Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitikkens formål er at styrke dialogen og koordinere samarbejdet med og mellem de frivillige sociale foreninger og organisationer i Rødovre Kommune.

Politik for frivilligt social arbejde

Fold alle ud

Forord

I Rødovre Kommune har vi et tårnhøjt ambitionsniveau, når det gælder vores frivillige sociale område. Vores vision er, at Rødovre Kommune skal være en af Danmarks bedste kommuner at være frivillig i. Det frivillige sociale arbejde skal bidrage til at skabe et indholdsrigt liv for kommunens borgere og til at udvikle velfærden i Rødovre.

De frivilliges aktive deltagelse, engagement og indsats bidrager til det stærke fællesskab i Rødovre. Det er med til at sikre, at alle har mulighed for at få en meningsfyldt tilværelse, hvor vi er sammen med andre. Det være sig som frivillig eller som deltager i nogle af de mange frivillige aktiviteter. Den frivillige indsats er kittet i vores by – den er med til at binde os sammen på tværs af køn, alder, nationalitet, kulturel eller social baggrund.

Det frivillige sociale arbejde styrker fællesskabet i kommunen. Det betyder utroligt meget i en by som vores. I Rødovre har vi altid taget ansvar for vores eget liv og for hinanden – vi står sammen om Rødovre. Vi har fokus på at skabe mere fællesskab og et bedre lokalsamfund. Vi tager ansvar for at invitere andre ind i fællesskabet, og derfor har det frivillige sociale arbejde en særlig rolle.

Vi oplever de frivilliges flotte indsats både i hverdagen, når de gør en kæmpe forskel i boligområderne, på værestederne, på plejehjemmene, blandt de unge og mange andre steder i byen. Når der er større begivenheder, som RØDovredagen eller Danmark Spiser Sammen, er der også altid stor opbakning fra vores frivillige. Deres indsats har stor værdi for Rødovre Kommune. De frivilliges vigtige engagement fortjener at blive anerkendt og hyldet, hvilket vi blandt andet gør til årlige arrangementer som Årets Ildsjæl, Netværksaften og Frivillig Fredag.

Rødovre Kommune og de frivillige sociale foreninger løser opgaverne i fællesskab. Vi har tillid og gensidig respekt for hinandens roller og opgaver, og vi samarbejder på tværs om at løse vigtige udfordringer som at bekæmpe ensomhed, forbedre socialt udsattes liv og sikre at syge borgere og deres pårørende kan få støtte. Sammen med de frivillige skaber Rødovre Kommune gode rammer for et aktivt medborgerskab, der kan indbyde til endnu mere frivillighed, som et meningsfuldt supplement til kommunens indsatser.

Denne politik udstikker kursen for det frivillige sociale område og den fortsatte udvikling af området i tæt samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og Rødovre Kommune. Politikken er med til at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats, støtte det frivillige sociale arbejde, samt skabe synlighed og netværk på frivilligområdet. Frivillighedspolitikken sætter også fokus på at styrke den sociale ansvarlighed hos virksomheder og foreninger i Rødovre, der kan medvirke til at skabe mening og livskvalitet for borgere med særlige behov.

Med denne politik ønsker Kommunalbestyrelsen at sætte retning for vores indsats på det frivillige sociale område. Samtidig ønsker Kommunalbestyrelsen at takke de mange frivillige i Rødovre for jeres enestående indsats, og invitere alle borgere i Rødovre til at deltage aktivt på det frivillige sociale område og dermed i udviklingen af vores lokalsamfund.

Erik Nielsen
Borgmester

Britt Jensen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligt socialt arbejde dækker over de frivillige indsatser, som udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Fælles for aktiviteterne er, at de har et socialt sigte, og at indsatserne udføres ulønnet og er til gavn for andre end en selv og ens familie. Frivilligt socialt arbejde kan udføres af alle, der har lyst til at engagere sig og gøre en forskel for fællesskabet. Den frivillige sociale indsats baserer sig på aktiv medvirken.

Det sociale frivillige arbejde er aktiviteter for socialt udsatte, ældre, psykisk sårbare, etniske minoriteter, sårbare familier, samt borgere med kronisk sygdom, misbrug, sindslidelse og handicap. Frivillige sociale aktiviteter kan også være rettet mod borgere med specifikke interessefællesskaber.

I Rødovre Kommune skelner vi mellem frivillige tiltag på det sociale område og frivillige tiltag på kultur- og fritidsområdet. Denne politik omfatter alene indsatserne på det frivillige sociale område.

Værdier

Fire værdier for samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og Rødovre Kommune.

Respektfuldt samarbejde

Rødovre Kommune og de frivillige sociale foreninger samarbejder til gavn for de dårligst stillede borgere i kommunen.

Vi har tillid til hinanden, og kommunen styrer ikke de frivilliges indsatser.

Vi har gensidig respekt for hinandens roller og opgaver – og overtager ikke hinandens arbejde.

Ligeværd og mangfoldighed

Rødovre Kommune og de frivillige sociale foreninger videreudvikler det frivillige sociale arbejde sammen.

Vi ser mangfoldighed som en styrke, og sætter ligeværdighed i det frivillige sociale arbejde højt.

Aktivt medborgerskab

Sammen med de frivillige skaber Rødovre Kommune gode rammer for et aktivt medborgerskab, der kan indbyde til endnu mere frivillighed, som et meningsfuldt supplement til kommunens indsatser.

Ansvar og stærke fællesskaber

Rødovre Kommune og de frivillige sociale foreninger løser opgaverne i fællesskab.

Fællesskabet er en bærende kraft, og vi står sammen om Rødovre.

Vi skaber mere fællesskab og et bedre lokalsamfund, hvor vi både tager ansvar for eget liv og medansvar for sin næste.

De frivilliges aktive deltagelse, engagement og indsats bidrager i høj grad til det stærke fællesskab i Rødovre.

Vision

Vores vision for indsatsen på det frivillige sociale område er:

Rødovre skal være en af de bedste kommuner at være frivillig i.

Det gælder både som forening eller som enkeltperson. Det frivillige sociale arbejde skal medvirke til at skabe stærke relationer i lokalområdet på tværs af alder, social og kulturel baggrund. Frivilligt arbejde skal bidrage til at skabe et trygt og indholdsrigt liv for kommunens borgere. Det er et vigtigt element i udviklingen af den relationelle velfærd i kommunen, som er den positive forskel, vi kan skabe i borgerens liv. Relationel velfærd sker mellem mennesker – i relationerne mellem de fagprofessionelle og borgere – og ikke mindst borgerne imellem. På den måde kan vi skabe afgørende forandringer og slippe alle de gode kræfter løs for at give flere et godt og meningsfuldt liv.

For i Rødovre har vi altid taget ansvar for vores eget liv og for hinanden – vi står sammen om Rødovre. Vi har fokus på at skabe mere fællesskab og et bedre lokalsamfund. Det gør vi ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, de private virksomheder og civilsamfundet. Det frivillige sociale arbejde er med til at binde de tre led sammen, og er dét kit, som er med til at holde Rødovre sammen.

For at realisere visionen arbejder Rødovre Kommune med fire strategimål:

 • Strategimål 1
  Vi skaber gode rammer for den frivillige sociale indsats.
 • Strategimål 2
  Vi skaber synlighed og netværk på frivilligområdet.
 • Strategimål 3:
  Vi styrker den sociale ansvarlighed.
 • Strategimål 4:
  Vi støtter det frivillige sociale arbejde økonomisk.

Fra vision til virkelighed

Frivilligpolitikken skal omsættes til handlinger, der gør en forskel for borgere i Rødovre. Derfor står politikken ikke alene. Til politikken hører en handleplan med Rødovre Kommunes prioriterede indsatser, der skal omsætte vision og mål til konkrete indsatser i virkeligheden. Indsatserne er både borgere, foreninger, medarbejdere og andre aktører med til at udvikle – det skaber et bredt ejerskab.

Vi skaber gode rammer for den frivillige sociale indsats

Strategimål 1: 

Frivillighed er traditionelt set tæt forbundet med foreningslivet, og den frivillige sociale indsats sker fortsat ofte med afsæt i en forening eller organisation. Efterhånden har frivillighedsbegrebet udviklet sig til også at omfatte enkeltpersoner, der ikke er tilknyttet en forening, men som indgår en aftale med en institution, virksomhed eller lignende sted, hvor de ønsker at være frivillige. Det kan eksempelvis være som frivillig på et plejehjem eller i forbindelse med lokale fællesspisninger. Rødovre Kommune ønsker, at de rammer, der gives for den frivillige sociale indsats, understøtter såvel foreningerne som det enkelte individ, der ønsker at tage del i det frivillige arbejde.

Rødovre Frivillighedscenter

Rødovre Frivilligcenter er en frivillig social forening med selvstændig økonomi og egen bestyrelse, der er valgt af de frivillige sociale foreninger i Rødovre. Frivilligcentret har et tæt samarbejde med Rødovre Kommune med fokus på udvikling af samskabelsesprojekter.

Rødovre Frivilligcenters opgave er at støtte, udvikle og danne netværk på tværs af frivillige foreninger og skabe større mangfoldighed i de frivillige sociale tilbud. Borgere, foreninger og offentlige institutioner kan via Frivillig- centret få information om frivilligt socialt arbejde og orientere sig om, hvad der foregår lokalt. Rødovre Kommune opfordrer alle frivillige sociale foreninger og organisationer til at blive medlem af Frivilligcentret.

Rødovre Frivilligcenter kan blandt andet tilbyde:

 • Hjælp til at starte et nyt projekt eller en ny forening.
 • Råd og vejledning til frivillige foreninger bl.a. i forhold til vedtægter, ansøgning om støtte m.fl.
 • Formidling af frivilligjob, samt kommunens og foreningers tilbud og arrangementer.
 • Diverse kurser, selvhjælpsgrupper og cafétilbud.
 • Netværks- og dialogmøder foreninger imellem og med kommunen.
 • Lokaler og andre faciliteter.

Aktuelle tilbud kan læses på Rødovre Frivilligcenters hjemmeside.

Rødovre Sociale Vejviser

Rødovre Frivilligcenter udgiver Rødovre Sociale Vejviser, som indeholder en fortegnelse over de aktuelle sociale foreninger i Rødovre samt beskrivelser af deres formål og målgrupper. Rødovre Frivilligcenter reviderer løbende Den Sociale Vejviser digitalt og den kan læses på frivilligcentrets hjemmeside. Den Sociale Vejviser udsendes også i bogform hvert andet år.

Rødovre Kommune opfordrer til, at så mange foreninger som muligt lader sig registrere i Den Sociale Vejviser, så der er et godt overblik over de frivillige sociale foreninger og deres indsatser. Overblikket skal være til gavn for kommunens borgere, foreninger, virksomheder og andre med interesse for, hvad der sker på det frivillige sociale område i kommunen.

Vi skaber synlighed og netværk på frivilligområdet

Strategimål 2:

Rødovre Kommune bidrager til, at det frivillige sociale arbejde bliver synliggjort i lokalområdet. Derudover ønsker vi at give mulighed for at danne netværk på tværs af foreningerne. Derfor afholder vi hvert år forskellige arrangementer for de frivillige sociale foreninger. Det er intentionen, at alle arrangementerne skaber grobund for netværk og samarbejde på tværs af de frivillige sociale foreninger i Rødovre:

Forårskonference

Med sigte på at vedligeholde og udbygge en god dialog afholder Social- og Sundhedsudvalget en årlig konference for de frivillige sociale foreninger og organisationer.

Netværksaften

Social- og Sundhedsudvalget holder netværksaften for de frivillige sociale foreninger. Formålet er, at de frivillige foreninger og ansatte i kommunen kan udbrede kendskabet til hinanden og forbedre samarbejdsrelationerne gennem netværk.

Årets ildsjæl

For at påskønne og øge opmærksomheden om det frivillige sociale arbejde i Rødovre, uddeler Social- og Sundhedsudvalget hvert år en pris til Årets Ildsjæl – en enkeltperson, en gruppe eller en forening, der har ydet en særlig indsats på det frivillige sociale område. Prisen er uddelt hvert år siden 1999. Prisen gives til en person, gruppe eller forening, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde inden for social- og sundhedsområdet i Rødovre. Det kan f.eks. være en bestyrelse eller en person med eller uden tilknytning til en forening

Årets ildsjæl:

 • Er med til og har gjort en særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde
 • Er en god rollemodel for det frivillige sociale arbejde
 • Er med til at motivere og øge interessen for det frivillige sociale arbejde.

Alle kan indstille kandidater til Årets Ildsjæl til Social- og Sundhedsudvalget, der består af en komité med: Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Handicaprådet, formanden for Seniorrådet, formanden for Udsatterådet, frivilligkoordinatoren i Frivilligcentret og chefredaktøren for Rødovre Lokal Nyt.

Vi styrker den sociale ansvarlighed

Strategimål 3:

Rødovre Kommune vil styrke den sociale ansvarlighed hos virksomheder og foreninger i Rødovre, der kan medvirke til at skabe mening og livskvalitet for borgere med særlige behov. Det handler om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Social ansvarlighed handler også om at påvirke virksomhederne til at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. At tage et socialt ansvar kan blandt andet være at give en håndsrækning til de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet eller at invitere ensomme ind i fællesskabet til et måltid.

Rødovre Kommune vil understøtte samarbejde med virksomheder eller organisationer med henblik på at etablere lokale socialøkonomiske virksomheder, som fungerer på markedsvilkår som almindelige virksomheder. Formålet er ikke at tjene penge, men derimod at støtte løsningen af samfundets udfordringer på en alternativ måde, eksempelvis ved at skabe jobs til borgere, der ikke kan komme i ordinær beskæftigelse. Målet med at etablere socialøkonomiske virksomheder er at bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked i Rødovre. Ved at kommunen går sammen med frivillige foreninger, organisationer og virksomheder om at udvikle nye indsatser med udgangspunkt i borgernes behov, kan vi styrke den sociale ansvarlighed i lokalsamfundet, og samtidig skabe merværdi for den enkelte borger såvel som for Rødovre.

Foreninger og virksomheder har desuden muligheden for at indgå i de frivillige foreningers netværk via associeret medlemskab, partnerskab el. lign. i Rødovre Frivillighedscenter. Formålet er at skabe en platform, der kan gøre det nemmere og mere attraktivt for virksomheder og foreninger at involvere sig direkte i frivilligt socialt arbejde.

Vi støtter det frivillige sociale arbejde økonomisk

Strategimål 4: 

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år midler til at støtte frivilligt socialt arbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af støttebeløbet i forbindelse med den årlige budgetforhandling. Formålet er at styrke samspillet mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger. Herudover kan kommunen give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

De to typer tilskud er beskrevet nærmere i Servicelovens §§18 og 79. Kriterierne for tildeling af midlerne kan læses på Rødovre Kommunes hjemmeside. Midlerne kan søges to gange om året. Social- og Sundhedsforvaltningens Ledelsessekretariat vejleder i forbindelse med ansøgningen. Rødovre Kommune annoncerer for, at de frivillige sociale foreninger kan ansøge om §§18 og 79-midler på kommunens hjemmeside og Facebook-side, magasinet ’Sammen om Rødovre’ og i lokalavisen. Foreningerne modtager et ansøgningsskema med posten og pr. mail. Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om fordeling af midlerne. Foreningerne får besked om tildelingen eller afslaget på tilskud, der gives skriftligt og indeholder en begrundelse.

Udover de kommunale puljemidler kan der også være mulighed for at søge foreningstilskud fra andre ikke-kommunale puljer og fonde. Rødovre Frivilligcenter giver nærmere råd og vejledning på området.

Politisk prioriterede indsatsområder

I forbindelse med uddeling af §§18 og 79-midlerne, udpeger Social- og Sundhedsudvalget hvert år særlige målgrupper og indsatsområder. Formålet med at udpege specifikke målgrupper er at fremme det frivillige arbejde på særlige områder. Derudover skal de politisk prioriterede indsatsområder tjene som inspiration til temaer og indhold på de arrangementer, der afholdes for de frivillige foreninger i løbet af året.

De politisk prioriterede indsatsområder skal ikke begrænse den enkelte forening i at søge støtte til deres aktiviteter, selvom aktiviteten ligger uden for det prioriterede område. Alle kan søge. Indsatsområderne skal alene ses som Social- og Sundhedsudvalgets mulighed for at sætte pejlemærker, således at der skabes sammenhæng mellem det frivillige sociale område og Kommunalbestyrelsens visioner for udviklingen af Rødovre Kommune.

Frivillighedspolitik

Se endvidere:

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider