Beskæftigelsesudvalget

12-06-2018

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 26 - 32

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 25.04.2018-29.05.2018
 2. Livssituation: De forsikrede ledige

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 25.04.2018 - 29.05.2018

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 1. kvartal 2018
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed redegørelse for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i første kvartal 2018. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen i første kvartal 2018 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I sidste halvår af 2017 var der en stigning i antallet af forsikrede ledige. Der var forsikrede 860 ledige i december 2017. Forvaltningen har stort fokus på målgruppen, og antallet er i første kvartal 2018 nedbragt til 750 forsikrede ledige. Antallet ligger dog fortsat over niveauet på samme tidspunkt sidste år. Udviklingen blandt forsikrede ledige i Rødovre er ikke enestående. En lang række kommuner i landet, herunder på Vestegnen, har ligeledes oplevet en stigning, mens det i andre kommuner er faldet. Trods markant stigende beskæftigelse er antallet af arbejdsparate ledige ikke faldet nævneværdigt på landsplan eller i Region Hovedstaden det sidste år.

Det er fortsat blandt de A-kasser med overvejende ufaglærte medlemmer samt på handel- og kontorområdet, at ledigheden er størst. Jobcentret følger udviklingen med særlig opmærksomhed og fortsætter sin skærpede indsats i samarbejde med A-kasserne for at nedbringe antallet af arbejdsparate ledige og for at forebygge langtidsledighed.

I forhold til borgere på sygedagpenge er der efter en stigning i fjerde kvartal 2017, sket et fald i første kvartal 2018. Rødovre Kommunes andel af sygedagpengemodtagere er tredje lavest blandt kommunerne i klyngen. 

Udviklingen blandt modtagere af de øvrige ydelser er ikke ændret væsentligt i første kvartal. Andelen af arbejdstyrken blandt disse ligger fortsat på et relativt lavt niveau i forhold til sammenlignelige kommuner i klyngen, og samlet set har Rødovre den laveste andel af borgere på ydelse.

Der er i første kvartal 2018 et samlet fald på 0,3 procentpoint i andelen af borgere blandt arbejdsstyrken på ydelse til 21,7 pct., men fortsat et stykke fra målet for 2018 på 21,3 pct. 

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Jf. budgetopfølgningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 1. kvartal 2018

Status på projekt 'Flere skal med'
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Jobcenteret orienterer om status på satspuljeinitiativet "Flere skal med". Formålet med puljen er at give langtidsledige modtagere af kontanthjælp en særlig indsats, der skal hjælpe dem ud af offentlig forsørgelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på projekt 'Flere skal med' tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har fået bevilget projektmidler af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra satspuljeinitiativet "Flere skal med". Beskæftigelsesudvalget behandlede på møde den 15. august 2017 (sag nr. 34) bevillingssagen.

"Flere skal med" sigter mod at give langtidsledige modtagere af kontanthjælp en særlig indsats, der kan hjælpe dem ud af offentlig forsørgelse. Formålet med projektet er primært, at flest mulige borgere opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i minimum en virksomhedspraktik. Der er dog tillige en målsætning om, at flest mulige borgere skal opnå ordinært arbejde på minimum 5-10 timer om ugen og derved komme tættere på arbejdsmarkedet.

Midtvejsevaluering på projektet

Rødovre Jobcenter har brugt første rate på 30 pct. af projektmidlerne til at ansætte sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter til projektet.

Pr. juni 2018 er Rødovre Jobcenter færdig med at visitere hele målgruppen til projektet. Borgerne er visiteret inden for tre grupper:

Gruppe 1: Borgere der umiddelbart skal have en virksomhedsrettet indsats og en personlig jobformidler.

Gruppe 2: Borgere der skal have deres sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam.

Gruppe 3: Borgere der skal have en socialpsykiatrisk indsats.  

Rødovre Jobcenter har visiteret 67 % af bruttomålgruppens borgere til gruppe 1, 14 % til gruppe 2 og 19 % til gruppe 3.

Sideløbende med visiteringen er der arbejdet intensivt på at sætte borgere fra gruppe 1 i gang med virksomhedsrettede aktiviteter, herunder at sætte rammerne for at kunne tilbyde ordinær beskæftigelse i minimum 5-10 timer om ugen.

Borgerne i projektet har adgang til det i forvejen eksisterende projekt "Hurtigt i gang". Jobcentret har derudover også tilrettelagt sy- og designkursus med job, og "One World Kitchen" med job, begge særligt målrettet indvandrerkvinder. Der er tilrettelagt café og restaurantkursus med job, hvor borgerne oplæres i servering, kassearbejde, varebestillinger, rengøring m.m. med mulighed for at komme i ordinær beskæftigelse eller blive voksenlærling. Ligesom der er tilrettelagt et forløb "Kom i gang med Vestbad", hvor fysisk aktivitet bruges som løftestang og motivation for at komme i gang med en virksomhedsrettet aktivitet.

Jobcentret arbejder fortsat på at skaffe flere tilbud af ovenstående art, ligesom der arbejdes på at udvide tilbuddene til at omfatte alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uanset om de deltager i projekt "Flere skal med" eller ej.

Bruttomålgruppen i gruppe 1 udgør på nuværende tidspunkt i alt 124 borgere. Heraf er 47 borgere i individuel virksomhedspraktik, tre er kommet i ordinært arbejde og to er kommet i ordinær uddannelse. 23 borgere er i forløb hos anden aktør, hvor de gøres klar til praktik eller er i gang med oplæring i diverse projektforløb, herunder i regi af privat virksomhed, jf. ovenstående projekter.

Det er Jobcentrets vurdering, at projekt 'Flere skal med' afvikles efter projektbeskrivelsen, og at det medfører de forventede resultater.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

I puljen er der i alt afsat 262,5 millioner kroner i 2017-2019 til de mere end 27.000 kontanthjælpsmodtagere, der på landsplan har været på kontanthjælp i mindst fem år. Kommunerne får støtten udbetalt i tre rater for at sikre, at kommunerne først investerer i flere frontmedarbejdere, og dernæst sikrer, at alle borgere får en afklaring. Det gælder også de borgere, som skal have deres sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam med henblik på en førtidspension, ressourceforløb eller fleksjob.

I Rødovre kommune var der pr. december 2016 i alt 249 borgere i målgruppen med mere end 5 års forsørgelse. Projektmidlerne til Rødovre Kommune udgør anslået 705.000 kr. i 2017, 941.000 kr. i 2018 og 706.000 kr. i 2019. I alt 2.352.000 kr. i perioden 1. juni 2017 til 31. august 2019.

Udgiften og indtægten på i alt 2.352.000 kr. vedrører funktion 6.45.53 Jobcentre.

Tidsplan

1. juni 2017 til august 2019.

Tilsyn med Rødovre Kommunes administration af rådighedsreglerne
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører årligt tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne. Resultat af tilsynet i 2017 forelægges hermed Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at afrapporteringen om Rødovre Kommunes administration af rådighedsreglerne tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en stikprøvekontrol og udtrukket 25 cpr. numre på jobparate modtagere af integrationsydelse eller kontanthjælp, som i andet kvartal 2017 fik en rådighedssanktion efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik.

Syv personers sager er udgået af tilsynet, enten på baggrund af at hændelsen lå uden for tilsynsperioden i andet kvartal 2017, eller at personen var ophørt med at modtage kontanthjælp, før sanktionen kunne gennemføres.

14 af de 18 behandlede sager er henlagt uden bemærkninger, da Rødovre Kommunes afgørelse vurderes at være i overensstemmelse med gældende rådigheds- og sanktionsregler.

Fire sager er registreret med fejl. I tre af sagerne var der foretaget et fradrag for udeblivelse fra tilbud, som ikke var udmålt korrekt jf. aktivloven. I én sag var der foretaget et forkert beløbsfradrag til en person, der var blevet afmeldt som jobsøgende grundet manglende tjek af jobforslag.

Styrelsen har samlet set vurderet, at Rødovre Kommune generelt har en velfungerende procedure i forhold til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten. Styrelsen bemærker dog, at Rødovre Kommune bør sætte fokus på at sikre korrekt sanktionering i alle sager, særligt i tilfælde med udeblivelse fra tilbud, som tegner sig for tre af de fire konstaterede fejl.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til aktivlovens § 13d, stk. 5, behandle vedlagte afrapportering med det samlede resultat af tilsynet på et møde.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil gennemgå resultatet med henblik på evt. præcisering af arbejdsgange, samt eventuelle efterbetalinger af ydelse.  

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tilsyn for hændelser i andet kvartal 2017.

Bilag

Bilag 1: Afrapportering Rødovre

Handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019 godkendes.

 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikken. Handleplanen beskriver prioriterede fokusområder for det kommende år.

I handleplanen arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgerne i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatserne

De overordnede rammerne for sundhedspolitikken og handleplanen er Region Hovedstadens Sundhedsprofil for 2017, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med anbefalinger til kommunerne, KL´s oplæg "Forebyggelse for fremtiden" fra januar 2018 og Sundhedsstyrelsens rapporter iøvrigt.

I 2018 vil der fortsat være fokus på udvikling af tværgående indsatser og indsatser i forhold til tobak, mental sundhed, overvægt og fysisk aktivitet, indsatsen for borgere med kronisk sygdom og borgere med kræft. Derudover vil der i 2018 blive sat et udviklingsprojekt i gang kaldet "Vores Sunde Hverdag".

Et af de centrale punkter i ”Vores Sunde Hverdag” er at begrænse udviklingen af social ulighed i sundhed, hvilket stemmer rigtig godt overens med visionen i kommunens sundhedspolitik. ”Vores Sunde Hverdag” kommer til at fungere som en paraply for en optimering af de nuværende indsatser og udvikling af nye indsatser bredt i kommunen i forhold til både trivsel og sundhed.

Som det fremgår af den økonomiske oversigt i bilag 2, er der afsat en pulje til igangsættelse af nye aktiviteter udviklet i ”Vores Sunde Hverdag".  

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens paragraf 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 523.611 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er delt ud på indsatsområderne i handleplanen. Der er afsat 55.000 kr. til en pulje til nye indsatser opstået i den proces, der sættes i gang i forbindelse med "Vores Sunde Hverdag".

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter. Undtagelser i forhold til dette gælder indsatserne seksuel sundhed og medlemskab og aktiviteter i Sund By Netværket. De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for konti i sundhedscenteret.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for sundhedsindsatsen 2018
Bilag 2: Budget Handleplan 2018-samlet

Kommuneplan 2018 - endelig vedtagelse
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommuneplan 2018 – sammen om et bæredygtigt Rødovre, foreligger til endelig vedtagelse efter forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 24. januar 2018 til den 21. marts 2018.

Kommuneplanforslaget er miljøvurderet vedrørende de foreslåede ændringer. Kommuneplanen indeholder en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Kommuneplan 2018 – sammen om et bæredygtigt Rødovre, vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser og præciseringer samt
 3. at Kommuneplan 2018 offentlig bekendtgøres.

 

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A+Ø ) og 1 medlem undlod at stemme (C )

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2018 er en fuld revision af Kommuneplan 2014 med udgangspunkt i Kommuneplanstrategi 2016. Begge plandokumenter tager udgangspunkt i den politiske vision "Sammen om Rødovre" og fokus på bæredygtig byudvikling.

Forslaget har været i høring i 8 uger i perioden 24. januar 2018 til den 21. marts 2018. De indkomne høringssvar har givet anledning til forslag til ændringer i den endelige kommuneplan. På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.  

Høringssvar

Teknisk Forvaltning har modtaget i alt 29 høringssvar. Heraf 5 bemærkninger fra statslige myndigheder. 10 bemærkninger er indkommet fra henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21 Gruppen i Rødovre, 1 forsyningsselskab, Cyklistforbundet, 2 grundejerforeninger, 1 boligforening, 2 virksomheder samt 1 politisk parti. 14 bemærkninger er indkommet fra borgere.

De fremsendte bemærkninger fra borgere, foreninger, virksomheder og et politisk parti handler om:

 • Levende hegn.
 • Udendørs oplag i boligområder.
 • Trafikbelastede veje.
 • Rammebestemmelserne for områder omkring større veje udlagt til blandede bolig- og erhvervsområder – herunder områderne omkring Randrupvej og Jyllingevej.
 • Manglende parkeringspladser i de stationsnære områder.
 • Udvidelse af Rødovre Centrum.
 • Detailhandelsstrukturen – herunder udvidelse af lokalcenter ved Tårnvej/Roskildevej, samt udvidelse af bydelscenter Islev Torv.
 • De ældres muligheder i Rødovre.
 • Udpegning af bevaringsværdige bygninger.
 • Krav til lokalplanlægning af kulturmiljøer.
 • Krav om høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet til byggeri.
 • Styrkelse af de grønne områder.
 • Forbedrede forhold for bløde trafikanter.
 • Nedsættelse af trafikstøj.
 • Vækst i forhold til bæredygtighed.
 • Terrænregulering.
 • Natparkering og udendørs oplag i tekniske områder.
 • Uoverensstemmelse mellem kommuneplanforslaget og Bynet 2019

De fremførte bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen handler om:

 • Byvækst – præcisering af udviklingsrækkefølgen i kommunen.
 • Produktionsvirksomheder – rettelser til kort og signaturforklaring samt konsekvensrettelse i tekst.
 • Grønne kiler – beskriv hvordan der skabes grønne og blå forbindelser fra de 3 byudviklingsområder og de grønne kiler/bykiler jf. Fingerplanens § 7.
 • Klimatilpasning – lovændring fra februar 2018 med kommende vejledning kræver kommuneplantillæg.

