Handleplan for frivilligt socialt arbejde 2020-2022

Handleplan for frivilligt socialt arbejde 2020-2022

Fold alle ud

Politikkens vision og strategimål

Politikkens vision og strategimål er udgangspunktet for alle indsatser på området. Lovgrundlaget er servicelovens § 18, hvor der står: "Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger".

Handleplanen omsætter Rødovre Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde til praksis, og indsatserne sigter mod at sikre de frivillige sociale indsatser gode rammebetingelser og mod at styrke Rødovre Kommunes samspil med frivillige foreninger og aktive borgere. Nogle af indsatserne knytter også an til mål i forvaltningens øvrige politikker og handleplaner.

Handleplanen indeholder udvalgte indsatser for en toårig periode, og giver dermed ikke et overblik over alle indsatser og aktiviteter på området. 

I Rødovre har vi siden 2007 haft et frivilligcenter. Rødovre Frivilligcenter en selvstændig forening, men de modtager økonomisk tilskud fra Rødovre Kommune, og kommunen er repræsenteret i bestyrelsen. Rødovre Frivilligcenter er en central platform for det frivillige sociale arbejde i Rødovre og en tæt samarbejdspart. Rødovre Kommune indgår hvert år en samarbejdsaftale med frivilligcentret, og de fælles indsatser i handleplanen vil indgå i den kommende samarbejdsaftale.  

Ud over frivilligcentret har Rødovre Kommune samarbejdsaftaler med henholdsvis Headspace, Rødovre Folkekøkken og Kræftens Bekæmpelse. Formålet er at fremme et godt, lokalt samarbejde, hvor begge parter bringer sine særlige styrker med ind i samarbejdet til gavn for borgerne i Rødovre. For at vedligeholde og udvikle samarbejdet holder forvaltningen jævnligt møder med foreningerne/organisationerne. 

Sammen med Borgeren

I handleplanen har vi fokus på, at kommunen skal spille en faciliterende rolle. Vi vil arbejde for at sætte forskellige aktører i Rødovre i forbindelse med hinanden, så der kan opstå nye netværk og relationer. Derudover arbejder vi for, at civilsamfundet naturligt tænkes ind, når vi løser velfærdsopgaver. Det betyder, at vi lytter efter, hvordan de frivillige foreninger og organisationer kan spille en positiv rolle for borgernes forskellige livssituationer.

Der er blandt andet hentet input til handleplanen på workshops med de frivillige sociale foreninger og medarbejderne. 

Handleplanen indeholder syv indsatser

  1. Vi vil have flere med i foreningerne
  2. Alle har brug for et fællesskab
  3. Bedre overgange til civilsamfundet
  4. Udvikling af et medborgerhus  som del af Islev Bibliotek/ Trekanten
  5. Netværks-familier til udsatte familier
  6. Samspil med 'Vores Sunde Hverdag'
  7. 'Sammen med Borgeren' i Islev

1. Vi vil have flere med i foreningerne

Indsats

Vi vil have flere med i foreningerne. Vi vil have fokus på tilgængelighed, åbenhed og støtte til at indgå i de etablerede frivillige fællesskaber.

I samarbejde med Rødovre Frivilligcenter afholdes der temamøde med interesserede foreninger.  

Foreningerne efterspørger kompetencer til at inkludere udsatte borgere i foreningslivet – både som brugere og som frivillige. 

Der kan hentes inspiration fra eksempelvis Settlementet, KFUM’s Sociale Arbejde og DGI’s arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. 


Formål

Formålet er at støtte foreningerne i at inkludere udsatte i deres foreninger både som brugere og frivillige, herunder at håndtere sårbarheder når de møder det hos brugere og frivillige. 


Strategimål

Indsatsen knytter an til strategimål 2, der handler om at skabe synlighed og netværk på området. 


Aktører

Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat

Rødovre Frivilligcenter

Lokale foreninger


Tidsplan

2020


2. Alle har brug for et fællesskab

Indsats

Vi vil forebygge ensomhed. Hvis ensomhed bider sig fast og bliver langvarig, bliver den samtidig skadelig for vores fysiske og psykiske sundhed. 

Der findes en gruppe borgere i socialpsykiatrien, typisk pensionister, der er uden netværk.

Indsatsen handler om at afdække, om der blandt de psykisk sårbare pensionister er behov for at danne netværk, eller om der er behov for at understøtte allerede eksisterende netværk eller tilbud. I forhold til opsporing af målgruppen samarbejdes der foruden socialpsykiatrien med hjemmeplejen. 

Der kan hentes inspiration fra eksempelvis Røde Kors-tiltaget ’Værket’. 


Formål

Formålet er at støtte en gruppe borgeren med meget begrænsede sociale relationer i at danne netværk - på deres præmisser.


Strategimål

Indsatsen knytter an til strategimål 2, der handler om at skabe synlighed og netværk på området.  


Aktører

Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat

Borgere og medarbejdere i socialpsykiatrien

Rødovre Frivilligcenter 

Lokale foreninger


Tidsplan

2021

3. Bedre overgange til civilsamfundet

Indsats

Vi vil skabe bedre overgange og synergi mellem kommunale tilbud og frivillige sociale foreninger og aktiviteter.

Vi etablerer en brobygningsfunktion, hvor en medarbejder fra frivilligcentret er ansat en dag om ugen til eksempelvis at give medarbejdere på ældreområdet, sundhedsområdet og i jobcentret bedre kendskab til de mange frivillige sociale foreninger og deres aktiviteter. 

Som videreudvikling af indsatsen ’Bedre adgang til de frivillige sociale foreninger’ fra den tidligere handleplan mødes forvaltningen, repræsentanter fra Udsatterådet, Handicaprådet og Rødovre Frivilligcenter med Jobcentret og Socialpsykiatrien om mulighederne ved at brobygge til og samarbejde med frivillige foreninger.


Formål

Formålet er at etablere bedre overgange fra kommunale forløb til foreningslivet, så borgere, der har haft et tilbud/forløb i Rødovre Kommune, efterfølgende kan få støtte i frivilligt regi, hvis de ønsker det. 


Strategimål

Indsatsen knytter an til strategimål 2, der handler om at skabe synlighed og netværk på området.  


Aktører

Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat

Rødovre Frivilligcenter

Lokale foreninger

Udsatterådet og Handicaprådet


Tidsplan

2020 - 2021


4. Udvikling af et medborgerhus som del af Islev Bibliotek/Trekanten

Indsats

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en budgetresolution om, at Islev Bibliotek skal nytænkes.

Borgere, foreninger, boligselskaber og Rødovre Frivilligcenter skal inddrages i processen med at udvikle et lokalt samlingssted i Islev med udgangspunkt i biblioteket.

Herudover skal erfaringer fra projekt ’Vores Sunde Hverdag’ inddrages.  


Formål

Formålet er at skabe et levende og inspirerende mødested, der kan være med til at styrke lokalområdet.


Strategimål

Indsatsen relaterer sig til strategimål 1 om at skabe gode rammer for den frivillige, sociale indsats og strategimål 2, der handler om at skabe synlighed og netværk på området.


Aktører

Kultur- og fritidsområdet er projektejer. Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat deltager i udviklingsarbejdet.

Projekt ’Vores Sunde Hverdag’

Rødovre Frivilligcenter

Borgere og lokale foreninger 


Tidsplan

2020


5. Netværksfamilier til udsatte familier

Indsats

Vi vil skabe relationer, hvor udfordrede familier forbindes med mennesker og familier med andre ressourcer og erfaringer end dem selv.

Indsatsen består i et samarbejde med ’Sammen om Familien’ om at finde frivillige netværksfamilier eller ressourcepersoner. Samarbejdet kan også vedrøre kommunikationsbistand.

Første skridt er at afklare med familierne, hvilke behov de har. 

Der er holdt møde med Rødovre Frivilligcenter med henblik på at gøre brug af deres foreningskontakter til at skabe større netværk hos familierne.


Formål

Formålet er at støtte indsatsen med at finde netværksfamilier til de familier fra ’Sammen om Familien’, der ønsker at udvide deres netværk og danne nye relationer. 


Strategimål

Indsatsen knytter an til strategimål 2, der handler om at skabe synlighed og netværk på området. 


Aktører

Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat

Jobcentret, ’Sammen om Familien’

Rødovre Frivilligcenter

Borgere og foreninger i Rødovre


Tidsplan

2020


6. Samspil med ’Vores Sunde Hverdag’

Indsats

Vi vil medvirke til at sikre, at initiativerne i projekt ’Vores Sunde Hverdag’ realiseres.  

I foråret skal der i forbindelse med projekt ’Vores Sunde Hverdag’ genereres idéer til initiativer inden for trivsel og bevægelse. 

Indsatsen handler desuden om at undersøge, hvordan initiativerne kan gøres synlige og lettilgængelige, så aktiviteterne kan bidrage til at forbinde borgerne med hinanden.   


Formål

Formålet er at understøtte de indsatser og initiativer, der skal i gangsættes i forbindelse med projekt ’Vores Sunde Hverdag’. 


Strategimål

Indsatsen relaterer sig til strategimål 1 om at skabe gode rammer for den frivillige, sociale indsats og strategimål 2, der handler om at skabe synlighed og netværk på området.


Aktører

Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat

Udvalgte sociale foreninger er udpeget til at deltage


Tidsplan

2020-2021


7. ’Sammen med Borgeren’ i Islev

Indsats

Vi vil inddrage civilsamfundet, når vi udvikler vores institutioner og sociale tilbud. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra de forskellige institutioner i området omkring Broparken og Frivilligcentret, der står for at udvikle og afholde aktiviteterne.  

Indsatsen består i støtte arbejdsgruppen i at udvikle flere fælles aktiviteter i området med særlig fokus på at tænke involvering af civilsamfundet ind.  

Indsatsen tænkes i sammenhæng med udvikling af Medborgerhuset i Islev.  


Formål

Formålet er at bidrage til at styrke de nære fællesskaber i Rødovres lokalområder. 


Strategimål

Indsatsen knytter an til strategimål 2, der handler om at skabe synlighed og netværk på området.  


Aktører

Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat 

Arbejdsgruppen ’Sammen med Borgeren’ i Islev

Projekt ’Vores Sunde Hverdag’


Tidsplan

2020-2021

Handleplan for frivilligt socialt arbejde 2020-2022

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider