Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitikkens formål er at styrke dialogen og koordinere samarbejdet med og mellem de frivillige sociale foreninger og organisationer i Rødovre Kommune.

Slip alle gode kræfter løs i frivillighedens navn!

Fold alle ud

Forord

I 1999 fik Rødovre Kommune sin første politik på det frivillige sociale område. Siden er politikken blevet revideret, første gang i 2009 og nu igen i 2014. Ambitionsniveauet er ikke blevet mindre med tiden! Tværtimod. Rødovre Kommune skal være en af Danmarks bedste kommuner at være frivillig i.

Som en kommune med høje ambitioner for det frivillige sociale område er det Kommunalbestyrelsens vision, at det frivillige sociale arbejde skal bidrage til at skabe et trygt og indholdsrigt liv for kommunens borgere og være et vigtigt element i udviklingen af velfærden i kommunen. De frivilliges deltagelse er af stor værdi for Rødovre Kommune.   

Denne politik udstikker kursen for det fremtidige samarbejde på området, og er en vigtig brik i den fortsatte udvikling af det frivillige sociale arbejde i Rødovre.  

Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre, at udviklingen af området sker i tæt samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og Rødovre Kommune. Politikken skal medvirke til at styrke dialogen, sikre gode rammer og skabe synlighed om det frivillige sociale arbejde.

I forhold til de tidligere frivillighedspolitikker sætter vi denne gang endnu mere fokus på at skabe nye alliancer. Rødovre Kommune vil understøtte et samarbejde med virksomheder eller organisationer med henblik på at etablere lokale socialøkonomiske virksomheder. I fællesskab kan vi udvikle nye indsatser med udgangspunkt i borgernes behov og på den måde styrke den sociale ansvarlighed og sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Det har været en stor udfordring at formulere en politik på frivillighedens vegne, for en politik sætter rammer og kommer nemt til at virke begrænsende. Men det er lykkedes os - i tæt samarbejde med de frivillige sociale foreninger - at definere nogle rammer, der ikke begrænser frivilligheden, men derimod fremmer den. De frivilliges deltagelse og bidrag i revideringen af politikken har gjort processen spændende og lærerig, og resultatet er en levende politik med et bredt ejerskab.

Med denne politik for det frivillige sociale arbejde ønsker Kommunalbestyrelsen at invitere alle borgere i Rødovre til at deltage aktivt i udviklingen af frivilligområdet og dermed i udviklingen af vores lokalsamfund. 

Jeg håber, at I alle vil tage rigtig godt i mod politikken.

Britt Jensen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Vi slipper alle gode kræfter løs

Denne politik på det frivillige sociale område bygger videre på Rødovre Kommunes første politik fra 1999. Politikken indeholder vision, værdigrundlag og strategimål.

Formål

Rødovre skal være en af de bedste kommuner at være frivillig i 

 • Sikre at udviklingen af det frivillige sociale område sker i tæt samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og Rødovre Kommune
 • Sikre gode rammer for de frivillige sociale foreninger
 • Styrke dialogen mellem de frivillige sociale foreninger og organisationer i Rødovre Kommune
 • Skabe synlighed om det frivillige sociale arbejde

Vision – en af de bedste kommuner at være frivillig i

Rødovre Kommune skal være en af Danmarks bedste kommuner at være frivillig i enten som forening eller som enkeltperson.

Det frivillige sociale arbejde skal medvirke til at skabe stærke relationer på tværs af alder og social baggrund i lokalområdet.  

Det frivillige sociale arbejde skal bidrage til at skabe et trygt og indholdsrigt liv for kommunens borgere og være et vigtigt element i udviklingen af velfærden i kommunen.

I Rødovre Kommune deler vi visionen om det sociale enzym - ved at kitte stat, marked og civilsamfund sammen kan vi skabe afgørende forandringer, og vi vil slippe alle gode kræfter løs i bestræbelserne på at give flere mennesker et godt og meningsfuldt liv.

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Frivilligt socialt arbejde dækker de frivillige indsatser, som udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Fælles for aktiviteterne er, at de har et socialt sigte, og at indsatserne udføres ulønnet og er til gavn for andre end en selv og ens familie.

