Børne- og ungepolitik

Det er Rødovre Kommunes vision, at alle børn og unge har en sund og udviklende tilværelse. De skal blive så dygtige, de kan, og de skal bevare lysten til at lære nyt igennem livet. Hver enkelt skal udfordres og motiveres til at udfolde sig og udnytte sine potentialer, og alle børn og unge skal sikres lige muligheder for deltagelse i samfundet.

Børne- og ungepolitik

Fold alle ud

Det står vi for

Det er Rødovre Kommunes vision, at alle børn og unge har en sund og udviklende tilværelse. De skal blive så dygtige, de kan, og de skal bevare lysten til at lære nyt igennem livet. Hver enkelt skal udfordres og motiveres til at udfolde sig og udnytte sine potentialer, og alle børn og unge skal sikres lige muligheder for deltagelse i samfundet.

Børn og unge skal mødes af kompetente voksne, som har høje ambitioner på børnenes og de unges vegne, og som inddrager deres familier i den fælles opgave, det er, at sikre børnene og de unge det bedst mulige fundament for deres opvækst. De skal opleve respekt, tillid og nærvær i deres hverdag, og de skal have passende faglige, personlige og sociale udfordringer, så de kan udvikle kompetencer til at mestre deres liv.

Vi lægger vægt på, at alle børn og unge har positive relationer til både voksne og til deres jævnaldrende. Gennem dialog mellem børn, unge, forældre, medarbejdere og politikere vil vi skabe trygge, sunde og inspirerende rammer, der opmuntrer til kreativitet og udfoldelse. Vi vil skabe mangfoldige børne- og ungefællesskaber med plads til alle.

Voksne er rollemodeller for børn og unge. Det er derfor af stor betydning, at de voksne omkring barnet - forældre, lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle - samarbejder og tager et fælles ansvar for børnene og de unge.

Kommunalbestyrelsen ønsker med denne politik, at vi i Rødovre står sammen om at sikre den bedst mulige fremtid for kommunens børn og unge.

På Kommunalbestyrelsens vegne

Erik Nielsen
Borgmester

Mål og retning

Børne- og ungepolitikken sætter mål og retning for, hvordan vi i de kommende år vil sikre børn og unge gode, udviklende og trygge rammer for deres opvækst. Politikken indeholder visioner og målsætninger for fremtiden, og den anviser konkrete mål inden for hvert af de seks hovedafsnit, som politikken er bygget op om.

Politikken er således retningsanvisende for det daglige arbejde med kommunens børn og unge, og den skal indtænkes i de indsatser og projekter, der igangsættes i Rødovre Kommune i de kommende år. Den skal fungere som et udviklings- og styringsredskab for kommunalbestyrelsen og for kommunens ansatte, og den skal kvalificere vores fælles fremtidige indsats.

Politikken beskriver en række konkrete mål inden for hvert af de seks hovedafsnit. 

 • Læring og trivsel
 • Personlig og social udvikling
 • Sundhed og bevægelse
 • Børnekultur
 • Brobygning og netværk
 • Medansvar og indflydelse 

Børn og unge har ret til at blive hørt og inddraget i spørgsmål, der vedrører deres eget liv. Det er et grundlæggende fundament i FN’s børnekonvention, som Danmark har tilsluttet sig. Børne- og ungepolitikken tager derfor udgangspunkt i respekten for den enkelte, og i at børn og unge har medindflydelse på eget liv.

Børne- og ungepolitikken henvender sig til alle kommunens børn, unge og deres familier og til kommunens medarbejdere på børne- og ungeområdet. Den sikrer de lovmæssige krav om sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med særlige behov.

Læring og trivsel

VISION Rødovre Kommunes børn og unge skal blive så dygtige de kan, og deres lyst til at lære skal bevares gennem deres opvækst.

Institutioner og skoler skal møde børn og unge med et positivt livssyn, og hver enkelt skal udfordres og motiveres til at udfolde sig og udnytte sine potentialer.

Vores børn og unge skal opleve respekt, tryghed, tillid og nærvær i deres hverdag, og forældre og fagprofessionelle skal i fællesskab tage ansvaret for deres udvikling og trivsel.

Høj faglighed

Vi skal give børn og unge lige chancer for at udnytte deres potentiale, og børn og unge skal bevare deres lyst til at udvikle sig og lære nyt. Høj faglighed skal kendetegne kommunens skoler, institutioner og øvrige tilbud.

Derfor vil vi

 • Styrke børns og unges selvværd gennem alsidige og udfordrende læringsprocesser.
 • Fremme og understøtte det enkelte barns og unges talent.
 • Sikre at børn og unge møder velkvalificerede, velforberedte og engagerede lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle i deres dagligdag.
 • Have høje ambitioner på børnenes og de unges vegne.
 • Basere undervisning og pædagogisk praksis på den nyeste viden og forskning.
 • Have markant fokus på børns sproglige udvikling i de tidlige år.
 • Have som mål, at alle unge opnår kompetencer og kvalifikationer, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Forældreinddragelse

kompetencer, så de kan mestre deres liv. i tæt samarbejde med forældrene skal vi sikre, at hvert enkelt barn og ung udvikler sig og opnår de bedst mulige kvalifikationer.

Derfor vil vi

 • Være tydelige i vores forventninger og krav til samarbejdet med forældrene.
 • Inddrage forældrene i deres barns institutions- og skoleliv.
 • Stå til rådighed for forældrene med vejledning i forhold til deres barns trivsel, sundhed, udvikling og opdragelse.
 • Forpligte os til et gensidigt samarbejde med forældrene og tage udgangspunkt i familiens ressourcer og forudsætninger.

Rammer for læring

Vi vil skabe inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, som stimulerer børnene, og som giver dem lyst til at lære mere. Som en del af læringen skal børn og unge inddrages i beslutningsprocesser, der vedrører dem selv og fællesskabet, og de skal opleve at være værdifulde i sig selv og sammen med andre.

Derfor vil vi 

 • Skabe fysiske rammer, der signalerer faglighed og bygger på aktuel viden.
 • Indrette fleksible lege- og læringsmiljøer, som tilgodeser børns og unges forskellighed, og som øger udviklingsmulighederne hos den enkelte.
 • Skabe læringskulturer, hvor vi møder hinanden med anerkendelse og gensidig respekt.
 • Fremme en reflekterende og inkluderende læringskultur. 

Alle skal være med

Livsglæde, selvværd og gode relationer er fundamentet for et godt børne- og ungeliv, og vi skal sikre alle børn og unge de bedste muligheder for at lære og trives.

Derfor vil vi 

 • Møde alle børn og unge med respekt for forskellighed.
 • Sørge for at vores skoler og institutioner er mangfoldige og rummelige.
 • Sikre at alle kan være en del af faglige fællesskaber, således at det opleves meningsfuldt både af den enkelte og af fællesskabet.
 • Anerkende børns og unges handlinger som meningsfulde svar på deres livskontekst, og bruge denne forståelse som udgangspunkt for vores faglige praksis.

Digitalisering

Digitale færdigheder er en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre en uddannelse og navigere i en digital verden under hastig forandring. Digital dannelse skal derfor indgå som et integreret og naturligt element i undervisningen og den pædagogiske praksis.

Derfor vil vi 

 • Fremme og understøtte kreativitet og innovation ved hjælp af digitale medier.
 • Anvende de digitale muligheder i forhold til undervisningsdifferentiering og inklusion.
 • Sikre at alle børn og unge tilegner sig alsidige it-kompetencer og opnår digital dannelse.
 • Have pædagoger og lærere, der er digitale frontløbere både i forhold til børn, unge og deres forældre.
 • Give alle børn og unge et solidt digitalt fundament.

Personlig og social udvikling

VISION Personlig og social udvikling foregår i alle de fællesskaber, børn og unge deltager i: familie, institution, skole, foreningsliv m.v.

Forældrene er børnenes væsentligste voksne, og familien udgør basen i børns og unges liv. Rødovre Kommune støtter forældrene i at skabe positive betingelser for børns og unges personlige og sociale udvikling.

Det er vores mål, at alle børn og unge gennem deres opvækst opnår selvtillid, selvindsigt og selvværd. De skal udvikle evne og lyst til at deltage i sociale fællesskaber, og de skal opnå evne til at opbygge og vedligeholde meningsfulde og positive relationer i såvel den fysiske som i den digitaliserede verden.

Vores institutioner, foreninger og øvrige institutionelle rammer skal derfor være af en kvalitet, så vi kan give alle børn og unge kompetencer, så de opnår høj livsduelighed. Der skal desuden være plads og rum til kreativitet og nytænkning.

Personlig udvikling

Børn og unge skal mødes forskelligt i ønsket om at give dem lige muligheder. Vi skal give børn og ungeoplevelsen af at besidde værdifulde ressourcer, og de skal tages alvorligt. De skal lyttes til, mødes med tillid og have oplevelse af hver især at være betydningsfulde.

Derfor vil vi

 • Hjælpe børn og unge med at sætte personlige mål og at virkeliggøre disse.
 • Sikre at børn og unge mødes af voksne, som er tydelige omkring grænser og normer.
 • Støtte børn og unge i at forstå, styre og håndtere egne følelser.
 • Give børn og unge kompetencer til at klare sig og overkomme modgang.
 • Møde børn og unge med accept af, at de er eksperter i at være børn og unge.

Social udvikling

Børn og unge skal udvikle kompetencer til at tage og give ansvar samt indgå i demokratiske processer, der vedrører det samfund, de lever i. De skal kunne samarbejde, deltage i dialoger og diskussioner samt løse konflikter, og de skal opleve, at mangfoldighed virker som en styrke i fællesskabet.

Derfor vil vi 

 • Understøtte børn og unge i at danne tillidsfulde relationer med hinanden på tværs af køn, alder, etnisk og social baggrund.
 • Hjælpe børn og unge til at omgås hinanden med anerkendelse og ligeværdighed i både fysiske og digitaliserede fællesskaber.
 • Være troværdige i samværet med børn og unge. Børn og unge skal kunne regne med de voksne, uanset om det er forældre, lærere, pædagoger, rådgivere, vejledere eller voksne fra en frivillig forening.
 • Samarbejde og have dialog på tværs af de miljøer, som børn og unge bevæger sig i.
 • Opfordre børn og unge til at deltage i kommunens mangeartede kultur- og fritidstilbud.

Livsduelighed

Alle børn og unge skal opleve en tryg dagligdag, hvor de oplever glæde ved tilværelsen og opnår kompetencer til at tage vare på eget liv.

Derfor vil vi 

 • Møde børn og unge med anerkendelse, så de oplever, at de lykkes.
 • Samarbejde med forældrene om at sikre  børns og unges velbefindende og tryghed.
 • Gøre en særlig indsats for de børn og unge, der oplever ensomhed.
 • Arbejde med konfliktmægling, vredeshåndtering og forebygge mobning.
 • Lægge vægt på, at sprog og omgangstone har betydning for trivsel og samvær.

Kreativitet og nytænkning

Nutidens samfund efterspørger evne til nytænkning, innovative kompetencer, initiativrig- dom og anderledes måder at løse fremtidens udfordringer på. Børn og unge skal derfor stimuleres til kreativitet, til at afprøve nye arbejdsformer og til at skabe nyt.

