. Teknisk Forvaltning har over årene løbende modtaget henvendelser fra beboere på Bjerringbrovej, som ønskede reduktion i antallet af større køretøjer på vejen, heraf også specifikt rutebusserne, da der langs den ene vejside er parcelhuse og ingen cykelstier på vejen. Det er dog forvaltningens antagelse, at beboerne der henvender sig, ikke selv er brugere af bussen.

Ændringen i ruten forventes at spare Rødovre -2,6 mio. kr. pr. år, mens København vil have en lille udgiftsforøgelse på +0,1 mio. kr. pr. år. Det vides ikke i øjeblikket om der skal betales operatørkompensation, da buslinje 13 og 131 er del af den samlede busbestilling for Nyt Ringnet. Den alternative rute forventes at øge antallet af påstigere med 75.000 pr. år.

Forvaltningen anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i Nyt Ringnet, da det vil reducere den bredde dækning af kommunen og forøge afstand til busserne. Forslaget tages til orientering, som et besparelsesforslag for den kollektive trafik i Rødovre. Såfremt forslaget ønskes udnyttet på et senere tidspunkt, kan der være operatørkompensation forbundet med ændringen. Besparelsesforslaget kan derfor på sigt være mindre attraktivt.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer i busnettet medfører følgende ændringer i kommunens budget til kollektiv trafik for 2024 og frem til 2027.

I 2024 medfører det samlet ændringer i form udgiftstingning på +2,15 mio. kr. og engangsudgift ca. 1,7 mio. kr. fordelt på følgende punkter:

 • Åbningen af Sydhavnsmetro i sommeren medfører en udgiftsstigning på ca. +2,60 mio. kr. (1/2 årlig effekt)
 • Reduktionen i antal afgange for 9A fra 4. kvartal medfører en besparelse på ca. -0,30 mio. kr.
 • Operatørkompensation for færre 9A busser medfører en engangsudgift på ca. 0,20 mio. kr.
 • Reduktionen i antal afgange for 7A fra 4. kvartal medfører en besparelse på ca. -0,15 mio. kr. (1/4 årlig effekt)
 • Operatørkompensation for færre 7A busser medfører samlet en engangsudgift på ca. 1,50 mio. kr.

I 2025 medfører det samlet ændringer i form udgiftstingning på +3,04 mio. kr. fordelt på følgende punkter:

 • Fuld effekt af åbningen af Sydhavnsmetro med reduktionen i antal afgange for 7A, medfører en udgiftsstigning på +4,60 mio. kr.
 • Fuld effekt af reduktionen i antal afgange for 9A medfører en besparelse på ca. -1,50 mio. kr.
 • Nyt Ringnet forventes i implementeret i december og medfører en udgiftsstigning på +0,06 mio. kr. (1/12 årlig effekt).

I 2026 og fremefter, er der fuld effekt af ændringer i kollektiv trafik, hvilket medfører en samlet udgiftsstigning på ca. +3,80 mio. kr. pr. år.

Tidsplan

Nyt Ringnet skal besluttes seneste den 30. april 2024, og nettet implementeres i december 2025.

Ændringer ved åbningen af Sydhavnsmetroen skal besluttes senest den 30. april 2024, og ændringerne implementeres i oktober 2024. Dette forudsættes, at datoen for åbningen af metroen kendes den 30. april 2024.

Bilag

Bilag 1: 9A - forslag til driftsreduktion
Bilag 2: Bustilpasning til Sydhavnsmetroen

Ordinære generalforsamlinger 2024 i HOFOR
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 30. maj 2024. HOFOR foreslår, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsgeneralforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer i overensstemmelse med bestyrelsernes indstilling jævnfør sagsfremstillingen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. april 2024, pkt. 32:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 80:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Rødovre Kommune er borgmester Britt Jensen repræsentanten i dag. De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 30. maj 2024.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Bestyrelserne i de to selskaber indstiller til ejerkommunerne, at de på generalforsamlingerne:

 • Tager bestyrelsens beretning til efterretning
 • Godkender selskabernes årsrapporter
 • Godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat
 • Stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:
  Susanne Juhl som bestyrelsens formand
  Lars Gravgaard Hansen
  Kent Max Magelund
  Martin Wood Pedersen
  Thomas Gyldal Petersen
  Charlotte Munch
  Britt Jensen
  Henrik Rasmussen
 • Stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR 33 96 35 56) som revisor

Indstillingen om valg af bestyrelse baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Der henvises til de vedlagte årsrapporter 2023 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2023 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 224 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et underskud på 174 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Underskuddene betyder ikke, at der er likviditetsmæssige udfordringer i selskaberne, da der er opsparede midler i selskaberne. Men underskuddene presser drikkevandselskaberne, idet der grundet den stramme vandsektorregulering ikke er balance imellem indtægter og udgifter. Derfor vil det heller ikke være holdbart for selskaberne i længere tid, hvorfor HOFOR i forbindelse med budget 2025 arbejder med at sikre en balance samtidig med, at der forventes en ændret vandsektorregulering.

En stor del af underskuddene i 2023 skyldes midlertidige forhold som forsinket kompensation for inflation samt forhold omkring Københavns Kommunes gældsbreve, som ikke påvirker HOFORs langsigtede økonomi. Selv, når der korrigeres for alle disse forhold, skønner HOFOR, at den langsigtede økonomiske ubalance i koncernens vandselskaber udgør i størrelsesordenen 48 mio. kr.

Ubalancen dækkes for nuværende af opsparet likviditet i selskaberne, men vil på sigt give selskaberne udfordringer. En håndtering af ubalancen i vandselskaberne vil indgå i budgetlægningen for 2025. Hvad angår spildevandsselskaberne skønner HOFOR, at den langsigtede økonomiske balance er tæt på nul.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 30. maj 2024. Valget til bestyrelserne gælder frem til de ordinære generalforsamlinger i 2026.

Bilag

Bilag 1: HOFOR Spildevand Holding A/S Årsrapport 2023
Bilag 2: HOFOR Vand Holding A/S Årsrapport 2023
Bilag 3: Redegørelse for resultaterne i holding selskaberne 2023
Bilag 4: (Nyt) Referat ordinær generalforsamling 2024 HOFOR Vand Holding
Bilag 5: (Nyt) Referat ordinær generalforsamling 2024 HOFOR Spildevand Holding

Godkendelse af Rødovre Kommunes Folkeoplysningspolitik
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger det endelige forslag til Rødovre Kommunes nye folkeoplysningspolitik efter endt høringsperiode.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til Rødovre Kommunes folkeoplysningspolitik godkendes.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 16. april 2024, pkt. 25:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 81:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 16. januar 2024 at sende udkast til Rødovre Kommunes folkeoplysningspolitik i høring.

Udkastet til folkeoplysningspolitikken har i perioden fra den 17. januar 2024 til den 14. februar 2024 været i høring hos kommunens folkeoplysende foreninger. Børne- og Kulturforvaltningen har i høringsperioden modtaget svar fra AOF Rødovre-Brøndby.

Høringssvar
AOF Rødovre-Brøndby skriver i deres høringssvar, at forslaget til Rødovre Kommunes folkeoplysningspolitik er godt og visionært med fire relevante strategimål.

AOF Rødovre-Brøndby opfordrer til, at ordet ’demokratiforståelse’ tilføjes i politikken, da det er et vigtigt formål for Folkeoplysningsudvalgets arbejde og de folkeoplysende foreninger. AOF Rødovre-Brøndby foreslår ligeledes, at der under strategimål 1 tilføjes følgende sætning: ’sætte fokus på at fremme en øget deltagelse i folkeoplysningens voksenundervisning’. Desuden ønsker AOF Rødovre-Brøndby at erstatte ordet ’folkeoplysende aktivitetstilbud’ med ’folkeoplysende tilbud’, da man herved dækker hele folkeoplysningsområdet inkl. voksenundervisningen.

Udover ovenstående foreslår AOF Rødovre-Brøndby, at folkeoplysningspolitikken revideres efter en 4-årig periode, og at der udarbejdes konkrete handleplaner inden for de respektive strategimål.

Tilretninger i politikken
Det skriftlige høringssvar har givet anledning til følgende tilretninger i folkeoplysningspolitikken:

 • Ordet demokratiforståelse er tilføjet på side 1, 3. afsnit, 2. linje.
 • Sætningen: ’sætte fokus på at fremme en øget deltagelse i folkeoplysningens voksenundervisning’ er tilføjet som nyt punkt under strategimål 1.
 • Ordet ’folkeoplysende aktivitetstilbud’ er ændret til ’folkeoplysende tilbud’, så hele folkeoplysningsområdet dækkes.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at folkeoplysningspolitikken ikke afgrænses til en 4-årig periode, da Folkeoplysningsudvalget under udarbejdelsen af den nye folkeoplysningspolitik udtrykte ønske om ikke at have en tidsbegrænsning på politikken. Dog foreslås det, at der tages en drøftelse af folkeoplysningspolitikken og dens relevans umiddelbart efter kommunalvalget i november 2025, når det nye folkeoplysningsudvalg er blevet konstitueret.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår desuden, at Folkeoplysningsudvalget hvert år drøfter konkrete indsatser for de respektive strategimål. Drøftelsen kan med fordel foregå i efteråret inden budgetafklaringen, så evt. indsatser kan tænkes ind i det kommende år.

Folkeoplysningspolitikken har været behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. marts 2024. Udvalget havde ingen bemærkninger til tilretningerne i politikken.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den 16. april 2024: Forelæggelse af endeligt udkast til folkeoplysningspolitikken hos Kultur- og Fritidsudvalget.
Den 24. april 2024: Forelæggelse af endeligt udkast til folkeoplysningspolitikken hos Økonomiudvalget.
Den 30. april 2024: Forelæggelse af endeligt udkast til folkeoplysningspolitikken hos Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Folkeoplysningspolitik
Bilag 2: Folkeoplysningspolitik - med rettelser
Bilag 3: AOF - Høringsforslag til ny folkeoplysningspolitik

Regulering af tilskud til private passere
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler tilskud til private pasningsordninger herunder private passere. Der er mulighed for at indføre en regulering af tilskuddets størrelse i forhold til den private passers åbningstid.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det godkendes, at der indføres to størrelser af tilskud til private pasningsordninger for åbningstider over og under 37 timer om ugen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2024, pkt. 23:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 82:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund
Forældre har mulighed for at ansætte en privat passer til at varetage pasning af ens barn. Rødovre Kommune giver mulighed for at søge tilskud fra barnet er 24 uger til barnet er 3 år. En privat passer kan derfor stå i stedet for en plads hos en dagplejer eller vuggestue. En privat pasningsordning eller privat passer ligger uden for det kommunale regi. Når pasningsordningen er godkendt gennem Dagplejen, indgår forældrene og den private passer et kontraktuelt forhold i form af en pasningsaftale, hvor der aftales arbejdstid, løn, ferieafholdelse og lignende. Kravene til pasningsordningen er beskrevet på kommunens hjemmeside.

I dag kan forældre søge om tilskud til privat pasning. Forældrene skal dokumentere udgiften til pasning på månedlig basis. Tilskud til privat pasning udgør 75 % af den dokumenterede udgift dog maksimalt 8.575 kr. i 2024. Det er svarende til 75% af udgiften til en lignende kommunal plads. Tilskuddet er ikke afhængigt af, hvor mange timer den private passer tilbyder pasning.

Reguleringen af størrelsen af tilskud
Forvaltningen ønsker at skabe en højere grad af lighed mellem de private passere og de kommunale dagplejere ved at indføre regulering i tilskudsstørrelsen afhængigt af åbningstid. De kommunale dagplejere har en åbningstid på 48 timer, mens der ikke er fastsat en øvre eller nedre grænse for antal åbningstimer hos en privat passer.

Forvaltningen foreslår, at der indføres to tilskudsstørrelser til privat pasning. Forslaget består i, at private pasningsordninger med en åbningstid over 37 timer giver mulighed for fuldt tilskud, mens tilskuddet til private pasningsordninger med en åbningstid under 37 timer giver maksimalt 75% af fuldt tilskud.

Den private passer skal angive åbningstid på sin hjemmeside eller retningslinjer for pasningsordningen. Dagplejen vil i forbindelse med godkendelse af den private passer og løbende tilsyn have en dialog med den private passer om åbningstidens længde. Forældrene udfylder ligeledes timetallet for behovet for pasning, når kvitteringerne fremsendes til kommunen.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at:

 • Tilskud for privat pasningsordninger over 37 timer er 8.575 kr.
 • Tilskud for privat pasningsordninger under 37 timer er 6.431 kr.

Det vurderes, at det vil give et minimal fald i kommunens udgifter til private pasningsordninger.

Tidsplan

Forslaget kan indføres med en varslingsperiode på tre måneder, således at forældrene har mulighed for at opskrive sig til en kommunal garantiplads.

Serviceramme for kost og mad i dagtilbuddene
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler behovet for at skabe et ensartet serviceniveau for kost og måltider i kommunens dagtilbud. I dag er der et varieret serviceniveau for kost og måltider i Rødovre Kommunes dagtilbud på trods af, at der betales samme takst.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at serviceniveauet for kost og måltider i dagtilbuddene godkendes,
 2. at model for mellemmåltider for børn op til 3 år godkendes,
 3. at omfordelingen af grundbeløbet og en revideret økonomisk ramme godkendes samt
 4. at den årlige besparelse i forhold til grundbeløbet og takststigning medtages i forhold til budget 2025.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2024, pkt. 25:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 83:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen er blevet opmærksomme på, at der er et varieret serviceniveau i forhold til kost og måltider på Dagtilbudsområdet, alt efter hvilket dagtilbud ens barn er indmeldt i. Det betyder, at nogle børn udelukkende tilbydes et frokostmåltid og selv medbringer mellemmåltider, mens andre børn tilbydes morgenmad, formiddagsmellemmåltid, frokost og eftermiddagsmellemmåltid. Dette giver anledning til forvirring, når forældre for eksempel skifter dagtilbud, da alle betaler samme takst. I bilag 1 synliggøres det nuværende serviceniveau på de forskellige dagtilbud.

Dagtilbudslovens §16 og § 17 regulerer den lovpligtige frokostordning i dagtilbud, hvor forældre har mulighed for at fravælge frokosten minimum hvert andet år. Loven foreskriver, at forældretaksten for frokostordningen kun må finansiere frokosten og ikke mellemmåltider.

Rødovre Kommune har ikke specifikke retningslinjer for mellemmåltider.

I Rødovre Kommune har frokosten til vuggestuebørn hidtil været inkluderet i pasningstaksten, mens frokosten til børnehavebørn har været fuldt forældrefinansieret siden 2010. Med budget 2024 er frokostordningen hovedsagligt forældrefinansieret for både vuggestue- og børnehaveforældre. Forældre til vuggestuebørn finansierer således 65% af udgiften til frokostmåltidet, mens forældre til børnehavebørn finansierer 100% af måltidet.

Nuværende tildelingsmodel til frokost
I dag får alle dagtilbud i Rødovre Kommune tildelt ca. 150.000 kr. pr. vuggestuekøkken i grundbeløb, svarende til ca. 3 mio. kr. årligt. Beløbet dækker over grundudgifter til køkkenerne og køkkenmedarbejdere. Beløbet var tiltænkt mindre produktioner, dengang køkkenerne kun producerede mad til vuggestuebørnene. Uden grundbeløbet ville det ikke være muligt at producere frokostmåltid til 12-24 vuggestuebørn. Derudover tildeles dagtilbuddene 755 kr. pr. barn pr. måned, der får serveret frokost. Det samlede beløb skal dække råvarer og løn. I dag fordeles beløbet, så der er 1/3 til råvarer og 2/3 til løn.

Omkring 2010 fik børnehavebørn mulighed for at få frokost. Da denne ordning skulle træde i kraft, blev grundbeløbet ikke medtaget i tildelingen af budget til børnehavefrokost. Grundbeløbet er fortsat ikke medregnet i frokosttaksten for hverken vuggestuebørn eller børnehavebørn.
Det betyder, at Rødovre Kommune på nuværende tidspunkt finansierer grundbeløbet 100 %.

Størrelserne på frokostproduktionerne er flere steder steget stødt henover årene. Det betyder, at de store frokostproduktioner har langt bedre driftsbetingelser end de mindre produktioner, hvor der ikke er væsentlige stordriftsfordele.

Af den årsag er der behov for at få lavet en ny tildelingsmodel, hvor tildelingsmodellen og ikke mindst grundbeløbet nivelleres, så alle dagtilbud har mulighed for at levere samme serviceniveau, som er inden for den gældende lovgivning.

Da frokostordningen hovedsageligt er finansieret af forældre, så fortæller taksten noget om, hvordan Rødovre Kommunes serviceniveau er i forhold til sammenlignelige kommuner. Af nedenstående tabel fremgår taksterne ved 100 % forældrefinansierede frokostordninger.

Kommune

Pris pr. måned i 12 måneder

Hvidovre

784 kr.

Rødovre

755 kr.

Høje Taastrup

710 kr.

København

680 kr.

Brøndby

665 kr.

Glostrup

664 kr.

Rudersdal

660 kr.

Albertslund

630 kr.

På nuværende tidspunkt har Rødovre Kommune den næsthøjeste frokosttakst.

Forslag til en ny økonomisk tildelingsmodel og servicerammefor kost og måltider
Forvaltningen anbefaler, at der vedtages en fælles serviceramme for mad i dagtilbuddene i Rødovre Kommune. Dette vil give anledning til en ny økonomisk ramme for kost og måltider i Rødovre Kommune samt en regulering af taksten for frokost.

Det anbefales, at der fra den 1. januar 2025 serveres:

 • Frokost i dagtilbud, hvor forældrebestyrelserne har stemt for frokostordningen, samt
 • Formiddags- og eftermiddagsmad for børn op til 3 år.

Da udgiften til formiddags- og eftermiddagsmad til vuggestuebørnene vurderes til at være af mindre karakter, finansieres det af Dagtilbudsområdets nuværende budgetramme til pasning.

I forhold til mellemmåltider til børnehavebørnene er der to modeller. Begge modeller er i dag i brug i flere af kommunens dagtilbud.

Den første model indebærer, at forældrene giver barnet mellemmåltider i form af madpakker med i dagtilbuddet.

Den anden model er en forældrearrangeret mellemmåltidsløsning. Der er i Dagtilbudsloven §17, stk. 3 mulighed for en forældrearrangeret madordning, der ikke udgør frokostmåltidet. Det vil sige, at forældrene kan vælge at arrangere mellemmåltiderne, f.eks. ved at forældrebestyrelsen samler penge ind og køber mellemmåltider til alle børn, eller at alle forældre medbringer x antal stykker frugt/grønt på ugentlig basis.

Forvaltningen anbefaler, at valg af mellemmåltidsmodel drøftes i forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud.

Særlige forhold
Forvaltningen anbefaler, at der afsættes et mindre beløb til dagtilbud med udvidet åbningstid, så der kan serveres morgenmad mellem kl. 6-7. Der vil være tale om et simpelt morgenmåltid bestående af for eksempel havregryn, grød eller et stykke rugbrød med ost. Midlerne til dette vil blive finansieret fra Dagtilbudsområdets nuværende budgetramme og vil indgå i pasningsbudgettet.

Forvaltningen anbefaler, at dagtilbud, der producerer madpakker til børn i skovgrupper, tildeles et tillæg, der opvejer ekstraarbejdet ved at skulle producere separat mad, der kan transporteres til skoven. Forvaltningen anbefaler, at der tildeles 5 kr. ekstra pr. skovbarn pr. dag. Konkret vil det sige, at Skanderup og Søtorp tildeles ca. 30.000 kr. ekstra på årlig basis. Denne ekstraudgift foreslås medtaget i takstberegningen for frokost.

Forslag til ny fordeling af grundbeløbet
Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund af ovenstående lavet et nyt forslag til en ny fordeling af grundbeløbet, der således bidrager til større lighed i serviceniveauet. Omfordelingen af grundbeløbet ser således ud:

 • Produktioner op til 50 børn får 150.000 kr. i grundbeløb
 • Produktioner op til 100 børn får 50.000 kr. i grundbeløb
 • Produktioner større end 100 børn får 0 kr. i grundbeløb

Det giver en årlig besparelse på 1.600.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at de større dagtilbud fortsat kan opretholde en robust frokostproduktion med reduceret grundbeløb. De store produktioner skal endvidere ikke længere producere mellemmåltider til børnehavebørnene, hvilket særligt giver en besparelse på lønudgifter.

Forvaltningen anbefaler, at grundbeløbet fremadrettet medregnes i taksten.

Samlet set vil det give en takst forøgelse på 41 kr. om måneden for de 0-2 årige, hvis taksten fastholdes på 65% af udgiften til frokostordningen og en takstforøgelse på 64 kr. for de 3-5 årige.

Forvaltningen foreslår, at tildelingsmodellen evalueres, og eventuelt genberegnes, frem mod næste forældreafstemning i 2026. Der kan være behov for at indhente ekstern hjælp for eksempel til at vurdere måltidspriser.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis omfordelingen af grundbeløbet godkendes, vil det give en årlig besparelse på 1.6 mio. kr., som anbefales medtaget som effektivisering i 2025 og frem.

Taksten ud fra 2024 niveau vil for børnehavebørnene være 834 kr. og 561 kr. for vuggestuebørnene fordelt på 12 måneders betaling.

Det vil give en forventet merindtægt på 1 mio. kr., under forudsætning af at et uændret antal børn skal have frokost.

Personalemæssige konsekvenser:
Besparelsen på grundbeløb kan betyde færre timer i køkkenet.

Tidsplan

Maj-juni: afstemning om frokostordning 2025-2027
Ændringerne vil træde i kraft fra 1. januar 2025.

Bilag

Bilag 1: Nuværende serviceniveau

Status for et nyt dagtilbud ved Horsevænget i 2027
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har med afsæt i den langsigtede anlægsinvesteringsplan for dagtilbudsområdet konkretiseret behovene til et nyt dagtilbud i 2027 på Rødovrevej 367 og Horsevænget 9, og der er nu udpeget en totalrådgiver.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orientering om status for projektet med et nyt dagtilbud i 2027 på Rødovrevej 367 og Horsevænget 9 tages til efterretning.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2024, pkt. 26:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 84:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2023 sag nr. 13 blev principperne for en dagtilbudsplan godkendt. Dagtilbudsplanen skal sikre tilstrækkelig kapacitet og tidssvarende pædagogiske rammer under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Som en del af den langsigtede investeringsplan blev der med budget 2023 afsat 3 mio. kr. til en forundersøgelse med henblik på etablering af et nyt dagtilbud på Rødovrevej 367 og Horsevænget 9, hvor det nu nedlagte Børnehuset Kompasset lå frem til 2021. Det nu nedlagte børnehus er en del af Horsevænget-bebyggelsen, som i Kommuneplan 2022 er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.

I budget 2024 med overslagsår er der afsat 65,7 mio. kr. til selve etableringen af dagtilbuddet, der skal være med til at imødekomme behovet for dagtilbudspladser som følge af den generelle befolkningstilvækst samt genhusningsbehov de kommende år. På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 10. oktober 2023 sag nr. 71 blev orienteringen om rækkefølgeplaner på Skole- og Dagtilbudsområdet taget til efterretning.

På kommunalbestyrelsesmødet den 31. oktober 2023 sag nr. 71 blev konkurrenceprogrammet for et nyt dagtilbud på Rødovrevej 367 og Horsevænget 9 godkendt. Konkurrenceprogrammet var efterfølgende udgangspunkt for et udbud af totalrådgiveropgaven. Det blev på kommunalbestyrelsesmødet ligeledes godkendt, at ejendommen på Horsevænget 9 rives ned med henblik på etablering af et nyt dagtilbud.

Rødovre Kommune har nu gennemført udbud af totalrådgiveropgaven. Christensen & Co har vundet konkurrencen om at blive totalrådgiver. De indkomne forslag blev bedømt af en dommerkomité med repræsentanter for Børne- og Skoleudvalget, forvaltningerne og Dagtilbudsområdet. Styregruppen har godkendt valget af totalrådgiver.

Dommerkomiteen og styregruppen vurderede, at vinderforslaget fra Christensen & Co lever op til de funktionelle, arkitektoniske og bæredygtige ønsker som Rødovre Kommune har for et nyt og tidssvarende dagtilbud. Bygningens logiske flow og ligeværdige forbindelse til udearealer for alle grupperum, er vægtet positivt. Landskabsprojektet fremstår veldisponeret og vurderes på fremragende vis at opfylde kriteriet, idet der er gjort meget ud af den pædagogiske programmering.

Bygningerne bevares delvist som en del af det nye dagtilbud. Der påtænkes etableret otte grupperum fordelt på en eksisterende ejendom og en ny tilbygning, der bygges sammen på en måde, der skaber et sammenhængende og moderne dagtilbud med let adgang og relation til udearealerne, som indbyder til kreativ udfoldelse af bevægelse og aktiviteter. Det samlede etageareal er på ca. 1.600 m2 fordelt over to etager. Dagtilbuddet vil kunne rumme ca. 128 vuggestue- og børnehavebørn og ca. 40 ansatte. Dagtilbuddet indrettes med en fleksibilitet i forhold til den konkrete fordeling mellem børnehave- og vuggestuebørn.

Dagtilbuddet skal understøtte både inden- og udendørs leg og bevægelse, og skal medvirke til at fremme en grønnere generation ved at fokusere på bæredygtighed både i bygningsfysikken, såvel som ved tiltag, der kan understøtte en bæredygtig adfærd. Vinderforslaget vurderes at passe ind i kulturmiljøet, både funktionelt og arkitektonisk. Vinderforslaget er egnet til en videre bearbejdning, og Rødovre Kommune går nu i gang med at få tegnet projektet. Christensen & Co skal for Rødovre Kommune stå for projekteringen og udbyde anlægsopgaven i hovedentreprise. Projektet sendes i hovedentreprise i 2025. Det forventes at dagtilbuddet åbner i 2027.

Lov- og plangrundlag

Matriklerne er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Etablering af et nyt dagtilbud er ikke lokalplanpligtigt.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2023 blev der bevilget 3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til en forundersøgelse om et nyt dagtilbud.

Der er i budget 2024 afsat 4,1 mio. kr. til projektering, som straksbevilling, og afsat hhv. 16,5 mio. kr. og 45,1 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2025 og 2026 til totalrådgiver, nedrivning, opførelse m.v.

Den samlede anlægsramme 2023-2026 er på 68,7 mio. kr. Alle udgifter vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

2024-2025: Projektering.
2025: Behandling i Kommunalbestyrelsen og hovedentreprise.
2025-2027: Opførelse af et nyt dagtilbud.
2027: Ibrugtagning.

Anlægsregnskab - Køb af Børnehuset Villa Kulla
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i budget 2024 afsat 25,7 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget til køb af Børnehuset Villa Kulla (tidligere Kæret). Anlægsregnskab for bevillingen forelægges her til godkendelse.

Projektregnskabets resultat er en mindreudgift på 1,5 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften på 1,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2024, pkt. 29:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 85:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2023, at der på investeringsoversigten i budget 2024 blev afsat 25,7 mio. kr. til køb af Børnehuset Villa Kulla på adressen Ruskær 35 A.

Børnehuset blev indviet og taget i brug i 2020 og er opført som et modulbyggeri, som hidtil har været lejet. Rødovre Kommune valgte at leje byggeriet, da kommunen på daværende tidspunkt ikke var sikre på den fremtidige udvikling i pasningsbehovet.

Rødovre Kommune har i januar 2024 købt Børnehuset, da der fortsat er et aktuelt behov for udvidelse af den eksisterende pasningskapacitet på dagtilbudsområdet. Købet vil sikre børnehusets fortsatte drift og er nødvendig for at overholde pasningsgarantien.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:
Anlægsbevilling i alt: 25.700.000 kr.
Forbrug i alt: 24.200.000 kr.
Mindreforbrug: 1.500.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.
Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på 1,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af botilbuddet på Næsbyvej
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. til renovering af botilbuddet på Næsbyvej. Der er imidlertid søgt og givet en lånedispensation fra Staten. Der er givet dispensation til lån på op til 3,8 mio. kr.

Projektet er nu klar til igangsættelse, og Social- og Sundhedsforvaltningen søger om frigivelse af bevillingen i 2024.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. i 2024 til botilbuddet på Næsbyvej.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 16. april 2024, pkt. 21:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 86:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beboerne i det hidtidige botilbud på Næsbyvej er flyttet til en ny lokation i Doktorhaven, hvor der bliver plads til flere beboere. Botilbuddet på Næsbyvej er indrettet i fire lejemål, som Rødovre Kommune har indrettet til formålet. Aftalen med boligselskabet er, at lejlighederne skal reetableres til den oprindelige indretning inden eventuelt ophør af lejemålene. Denne reetablering foretages nu, samtidig med at der gøres klar til at etablere et nyt type bofællesskab.

Det nye bofællesskab skal udgøre et midlertidigt tilbud (efter Servicelovens § 107) for normalt begavede unge med autismespektrumforstyrrelser kombineret med andre, psykiske eller sociale udfordringer. De har brug for en ramme, hvor fællesskabet kan vælges til og fra efter behov, og får derfor enten egen- eller dele-indgang, køkken og bad.

Beboerne skal understøttes i at klare sig i egen bolig, men også i at kunne indgå i fællesskaber. Målet er, at beboerne med tiden skal kunne klare sig i egen bolig. Målgruppen er i vækst, og det er forventningen, at også andre kommuner vil have interesse i at købe plads i bofællesskabet.

De konkrete arbejder, der igangsættes, består blandt andet af reetablering af de oprindelige lejemål ved at fjerne eller genetablere vægge, genåbne blændende døre, og genetablere adskillelse mellem altanerne.

Lov- og plangrundlag

Budget 2024.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen vedrører 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

Rødovre Kommune har fået lånedispensation fra Staten til at gennemføre arbejdet, idet tilbuddet indgår i bestræbelserne på at udvide botilbudskapaciteten på socialområdet. Lånedispensationen er givet på betingelse af, at arbejdet gennemføres i 2024. Der er givet tilsagn om lån på op til 3,8 mio. kr. til projektet.

Tidsplan

Arbejdet afsluttes i 2024.

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2023
Sag nr. 81

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2023 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2023 tages til efterretning.


Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 16. april 2024, pkt. 12:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 87:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsen i Danmark slog i efteråret 2023 rekord med mere end tre millioner beskæftigede. De nye borgere i beskæftigelse kom primært fra offentlig forsørgelse samt tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Ledigheden er fortsat rekordlav dog med en stigende tendens på landsplan. I Rødovre er ledigheden steget marginalt i de fleste brancher. Dog mest tydeligt blandt akademikere og ufaglærte. Der er stadigt gode beskæftigelsesmuligheder i mange brancher trods oplevelsen af, at flere virksomheder nu er mere tilbageholdende med at rekruttere ny arbejdskraft. Antallet af offentligt forsørgede i Rødovre er således omkring 2.500 borgere ved udgangen af 2023, hvilket er marginalt flere end ved udgangen af 2022.

Målopfyldelse 2023
Jobcentret har nået Kommunalbestyrelsens samlede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023. I Rødovre er andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse således 8,1 procent i 2023. Det er 0,5 procentpoint under Kommunalbestyrelsens mål på maksimalt 8,6 procent. Andelen er faldet 0,4 procentpoint siden 2022, hvilket svarer til omkring 110 fuldtidspersoner.

Det samlede resultat dækker over målopfyldelse på alle ydelser, bortset fra andelen af borgere på uddannelseshjælp og sygedagpenge, hvor Rødovre ligger 0,1 procentpoint over målsætningen for 2023 på begge områder.

Ser man på samtlige ydelser inklusiv borgere i fleksjob samt på førtidspension og seniorpension, er andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Rødovre faldet fra 15,6 procent til 15,4 procent – altså et fald på 0,2 procentpoint. Det svarer til et samlet fald på knap 60 fuldtidspersoner, idet antallet af borgere på både førtidspension og seniorpension er steget. En række borgere er i øvrigt overgået til tidlig pension og efterløn.

Det er særligt blandt borgere på ressourceforløb og på kontanthjælp, at udviklingen har været gunstig. Andelen af borgere på ledighedsydelse og på sygedagpenge er også faldet, selvom sidstnævnte stadig ligger lidt højere end målsætningen.

Andelen af borgere der er i jobafklaringsforløb opfylder målsætningen, men er stadig højere end ønsket. Udviklingen er dog endelig vendt i 2023, og andelen forventes at falde fremover.

Samlet set vurderer Social- og Sundhedsforvaltningen resultatet som tilfredsstillende. Dog med fortsat fokus på at kvalificere indsatsen – særligt på de områder, hvor målet ikke er nået.

Resultatrevisionen redegør i hovedtræk for de strategier og aktiviteter, der er gennemført som følge af de mål og indsatsområder, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet og Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2023.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision 2023

Udgiftsneutral tillægsbevilling til beskæftigelsesområdet
Sag nr. 82

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har ansøgt om midler fra puljen til uddannelsesløft og fået bevilget 340.000 kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes samt
 2. at der i 2024 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling svarende til en udgift på 340.000 kroner og en tilhørende indtægt på 340.000 kroner til Beskæftigelsesudvalget.


Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 16. april 2024, pkt. 13:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 88:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har afsat cirka 32,6 mio. kroner til en pulje til uddannelsesløft.

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, mulighed for at få en hel eller dele af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser. Jobparate på kontanthjælp og overgangsydelsesmodtagere, der ikke er i introduktionsprogram, men alle er fyldt 30 år, får ligeledes tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, såfremt personen ikke allerede har en erhvervsuddannelse eller lignende.

Tilskuddet til Rødovre Jobcenter udgør i alt 340.000 kroner, som er det beløb tilskuddet maksimalt kan udgøre. Kommunen kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse jævnfør bekendtgørelse nr. 1122 af 03/07/2020.

Bevillingen er fordelt til de kommuner, som aktivt har tilkendegivet, at de ønsker midler fra puljen til uddannelsesløft. Fordelingen er sket ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, men ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse.

I tredje kvartal 2024 forventes puljen til uddannelsesløft at blive genudmeldt på baggrund af eventuelle resterende midler fra årets bevilling og tilbageløb fra 2023. Processen for tildeling af de genudmeldte midler vil blive udsendt til kommunen via STARs tilskudsportal.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 340.000 kroner vedrører funktion 5.68.98 (beskæftigelsesordninger). Senest den 1. april 2025 skal Jobcentret indsende påtegnede regnskaber for puljen via styrelsens tilskudsportal.

Tidsplan

Tilskuddet fra puljen skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Bilag

Bilag 1: Tilsagn uddannelsesloft 2024

Ændring af valgdistrikter
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det foreslås, at bebyggelsen Rødovre Port, som pt. er beliggende i valgdistrikt Ørbygård, flyttes til valgdistrikt Milestedet. I forhold til det forestående Europa-Parlamentsvalg vil det betyde, at Milestedet tilføres ca. 630 stemmeberettigede vælgere (alle tal i denne sag er pr. primo marts 2024).

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

at området Rødovre Port flyttes fra valgdistrikt Ørbygård til valgdistrikt Milestedet.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 89:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har i alt 7 valgsteder med distrikt af forskellig størrelse. Milestedet er kommunens mindste valgsted med ca. 1.560 stemmeberettigede vælgere til det kommende Europa-Parlamentsvalg - til sammenligning er Rødovrehallen kommunens største valgsted med ca. 6.900 stemmeberettigede vælgere til det kommende Europa-Parlamentsvalg.

Rødovre Port hører pt. til valgdistrikt Ørbygård, hvor der pt. er ca. 3.780 stemmeberettigede væglere til det kommende Europa-Parlamentsvalg . Der er ikke umiddelbart kapacitetsudfordringer på Ørbygård, men for at udjævne størrelsesforskellen og dermed også fordele presset på valgdagen mere lige imellem valgstederne, foreslås det at overføre Rødovre Port fra valgdistrikt Ørbygård til valgdistrikt Milestedet. Selvom Milestedet fysisk er et mindre valgsted, vil tilførelsen af yderligere vælgere ikke give udfordringer kapacitetsmæssigt, ligesom der heller ikke vil være behov for at ændre på bemandingen af valgstedet.

Der er ifølge BBR registreret 534 boliger, og der bor pt. godt 1.100 personer, heraf 929 person over 18 år. Ca. 630 personer opfylder pt. kravene til at være stemmeberettigede til et Europa-Parlamentsvalg. Vælgere fra Rødovre Port vil transportmæssigt have godt den samme afstand til Milestedet, som de har til Ørbygård. Herudover vil vælgere med handicap eller nedsat førlighed, som altid, have mulighed for at søge om at skifte valgsted, hvis det valgsted de tilhører er mindre tilgængeligt for dem end et andet valgsted i kommunen.

Ændringen vil blive annoncert i lokalavisen og på kommunens hjemmeside. Valgsekretariatet vil efter sagens godkendelse også sende et brev til samtlige berørte beboerne over 18 år med information om, at de ved fremtidige valg skal gå til Milestedet for at afgive stemme på valgdagen. De første beboere i Rødovre Port flyttede ind primo 2021 og der har dermed været afholdt 3 valg siden da - Kommunal- og Regionsrådsvalg den 16. november 2021, Folkeafstemning vedr. forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022 samt Folketingsvalg den 1. november 2022. Det vurderes derfor, at annoncering i lokalavisen og på kommunens hjemmeside bør suppleres af et personligt brev til hver enkelt vælger.

Lov- og plangrundlag

Folketingsvalgloven, § 9.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ændringen implementeres efter godkendelse af denne sag, således at den træder i kræft pr. Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024.

Bilag

Bilag 1: Ændring af valgdistrikter - kort

Leasingaftale for indkøb af containere
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning vil sende indkøb af vippe- og ophalercontainere til haveaffald og storskrald i udbud. I den forbindelse ønsker Teknisk Forvaltning en forhåndsgodkendelse til godkendelse af leasingaftale, så der kan underskrives en kontrakt umiddelbart efter udbudsrunden.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Teknisk Forvaltning kan indgå kontrakt på køb af vippe- og ophalercontainere med en forventet tilbudssum på 5,0 mio. kr. +/- 10 % samt
 2. at containerne leases på en 15 årig oparbejdningsaftale med rammeloft på 5,5 mio. kr., i henhold til Rødovre Kommunes indkøbspolitik.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 90:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2020 (sag nr. 207) blev det besluttet, at Teknisk Forvaltning skal gennemføre et udbud på indkøb af containere til storskrald og haveaffald samt at containerne leases på en 15 årig oparbejdningsaftale med rammeloft på 3,2 mio. kr.

Rødovre Kommune lejer i dag containere til storskrald og haveaffald, som er placeret ved boligselskaber og etageejendomme, men Teknisk Forvaltning har i sag nr. 207 vurderet, at den laveste årlige udgift opnås ved at gennemføre et udbud og fordele udgiften til containerne i hele deres forventede levetid.

Den gamle lejeaftale udløb i 2021, men er midlertidigt forlænget. Teknisk Forvaltning har endnu ikke gennemført udbuddet. Det skyldes omstændighederne med først Corona og siden krigen i Ukraine. Det har medført, at prisen på stål er steget voldsomt og den er blevet meget ustabil. Priserne varierer så meget, at producenter af containere ikke tør afgive tilbud med en fast pris, der gælder i mere end 14 dage. Endvidere er priserne på containere steget, da de hænger direkte sammen med priserne på stålet. Vi ser derfor ind i øgede udgifter til indkøb af containere, end forudset i sag nr. 207, og selvom vi vælger, at fortsætte med at leje, vil lejepriserne stige tilsvarende.

Antallet af vippe- og ophalercontainere i Rødovre Kommune er opgjort til 119 styk fordelt på 96 vippecontainere og 23 ophalercontainere af varierende størrelse.

Indkøbskontoret vil indhente to leasing tilbud til finansiering af de indkøbte containere og bemyndiges til at indgå aftale med leverandør. Aftalen underskrives i henhold til Rødovre Kommunes indkøbspolitik, pkt. 8.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige lejeudgift udgør i 2023 omkring 0,2 mio. kr., dertil er der en mindre udgift til reparationer.

Et udbud på indkøb af de 119 containere svarer, til en samlet forventet udgift på 5,0 mio. kr. +/- 10%.

Med en forventet levetid på 15 år bliver den årlig udgift på under 0,5 mio. kr.

Indtægter og udgifter vedrører hovedfunktion 01.38 Affaldshåndtering.

Tidsplan

Teknisk Forvaltning vil udarbejde udbudsmateriale til indkøb af containere. Udbuddet forventes klar og gennemført i andet kvartal 2024.
Indgåelse af kontrakt i andet kvartal 2024.
Levering af containere i løbet af 2024-2025.

Ansøgning om fritagelse for grundskyld - NEXT
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

NEXT Uddannelse København, beliggende Tæbyvej 65, ansøger kommunen om hel eller delvis fritagelse for grundskyld. NEXT rummer overordnet set mange forskellige erhvervs-, ungdoms- og efteruddannelser. Begrundelsen for at få bevilget en fritagelse er, at der frigøres yderligere midler til understøttelse af deres kerneopgave.

Kommunalbestyrelsen tog i 2009 stilling til en tilsvarende ansøgning, hvor det blev besluttet ikke at imødekomme ansøgningen.

Indstilling

Stab for Økonomi og Personale indstiller,

 1. at NEXT Uddannelse København beliggende Tæbyvej 65 ikke fritages for betaling af grundskyld samt
 2. at beslutningen vil danne rammen for fremtidigt at afslå en anmodning om fritagelse for grundskyld for selvejende uddannelsesinstitutioner i Rødovre Kommune.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 91:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

NEXT Uddannelse København anmoder kommunen om hel eller delvis fritagelse for grundskyld for skolen beliggende på Tæbyvej 65.

På skolen her i Rødovre udbydes der erhvervsuddannelser, og det kan nævnes, at der udbydes hovedforløb for tømrer-, bygningssnedker- samt møbelsnedkeruddannelsen. Skolen har gennemsnitligt 340-350 årselever.

Skolen anmoder om en hel eller delvis fritagelse. Ved en hel fritagelse sker der en nulstilling af deres grundskyld og ved en delvis fritagelse reduceres grundskylden til et af Kommunalbestyrelsen bestemt beløb. Det fremgår ikke af ansøgningen, hvor meget fritagelse de ønsker specifikt.

Det fremgår af ansøgningen, at NEXT Uddannelse København er i gang med at skabe fremtidens erhvervs- og gymnasieskole og ved at blive fritaget helt eller delvist for grundskyld, frigøres der yderligere midler til understøttelse af deres kerneopgave.

Øvrige selvejende skoler, som ligeledes opkræves grundskyld, er følgende i Rødovre:
Rødovre Gymnasium, Frederiksberg Privatskole samt Vestegnen HF &VUC. Sammenlagt blev de 3 skoler i 2023 opkrævet 452.671 kr. i grundskyld, og heraf betalte NEXT 254.854 kr.

De selvejende uddannelsesinstitutioner er grundlæggende grundskyldspligtige, men Kommunalbestyrelsen kan beslutte helt eller delvis at fritage under henvisning til § 7 i Ejendomsskatteloven.

Hvis kommunen åbner op for at fritage selvejende uddannelsesinstitutioner, vil det betyde en indtægtsforringelse fremadrettet.

For året 2023 havde kommunen en indtægt på 453 t.kr. for de 3 uddannelsesinstitutioner. Det kan få større økonomiske konsekvenser ud i fremtiden, hvis kommunen åbner mere op for at bevilge fritagelser i de situationer, hvor kommunen kan, men ikke skal bevilge fritagelse.

Københavns Tekniske Skole, omdannet til nuværende NEXT Uddannelse, ansøgte i 2009 om fritagelse for grundskyld. Det blev besluttet på KB-mødet den 20-05-2009 ikke at fritage skolen for grundskyld.

Praksis i Rødovre Kommune har hidtil været ikke at bevilge fritagelse. Det indstilles, at denne praksis fortsat følges, samt at beslutningen herom danner rammen for alle selvejende uddannelsesinstitutioner i Rødovre, således at Administrationen kan træffe afgørelse i lignende sager.

Lov- og plangrundlag

Kommunal ejendomsskattelov § 7 pr. 03/06/2023 ( tidligere § 8).

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i skatteåret 2023 var beskatningsgrundlaget for NEXT Uddannelse København 8.274.500 kr. og heraf vil en fritagelse på årsbasis udgøre 254.854 kr.

Tidsplan

Ingen.

Årsregnskab 2023
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Stab for Økonomi og Personale har udarbejdet Årsregnskab 2023. Årsregnskabet afspejler et år med udgiftspres på flere af de store velfærdsområder, og derfor også et pres på kommunens likviditet.

Indstilling

Stab for Økonomi og Personale indstiller,

at Årsregnskab 2023 afgives til revisionen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 93:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsresultat
I løbet af 2023 har der været et stort pres på kommunens likviditet. Der har været stigende udgiftspres på især det specialiserede socialområde, tilbud til ældre samt skoleområdet. I august måned var der således forventet et samlet kassetræk i 2023 på 96 mio. kr. Derfor besluttede Økonomiudvalget den 23. august at iværksætte en opbremsning i kommunens forbrug for at imødegå det stigende pres på likviditeten. Opbremsningen har været medvirkende til, at det samlede kassetræk pr. 31. december er reduceret til 24,8 mio. kr. mere end budgetlagt.

Regnskabsresultatet uddybes nedenfor. Beskrivelsen holder regnskabsresultatet op mod det korrigerede budget, det vil sige det vedtagne budget korrigeret med tillægsbevillingerne, som kommunalbestyrelsen har besluttet i 2023.

Indtægterne
Indtægterne udgør 3.368,9 mio.kr., hvilket er netto 18,9 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Indtægterne fra den kommunale indkomstskat og grundskyld er lavere end forudsat med henholdsvis 11,7 mio. kr. og 28,7 mio. kr. Omvendt medførte midtvejsreguleringen af tilskud og udligning en merindtægt på samlet 58,2 mio. kr., som primært skyldes, at kommunerne fik højere udgifter end forudsat i aftalen om kommunernes økonomi for 2023, på grund af stigningen i priser og løn. Der er herudover hjemtaget 1,1 mio. kr. ekstra i momsrefusion på grund af et momsprojekt, hvor kommunen har gennemgået tidligere års bogføring.

Driftsudgifterne
De samlede driftsudgifter udgør 3.169,4 mio. kr. Det er en merudgift på 11,6 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget.

Heraf udgør serviceudgifterne 2.402,5 mio. kr., hvilket er en merudgift på 41,8 mio. kr.

På udvalgsniveau er det især Social- og Sundhedsudvalgets velfærdsområder, der udviser et merforbrug på serviceudgifterne, hvilket netto er 45,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

 • Merudgifter på 25,2 mio. kr. på området for børn og unge med særlige behov, som følge af flere forebyggende foranstaltninger samt anbringelser.
 • Merudgifter på 22,3 mio. kr. vedrørende tilbud til ældre. Udviklingen skyldes merforbrug på plejehjem og midlertidige døgnpladser. Øget sygefravær samt generelle rekrutteringsudfordringer har været medvirkende til stigende vikarudgifter.
 • Merudgifter på 10,8 mio. kr. på området for voksne med særlige behov, herunder botilbud og aktivitets- og samværstilbud.
 • Mindreudgifter på området sundhedsudgifter på 12,4 mio. kr.

På Børne- og Skoleudvalgets velfærdsområder er de samlede udgifter netto på niveau med det korrigerede budget. De væsentligste afvigelser er:

 • Merudgifter på folkeskoleområdet på 7,3 mio. kr., hovedsagligt vedrørende det specialiserede skoleområde, oprettelsen af ekstra modtagerklasser blandt andet til ukrainske flygtninge og en større andel af privat- og efterskole elever end forventet.
 • Mindreudgifter på dagtilbudsområdet på 9,1 mio. kr. Årsagen hertil er dels tilbageholdenhed som følge af opbremsningen, og derudover flere refusioner og færre dagplejeudgifter end forventet.

Det samlede regnskabsresultat på driften forbedres - som modvirkning til merudgifterne på service - af mindreudgifter på forsyningsområdernes driftsudgifter på 15 mio. kr., og merindtægter på centrale refusionsordninger på 18,5 mio. kr., som især vedrører særlig dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde.

Anlægsudgifter
Anlægsudgifterne i 2023 var på 260,9 mio. kr. Heraf var 211 mio. kr. på det skattefinansierede område og 49,9 mio. kr. på forsyningsområdet. Det er 163,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område med 104,5 mio. kr. og på forsyningsområdet med 59 mio. kr. En betydelig del af forskellen mellem korrigeret budget og forbrug på anlægsområdet skyldes, at der hvert år med "Overførelsessagen" overføres uforbrugte bevillinger på anlægsområdet til næste år.

Der er aflagt regnskab for 40 anlægsprojekter, til en samlet udgift på 172,3 mio. kr. Af større anlægsregnskaber i 2023 kan fremhæves opførelsen af Musikskolen og Bistroen med en udgift på 63 mio. kr., og tilbygning til Rødovre Skole med en udgift på 26 mio. kr.

Der aflægges 17 anlægsprojekter, som har en udgift under 2 mio. kr. Her henvises til regnskabets "Oversigt over afsluttede anlægsarbejder under 2 millioner".

Kommunens likviditet pr. 31. december
Den 31. december udgjorde likviditeten -53,4 mio. kr. Det er en reduktion (kassetræk) i årets løb på 20,2 mio. kr. set i forhold til 31. december 2022. Der var forudsat en kasseopbygning på 4,6 mio. kr. i budgettet. Der er således et samlet kassetræk på 24,8 mio. kr. sammenholdt med budgettet.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udbygge varmeforsyningen hvilket medfører en række anlægsprojekter i perioden 2023 til og med 2028. Udbygningen er i henhold til varmeforsyningsloven herunder tiltag for at nedbringe afhængigheden af fossile brændsler ud fra samfundsøkonomiske kriterier. Anlægsprojekterne udgør en væsentlig del af kommunens samlede økonomi, og påvirker derfor likviditeten. For at udligne effekten på kommunens likviditet, er der i 2023 optaget en byggekredit på 1,2 mia. kr. til formålet. Trækket på byggekreditten i løbet af 2023 udgør 45 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet
Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler (kassekreditreglen) skal kassebeholdningen altid være positiv beregnet som et gennemsnit over de seneste 365 dage. Den gennemsnitlige likviditet er i regnskabsåret reduceret med 92,1 mio. kr. fra 237,2 kr. den 31. december 2022 til 145,1 mio. kr. den 31. december 2023. Beregnet pr. indbygger i kommunen den 31. december er den således faldet med 1.799 kr., fra 5.571 til 3.772 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet udgør 8.595 kr. pr. indbygger.

Langfristet gæld
Den samlede langfristede gæld udgør 986,7 mio. kr. pr. 31. december. Det er en stigning med 43,6 mio. kr. i forhold til 31. december 2022. Stigningen er sammensat af lån i KommuneKredit på 48,4 mio. kr. og finansielt leasede aktiver på 1,4 mio. kr. samt en reduktion på -0,4 mio. kr. i Lønmodtagernes Feriemidler samt i "gæld vedrørende ældreboliger" på -6,6 mio. kr. Af den samlede langfristede gæld, er 593,4 mio. kr. lån i KommuneKredit. Heraf er det 133,9 mio. kr., som vedrører forsyningsområdet.

Optagne lån og afdrag på lån
I regnskabsåret har der været et låneoptag på tilsammen 90,6 mio. kr. Det kan deles op i forsyningsområdet (det brugerfinansierede område) på 31,5 mio. kr. og det skattefinansierede område på 53,6 mio. kr. samt ældreboliger på 5,5 mio. kr.

De samlede afdrag på 54,6 mio. kr. kan deles op i det brugerfinansierede område på 7 mio. kr., det skattefinansierede område på 29,7 mio. kr., Lønmodtagernes Feriemidler på 4 mio. kr. samt ældreboliger på 13,9 mio. kr.

Mellemværende med forsyningsområdet
Kommunens samlede tilgodehavende på forsyningsområdet er steget med 38,8 mio. kr. og udgør nu samlet 163,8 mio. kr. På affaldsområdet er kommunens tilgodehavende på 30,8 mio. kr., og hos Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er tilgodehavendet på 133,0 mio. kr.

Grønt Regnskab 2023
Klima- og Naturudvalget behandler Grønt Regnskab. Efterfølgende forelægges det Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som bilag til sagen vedrørende årsregnskabet.

I Grønt Regnskab opgøres der særskilte oversigter over forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger. Herudover opgørelser over CO2 - udledningen fra bygningernes energiforbrug, kommunens køretøjer samt vejbelysningen.

Kommunen har med Klimahandlingsplanen forpligtet sig til at nå målet med en CO2 - reduktion i 2023 på 70 pct. og en netto-nul-udledning i 2050. CO2 - udledningen er faldet med 8 pct. fra 2022 til 2023. Reduktionen er et mindre forbrug af energi, samt en lavere emissionsfaktor for elektricitet. Siden 2019 har kommunen reduceret CO2 - udledningen med 43 pct. eller med ca. 1.680 tons.

Kommunen har 101 biler under 3.500 kg, heraf 38 elbiler. For hver bil der udskiftes til en elbil, så reduceres CO2 - udledningen med 1 - 1½ tons pr. år. Kommunen har 20 skraldebiler, hvor 10 af dem er eldrevne. De resterende skraldebiler udskiftes løbende i henhold til indsatsen om omstilling til eldrevne skraldebiler jf. Klimahandlingsplanen.

Lov- og plangrundlag

Årsregnskabet skal jf. den kommunale styrelseslov § 45 aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen (LBK nr. 69 af 23. januar 2019).

Jf. bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision § 8, stk. 1, (BEK nr. 1051 af 15/10/2019) skal Kommunalbestyrelsen afgive årsregnskabet til revisionen senest den 1. maj det følgende år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

24. april 2024: Regnskabet behandles i Økonomiudvalget.
30. april 2024: Regnskabet behandles i Kommunalbestyrelsen. Umiddelbart efter behandlingen i Kommunalbestyrelsen afgives regnskabet til revisionen. Fristen er den 1. maj.
12. juni 2024: Behandling af revisionsberetningen og vedtagelse af regnskabet i Økonomiudvalget.
18. juni 2024: Behandling af revisionsberetningen og vedtagelse af regnskabet i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Grønt Regnskab 2023
Bilag 2: Regnskab 2023

Ændret periodisering af anlæg
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forlængelse af Vives anbefalinger om god anlægsstyring fremlægges der to årlige sager for Kommunalbestyrelsen om reperiodisering af anlægsprojekter i april og juni. En reperiodisering indebærer en tidsmæssig forskydning af det enkelte projekts gennemførelse. Reperiodiseringerne ændrer ikke det enkelte projekts indhold og overordnede økonomi, men forskyder det tidsmæssige forløb af projekterne, så det svarer til den aktuelle viden.

Indstilling

Staben for Økonomi og Personale indstiller,

 1. at der som følge af revurdering af anlægsprojekter flyttes budget fra 2024 til 2025 og senere. Konkret gives i 2024 en negativ anlægsbevilling på 10,8 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, en negativ anlægsbevilling på 52,1 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget og en tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til Økonomiudvalget. Netto svarende til en negativ anlægsbevilling på 57,4 mio. kr. der tilgår kassen i 2024 samt
 2. at den budgetterede salgsindtægt på 66,1 mio. kr. vedrørende Businesscase for Gartnerbyen udsættes fra 2024 til 2025. Udsættelsen af salgsindtægten kassefinansieres i 2024 og budgetlægges i 2025.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. april 2024, pkt. 94:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes befolkning vokser i disse år, og kommunens anlægsportefølje er også stor for at udbygge kapaciteten tilstrækkeligt på navnlig skoler og dagtilbud. De store anlægsbeløb gør at den usikkerhed der altid knytter sig til anlægsprojekter beløbsmæssigt bliver tilsvarende større, fordi der er mange og komplekse projekter. Det kalder på en skarp økonomistyring af projekterne, når den tidsmæssige horisont for færdiggørelsen undertiden kan rykke sig, fordi de store anlægsbeløb trækker på kommunens likviditet. Der arbejdes kontinuerligt på at gøre såvel budgetlægning, som budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse på anlægsprojekterne mere præcis. Et anlægsprojekt skal som udgangspunkt realiseres i det år, hvor det er budgetlagt, og til den politisk besluttede omkostning og kvalitetsniveau. Den aktuelle virkelighed er fortsat at der er et stort pres på anlægsprojekterne, og at der overføres store beløb på anlægsområdet til næste år, fordi projekterne ikke bliver færdiggjort som planlagt.

Vive har i deres analyse om økonomisk styring af anlægsområdet (ØU i november 2023, pkt. 195/23) fremhævet at det er væsentligt for en god anlægsstyring med et vedvarende fokus på at lave så korrekt en periodisering af budgettet som muligt. Det vil sige at der tages stilling til, hvordan udgifter og indtægter forventes at fordele sig mellem budgetår. Vive peger desuden på, at fokus på periodisering i budgetopfølgningen kan medvirke til at nedbringe eller stabilisere overførsler af anlægsmidler mellem budgetår. Derfor vil administrationen fremlægge forslag til reperiodisering til Kommunalbestyrelsens godkendelse to gange årligt (jf. sag om Budget 2025 i januar 2024, ØU 21/24).