Frivilligt socialt arbejde kan udføres af alle, der har lyst til at engagere sig og gøre en forskel for andre end dem selv og deres nærmeste. Frivillige sociale aktiviteter kan for eksempel være rettet mod grupper af borgere med særlige behov eller mod borgere med specifikke interessefællesskaber. 

Den frivillige sociale indsats er ulønnet, og den baserer sig på aktiv medvirken.

I Rødovre Kommune skelner vi mellem frivillige tiltag på det sociale område og frivillige tiltag på kultur- og fritidsområdet. Denne politik omfatter alene indsatserne på det frivillige sociale område.  

Værdigrundlag – godt samspil mellem frivillige sociale foreninger og Rødovre Kommune

I samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og Rødovre Kommune arbejder vi ud fra følgende værdigrundlag:

Vi løser opgaverne i fællesskab

Rødovre Kommune vil sikre mangfoldighed og ligeværdighed i det frivillige sociale arbejde.

Rødovre Kommune og de frivillige sociale foreninger har tillid til hinanden, og kommunen skal ikke styre de frivilliges indsatser. Vi har gensidig respekt og forståelse for hinandens roller og opgaver – og overtager ikke hinandens arbejde.

De frivillige sociale foreninger og Rødovre Kommune vil samarbejde til gavn for de dårligst stillede borgere i kommunen. 

Vi vil i et samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og Rødovre Kommune videreudvikle det frivillige sociale arbejde. Det skal ske med respekt for hinandens forskelligheder - de frivillige indsatser er ikke en erstatning for de kommunale ydelser men et vigtigt supplement.

Vi skaber rammer, der fremmer aktivt medborgerskab 

De frivilliges aktive deltagelse, engagement og indsats er af stor værdi for Rødovre Kommune. 

Rødovre Kommune vil skabe rammer for et aktivt medborgerskab, så frivilligt socialt arbejde er et stærkt supplement til kommunens indsats. 

Ved at stille gode rammer og vilkår til rådighed for de frivillige sociale foreninger i kommunen, ønsker vi at indbyde til endnu mere frivillighed.

Vi giver tilbud om kompetenceudvikling 

Rødovre Kommune vil være med til at kvalitetssikre de lokale frivillige sociale foreninger ved at skabe gode rammer for kompetenceudvikling.

Strategimål

Med nedenstående strategimål vil vi opfylde visionen om at blive en af Danmarks bedste kommuner at være frivillig i.

Strategimål 1: Vi skaber gode rammer for den frivillige sociale indsats i Rødovre

Frivillighed er traditionelt set tæt forbundet med foreningslivet, og den frivillige sociale indsats sker fortsat ofte med afsæt i en forening eller organisation. Efterhånden har frivillighedsbegrebet dog udviklet sig til også at omfatte enkeltpersoner, der ikke er tilknyttet en forening, men som indgår en aftale med en institution, virksomhed eller lignende sted, hvor de ønsker at være frivillige.

Rødovre Kommune ønsker, at de rammer, der gives for den frivillige sociale indsats, understøtter såvel foreningerne som det enkelte individ, der ønsker at tage del i det frivillige arbejde. 

Rødovre Frivillighedscenter

Rødovre Frivilligcenter er startet som et samarbejde mellem Rødovre Kommune og de frivillige sociale foreninger og organisationer i Rødovre, og Rødovre Kommune opfordrer alle frivillige sociale foreninger og organisationer til at blive medlem af Frivilligcenteret. 

Frivilligcenterets opgave er at støtte, udvikle og danne netværk på tværs af frivillige foreninger og skabe større mangfoldighed i de frivillige sociale tilbud. Borgere, foreninger og offentlige institutioner kan via centeret få information om frivilligt socialt arbejde og orientere sig om, hvad der foregår lokalt. 

Rødovre Frivilligcenter kan blandt andet tilbyde: 

 • Hjælp til at starte et nyt projekt eller en ny forening
 • Råd og vejledning til frivillige foreninger bl.a. i forhold til vedtægter, ansøgning om støtte
 • Etablering af kontakt og udvikling af netværk mellem foreninger 
 • Hjælpe med at formidle kontakt mellem enkeltpersoner, der gerne vil være frivillige og de etablerede lokale foreninger 
 • Krise- og selvhjælpsgrupper
 • Kurser og seminarer for frivillige
 • Formidling af frivilligjob
 • Formidling af kommunens og foreningers tilbud og arrangementer
 • Lokaler og andre faciliteter. 