Derfor vil vi 

 • Stimulere børns og unges lyst til at eksperimentere og udfolde sig.
 • Skabe læringssituationer med fokus på at styrke børns og unges samarbejdsevne og afprøve nye samarbejdsformer.
 • Give plads til leg og kreativitet, idéskabelse og innovation.
 • Styrke børns og unges evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til handling.
 • Inddrage omverdenen i børns og unges hverdag med henblik på at fremme iværksætteri og entreprenørskab.

Sundhed og bevægelse

VISION Rødovre Kommune har fokus på, at børn og unge får mulighed for sunde livsbetingelser ved at skabe rammer, som fremmer trivslen og lysten til bevægelse i et aktivt børne- og ungdomsliv med tværgående, sammenhængende og helhedsorienterede indsatser.

Mental sundhed

Mental sundhed er en forudsætning for at trives og have overskud til at udvikle sig i en sund retning. Det er vores mål, at alle børn og unge er aktive deltagere i de fællesskaber, de indgår i.

Derfor vil vi 

 • Styrke tidlig opsporing og indsats i forhold til sociale og mentale udfordringer hos børn, unge og familier.
 • Øge trivslen blandt børn og unge.
 • Have sunde rollemodeller, der bidrager til at skabe sociale fællesskaber, hvor alle børn og unge har et tilhørsforhold.
 • Have fokus på at skabe og bevare trygge og tillidsfulde miljøer, der kan være med til at forebygge mobning. 

Sundhedsadfærd

Børns og unges sundhed og trivsel afhænger af familiens livsstil og vaner, samt de rollemodeller og rammer, de møder i deres hverdag. Det er, mens børn er små, at grundlaget for et sundt liv lægges.

Børn og unge skal tilegne sig viden om, forståelse af og erfaringer med sundhed, som sætter dem i stand til at træffe sunde valg og fravalg.

Derfor vil vi 

 • Styrke kompetencerne hos de voksne, der har kontakt til børn og unge, så de kan være formidlere af sunde værdier.
 • Sikre sundhedsfremmende rammer for børn og unge i institutioner, skoler og i fritiden.
 • Prioritere det tværfaglige samarbejde om børns og unges sundhed og bevægelse.
 • Inspirere til sunde vaner hos børn, unge og deres familier, f.eks. sund kost, hygiejne og søvn.
 • Forebygge rygning, udsætte de unges alkoholdebut og nedbringe de unges forbrug af alkohol og andre rusmidler.
 • Give de unge relevant information om sund seksuel adfærd. 

Bevægelse

Bevægelse og motion er en vigtig forudsætning for børns og unges trivsel, indlæring og koncentrationsevne og skaber gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Bevægelse skal være en naturlig del af børns og unges hverdag. Det skal være nemt for alle at være aktive, og det skal være let at finde de tilbud, der kan være interessante for den enkelte. Børn og unge skal motiveres til en sund og aktiv livsstil, hvor forældre og andre voksne omkring børn og unge optræder som rollemodeller.

Derfor vil vi 

 • Integrere leg og bevægelse som en aktiv del i hverdagen for børn og unge.
 • Øge børns og unges indsigt i motionens betydning for sundhed og trivsel.
 • Indrette byrummet, så det opfordrer til fysisk aktivitet.
 • Opfordre til, at flere børn og unge cykler, går eller løber på løbehjul til institution, skole og fritidsaktiviteter.
 • Arbejde for et trygt og sikkert trafikmiljø omkring institutioner og skoler.
 • Etablere en foreningsportal, hvor alle byens tilbud fremgår, så det er nemt at finde et tilbud, der passer den enkelte.
 • Koordinere en tidlig indsats, der har til formål at styrke motorisk udvikling og det fysiske aktivitetsniveau.

Natur og Byens rum

Ophold i naturen og i byens grønne rum stimulerer børns og unges fysiske og psykiske sundhed. Det er vores mål, at børn og unge bruger naturen og de nære grønne områder som mødested og som udviklings- og læringsrum, og at de har både teoretisk og praktisk viden om naturens betydning.

Derfor vil vi 

 • Sikre at børn og unge er ude i frisk luft hver dag.
 • Inddrage børneperspektivet i planlægningen af byens rum, legepladser, parker m.m.
 • Sikre at naturområderne indbyder til alsidig bevægelse. Omgivelserne skal stimulere børn og unge til leg og ophold i naturen både alene og sammen med andre.
 • Udbrede anvendelsen af naturen som lære- og værested.
 • Udnytte og udvikle byens grønne rum med f.eks. bålsteder, madpakkehuse, toiletter, shelters, vandhuller til at fiske i, soppesøer, grejbank samt naturcenter, der kan danne rammen om formelle og uformelle aktiviteter i naturen.

Børnekultur

VISION Vi vil tilbyde alle børn og unge en kulturel dannelsesrejse, så kunst, kultur og idræt bliver en naturlig og stor del af børns liv og bevidsthed.

gennem en mangfoldig vifte af kunst- og udtryksformer, vil vi give alle børn og unge mulighed for at tilegne sig kompetencer, der gør dem i stand til at forholde sig medskabende og nysgerrigt til kulturen.

Medskaber og medproducent

Ved at involvere børn og unge som aktive og medskabende i byens kunst- og kulturliv, gives det bedst mulige grundlag for, at de som unge medborgere og kulturbrugere udvikler deres eget udtryk.

Derfor vil vi

 • Sikre at børn og unge oplever, at deres lyst til at skabe og udtrykke sig bakkes op af voksne omkring dem.
 • Arbejde for, at der er så kort vej fra idé til handling som muligt.
 • Arbejde for, at kulturinstitutioner, foreninger m.fl. tidligt involverer børn og unge i kulturelle projekter og aktiviteter som medskabere.
 • Sætte fokus på pilotprojekter, hvor børn og unge er medproducenter og finde veje, hvormed denne viden og erfaring kan deles.
 • Skabe og bevare frie puljer, der kan understøtte nytænkning og involvering der, hvor der kræves ekstra ressourcer.

Dannelse og kulturel læring

i vores skoler og institutioner vil vi arbejde seriøst, kontinuerligt og professionelt med de forskellige kunstformer, så de bliver en integreret del af børns og unges liv og løbende ligger til grund for dannelse og læring.

Derfor vil vi 

 • Sikre, at børn og unge får kunstneriske oplevelser som forestillinger, koncerter, udstillinger m.m., men også give mulighed for længere undervisningsforløb, hvor færdigheder kan udvikles.
 • Understøtte børns og unges kreativitet, så der kan leges, eksperimenteres og improviseres.
 • Sikre, at børn og unge møder professionelle kunstnere og andre professionelle aktører.
 • Tage ansvar for, at der etableres forpligtende samarbejde mellem institutioner, skoler og kultur- og fritidsinstitutioner til vidensdeling, kvalitetssikring og udvikling af undervisningsforløb.

Medborgerskab

Gennem involverende kulturaktiviteter styrkes den lokale identitet, og børn og unge får mulighed for at udforske egne roller og de muligheder, der er i byen.

Derfor vil vi: 

 • Tilbyde kulturaktiviteter og mødesteder, der skaber venskaber på tværs af aldre og etnicitet.
 • Skabe kreativitet i innovative workshops med børn og unge.
 • Sætte rammer for at børn og unge oplever muligheder for skabelse af eget liv og livsindhold. 

Kulturaktiviteter i samarbejde

folkeskolereformen 2014 giver med den åbne skole en unik mulighed for et tættere og mere åbent samarbejde mellem skolerne og kultur- og fritidsinstitutionerne. Ved at gentænke samarbejdsformer og netværk kan der skabes ny lyst til store og små kultur- og bevægelsesaktiviteter i kommunen.

Derfor vil vi 

 • Danne tætte samarbejdsrelationer og erfaringsudveksling mellem folkeskolerne, kultur- og fritidsinstitutionerne og de frivillige foreninger.
 • Skabe lyst og vilje til åbenhed over for forskellige faglige tilgange til kulturarbejdet med børn og unge.
 • Indgå partnerskabsaftaler mellem relevante aktører.

Brobygning og netværk

VISION alle børn og unge skal indgå i udviklende fællesskaber og netværk med hinanden og andre, hvor de har en plads, en stemme og mulighed for at blive hørt.

Forpligtende fællesskaber

Børn og unge udvikler sig i gode fællesskaber. At indgå i relationer med andre børn, voksne og familien er fundamentet for sammenhæng, tryghed og positiv udvikling i børnenes og de unges liv. Det sjove, legende og trygge i fællesskaber danner grundlag for denne udvikling. Samtidig giver børns og unges deltagelse i fællesskaber et solidt grundlag for et aktivt og engageret voksenliv.

Derfor vil vi

 • Sikre, at alle børn og unge oplever, at der er brug for netop dem i fællesskabet.
 • Etablere såvel små overskuelige fællesskaber som større sammenhængende fællesskaber.
 • Sørge for, at der er et nyt fællesskab at træde ind i, når barnet eller den unge må træde ud af et andet.
 • Have gode dialoger med børn og forældre om, hvordan man indgår i forpligtende relationer.

Netværksdannelse

Netværk er en forudsætning for succesfuld koordinering, udvikling og formidling af tværgående indsatser. Det er vores mål at øge og styrke samarbejdet mellem kommunens forvaltninger, afdelinger, institutioner og foreningsliv.

Derfor vil vi 

 • Bakke op om netværk, der er vigtige for børn og unge, som f.eks. legegrupper, forældregrupper og samarbejdsgrupper.
 • Etablere nyskabende netværk mellem institutioner, frivillige foreninger og eksterne samarbejdspartnere.
 • Støtte aktiviteter, hvor forældre tager initiativer og er aktive i lokalområdet, så børn og unge kan føle sig velkomne og trygge.

Overgange og forventninger

Vi ønsker, at alle overgange i børn og unges liv er kendetegnet ved tryghed, kontinuitet og tydelige forventninger, så børn og unge så hurtigt som muligt kan udvikle sig og trives i nye omgivelser.

Derfor vil vi

 • Sørge for, at børn, unge og forældre oplever en høj grad af forudsigelighed ved institutions- og skoleskift og videre i en ungdomsuddannelse.
 • Være tydelige i vores forventninger til de børn og unge, der skal indgå i nye fællesskaber
 • Udpege ’børneambassadører’, kontaktelever og lignende, så børn og unge føler sig velkomne i nye omgivelser.
 • Sørge for, at der kommer noget kendt med videre i de nye omgivelser.

Ansvar og relationer

Alle har et ansvar for at indgå i gode fællesskaber. De voksne har et øget ansvar for at sikre, at alle børn og unge er velfungerende i de miljøer, de færdes i.

Derfor vil vi 

 • Sikre, at de voksnes relationer til børn og unge er præget af nærvær og tillid.
 • I daginstitutioner, skoler og kultur- og fritidsinstitutioner arbejde forpligtende med at etablere gode fællesskaber for børn og unge.
 • Tage ansvar for, at børn, unge og deres forældre inddrages i beslutninger, der vedrører dem.

Medansvar og indflydelse

VISION alle børn og unge skal opleve at blive hørt og inddraget, så de er i stand til at deltage aktivt og ansvarsfuldt i fællesskaber og i deres eget liv. De skal have medansvar for og indflydelse på det samfund, de lever i.

Viden og oplysning

for at blive hørt og have medbestemmelse i form af deltagelse og indflydelse har børn og unge brug for viden, uddannelse og information om det samfund, de lever i, om de rettigheder de har, og det ansvar der følger med.

Derfor vil vi

 • Sørge for, at børn og unge får viden og oplysning om det samfund, de er en del af, og den verden der omgiver dem.
 • Sikre, at alle børn og unge kender deres rettigheder og pligter, og at disse respekteres.
 • Sikre, at alle børn og unge kender sammenhængen mellem ansvar, rettigheder og pligter.

Muligheder og rammer

Alle børn og unge skal opleve, at de har indflydelse og medansvar på eget liv såvel i institutionen og skolen som i fritiden. Vi vil igennem forskellige inddragelsesmetoder skabe rammerne og mulighederne for dette.

Derfor vil vi 

 • Sætte rammerne for, hvordan inddragelsen foregår, hvad børn og unge har indflydelse på, og hvordan denne indflydelse tager form.
 • Høre børn og unge i den daglige pædagogiske praksis og inddrage dem i beslutninger, der vedrører dem.
 • Involvere børn og unge i relevante råd og bestyrelser, f.eks. elevråd, klubråd og skolebestyrelser.
 • Høre børn og unge gennem diverse undersøgelser med henblik på at målrette tiltag og tilbud.
 • Inddrage børn og unge i relevante projekter og events.

Kompetencer og mestring 

Viden, oplysning, muligheder og rammer skal være til stede for at give børn og unge kompetencer til at mestre et aktivt liv med medansvar, indflydelse og respekt for andre.

Derfor vil vi 

 • Lade børn og unge gøre sig erfaringer med indflydelse og medansvar.
 • Sikre, at børns og unges medvirken og medindflydelse tilpasses deres forskellige modenhed og alder.
 • Medvirke til, at børn og unge tilegner sig handlekompetencer i forhold til deres egen livssituation.
 • Arbejde med interessemodsætninger og kritisk stillingtagen til egne og andres holdninger og værdier. 

Miljø og bæredygtighed

Det er vigtigt, at vores børn og unge får en god og solid viden om miljømæssige forhold, så vi både nu og i fremtiden kan skabe de bedst mulige betingelser for et bæredygtigt samfund.

Derfor vil vi 

 • Lære børn og unge, at værne om de ressourcer vi har.
 • Sørge for, at alle børn og unge får viden om, hvad de kan gøre for at skåne miljøet.
 • Give børn og unge bevidsthed om, at deres handlinger kan have betydning i fremtiden.
 • Arbejde med bæredygtige visioner og innovative processer i vores institutioner.

Henvisninger

I øvrigt henviser vi til følgende politikker, der også er gældende for børne- og unge- området:

Udarbejdet af

Politikken er blevet til på baggrund af dialog og interviews med borgere, børn, unge og forældre i Rødovre.

En stor tak til alle der har bidraget med idéer til den nye børne- og ungepolitik, og som har vist interesse for vores børns og unges fremtid.

Med udgangspunkt i de mange forslag og input er politikken udarbejdet af repræsentanter fra: 

 • Biblioteket 
 • BUPL
 • Børneinstitutionen Rønneholm 
 • Børneinstitutionen Slottet 
 • Børneinstitutionen troldhøjen 
 • Børneinstitutionen Vårfluen 
 • Børne- og familieafdelingen 
 • Børne- og Kulturforvaltningen 
 • Daginstitutionsafdelingen 
 • Heerup Museum 
 • Hendriksholm Skole og Sfo 
 • Islev Sfo
 • Jobcenteret
 • Kultur- og fritidsafdelingen
 • Milestedets Ungdomshus 
 • Pædagogisk Udviklingscenter 
 • Rødovre Børnehus
 • Rødovre Lærerforening 
 • Rødovre Skole 
 • Skoleafdelingen 
 • Skovmoseskolen
 • SSP
 • Sundhedsplejen 
 • Tandplejen
 • Udviklingscenteret Skiftesporet 
 • Ungdomsskolen
 • Valhøj Skole og Sfo

Børne- og ungepolitik i bladre-version

Se endvidere

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider