Beskæftigelsesudvalget - 2017

07-11-2017

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)

Sager 47 - 51

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 • Nyhedslisten for Social i perioden 27.09.2017 - 25.10.2017
 • Kontanthjælpsloft og 225-timers regel
 • Kommunekvoter for 2018

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 27.09.2017 - 25.10.2017
Bilag 2: Status på kontanthjælpsreformen pr. 1. oktober
Bilag 3: Kommunekvoter for 2018

Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal årligt afrapportere status for anbefalinger om det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet til KKR Hovedstaden. På baggrund af den samlede status for 2016 har KKR Hovedstaden i februar 2017 foreslået en række justeringer til de eksisterende anbefalinger. Forvaltningen redegør for status på indsatsen indenfor de justerede anbefalinger, som skal indsendes til KKR Hovedstaden senest d. 5. januar 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at redegørelsen for status på tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opsamlingen på anbefalinger for 2016 viste, at kommunerne generelt er kommet langt i forhold til at øge det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet og i store træk er i mål med de besluttede anbefalinger.

På baggrund af seneste status har Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse derfor foretaget en række justeringer af de eksisterende anbefalinger for fortsat at understøtte udviklingen af tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.

Overordnet er der nu færre anbefalinger under de fire temaer, som bibeholdes. Der er dog tilføjet et femte tema i form af ’Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge’.

De fem temaer er:

 • Virksomhedsrettede indsatser
 • Borgerrettede indsatser
 • Sikre kvalificerede medarbejdere
 • Dokumentation af effekt af indsats
 • Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge

Specifikke anbefalinger og status på indsatsen indenfor de enkelte temaer fremgår af vedlagte skema, som er opdelt i kan- og skal initiativer.

Status på Rødovre Jobcenters indsats i det tværkommunale samarbejde

Jobcentret indgår aktivt i det formaliserede samarbejde i Hovedstadens Rekrutteringsservice, som understøtter rekruttering af arbejdskraft til virksomhederne – og særligt store infrastrukturprojekter.

Jobcentret indgår i det tværkommunale uddannelsesforum, der koordinerer og tilrettelægger uddannelsestilbud til ledige. Samarbejde på tværs af kommuner understøttes ligeledes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I hovedstadsområdet er sidste nye initiativ at facilitere branchespecifikke netværk mellem jobcentre, a-kasser, virksomheder og erhvervsskoler for at imødegå mangel på arbejdskraft med bestemte kvalifikationer.

Rødovre Jobcenter deltager i de tværkommunale kampagner, der gennemføres i hovedstadsregionen for at ledige akademikere, særligt dimittender, kommer i job. Der er særligt fokus på mindre og mellemstore virksomheders interesse for at udnytte akademisk arbejdskraft. Indsatsen suppleres i øvrigt positivt af aktiviteter i regi af de faglige organisationer med flere.

Jobcentret har i både 2016 og 2017 deltaget i tværkommunale kompetenceudviklingsforløb hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere med deltagelse af nabokommuner og A-kasser.

Rødovre Jobcenter har iværksat et projekt, der skal udvikle effektmålingsredskaber med henblik på dokumentation på opkvalificeringsindsatser både i sagsbehandlingen og på tilbudssiden. Den fælles dataindsamling understøttes blandt andet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, blandt andet gennem projektet "Flere skal med".

Samarbejdet mellem kommuner og asylcentre er etableret og udvikles fortsat for at udvikle modeller for hurtigere kompetenceafklaring af flygtninge – herunder fælles IT adgange. Rødovre Jobcenter deltager aktivt i Integrationsnet, som er et netværk under Dansk Flygtningehjælp og som, i samarbejde med LG Insight, har til formål at styrke integrationsindsatsen i landes kommuner. Samarbejde med virksomheder, der ønsker at deltage i flygtninges opkvalificering gennem praktikker, koordineres på tværs af kommuner. Der arrangeres desuden særskilte netværksmøder, hvor kommuner udveksler erfaringer om integrationen af flygtninge.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: KKR - fremdriftsskema, anbefalinger 2016 og 2017
Bilag 2: Justernig af anbefalinger fra KKR Hovedstaden

Beskæftigelsesministerens mål for 2018
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beskæftigelsesministeren udmelder årligt beskæftigelsespolitiske mål for kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet. Fire af de fem udmeldte mål for 2018 er emnemæssigt indeholdt i Kommunalbestyrelsens to-årige beskæftigelsesplan for 2017 og 2018.

Beskæftigelsesplanen suppleres i øvrigt af Kommunalbestyrelsens årlige kvantitative mål for andelen af borgere på ydelse, som senest er vedtaget i marts 2017. Forvaltningen fremlægger ministerens mål for 2018, samt bemærker de strategiske indsatser i beskæftigelsesplanen, der omhandler ministerens mål. De udmeldte mål for 2018 giver ikke anledning til justering af beskæftigelsesplanen. Forvaltningen bemærker desuden de initiativer, der er iværksat inden for ministerens nye mål fem.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2018, samt redegørelsen for de strategiske indsatser jf. beskæftigelsesplan 2017/2018, drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministerens første fire mål understøtter den positive udvikling på arbejdsmarkedet, og har fokus på, at kommunerne fortsat skal sikre, at flere borgere i offentlig forsørgelse skal i arbejde eller uddannelse. Samtidig skal indsatsen bidrage til, at virksomheder får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Målgrupperne er særligt arbejdsmarkedsparate ledige, kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, samt flygtninge og familiesammenførte. Ministeren har endvidere udmeldt et femte mål om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger.

Ministerens mål er som følger:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Kommunalbestyrelsen har i beskæftigelsesplan for 2017/2018 vedtaget strategier for jobcentrets indsats, der omhandler:

Mål 1

At lediges jobsøgning er målrettet brancher og virksomheder, der har mangel på arbejdskraft. Den relativt store andel ufaglærte ledige skal opkvalificeret inden for disse områder. Rødovre Kommune har et faldende antal forsørgede og er nummer ét i klyngen indenfor denne målsætning.

Mål 2

Jobcentret har etableret et virksomhedsteam, der dels øger samarbejdet med virksomheder, der har brug for kvalificeret arbejdskraft, samt jobformidler ledige. Virksomhedsteamet koordinerer og etablerer desuden uddannelsesindsatsen med Hovedstadens Rekrutteringsservice, samt med brancheorganisationer i et særskilt målrettet samarbejde. Derudover har Jobcentret en egen målrettet uddannelsesindsats for ufaglærte og som forebyggelse af flere langtidsledige.

Mål 3

Rødovre Kommune har modtaget færre flygtninge og familiesammenførte end forudsat. De er dog overvejende uden uddannelses- og arbejdsmæsssige kompetencer. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at etablere et modtagelsesteam, der alene har til opgave at sikre integrationen på arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt. Denne indsats er intakt. 10 ud af 34 flygtninge er selvforsørgende, og de øvrige er i beskæftigelsesrettede forløb. Enkelte er sygemeldte, på barsel eller under repatriering.

Mål 4

Jobcentret har tilrettelagt et tidligt og særskilt program for henholdvis jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er fokus på, at alle skal få en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked, eventuelt gennem praktik og job med løntilskud. Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger omfattes af en tværfaglig indsats, hvor der arbejdes med både helbredsmæssige og sociale barrierer.

En stigende andel af aktivitetsparate borgere med lang forsørgelseshistorik overgår til ressourceforløb, hvor en tværfaglig indsats mellem beskæftigelsesområdet, sundhedssektoren og social- og misbrugsområdet er koordineret, med henblik på at ledige overgår til enten til fleksjob eller førtidspension.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldende. Antallet af ledige i ressourceforløb er stigende, men ikke i samme takt. Flere personer overgår til fleksjob.

Mål 5

Jobcentret indgår i samarbejdet om kontrol med udbetaling af sociale ydelser mellem kommuner og Udbetaling Danmark. I Rødovre Kommune koordineres samarbejdet mellem økonomisk team, kontrolgruppen i Borgerservice og Jobcentret. En række nye redskaber er taget i brug i forbindelse med samkøring af registre. Der er således både større fokus på denne indsats og øgede resultater. Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2018 sat yderligere fokus på indsatsen med øget kontrol.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ministerens udmelding om beskæftigelsespolitiske mål 2018

Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr. ultimo september 2017
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 

at forventet regnskab pr. ultimo 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr. ultimo september 2017".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr. ultimo september 2017

Diverse
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.