Beskæftigelsesudvalget

13-09-2016

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Lene Due(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)

Fraværende

Niels Spittau(O)

Sager 37 - 40

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 09.08.2016 - 05.09.2016
  2. Politisk mødeplan 2017 udleveres på mødet.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 09.08.2016 – 05.09.2016

Kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre kommune
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger den kvartalsvise redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre kommune for 2. kvartal 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I redegørelsen opgøres andelen af offentligt forsørgede i Rødovre set i forhold til kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Dernæst redegøres for andelen af forsørgede inden for de enkelte ydelser, samt antallet af virksomheder, som kommunen samarbejder med omkring beskæftigelsesindsatsen. Endeligt opgøres status på de fastsatte mål for 2016 på andelen af arbejdsstyrken i offentlig forsørgelse, samlet og indenfor de enkelte ydelser.

I forhold til opgørelse af de fastsatte må for 2016 skal det bemærkes, at der løbende kan ske efterreguleringer i de opgjorte andele af forsørgede i arbejdsstyrken, inden for de enkelte målgrupper, og dermed også i opgørelsen af den samlede andel af befolkningen på 'Alle ydelser under ét'. Når Rødovre kommunes mål for indsatsen vedtages af Kommunalbestyrelsen i marts måned 2016, med udgangspunkt i andelen opgjort i december 2015, kan der derfor fortsat ske justeringer, der har betydning for udgangspunktet af de fastsatte mål.

I denne kvartalsredegørelse er disse efterjusteringer indføjet. Ligesom at det fastsatte procentvise resultatmål er justeret i samme takt, så der bibeholdes et ambitionsniveau for resultatmål på i alt 0,6 % færre forsørgede i 2016. Det fastsatte ambitionsniveau inden for de enkelte målgrupper er ligeledes justeret på de områder, hvor der er sket reguleringer. Efterjusteringer omfatter 0,3 % af arbejdsstyrken i opadgående retning, svarende til ca. 50 fuldtidsforsørgede.

Med et justeret udgangspunkt på 22,7 % af arbejdsstyrken og et mål på 22,1 % er resultatet i 2. kvartal med 22,3 %, på det forventede resultatniveau. Rødovre er fortsat blandt de kommuner med det bedste resultat for andelen af offentligt forsørgede, sammenlignet med klyngen og i forhold til rammevilkårene.

Indenfor de enkelte ydelser er der variation, idet Rødovre kommune nærmer sig de fastsatte mål, men med den bemærkning, at den positive udvikling i de sammenlignelige kommuner på visse områder sker med en gennemsnitlig større hast. Det ses særligt blandt de forsikrede ledige.

Indenfor ydelserne uddannelseshjælp for unge under 30 år, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension, er andelen i 2. kvartal på niveau, eller bedre end målsætningen for 2016.

En udfordring er fortsat antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor personaleudskiftning og behov for reorganisering af indsatsen har betydet, at den forventede positive udvikling fra 1. kvartal ikke har fuld gennemslagskraft i 2. kvartal. Yderligere fokus og prioritering af ressourcer inden for rammen, bevarer dog en forventning om et resultat tæt på målet ved udgangen af 2016.

Der ses en stigning blandt ledige berettiget til fleksjob. En udvikling der følges med henblik på eventuel yderligere indsats.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsredegørelse 2. kvartal 2016.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere til efterretning. Her ud over forelægges forvaltningens handlingsplan til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at redegørelsen for Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.
  2. at handlingsplanen godkendes.

Beslutning

  1. Indstilles taget til efterretning.
  2. Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retssikkerhedslovens § 79a skal Kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis.

Det fremgår af 'Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job', at Ankestyrelsen fra 2014 til 2016 skal udarbejde årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i kommunerne. Baggrunden for denne del af aftalen er, at kommunernes sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere varierer kraftigt. Rødovre Kommune anvender sanktioner i form af fradrag i ydelser, hvis borgeren udebliver fra samtaler, aktiverings- eller jobtilbud eller ved manglende rådighed (typisk ved manglende jobsøgning).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om, at Ankestyrelsens praksisundersøgelse for 2015 skal omhandle:

  1. Kommunernes anvendelse af reglerne for aktivitetsparate ydelsesmodtageres udeblivelse fra samtaler, jf. § 37 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven).
  2. Kommunernes anvendelse af reglerne for jobparate og åbenlyst uddannelsesparate ydelsesmodtagere i forhold til at overholde aftaler om jobsøgning og anvendelse af joblog, jf. aktivlovens § 39, stk. 1, nr. 7 og 8.
  3. En generel undersøgelse af kommunernes anvendelse af reglerne i forhold til jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere i sager, hvor kommunen har givet en skærpet sanktion efter aktivlovens § 40 a i lov om aktiv socialpolitik.

Den samlede opgørelse for alle kommuner viser, at 25 procent af afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. 58 procent af sagerne ville blive ændret på det foreliggende grundlag. De resterende 17 procent af sagerne var ikke tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne vurdere, om kommunens afgørelse var i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. Ankestyrelsen bemærker, at vurdering af kommunernes behandling af sagerne, herunder afgørelsernes rigtighed, alene er truffet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af de indsendte akter. En fremsendelse af flere akter eller en mere fuldstændig oplysning af sagen ville i nogle sager have ført til en anden vurdering.

Rødovre Kommune indsendte 16 sager. Heraf udgik fem, fordi de ikke var tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne vurdere dem. Ud af resterende 11 sager er ni sager behæftet med fejl. Ankestyrelsen har dog oplyst, at yderligere en sag ville have været i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis, hvis eftersendt dokumentation havde indgået i praksisundersøgelsen. Forvaltningen finder resultatet utilfredsstillende og iværksætter derfor de nødvendige initiativer, så fremtidig praksis er i fuld overensstemmelse med lovgivningen. Forvaltningen gennemgår desuden undersøgelsens resultater for eventuelle retsvirkninger for borgere i Rødovre.

Jobcentret finder, at det har været gavnligt at deltage i undersøgelsen, da det har givet yderligere viden om et lovområde, der er blevet mere og mere komplekst. De seneste år har Jobcentret arbejdet med at ensarte arbejdsgange, men undersøgelsen viser blandt andet, at der skal sættes øget fokus på, at enkelte områder er så komplekse, at de kræver en mere individuel tilgang.

I bilaget (bilag 2) gennemgås de enkelte sager nærmere, og handlingsplan og regelsæt beskrives.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79a.
Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere
Bilag 2: Notat om sager, handlingsplan og regelsæt

Diverse
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:15.