Beskæftigelsesudvalget

03-02-2016

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Lene Due(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Niels Spittau(O)

Sager 7 - 12

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 05.01.2016 - 20.01.2016
 • Sygedagpengesager omgjort af Ankestyrelsen
 • Brev fra RAR til Beskæftigelsesudvalget
 • Borgere på offentlig forsørgelse
 • Forvaltningen orienterer om Statens sænkelse af lofter for hjemtagelse af statsrefusion af aktiveringsindsatsen

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 05.01.2016 - 20.01.2016
Bilag 2: Sygedagpenge omgjort af Ankestyrelsen juni 2014-juni 2015.
Bilag 3: RAR brev til udvalg på beskæftigelsesområdet dec15.
Bilag 4: Borgere på forsørgelse jf Agenda.

Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et notat om Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Notatet består af en beskrivelse af den nuværende organisering og opgaveløsning samt anbefalinger til fremtidig organisering og indsats.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Anbefalingerne forelægges for de relevante udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de i sagen oplistede anbefalinger godkendes.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A+C).
1 tog forbehold (O).

Sagsfremstilling

Landsantallet af flygtninge er steget, og det har betydet, at Rødovre Kommunes kvote i 2016 er på 31 personer. Disse personer forventes hver især at medføre 1,2 familiesammenførte personer i gennemsnit, hvilket betyder, at Rødovre Kommune kan forvente op til 37 personer, selvom disse først formodes at ankomme i 2017 eller senere.

På baggrund af det voksende flygtningeantal har Social- og Sundhedsforvaltningen med bidrag fra Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning udarbejdet et notat om Rødovre Kommunes indsats på området. I notatet redegøres der for den kommunale integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og det vurderes, i hvilken grad kommunen er organisatorisk og ressourcemæssigt rustet til den øgede dimensionering. Målet er også fremadrettet at sikre en velfungerende og effektiv organisering og opgaveløsning på området.

Notatet peger på, at Rødovre Kommune lykkes med at skabe en god modtagelse og integration inden for den nuværende flygtningekvote, men det stigende antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge sætter organisering og indsats under pres. Hvis kommunen også fremover vil skabe en vellykket integration på alle velfærdsområder, er der behov for at tilrettelægge en række nye indsatser og for at tilpasse organiseringen.

Der er derfor udarbejdet anbefalinger inden for syv områder: Modtagelse, boligplacering, beskæftigelse, daginstitution, skole og fritid, samarbejde med civilsamfund, forebyggelse og sundhedsfremme samt intern organisering. Anbefalingerne forelægges for de relevante udvalg.

Modtagelse (Økonomiudvalget):

Det anbefales,

 1. At Kommunalbestyrelsen holder kvartalsvise velkomstmøder.

Boligplacering (Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget):

Det anbefales,

 1. At der undersøges konkrete muligheder for oprettelse af midlertidige boliger i eksisterende kommunale og private bygninger
 2. At der gøres brug af muligheden for privat indkvartering
 3. At der indgås dialog med Fællesrepræsentationen af Almene Boliger om hjælp til at etablere bofællesskaber som permanente boliger til flygtninge i egnede store boliger inden for kommunens kvote for anvisning af ledige boliger
 4. At der indgås dialog med Fællesrepræsentationen af Almene Boliger om hjælp til at løse opgaven med permanent boligplacering af flygtning, herunder ønsket om tildeling af egnede – og særligt - billige boliger til både enlige og familiesammenførte flygtninge. Drøftelserne vil i første omfang tage udgangspunkt i anvisning inden for kommunens eksisterende kvote for anvisning af ledige boliger.

Beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesudvalget):

Det anbefales,

 1. At den intensiverede beskæftigelsesindsats, herunder samarbejdet med virksomhederne, videreføres
 2. At Jobcentret medvirker til og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med den øvrige integrationsindsats i kommunen og civilsamfundet
 3. At Beskæftigelsesudvalget modtager en redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge kvartalsvist i forbindelse med den øvrige afrapportering på beskæftigelsesområdet.

Daginstitution, skole-, og fritid (Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget):

Det anbefales,

 1. At der afsættes ressourcer til det fornødne antal modtageklasser
 2. At der ansættes det nødvendige antal støttepersoner til integreringen i daginstitutioner og normalklasser
 3. At der afsættes midler til efteruddannelse og supervision af lærere og pædagoger
 4. At PUC tilføres det nødvendige antal psykologtimer til at kunne varetage opgaverne med traumatiserede børn, unge og deres forældre
 5. At Folkeoplysningsudvalget tildeles økonomi til at inkludere familierne i kommunens bestående foreningsliv.

Samarbejde med civilsamfundet (Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget):

Det anbefales,

 1. At dialogen med Røde Kors om netværksfamilier, herunder et eventuelt samarbejde med Rødovre Frivilligcenter om at afholde arrangementer for flygtninge og netværksfamilier, fortsættes og udvides
 2. At muligheden for sammen med Foreningshuset at tilrettelægge forskellige aktiviteter relateret til modtagelse og integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte undersøges
 3. At der indarbejdes indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i handleplan 2016 på det frivillige sociale område.

Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser (Social- og Sundhedsudvalget):

 1. At sundhedsformidlerne sammen med personalet i Sundhedscentret introducerer nyankomne flygtninge til det danske sundhedsvæsen med særlig fokus på de kommunale sundhedsindsatser.

Intern organisering (Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget):

Det anbefales,

 1. At der udarbejdes et forslag til etablering af et modtagelsesteam, herunder en flygtningekoordinerende gruppe, til efterfølgende politisk behandling.

Integrationsrådet er en central samarbejdspartner, når behovet for fremtidige indsatser for flygtninge skal vurderes, og der er derfor på mødet den 28. januar givet en mundtlig orientering om notatet og den videre proces. Efter politisk behandling sendes sagen til orientering og drøftelse i Integrationsrådet. Rådets kommentarer og forslag vil indgå i udmøntningen af anbefalingerne. Ligesom rådets formand en gang i kvartalet holder møde med den flygtningekoordinerende gruppe for at drøfte behovet for indsatser.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen for integration af flygtninge søges i 2016 afholdt af de allerede afsatte midler i budgettet, samt de statslige tilskud på i alt 1,7 mio. kr., Rødovre Kommune har modtaget til den ekstra integrationsopgave i 2015 og 2016. Heraf er 0,7 mio. kr. endnu ikke givet som udgiftsbevilling, hvilket vil ske ved en kommende mødesag.

De samlede udgifter til integrationsindsatsen søges endvidere indarbejdet i budget 2017ff ud fra den aktuelle viden om forventet omfang af flygtninge og familiesammenførte, ressourcebehov samt statslige tilskud til håndtering af opgaven.

Tidsplan

Påbegyndes februar 2016.

Bilag

Bilag 1: Notat om Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Udvikling af indsatser for langtidsledighed, ledige i risiko herfor og seniorer
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre jobcenter har i forbindelse med ansøgning om puljemidler til udvikling af indsatsen for langtidsledighed, fået bevilget i alt 1.000.000 kr. til oprettelsen af en jobklub, samt 350.000 kr. til fokus på ordinær beskæftigelse via en målrettet virksomhedsindsats.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at de beskrevne projekter tages til efterretning,
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 1.350.000 kr. på funktion 5.68.98. Beskæftigelsesordninger, fordelt over bevillingsperioden fra d. 15. 01.2016 - 31.12.2016 og
 3. at der gives en udgiftsbevilling på 1.350.000 kr. på funktion 5.68.98. Beskæftigelsesordninger, fordelt over bevillingsperioden fra d. 15.01.2016 - 31.12.2016.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A+O).
1 tog forbehold (C).

Sagsfremstilling

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der afsat puljemidler til at understøtte indsatsen for dagpengemodtagere, som er langtidsledige, ledige i særlig risiko herfor, samt for ledige dagpengemodtagere, der er 50 år eller derover. Formålet med midlerne er at gennemføre et pilotprojekt, som kan bidrage til at opbygge større viden om hvilke indsatser, der virker for disse målgrupper, samt skabe et fundament for en senere iværksættelse af randomiseret kontrolleret forsøg for selvsamme målgrupper.

Rødovre Jobcenter har på baggrund af en ansøgning om deltagelse i pilotprojektet, fået bevilget i alt 1.350.000 kr. til deltagelse på to ud af tre mulige hovedveje i projektet.

Første hovedvej: Intensiv jobrådgivning i jobklub.
Der er bevilget 1.000.000 kr. til intensiv jobrådgivning i jobklub.Formålet med dette spor er at afprøve om deltagelse i jobklubber kan hjælpe målgruppen hurtigere i arbejde ved at skabe de rette rammer for, at borgere dels kan hjælpe, støtte og inspirere hinanden og dels give adgang til individuel jobrådgivning fra en jobrådgiver. Rødovre Jobcenter er i den forbindelse bevilget ressourcer til afholdelse af jobklub for i alt 100 personer, fordelt på:

 • Unge med en uddannelse og mindst seks måneders ledighed (50 personer).
 • 30 til 49 årige med mindst seks måneders ledighed (30 personer).
 • 50 årige eller derover (20 personer).

Jobklubben vil have et løbende optag, hvor der kan deltage op til 20 personer ad gangen. Jobcentret vil visitere de borgere, som kan profitere af forløbet, hvor der forud for henvisningen foretages en individuel vurdering af borgerens behov for hjælp til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgerne kan deltage i jobklubben i op til 13 uger ad gangen, hvor der hver uge vil afholdes minimum en individuel samtale med en personlig jobrådgiver. Den individuelle rådgivning vil have fokus på at sætte skub i borgerens vej ind på arbejdsmarkedet, at guide borgeren i mod virksomheder og brancher med mange jobåbninger, samt yde en håndholdt støtte, for eksempel i forhold til at kontakte virksomheder m.v.

Aktiviteterne i jobklubben tilpasses løbende borgerens konkrete behov. Det vil sige, at oplæg, virksomhedsbesøg mm., tilrettelægges med udgangspunkt i de lediges ønsker og behov. Indsatsen varetages af Integro A/S.

Anden hovedvej: Fokus på ordinær beskæftigelse via målrettet virksomhedsindsats
Der er bevilget 350.000 kr. til en målrettet virksomhedsindsats.Formålet her er at afprøve, om målgruppen kan hjælpes hurtigere i job via en styrket virksomhedsrettet indsats kombineret med individuel støtte til den ledige i form af en jobkontaktperson på virksomheden. Jobkontaktpersonen skal give den ledige personlig sparring på dennes indsats og kompetencer, samt mulige jobåbninger og netværk. Rødovre Jobcenter er i den sammenhæng bevilget et tilskud til finansiering af dokumenterede udgifter i forbindelse med etablering af virksomhedssamarbejdet, samt frikøb og opkvalificering af jobkontaktpersoner i virksomhederne.

40 borgere forventes at indgå i projektet, under følgende målgrupper:

 • Unge under 30 år (50 %).
 • 30 til 49 årige (30 %).
 • 50 årige og derover (20 %).

Jobcentret prioriterer i den forbindelse gruppen af unge under 30 år, da de er statistisk overrepræsenteret blandt gruppen af ledige. Rødovre jobcenter har i dag et positivt samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, samt de lokale a-kasser og faglige organisationer. Herudover har jobcentrets virksomhedsservice fokus på at intensivere samarbejdet med de lokale virksomheder, og det er erfaringen, at der kan høstes betydelige jobåbninger via et forstærket og intensiveret virksomhedsopsøgende arbejde.

I dialogen med virksomhederne lægges der vægt på at udvælge en række dedikerede jobkontaktpersoner, som dels har en solid faglig ballast, samt evner og forudsætninger for at kunne introducere og opkvalificere borgeren til at blive en del af arbejdspladsen. Samtidig lægges der vægt på, at jobkontaktpersonerne har indsigt i, og forståelse for målgruppens ressourcer og udfordringer. Udvalgte jobkontaktpersoner gennemfører et kort introforløb, hvor de får konkrete værktøjer, og hvor de sammen med øvrige jobkontaktpersoner kan reflektere over den nye rolle. Som yderligere bistand, vil jobkontaktpersonerne have kontakt til en ekstern virksomhedsguide, som dels yder faglig og metodisk support, samt bistår med sparring via en hotline.

Der vil i forløbet alene udvælges virksomheder, hvor der aktuelt og/eller fremadrettet er et konkret jobperspektiv, og projektet vil være forankret i jobcentrets virksomhedsservice og udføres af Integro A/S.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet jf. § 8.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet på 1.350.000 kr. tages til indtægt på konto 5.68.98 - Beskæftigelsesordninger og anvendes efter formålet til indkøb af ekstern konsulentbistand hos Integro A/S.

Tidsplan

Projekterne gennemføres i perioden fra den 15. januar 2016 til 31. december 2016.

Bilag

Bilag 1: Rammeaftale.
Bilag 2: Bevillingsbrev Hovedvej 1.
Bilag 3: Bevillingsbrev, Hovedvej 3.
Bilag 4: Bilag 5. Økonomimodel.

Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2015 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 – Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo december 2015

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2015 godkendes.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A+O).
1 tog forbehold (C).

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i det foregående år og handleplan for sundhedsindsatsen i det kommende år. Handleplan for sundhedsindsatsen er udmøntning af sundhedspolitikken i konkrete indsatser.

Der er i 2015 arbejdet med at målrette indsatserne særlige målgrupper for at komme nærmere sundhedspolitikkens vision om at mindske uligheden i sundhed. Derudover har der i 2015 fortsat været fokus på dokumentation og evaluering af indsatserne.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 vil blive forelagt på den politiske møderække i marts.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret indenfor det afsatte budget for 2015.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Bilag 2: Opfølgning på mål i handleplan 2015

Diverse
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 17.25.