Beskæftigelsesudvalget

06-03-2018

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 10 - 15

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

  1. Nyhedslisten for Social i perioden 25.01.2018 - 19.02.2018
  2. Livssituationer og introdukton til sygedagpengeområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for perioden 25.01.2018 - 19.02.2018

Indstilling af medlemmer til Integrationsrådet
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til udpegning af medlemmer til Integrationsrådet for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2022 godkendes.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at forslag til udpegning af medlemmer til Integrationsrådet godkendes, samt
  2. at udpegede medlemmer fra organisationer, bestyrelser og råd godkendes, og at endnu ikke udpegede repræsentanter indtræder i Integrationsrådet, når indstilling foreligger uden yderligere behandling.  

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. december 2010 (sag nr. 269) procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune (se bilag 1).

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført den vedtagne procedure, samt anmodet organisationer, råd og udvalg om at udpege repræsentanter og suppleanter. Rødovre Kommune har desuden i samarbejde med det nuværende Integrationsråd, afholdt informationsmøde den 7. februar 2018 for interesserede borgere.

Fristen for personlig indstilling var den 20. februar 2018. Borgere som har meldt deres interesse og som repræsenterer den ønskede mangfoldighed og engagement og som opfylder de formelle kriterier for opstilling til Integrationsrådet er vedlagt i bilag 2.

I alt er der indkommet ni personlige indstillinger til Integrationsrådet. I bilaget er angivet borgernes navn, etniske oprindelse, køn, alder, uddannelse og arbejde.

På baggrund af disse oplysninger har Social- og Sundhedsforvaltningen vurderet, at den samlede gruppe af kandidater på bedst mulige måde tilgodeser etnisk mangfoldighed, ligestilling mellem køn, uddannelses- og erhvervsmæssig mangfoldighed og engagement i samfundslivet – herunder deltagelse i foreningsliv mv.

Ligeledes findes der i bilaget en oversigt over de udpegede fra organisationer, bestyrelser og udvalg og tilforordnede fra Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

To af organisationerne, bestyrelserne og rådene har endnu ikke meldt tilbage med en repræsentant. Det indstilles, at endnu ikke udpegede repræsentanter indtræder i Integrationsrådet, når indstilling foreligger uden yderligere behandling. Dansk Arbejdsgiverforening har meldt tilbage at man ikke ønsker at indstille en repræsentant til Integrationsrådet.

Integrationsrådet afholder konstituerende møde den 12. april 2018.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

Økonomiske konsekvenser

Jf. budget 2018 – Integrationsrådets aktiviteter.

Tidsplan

Medlemmerne er udpeget for perioden fra 1. april 2018 til 31. marts 2022. 

Bilag

Bilag 1: Forretningsorden for Rødovre integrationsråd
Bilag 2: Oversigt over indstillinger til udpegning af medlemmer i Integrationsrådet

Indgåelse af samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der indledes drøftelser med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter med henblik på indgåelse af aftale fra 1. januar 2019 om varetagelse af danskundervisning til voksne udlændinge.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Social- og Sundhedsforvaltningen indleder drøftelser med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter med henblik på at indgå aftale om danskuddannelse til voksne udlændinge gældende fra 1. januar 2019.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune er forpligtet til at tilbyde danskundervisning til voksne udlændinge gennem aftale med en udbyder af danskuddannelse. Rødovre Kommune har siden 2004 haft aftale med Herlev og Ballerup kommune om Ballerup Sprogcenter som udbyder af danskuddannelse.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 15. august 2017 (sag nr. 32) ikke at forlænge kontrakten med Ballerup Sprogcenter, når denne udløber den 31. december 2018. Det blev ligeledes besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen skulle afdække mulighederne for et nyt samarbejde med udbyder af danskuddannelse.  

Denne aftale er opsagt med begrundelse i, at langt den overvejende andel af kursister fra Rødovre Kommune modtager undervisning på øvrige sprogcentre som følge af fritvalgsordningen. Ballerup Kommune har været driftskommune for Ballerup Sprogcenter, og har ligeledes meddelt ophør af samarbejdet med Ballerup Sprogcenter.

Ifølge Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. skal Rødovre Kommune sende danskundervisningen i udbud, hvis ikke der oprettes eget sprogcenter eller etableres driftsaftale med et andet kommunalt sprogcenter. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at oprettelse af eget sprogcenter ikke er realistisk begrundet i relativt lille eget kundegrundlag og relativt stort antal udbydere af danskundervisning i hovedstadsområdet.

I løbet af 2017 var der 435 borgere fra Rødovre Kommune, der deltog i sammenlagt 593 danskuddannelsesforløb og arbejdsmarkedsrettet danskundervisningsforløb.

255 af 593 forløb i 2017 foregik ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i Glostrup, de restende forløb fordelte sig på 12 andre sprogskoler, hvoraf det sprogcenter, der havde flest forløb efter Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, var IA Sprog i København med 123 forløb i 2017. Social- og Sundhedsforvaltningen anslår, at cirka 90 pct. af de borgere, der modtager danskuddannelse, er omfattet af fritvalgsordningen og dermed frit kan vælge sprogcenter uafhængigt af, hvilken udbyder Rødovre Kommune indgår aftale med.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i øvrigt afdækket samarbejdsmulighederne blandt sprogcentre i regionen, og vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Geografisk nærhed,
  • Faktisk kapacitet,
  • Fagligt niveau, samt
  • Økonomisk konkurrencedygtighed.

Geografisk nærhed:

Forvaltningen har vægtet den geografiske nærhed, da transport og transporttid til tilbudsstedet ikke skal være en hindring for borgerne. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter ligger i Glostrup tæt på Rødovre og ovenstående tal viser, at Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er borgernes foretrukne valg.

Faktisk kapacitet:

Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelsesniveauer med i alt seks moduler. Social- og Sundhedsforvaltningen har vægtet, at den samme udbyder kan tilbyde alle tre uddannelsesniveauer, at der er undervisning på flere tidspunkter af dagen af hensyn til borgere, der er i arbejde eller i virksomhedstettet aktivitet, og at udbyderen kan rumme alle borgere, som Rødovre Kommune er forpligtet til at tilbyde danskundervisning til.

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennem møder med ledelsen af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter sikret sig, at Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter kan levere alle tre typer danskuddannelse, samt at der afholdes kurser med start på forskellige tidspunkter af dagen. Derudover har Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter kapacitet til at rumme alle borgere, som Rødovre Kommune potentielt skal tilbyde danskuddannelse til.

I 2017 skulle Rødovre Kommune tilbyde danskuddannelse 1-3 samt arbejdsmarkedsrettet dansk. 39 pct. af de danskundervisningsforløb, som kursister fra Rødovre Kommune deltog i, var danskuddannelse 2 moduler, efterfulgt af 32 pct. som deltog i danskuddannelse 3 moduler, kun 6 pct. deltog i danskuddannelse 1 moduler. De resterende 23 pct. var arbejdsmarkedsrettet dansk, som ikke længere skal afholdes.

Fagligt niveau:

Der er flere variabler at vurdere fagligt niveau på så som for eksempel; andel der har afsluttet alle moduler, andel der består prøven, andel der har opnået det sidste modul, antal gennemførte lektioner pr. modul, prøvens karaktergennemsnit, antal skemalagte lektioner for uddannelsen, forventet varighed pr. modul, forventet varighed til beskæftigelse/uddannelse.  Fagligt set er det vigtigt, at kursister hurtigst muligt får tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Derfor har Social- og Sundhedsforvaltningen prioriteret, at den forventede varighed til beskæftigelse og/eller uddannelse er lav, samt at kursister gennemfører danskprøven med relativt gode karakterer.

Ifølge KORAs seneste benchmarkingtest (2016) ligger Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i anden øverst kvintil i landet vedrørende forventede varighed til beskæftigelse og/eller uddannelse. Der er ingen af de nærliggende sprogcentre, der ligger i øverste kvintil. Jævnfør samme benchmarking ligger Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i øverst kvintil vedrørende danskprøve karaktergennemsnit.

Økonomisk konkurrencedygtighed:

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har generelt modultakster der er 4 til 11 pct. billigere end den nuværende leverandør. På baggrund af en vurdering af priserne i øvrigt, blandt sprogcentre i det geografiske nærområde, er det ikke forvaltningens vurdering, at der er en reel besparelse ved at sende opgaven med danskuddannelse i udbud fremfor at indgå i et tværkommunalt samarbejde, når der foretages en sammenligning af de nuværende modulpriser.  Den økonomiske konkurrencedygtighed skal også ses i lyset af fritvalgsordningen og den deraf begrænsede indflydelse på omkostningerne.

Modultakster

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 3

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

34.950

19.150

14.100

Københavns Kommunes Sprogcentre

34.500

21.980

14.900

Ballerup Sprogcenter

36.300

21.200

14.900

Høje Taastrup

36.062

21.821

16.662

Samlet vurdering:

På baggrund af ovenstående er det Social- og Sundhedsforvaltningens anbefaling, at Rødovre Kommune søger samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

Aftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter om at indtræde i det eksisterende samarbejde mellem Brøndby, Albertslund, Glostrup, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Dragør Kommuner skal godkendes af samtlige kommuner på møde i kommunalbestyrelsen. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at den endelig aftale forelægges til godkendelse i september/oktober 2018. 

Lov- og plangrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov 705 af 08.06.2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til danskuddannelse afholdes inden for det eksisterende budget.

Tidsplan

Endelig aftale forelægges Kommunalbestyrelsen på møderækken i september/oktober 2018.

Ny aftale om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. skal træde i kraft 1. januar 2019.

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2017
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør i resultatrevisionen for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i 2017 i Rødovre Kommune. Redegørelsen opgør dels graden af målopfyldelse for Kommunalbestyrelsens fastsatte mål for 2017 og kommenterer i øvrigt udviklingen indenfor de strategiske pejlemærker, som er prioriterede i beskæftigelsesplanen for 2017 og 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevisionen for 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål for beskæftigelsesindsatsen som en andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse. Målet fastsættes som et samlet mål for udviklingen i alle ydelser under ét og som delmål for de enkelte forsørgelsesydelser.

Med en samlet andel af arbejdsstyrken i december 2017 på 21, 8 pct. er målet for beskæftigelsesindsatsen i 2017 på 21,1 pct. ikke nået. Årsagen til årets resultat skyldes hovedsageligt en stigning i antallet af forsikrede ledige, hvor målet var en andel på 2,8 pct. Resultatet i december 2017 var på 3,6 pct.

Målene på ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaringsforløb og førtidspension er nået med et samlet resultat, der er 0,4 pct. point bedre end målene for 2017. Den kalkulerede stigning på 0,2 pct. point i andelen af ressourceforløb og fleksjob er realiseret med 0,1 pct. flere i fleksjob end målsat for 2017. Målet om en andel på ledighedsydelse på 0,5 pct. er med en andel på 0,6 pct. ikke nået.

Trods årets resultat har Rødovre fortsat en andel af arbejdstyrken på offentlig forsørgelse, der ligger 3,8 pct. point lavere end gennemsnittet i den sammenlignelige klynge af i alt 27 kommuner, svarende til ca. 680 fuldtids borgere. Den officielle ledighedsprocent blandt alle arbejdsmarkedsparate forsikrede og ikke forsikrede ledige er steget i Rødovre, men ligger på et gennemsnitligt niveau blandt kommuner på Vestegnen.

I 2017 er ledigheden blandt forsikrede medlemmer i A-kasserne steget i en række kommuner på landsplan og faldet i andre. I Rødovre er ledigheden blandt forsikrede steget markant – en udvikling der også ses blandt enkelte øvrige kommuner på Vestegnen. Der er ikke en entydig forklaring herpå.

For at imødegå udviklingen blandt forsikrede ledige har Jobcentret prioriteret flere ressourcer til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Det betyder øget fokus på relevant jobsøgning, aktivering, øget virksomhedssamarbejde om praktik og job med løntilskud, samt øget fokus på den enkelte lediges kompetencer og opkvalificering. Jobcentret samarbejder desuden med A-kasser om beskæftigelsesindsatsen og inddrager disse i kampagner på de berørte fagområder. Endeligt øges anvendelsen af private leverandører til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige i en periode.

Udviklingen blandt øvrige modtagere af forsørgelsesydelser har været relativ positiv. Antallet af modtagere af sygedagpenge og jobafklaringsforløb er lavt i Rødovre Kommune. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er dels faldende og dels præget af øget aktiv indsats gennem ressourceforløb, der bl.a. har medført en forventet stigning i antallet af ledige, der tilkendes fleksjob og efterfølgende ansættes i offentlige og private virksomheder.

Andelen af unge på uddannelsesydelse er lav og omfatter stort set alene unge med markante sociale og helbredsmæssige vanskeligheder.

Resultatrevisionen danner grundlag for vurderinger og anbefalinger af ambitionsniveauet for Kommunalbestyrelsens mål i beskæftigelsesindsatsen i 2018, som også er en sag på denne møderække.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2017

Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til fastsættelse af mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. Forslaget fremsættes på baggrund af resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2017 og beskæftigelsesplan for 2017-18 vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen for 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Målene er fastsat som kvantitative resultatmål med udgangspunkt i den procentvise andel af borgere på offentlig forsørgelse i december 2017 i forhold til fuldtidspersoner i arbejdsstyrken. Mål og resultat tager udgangspunkt i de vedtagne kommuneklynger indenfor de enkelte ydelser, der har samme rammevilkår. Målene fastsættes i forhold til den samlede andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse (hovedmålet) og andelen af borgere på offentlig forsørgelse indenfor de enkelte ydelser (delmål).

Andelen af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse steg med 0,2 pct. point i 2017 til i alt 21,8 pct. Resultatet beror på en relativ stor stigning i andelen af forsikrede ledige. Trods stigningen hører Rødovre fortsat til blandt de kommuner i klyngen med den mest gunstige udvikling med en andel på 3,8 pct. point under gennemsnittet.

Det samlede mål for nedbringelse af offentligt forsørgede i 2018 foreslås fastsat til 21,1 pct. Andelen af offentligt forsørgede nedbringes således med 0,7 pct. point.

Det største fald i offentlig forsørgelse forventes blandt forsikrede ledige og blandt kontanthjælpsmodtagere. Der forventes en mindre stigning i ydelserne ressourceforløb og fleksjob som følge af øget indsats for borgere langt fra arbejdsmarkedet. For ydelserne sygedagpenge, jobafklaringsforløb og uddannelseshjælp m. fl. er Rødovre blandt de kommuner i klyngen med den mest gunstige udvikling. Det er forventningen, at denne udvikling kan fastholdes.

Den samlede målsætning dækker over den konkrete målfastsættelse på de enkelte ydelser, som fremgår af bilaget.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatrevision i marts 2019.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over mål i beskæftigelsesindsatsen 2018

Diverse
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.30