Beskæftigelsesudvalget

11-08-2015

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Lene Due (A)
Niels Spittau (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kim Drejer Nielsen (C)

Sager 32 - 38

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 23.05.2016 - 16.07.2015
  • jobCAMP 2015

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 23.05.2015 - 16.07.2015
Bilag 2: jobcamp 2015

Bevilling til integration af flygtninge 2015
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015. Tilskuddet har tidligere været varslet, og Beskæftigelsesudvalget blev orienteret i februar måned (sag nr. 6).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at der gives en tillægsbevilling i 2015 til Økonomiudvalget på funktion 6.45.53 på kr. 648.000
  2. at bevillingen finansieres af det ekstraordinære integrationstilskud, Rødovre Kommune har modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Rødovre Kommunes kvote i 2015 er derfor hævet til 10 mod oprindeligt 6 flygtninge.

På baggrund af det stigende antal flygtninge får kommunerne samlet set et tilskud på 125 mio. kr. til investeringer særligt i boligkapaciteten samt yderligere 200 mio. kr. som et ekstraordinært integrationstilskud i 2015.

Tilskuddet på 125 mio. kr. er fordelt på baggrund af det antal flygtninge, den enkelte kommune forventes at modtage udover den oprindelige kvote.

Tilskuddet på 200 mio. kr. er fordelt på baggrund af antal udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i 2014 - plus det antal personer, der indgår i kommunekvoterne.

Rødovre Kommune får på den baggrund 156.000 kr. i tilskud til investeringer og 648.000 kr. i ekstraordinært integrationstilskud i 2015.

I forbindelse med regeringsaftalen er det besluttet, at tilskuddet også ydes i 2016, men den præcise kommunefordeling er endnu ikke udmeldt.

Stigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte giver behov for et sagsbehandlerløft og et løft af beskæftigelsesindsatsen på området. Jobcentret har derfor så vidt muligt afsat yderligere personaleressourcer på integrationsområdet til varetagelse af sagsbehandlingen, herunder selve kontaktforløbet, udarbejdelse af integrationskontrakt samt forberedelse af boligplacering. Desuden ekstra ressourcer til virksomhedskontakt, det vil sige placering af flygtninge i virksomhedsrettet aktivering med det formål dels at lære dansk og dels af opnå bedre kendskab til det danske arbejdsmarked med henblik på ordinær ansættelse.

Det ekstraordinære integrationstilskud foreslås anvendt til at øge bevillingen til Jobcenterets integrationsindsats, så der kan afsættes ressourcer svarende til 1 fuldtids virksomhedskonsulent samt ½ sagsbehandler i resten af 2015 samt i 2016 - idet der i planlægningen forudsættes en tilskudsstørrelse på omtrent samme niveau. Overskydende ressourcer i 2015 foreslås anvendt til integrationsindsats via ekstern aktør for at komme helt på omgangshøjde med opgaven.

Der er ingen aktuelle anvendelsesmuligheder for investering i boligkapaciteten på området. Dog er det generelt vanskeligt at finde egnede boliger til flygtninge, hvorfor der er afsat midler i budgetforslaget for 2016 til midlertidig husning.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven.

Skrivelse af 7. maj 2015 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (vedlagt i Bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen er udgiftsneutral for Rødovre Kommune, da den finansieres af tilskud fra Staten.

Investeringstilskuddet på 156 tkr. tilføres kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015

Status på samarbejde med virksomheder omfattet af sociale klausuler
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter orienterer om status på samarbejdet med virksomheder omfattet af sociale klausuler i juni 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på samarbejdet med virksomheder omfattet af sociale klausuler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter samarbejder med de virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler, og som meddeles jobcentret fra Teknisk forvaltning vedrørende byggesager med videre og Ressource- og Serviceforvaltningen vedrørende indkøb.

Når meddelelsen om et nyt samarbejde med en virksomhed omfattet af sociale klausuler modtages i jobcentret, kontakter jobcentret virksomheden med henblik på samarbejde. Dette kan omfatte aftale om rekruttering af arbejdskraft på ordinære vilkår, ansættelse i fleksjob, lære- og praktikplads eller virksomhedspraktikker til ledige med behov for særlig introduktion til arbejdsmarkedet.

21 virksomheder er i første halvår 2015 omfattet af sociale klausuler. 5 virksomheder er beliggende i Rødovre, 13 virksomheder på Sjælland og 3 på Fyn og i Jylland.

Det er den generelle erfaring, at virksomhederne er positivt indstillet for samarbejde og, at det i praksis omfatter dels rekruttering af ordinær arbejdskraft – herunder fleksjob, eller virksomhedspraktik for ledige med behov for introduktion til arbejdsmarkedet, samt etablering af lære- og praktikpladser. Det er ligeledes erfaringen, at samarbejdet med virksomhederne fortsætter efter eventuelt udløb af leverance omfattet af sociale klausuler.

Aktuelt er der 16 borgere i virksomhedspraktik, 2 borgere i fleksjob og 2 borgere, der starter i virksomheden med henblik på lære-/praktikplads. På grund af geografiske forhold, er det pt. uhensigtsmæssigt at etablere praktisk samarbejde med i alt 4 virksomheder. Èn virksomhed har ikke formået at respondere på henvendelser, trods gentagne forsøg. Virksomheder der ikke lever op til forpligtelsen om samarbejde meddeles ordreholder. Det er i praksis vanskeligt at opretholde et forpligtende samarbejde jf. de sociale klausuler, med virksomheder der leverer éngangsydelser som f.eks. IT- hardware og software.

Sideløbende har jobcentret fokus på samarbejde med de virksomheder, der i øvrigt er leverandører mv. til kommunen, og jobcentret har de samme positive erfaringer.

Rødovre Kommune har desuden indgået partnerskabsaftale med Brøndby, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj kommuner, Teknisk skole i København og Roskilde, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt erhvervsorganisationen Dansk Byggeri, om bl.a. etablering af lære – praktikpladser og job til nyuddannede svende fra Dansk Byggeri.

Lov- og plangrundlag

Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder mv.
Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning om anvendelse af sociale klausuler (2013)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2015.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 til mødesag om Sociale klausuler.

Anbefalinger til den prioriterede beskæftigelsesindsats i Rødovre kommune 2016
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til Rødovre Kommunes beskæftigelsesplan 2016 på møderækken i november. Der foreligger dog allerede relevante analyser og anbefalinger til prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen fra beskæftigelsesministeren og fra arbejdsmarkedets parter m.fl., som er vedlagt sagen.

Forvaltningen har søgt, at sammenholde analyser og anbefalinger med de lokale udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i august 2015 og sammenfattet disse til strategiske opmærksomhedspunkter til den kommende beskæftigelsesplan. Forvaltningen indstiller, at anbefalingerne drøftes, så de kan indgå i den kommende beskæftigelsesplan for 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at beskæftigelsesministerens mål og anbefalinger drøftes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Liste O anser anbefaling 6/3/4 som værende vigtigste prioriteringer i den nævnte rækkefølge, med hovedvægten lagt på håndværksmæssige uddannelser.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den samlede beskæftigelsesreform, der trådte i kraft ved årsskiftet 2015, formulerer Kommunalbestyrelsen nu alene strategier og målsætninger for den lokale beskæftigelsesindsats i beskæftigelsesplanen 2016. Beskæftigelsesministeren har fremsendt sine beskæftigelsespolitiske mål til kommunerne. LO og DA m.fl., har fremsendt deres anbefalinger til kommunernes prioriteringer i den kommende beskæftigelsesplan.

Der er desuden vedlagt et forvaltningsnotat, som opsummerer de væsentlige områder, fra det beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske møde afholdt i Beskæftigelsesudvalget d. 19. maj 2015. Som yderligere baggrundsmateriale er vedlagt beskæftigelsesministeriets kommuneprognose for udviklingen på arbejdsmarkedet i Rødovre frem til udgangen af 2016, samt udviklingen i ledighedsprocenten.

Det er forvaltningens vurdering, at beskæftigelsesministerens mål, arbejdsmarkedets parters anbefalinger, samt budskaberne fra mødet d. 19. maj, i forskelligt omfang modsvarer de udfordringer, der aktuelt er i beskæftigelsesindsatsen i Rødovre kommune. Forvaltningen har sammenfattet nedenstående seks anbefalinger til prioriterede områder i Beskæftigelsesplan 2016, og slutteligt opsummeret anbefalingerne i en overordnet målsætning for beskæftigelsesindsatsen 2016.

Anbefaling 1: Et velfungerende arbejdsmarked

Der er stigende beskæftigelse på landsplan. Antallet af Rødovre-borgere i beskæftigelse og antallet i arbejdsstyrken er efter det bratte fald i 2008 og 2009 også stigende. Antallet af ledige er faldende, men ikke i samme omfang. Siden ledigheden toppede i 2012, oplevede Rødovre det største fald i ledigheden i årene 2013 og 2014. Ledigheden har været svagt stigende i Rødovre i vinteren 2014/2015, særligt blandt ufaglærte. Denne udvikling er også set i de øvrige kommuner på Vestegnen, i Hovedstadsregionen og på landsplan.

Ledigheden er faldende hen over sommeren 2015 også i Rødovre men ikke helt i samme omfang som på landsplan. Prognoserne viser en yderligere stigning i beskæftigelsen, men kun et svagt fald i ledighedsprocenten frem til udgangen af 2016. Antallet af ledige vil ifølge prognoserne stige marginalt, som følge af øget befolkning i Rødovre.

Anbefaling: Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til at begrænse ledigheden i Rødovre.Beskæftigelsesindsatsen i Rødovre skal sikre, at en kommende stigning i beskæftigelsen på landsplan og i Rødovre, understøttes af Rødovre Jobcenter, som skal modvirke flaskehalsudfordringer på arbejdsmarkedet. Ledige jobs skal matches med flest mulige Rødovre-borgere, og et større fokus på at uddanne ufaglærte ledige, skal målrettes områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Det er en særlig prioritering, at få flere ledige job, matchet med langtidsledige i Rødovre.

Anbefaling 2: øget samarbejde med virksomhederne

Samarbejdet med lokale og regionale virksomheder er indholdsbestemt i forlængelse af den nye beskæftigelsesreform. Virksomhedsservice omhandler rekruttering til ordinære stillinger, fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen og uddannelse/efteruddannelse af medarbejdere.

Anbefaling: Samarbejde med lokale og regionale virksomheder skal understøtte et velfungerende arbejdsmarked og bidrage til opkvalificering af ledige.

Samarbejdet med virksomhederne skal understøtte et velfungerende arbejdsmarked og jobcentret skal fortsat udvikle sin virksomhedsservice i beskæftigelsesindsatsen, så virksomheder kan rekruttere ledige på tværs af kommunerne. Jobcentret skal rekruttere flest muligt ledige i Rødovre til ledige stillinger, samt etablere flest mulige samarbejdsaftaler mellem virksomhed og jobcenter om hhv. langtidslediges opkvalificering til job i virksomheden, og om sygemeldtes tilbagevenden til arbejde.

Der skal etableres flere samarbejdsaftaler, hvor ledige der ikke er arbejdsparate, gennem en tværfaglig indsats, får job eller aktiveringsforløb i virksomhederne, og der skal etableres flere fleksjob til de ledige, som har varige begrænsninger i arbejdsevnen.

Anbefaling 3: Unge skal gennemføre en uddannelse

Flere unge begynder uddannelse i Rødovre, men antallet af unge på uddannelseshjælp er ikke faldet nævneværdigt det sidste år. Målgruppen på uddannelseshjælp er overvejende unge aktivitetsparate med betydelige personlige, sociale og helbredsmæssige vanskeligheder.

Anbefaling: Unge på offentlig forsørgelse skal gennemføre en uddannelse eller sikres et udviklingsforløb, med henblik på senere uddannelse eller job, evt. på særlige vilkår.

Det er højt prioriteret, at unge gennemfører en uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at unge som har vanskeligheder ved at vælge og gennemføre en uddannelse modtager hjælp i jobcentret til, at afhjælpe personlige barrierer, afklare et realistisk uddannelsesvalg og gennemføre en uddannelse.

Anbefaling 4: Opkvalificering af arbejdsstyrken

Ufaglærte og kortuddannede er overrepræsenteret blandt ledige, særligt i Rødovre. Prognoser viser, at der i de kommende år er færre beskæftigelsesmuligheder for ufaglærte. Erfaringer viser, at flertallet af ufaglærte ikke motiverede for uddannelse.

Anbefaling: Flere ufaglærte og kortuddannede skal gennemføre uddannelse.

De ledige ufaglærte og kortuddannede i Rødovre skal mødes med deres uddannelsesmuligheder tidligt i ledighedsperioden og modtage hjælp til individuel uddannelsesplanlægning og eventuelt gennemførelse. Der etableres et samarbejde med A-kasserne for at øge motivationen for uddannelse hos ufaglærte ledige.

Anbefaling 5: Tværfaglig indsats for ledige med komplekse problemer

En relativ stor andel af ledige og sygemeldte i Rødovre er ikke umiddelbart arbejdsparate af forskellige årsager. Antallet på passiv forsørgelse er faldende, og flere indgår i ressource- og jobafklaringsforløb.

Anbefaling: Ledige og sygemeldte på kanten af arbejdsmarkedet modtager en tværfagligt sammenhængende indsats, og flest muligt får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked eller på særlige vilkår.

Ledige der kan, skal tidligt i forløbet være aktivt jobsøgende og deltage i opkvalificerende forløb gennem jobcentrets aktivitetsprogram. Virksomhedsrettet aktivering er en del af indsatsen for, at nå målet om ordinært job eller afklaring til anden tværfaglig indsats. Sygemeldte med truet arbejdsevne tilbydes tværfaglige aktivitetsforløb med henblik på understøttende behandling, mestring af lidelser, brancheafklaring og virksomhedskontakt.

Langtidsledige med markante komplekse problemer tilbydes tværfaglig udredning og afklaring, med henblik på vurdering af fremtidig indsats i rehabiliteringsteamet. Ledige i målgruppen, der ikke opnår ordinær beskæftigelse udredes med henblik på ressourceforløb eller fleksjob.

Anbefaling 6: Integration skal føre til job

Rødovre kommune modtager nye flygtninge. Indvandrere og flygtninge er fortsat overrepræsenteret blandt ledige.

Anbefaling: Indvandrere og flygtninge skal hurtigere i job eller i virksomhedsrettet aktivering.

Nye flygtninge og indvandrere skal tidligt i integrationsprogrammet mødes med danskundervisning og sideløbende tilknyttes opkvalificerende forløb i en virksomhed. Flygtninge og indvandrere, der ikke tidligere har profiteret af beskæftigelsesindsats, skal afklares med henblik på en ny beskæftigelsesindsats og evt. ressourceforløb eller fleksjob.

Mål for beskæftigelsesplanen 2016

Det er den overordnede målsætning for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre kommune, at fortsætte implementeringen af intentionerne i reformerne på beskæftigelsesområdet, understøtte udviklingen af et velfungerende arbejdsmarked i samarbejde med virksomhederne, samt opnå beskæftigelsesfaglige resultater for alle målgrupper, der er gennemsnitlige eller bedre end sammenlignelige kommuner.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om organisering og understøttelse af den aktive beskæftigelsesindsats mv.

Økonomiske konsekvenser

jf. budget 2016

Tidsplan

2016

Bilag

Bilag 1: Bilag 1. De beskæftigelsespolitiske mål for 2016.
Bilag 2: Bilag 2. LO og DAs anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats 2016.
Bilag 3: Bilag 3. Brev fra RAR Hovedstaden til beskæftigelsesudvalget.
Bilag 4: Bilag 4. Notat Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk møde d. 19.5 2015.
Bilag 5: Bilag 5. Ledighedsprocenten og kommunefremskrivning.

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2015 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 – Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Budgetforslag 2016-2019, Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2016-2019, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er Budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på kb-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede. Uddybende beskrivelser af de såkaldte "grå bokse" er ligeledes lagt på kb-net.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

I vedlagte bilag fremgår de ændringer vedrørende Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde, som i budgetforslaget er fremstillet som henholdsvis "grå bokse" (effektiviseringer og ændringer i serviceniveau) og "hvide bokse" (større tilpasninger i budgetoplægget).

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Større ændringer i budgetforslag 2016-2019

Diverse
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Forslag til politisk mødeplan for 2016 blev uddelt.

Protokollen oplæst. Mødet slut kl.16:00.