Rødovre Frivilligcenter er en frivillig social forening med egen bestyrelse og med selvstændig økonomi. Rødovre Kommune støtter Frivilligcenteret med en årlig underskudsgaranti til koordinatorstillingen i Rødovre Frivilligcenter.

Rødovre Frivilligcenters bestyrelse er valgt af de frivillige sociale foreninger i Rødovre. Vedtægter og oversigt over bestyrelsen findes på centrets hjemmeside. 

Rødovre Frivilligcenter
Slotherrens Vænge 2A, 
2610 Rødovre
Tlf. 23 37 91 04
Hjemmeside: www.rfcenter.dk

Rødovre Sociale Vejviser

Rødovre Frivilligcenter udgiver Rødovre Sociale Vejviser, som indeholder en fortegnelse over de aktuelle sociale foreninger i Rødovre samt beskrivelser af deres formål og målgrupper. Rødovre Frivilligcenter reviderer den sociale vejviser en gang om året.

Rødovre Kommune opfordrer til, at så mange foreninger som muligt lader sig registrere i Den Sociale Vejviser, så der til en hver tid er et godt overblik over de frivillige sociale foreninger og deres indsatser. Overblikket skal være til gavn for kommunens borgere, foreninger, virksomheder og andre med interesse for, hvad der sker på det frivillige sociale område i kommunen.

Strategimål 2: Vi skaber synlighed og netværk på frivilligområdet

Rødovre Kommune vil bidrage til, at det frivillige sociale arbejde bliver synliggjort i lokalområdet. Derudover ønsker vi at give mulighed for at danne netværk på tværs af foreningerne.  

Derfor afholder vi hvert år forskellige arrangementer for de frivillige sociale foreninger. Det er intentionen, at alle arrangementerne skal skabe grobund for netværk og samarbejde på tværs af de frivillige sociale foreninger i Rødovre:

Forårskonference

Med sigte på at vedligeholde og udbygge en god dialog afholder Rødovre Kommunes Social- og Sundhedsudvalg en årlig konference for de frivillige sociale foreninger og organisationer. 

Netværksaften

Rødovre Kommune afholder netværksaften for de frivillige sociale foreninger. Formålet er, at de frivillige foreninger og organisationer og ansatte i kommunen kan udbrede kendskabet til hinanden og forbedre samarbejdsrelationerne gennem netværk. 

Årets ildsjæl

For at vise sin anerkendelse af den frivillige sociale indsats og for at skærpe den offentlige interesse for området uddeler Social- og Sundhedsudvalget hvert år en pris til Årets Ildsjæl – en enkeltperson, en gruppe eller en forening, der har ydet en særlig indsats på det frivillige sociale område. Prisen er uddelt hvert år siden 1999.

Årets Ildsjæl indstilles til Social- og Sundhedsudvalget af en komité, der har følgende medlemmer: Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Handicaprådet, formanden for Seniorrådet, frivilligkoordinatoren og chefredaktøren for Rødovre Lokal Nyt.

Dialogmøde

Social- og Sundhedsudvalget inviterer i samarbejde med Rødovre Frivilligcenter til dialogmøde en gang årligt.

Dialogmøderne skal sikre en konstant udvikling af det frivillige sociale område og medvirke til, at Rødovre Frivilligcenter løbende arbejder for at understøtte foreningernes behov. 

Temaerne på møderne kan eksempelvis være: 

 • Hvad skal Rødovre Frivilligcenter have særligt fokus på det kommende år, herunder om der er særlige puljer, der skal ansøges
 • Ideer til større arrangementer (konferencer, kurser og temaarrangementer) i Rødovre Frivilligcenter
 • Hvordan sikres særligt fokus på Social- og Sundhedsudvalgets udmeldte indsatsområder
 • Status på opbygning af frivillighedsformidlingen i Frivilligcenteret
 • Status på og videreudvikling af selvhjælpsgrupperne
 • Hvilke nye samarbejdsrelationer skal der sættes særligt fokus på fremadrettet
 • Udbygning af netværk, samarbejdsrelationer og værktøjer dertil
 • Partnerskaber – nye muligheder og ideer.

Strategimål 3: Nye alliancer - Rødovre Kommune vil indgå partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder

Rødovre Kommune vil gerne understøtte et samarbejde med virksomheder eller organisationer med henblik på at etablere lokale socialøkonomiske virksomheder.

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der fungerer på markedsvilkår. Formålet er ikke at tjene penge men derimod at støtte løsningen af samfundets udfordringer på en alternativ måde, eksempelvis ved at skabe jobs til borgere, der ikke kan komme i ordinær beskæftigelse.

Målet med etablering af socialøkonomiske virksomheder er at bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked i Rødovre, der kan være med til at skabe mening og livskvalitet for borgere med særlige behov. Ved at kommunen går sammen med frivillige foreninger, organisationer og virksomheder om at udvikle nye indsatser med udgangspunkt i borgernes behov, kan vi styrke den sociale ansvarlighed i lokalsamfundet og samtidig skabe merværdi for såvel den enkelte borger som for Rødovre.

Virksomheder tilbydes desuden muligheden for at indgå i de frivillige foreningers netværk via associeret medlemskab, partnerskab el. lign. i Rødovre Frivillighedscenter. Formålet er at skabe en platform, der kan gøre det nemmere og mere attraktivt for virksomheder at involvere sig direkte i frivilligt socialt arbejde.

Strategimål 4: Vi støtter det frivillige sociale arbejde økonomisk

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af støttebeløbet i forbindelse med den årlige budgetforhandling.

Formålet er at styrke samspillet mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger og organisationer. Herudover kan kommunen give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.  

De to typer tilskud er beskrevet nærmere i Servicelovens §§18 og 79. Kriterierne for tildeling af §§18 og 79 midler kan læses på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Midlerne kan søges to gange om året: 

 • Den 1. maj
 • Den 1. november.

Kommunen annoncerer §§ 18 og 79 midlerne på sin hjemmeside og i lokalavisen. Ansøgningsskemaet kan hentes på kommunens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til Social- og Sundhedsforvaltningens Sekretariat, der også vejleder i forbindelse med ansøgning. Social og Sundhedsudvalget træffer beslutning om fordeling af midlerne. Besked om tildeling af tilskud eller afslag gives skriftligt og indeholder en begrundelse.

Udover de kommunale puljemidler under § 18 og § 79, kan der også være mulighed for at søge foreningstilskud fra andre ikke-kommunale puljer og fonde. Rødovre Frivilligcenter giver nærmere råd og vejledning på området. 

Politisk prioriterede indsatsområder

I forbindelse med uddeling af §§18 og 79 midlerne, udpeger Social- og Sundhedsudvalget hvert år særlige målgrupper og indsatsområder. Formålet med at udpege specifikke målgrupper er at fremme det frivillige arbejde på særlige områder. Derudover skal de politisk prioriterede indsatsområder tjene som inspiration til temaer og indhold på de arrangementer, der afholdes for de frivillige foreninger i løbet af året.

De politisk prioriterede indsatsområder skal ikke begrænse den enkelte forening i at søge støtte til deres aktiviteter, selvom aktiviteten ligger uden for det prioriterede område. Alle kan søge. Indsatsområderne skal alene ses som Social- og Sundhedsudvalgets mulighed for at sætte pejlemærker, således at der skabes sammenhæng mellem det frivillige sociale område og Kommunalbestyrelsens visioner for udviklingen af Rødovre Kommune.

Proces

Denne politik på det frivillige sociale område er blevet til i dialog med de frivillige sociale foreninger i Rødovre og godkendt af Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune den 26. august 2014. Den første frivillighedspolitik i Rødovre Kommune blev vedtaget i 1999. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at politikken skal revideres hvert fjerde år. 

Forslag til mere læsning om frivillighed

Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige (Regeringen, 2013)

Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet (Social- og Integrationsministeriet, 2012)

National civilsamfundsstrategi. En styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i den sociale indsats (Regeringen, 2010)

Sammen om bedre velfærd. Frivilligrådets strategi 2012-2015 (Frivilligrådet, 2012)

Et magasin om samskabelse – Inspiration til velfærdsmagere (Frivilligrådet, 2013) 

Det sociale enzym. Tanker om velfærdssamfundet version 2.0 (Jesper Nygård, 2012)

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Gunnekær 64
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider