Beskæftigelsesudvalget

01-12-2015

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)
Niels Spittau(O)

Sager 53 - 57

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 03.11.2015 - 19.11.2015

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 03.11.2015 - 19.11.2015

Kvartalsstatistik 3. kvartal 2015, Rødovre Jobcenter
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvartalsstatistik for 3. kvartal 2015, som viser udviklingen blandt offentligt forsørgede i Rødovre kommune, herunder økonomiske konsekvenser for forsørgelsesudgifter, samarbejdet med virksomheder beliggende i Rødovre, samt status på opfyldelsen af mål i beskæftigelsesplan 2015. Udviklingen er sammenlignet med kommuner på Vestegnen, Region Hovedstaden og landsplan.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistik for 3. kvartal 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Andelen af offentligt forsørgede i Rødovre Kommune ligger væsentligt under rammevilkårenes forudsagte niveau, svarende til 311 fuldtidsforsørgede og i alt knapt 29 mio. kr.

Ledigheden blandt arbejdsmarkedsparate ledige er svagt faldende og ligger i den nedre halvdel blandt Vestegnskommuner men dog over gennemsnittet i Region Hovedstaden og på landsplan.

Antallet af ledige forsørget af arbejdsmarkedsydelse er dalet betydeligt både fra oktober 2014 og i sidste kvartal. En særskilt opgørelse viser, at ca. 50 % af de 247 ledige, som har været forsørget af arbejdsmarkedsydelse siden januar 2014, er i job eller uddannelse, seniorjob eller i jobrotation. 12 % er overgået til kontanthjælp eller sygedagpenge. 69 ledige er fortsat på arbejdsmarkedsydelse.

Antallet af førtidspensionister er faldende. Antallet af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelsesydelse er svagt faldende, mens der er sket en tilsvarende stigning i antallet af borgere i ressourceforløb.

Antallet af modtagere af sygedagpenge har været faldende det seneste år. Der er dog sket en tilsvarende stigning i antallet af sygemeldte i jobafklaringsforløb. Antallet ligger på et gennemsnitligt niveau blandt kommunerne på Vestegnen. Der ses dog en begyndende stigning, som umiddelbart tilskrives det tilbagevendende sæsonudsving.

Antallet af unge på uddannelsesydelse har været faldende i 3. kvartal og nærmer sig med 274 i oktober målet i beskæftigelsesplanen på 260. Andelen af ledige som er berettiget til fleksjob har været faldende og ligger med 19 % bedre end målet i beskæftigelsesplanen på 22 %. Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger med 815 under beskæftigelsesplanens mål på 820. Antallet af langtidsledige ligger med 290 over beskæftigelsesplanens mål på 260.

Jobcentret samarbejder med 15 % af alle virksomheder i kommunen om aktivering eller job med løntilskud. 30 % af virksomhederne i Rødovre samarbejder med et jobcenter i regionen. Jobcentret har bistået 230 virksomheder i regionen med rekruttering af ordinær arbejdskraft, heraf har 70 ledige i Rødovre fået ordinært job.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsstatistik 3 kvartal 2015, Rødovre Jobcenter.

Status på integration af flygtninge november 2015
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer hermed om status på modtagne flygtninge i 2014 og 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for integration af flygtninge i 2014 og 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2014 modtog Rødovre kommune syv flygtninge i alderen 18 til 36 år fra Syrien, Uganda, Iran og Afghanistan.To af dem er startet i ordinært arbejde, og to er i virksomhedspraktik.Tre går i heldagsskole grundet deres unge alder, hvor de er på særligt tilrettelagte forløb målrettet unge med andet modersmål end dansk, som er kommet sent til Danmark. Her får de mulighed for at blive undervist i folkeskolens fag, samt tage folkeskolens afgangsprøve.

I 2015 skal Rødovre kommune modtage 10 flygtninge, hvor af ni er ankommet. Herudover er der ankommet to flygtninge, som er tilflyttet fra anden kommune og derfor ikke er en del af kvoten. De ankomne flygtninge i 2015 er i alderen 24 til 55 år og kommer fra Syrien, Iran og Afghanistan.

Der er endnu ikke påbegyndt virksomhedsrettet aktivitet, hovedsagligt fordi alle, undtaget en, er ankommet fra 1. juli og frem. Fokus har derfor været rettet mod at finde bolig, samt opstart på sprogskole. De sidste, som ankom i slutningen af oktober og frem, afventer opstart på sprogskole fra medio november.

Stort set alle ankomne fra 2014 og 2015 har som minimum gået i skole, svarende til de øverste klassetrin (8.-10. kl.) i folkeskolen. Fire flygtninge har næsten ingen skolegang. Otte har påbegyndt en videregående uddannelse i deres hjemland, herunder erhvervsuddannelse, bachelor- og universitetsuddannelse.

Boligmæssigt, er der lige nu tre flygtninge indkvarteret på hotel i Ballerup, en er bosat på krisecenter, Fire er indkvarteret på Bostedet Nyholms Allé, og ni har fået tildelt egen lejlighed.

Tre flygtninge er på nuværende tidspunkt i gang med en helbredsmæssig afklaring, og tre flygtninge er diagnosticeret med PTSD.

Jobcentret har, som nævnt i beskæftigelsesplan 2016, stort fokus på, at nye flygtninge hurtigst muligt skal kompetenceafklares og tilknyttes arbejdsmarkedet sideløbende med danskundervisning. Samtidig skal flygtninge tilbydes både velkomstfamilier og erhvervsmentorer i samarbejde med frivillige borgere, foreninger og virksomheder, som skal bidrage til den generelle samfundsintroduktion og sprogudvikling.

Flere af de ankomne flygtninge fra både 2014 og 2015 har fået tilknyttet mentor og fem personer har sagt ja til en velkomstfamilie via Røde Kors, hvoraf en afventer at få tilknyttet en familie.

I 2016 skal Rødovre kommune modtage 30 flygtninge, hvor indsatsen derfor yderligere skærpes. Jobcentret vil i samarbejde med den enkelte, udarbejde en forpligtende handleplan, som tager udgangspunkt i formelle og uformelle kompetencer og ønsker. Den tidlige og programlagte indsats skal medvirke til, at flygtninge mødes med positive forventninger og forpligtelser- og ikke klientgøres i et passivt ydelsessystem.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på integration af flygtninge november 2015.

Slutevaluering af pilotprojektet headspace
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger slutevalueringen af pilotprojektet headspace.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Oxford Research har evalueret headspace (Danmark). Evalueringen omfatter de seks centres virke i perioden september 2013 til foråret 2015.

Headspace er kort beskrevet et før-kommunalt tilbud, som på et tidligt stadium kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på deres eget livsspor igen. Målgruppen for headspace er sårbare unge mellem 12 og 25 år. Det er et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen, og der er fokus på samarbejde og en naturlig arbejdsdeling mellem kommunen og headspace.

Evaluator vurderer, at headspace på kort tid er lykkedes med at udvikle og implementere et koncept i en dansk kontekst og skabt stor vækst i antallet af brugere og frivillige. Headspace er forankret i lokalmiljøet, og der foregår en væsentlig grad af brobygning mellem headspace, kommune og andre frivillige tilbud.

Evalueringen viser, at de unge brugere er tilfredse med tilbuddet, og at indsatsen virker positivt på deres trivsel. Der er en række centrale faktorer, der vurderes at være afgørende i forhold til at fremme de unges tilfredshed og trivsel:

  • indsatsen foregår på de unges præmisser
  • indsatsen er fleksibel og tilgængelig
  • den unge har dirigentstokken og bestemmer selv både tid, omfang og indhold
  • den dobbelte frivillighed giver en mere personlig relation mellem ung og rådgiver
  • det fælles ”ejerskab” med kommunen via samskabelsen skaber brobygning.

Evaluator vurderer videre, at der er et tydeligt behov blandt målgruppen for en tidligere og mere præcis indsats, samt et sted hvor man som ung kan tale med en voksen. De unge oplever headspace som et lettilgængeligt og ukompliceret tilbud, der giver dem et forum, hvor de kan snakke om alt det, der fylder i deres liv. De unge føler, at det er acceptabelt at komme også med mindre udfordringer, og derfor får de bearbejdet de små ting, inden de vokser sig store. Dette underbygger, at der med headspace opnås en reel tidligere indsats.

Sidstnævnte skyldes i høj grad samskabelsen med kommunen, som betyder, at de unge ledes det rigtige sted hen. Evaluator vurderer, at den kommunale medarbejder, der deles med headspace, i høj grad fremmer samarbejdet med kommunens tilbud. Evaluator vurderer, at det gode og velfungerende samarbejde mellem headspace og kommune er en central del af headspaces succes.

På tværs af de seks centre er der i alt 3.705 unge, som har henvendt sig i headspace i hele projektperioden. Det skal bemærkes, at henvendelser via chat eller udgående rådgivning ikke er inkluderet i statistikken. Headspace Rødovre har oplevet knap en tredobling i antallet af nye brugere i andet projektår sammenlignet med året før. I alt har der været 495 brugere i headspace Rødovre i projektperioden, eksklusiv brugere fra chat og udgående rådgivning - her er Rødovre dét center, som har haft mest udgående rådgivning, og derfor har det samlede set laveste antal brugere. Headspace Rødovre har i alt fået 1485 henvendelser i projektperioden. Der er en overvægt af kvindelige brugere, som henvender sig i headspace - både i Rødovre og på landsplan. Størstedelen af brugerne i headspace Rødovre er mellem 16 og 18 år.

Headspace Rødovre er dét center, som har næst flest brugere med en svær personlig problematik, f.eks. selvmordstanker, selvskadende adfærd eller har en psykiatrisk diagnose. Rødovre er samtidig det center, som har den største andel brugere med tilknytning til det offentlige system.

Den nyeste statistik fra headspace Rødovre (perioden september til november 2015) viser, at de unge henvender sig telefonisk eller personligt i headspace med problemer om angst, ensomhed eller konflikter med familie og/eller venner. I perioden har headspace fået i alt 279 henvendelser fra nye unge og 156 henvendelser fra tilbagevendende unge.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2016 besluttet at tildele headspace Rødovre et kommunalt tilskud ff. Headspace finansieres desuden af fondsmidler.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 ff afsat 1.170.000 kr. til headspace.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Evaluering af headspace
Bilag 2: Bilag til evaluering af headspace
Bilag 3: Uddybende metodebeskrivelse til evaluering af headspace
Bilag 4: Statistik headspace Rødovre sep.-nov.15

Diverse
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.35