Reperiodiseringssagen er et resultat af ønsket om at få en så præcis og korrekt placering af anlægsbeløbene i de besluttede projekter som overhovedet muligt, sådan at anlægsprogrammet giver mulighed for en god og stabil økonomistyring af både kommunens anlægsprogram og kommunens likviditet, herunder at det peger frem mod en budgetlægning i de kommende år, som bliver stadig mere præcis.

På baggrund af en gennemgang af den samlede anlægsportefølje foreslås det at ændre periodiseringen af nedenstående projekter. Reperiodiseringerne ændrer ikke det enkelte projekts indhold og overordnede økonomi.

Det er en fordel for den likviditetsmæssige styring for hele kommunen, at den samlede anlægsportefølje gennemgås i forhold til, hvornår projekterne forventes at blive eksekveret. Med sagen om overførsel af bevillinger fra 2023 til 2024, er overført anlæg for 149,7 mio. kr. ind i 2024. Med denne sag rykkes 57,4 mio. kr. fra 2024 til eksekvering i senere år. Desuden udsættes salgsindtægter for 66,1 mio. kr. fra 2024 til 2025. Den tættere opfølgning på anlægsprojekterne forventes generelt at forbedre prognosen for likviditetsudviklingen.

Stationsplads til Letbanen (TMU)
Der er afsat 16,8 mio. kr. til Letbanen i 2024. Heraf er 11,8 mio. kr. et overført mindreforbrug fra 2023 til 2024. Ud fra den nuværende viden forventes et forbrug i 2024 på 12 mio. kr., og det foreslås derfor, at 4,8 mio. kr. reperiodiseres til 2025.

Aage Knudsens Strøg (TMU)
Der er overført 12,2 mio. kr. fra 2023 til 2024 til projektet. Projektets etape 1 påbegyndes efter sommer, og ud fra den nuværende viden forventes et forbrug på 6 mio. kr. i 2024. Det foreslås derfor, at 6 mio. kr. reperiodiseres til 2025.

Valhøj Skole, ombygning og udvidelse (BSU)
Der er afsat 77 mio. kr. til projektet i 2024. Der forventes udgifter til rådgivning, projektering og ombygning på 20,8 mio. kr. i 2024. Desuden er der afholdt 11,1 mio. kr. til køb af pavillon på skolen i 2024. Det foreslås derfor, at 45,1 mio. kr. reperiodiseres til 2025-2026. Periodiseringen af projektet vil blive revurderet i Budgetforslag 2025.

Tagrenovering på Broparken og Rønneholm (BSU)
Der er afsat 15,4 mio. kr. til projektet i 2024. Ud fra den nuværende viden forventes et forbrug på 8 mio. kr. i 2024, og det foreslås derfor at 7 mio. kr. reperiodiseres til 2025.

Øvrige indtægter og udgifter vedr. Businesscase for Gartnerbyen
Der er budgetlagt en salgsindtægt på 66,1 mio. kr. i 2024 vedrørende salg af matrikler i forbindelse med Businesscasen for Gartnerbyen. Opførelse af ny genbrugsplads genudbydes i efteråret 2024, hvilket betyder, at det først forventes at den kan sælges ultimo 2025 (koordineres med etablering af ny materielplads). Mht. Else Sørensensvej udarbejdes aktuelt en forkøbsretsaftale med salg om 6-12 måneder. Det betyder, at salget først forventes realiseret i 2025. Der kan forventes omkostninger på 0,2 mio. kr. i 2024 til forberedelse af salget (valuar, landinspektør, lokalplanarbejde m.v.)

Bygning af Borgerhuset (ØU)
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutninger om Udbud af kommunale byggeretter i Gartnerbyen og opførelse af Borgerhuset (KB-sag 68/24, marts 2024) indarbejdes de tekniske bevillingsmæssige ændringer af sagen på 5,5 mio. kr. Der er tale om en fremrykning af udgifter, der ikke ændrer projektets samlede økonomi, og som konsekvens af fremrykningen er det afsatte beløb i 2026 nedjusteret.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15. januar 2019), Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.m. (BEK nr. 1051 af 15. oktober 2019) og kommunens Principper for Økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ).

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede reperiodiseringer indebærer, at der samlet set flyttes anlægsudgifter for 57,4 mio. kr. fra 2024 og ind i 2025 og fremefter. Desuden udsættes salgsindtægter for 66,1 mio. kr. fra 2024 til 2025. Dermed øges budget 2024 netto med 8,7 mio. kr. som følge af reperiodiseringen.

Tidsplan

Ingen.

Styrelsesvedtægt, ændringer i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen, 2. behandling
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ankestyrelsen har bedt Rødovre Kommune om at tilrette styrelsesvedtægten, således at den er i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen 1. behandlede ændret forslag på mødet den 19. marts 2024 og oversendte forslaget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Kommunalbestyrelsen skal derfor 2. behandle og godkende forslag til opdateret styrelsesvedtægt samt godkende, at den opdaterede styrelsesvedtægt indsendes til Ankestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

 1. at forslag til ændring af Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt §§ 19, stk. 9 og 20, stk. 2 ændres i overensstemmelse Vederlagsbekendtgørelsen samt
 2. at forslaget 2. behandles og godkendes, og Forvaltningen herefter indsender den opdaterede styrelsesvedtægt til Ankestyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møderne 28. marts og 25. april 2023 ændring af styrelsesvedtægten som følge af oprettelse af Borgerrådgiverfuktionen.

Efterfølgende sendte forvaltningen den godkendte ændrede styrelsesvedtægt til Ankestyrelsen.

I den forbindelse bemærkede Ankestyrelsen, at bestemmelserne i styrelsvedtægtens §§ 19, stk. 9 og 20, stk. 2 ikke er opdaterede i overensstemmelse med Vederlagsbekendtgørelsen og har derfor bedt om, at styrelsesvedtægten tilrettes og efter 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen indsendes til Ankestyrelsen.

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til opdatering af bestemmelserne som nedenstående:

Nuværende tekst
§ 19, stk. 9. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet.

§ 20, stk. 2. Funktionsvederlag kan højst modtages i en uafbrudt periode på 6 måneder.

Ændres til
§ 19, stk. 9. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 1 mdr. ikke har varetaget hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

§ 20, stk. 2. Funktionsvederlag kan højst modtages i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede ændringen den 19. marts 2024 og skal nu 2. behandle ændringen og godkende at den opdaterede styrelsesvedtægt indsendes til Akestyrelsen.

Til sagen er vedlagt styrelsesvedtægt, der er opdateret i overensstemmelse med den foreslåede ændring.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2, hvoraf det fremgår, at forslag samt ændringer til styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum samt Vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender ændringen i styrelsesvedtægten fremlægges forslaget til 2. behandling på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2024. Herefter indsender Forvaltningen den opdaterede og godkendte styrelsesvedtægt til Ankestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt, opdateret til godkendelse marts og april 2024

Personalesag
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Stillingen som teknisk direktør er vakant, og der skal derfor ansættes en ny direktør jf. sag nr. 73 på Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2024. Indstillingsudvalget har gennemført en rekrutteringsproces og efter afholdelse af anden samtalerunde den 29. april 2024, forelægges navnet på indstillingsudvalgets valgte kandidat til Kommunalbestyrelsens godkendelse på mødet den 30. april 2024.

Indstilling

Indstillingsudvalget indstiller,

at ny teknisk direktør ansættes fra den 1. juni 2024.

Beslutning

Godkendt idet Kathrine Skaastrup ansættes som teknisk direktør.

Sagsfremstilling

Indstillingsudvalget har gennemført en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny teknisk direktør. Indstillingsudvalget modtog et stærkt felt på 39 ansøgninger til stillingen, og heraf blev fem ansøgere indkaldt til første samtalerunde og to til anden samtalerunde. Navnet på indstillingsudvalgets valgte kandidat forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse på mødet.

Rødovre Kommune ansætter den tekniske direktør på kontraktvilkår med virkning fra den 1. juni 2024.

Lov- og plangrundlag

Kompetencereglerne.

Økonomiske konsekvenser

Aftale om løn til teknisk direktør afholdes inden for budgettet.

Tidsplan

Ansættelsesproceduren, herunder tidsplanen, er blevet fulgt.

Diverse
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Udbud af revisionsydelser
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse - lukket
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Underskriftsside
Sag nr. 93

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.