Der er indgået aftale med Erhvervsstyrelsen om ovenstående punkter jf. aftalenotat af den 21. marts 2018. Dog forbeholder Rødovre Kommune sig retten til at afvente kravene i den kommende vejledning om klimatilpasning før der stilles krav om kommuneplantillæg.

Bemærkninger fra andre myndigheder handler om følgende:

 • Miljø- og fødevareministeriet gør opmærksom på at Rødovre Kommune mangler at udpege forskellige grønne områder i ”det grønne Danmarkskort” og tilhørende retningslinjer.
 • Energistyrelsen anbefaler, at der tilføjes en retningslinje om respektafstand langs jordkabler og gør opmærksom på servitutterne omkring jordkabler.
 • Banedanmark ønsker at støjen omkring jernbaner bliver vist.
 • Vejdirektoratet ønsker, at der tilføjes en retningslinje for trafikstrukturen, som også fastlægger det overordnede vejnet i kommunen. Derudover anbefaler de, at vejbyggelinjerne omtales i afsnittet ”Trafikstruktur”.

Teknisk Forvaltnings vurderinger af de indkomne bemærkninger og anbefalinger om ændringer er samlet i et skema af den 4. maj 2018. Sammenfattede anbefaler Teknisk Forvaltning følgende ændringer i kommuneplanforslaget. Alle ændringer er skrevet med rødt i kommuneplanen (bilag 4). Ændringerne skrives med sort, når kommuneplanen skal offentliggøres.

Forslag til ændringer

1. Tilføjelse til rækkefølgeplanen:

Rækkefølgeplanen er uddybet og omfatter nu en mere detaljeret beskrivelse af udviklingsrækkefølgen i kommunen på baggrund af befolkningsfremskrivning.

2. Justering i kortmateriale i forhold til konsekvensområder:

I afsnittet om erhverv er kort over konsekvensområder justeret så afstandszoner og konsekvensområder vises på to forskellige kort. Teksten er konsekvensrettet i forhold til dette.

3. Ændring af retningslinjer for byudvikling – Sammenhængen til grønne kiler og/eller grønne bykiler: 

Der er tilføjet et punkt under retningslinje 3.7 om, at der skal skabes sammenhængende blå eller grønne forbindelser fra nye tætte byudviklingsområder til de grønne kiler og de grønne bykiler jf. Fingerplanens § 7. Retningslinjen er uddybet under afsnittene for hvert byudviklingsområde, hvor det er beskrevet, hvordan der skabes forbindelse til de grønne kiler og/eller de grønne bykiler.  

4. Tilføjelse af henvisning til kommende vejledning om klimatilpasning:

I kapitlet om klimatilpasning er der tilføjet, at Rødovre Kommune skal forholde sig til den vejledning, Erhvervsstyrelsen er i gang med at udarbejde om klimatilpasning i forbindelse med lovændringen, der trådte i kraft 1. februar 2018. Vejledningen forventes færdig i efteråret 2018.

5. Ændring i krav til hegning og beplantning:

Kravet i de generelle rammer, om at hegn skal være levende hegn, er justeret, så der kan opsættes trådhegn i forbindelse med levende hegn. Det kan være nødvendigt at anvende trådhegn - f.eks. i forbindelse med børneinstitutioner, i forbindelse med virksomheder og i boligområder, hvor folk har husdyr. Trådhegnet må ikke være højere end det levende hegn.

6. Detailhandelsstrukturen:

I kommuneplanen er detailhandelsstrukturen ændret med to udvidelser af henholdsvis bydelscenteret ved Islev Torv og lokalcenteret ved Tårnvej/Roskildevej.

Rammen for Bydelscenteret ved Islev Torv 1C01 er udvidet til at omfatte matrikel nr. 4ay. Dette er gjort for at skabe bedre mulighed for planlægning af en ny dagligvarebutik på hjørnet af Viemosevej og Islevbrovej. Der bliver herved skabt mulighed for, at bydelscenteret kan styrkes med mere detailhandel og Islevbrovej kan blive tilført mere liv.

Lokalcenteret ved Tårnvej/Roskildevej udvides så en del af matrikel 8eg, samt matrikel 8ft tages med i lokalcenteret. Dette giver en udvidet mulighed for at opføre butikker langs Roskildevej.

7. Ændring i udpegning af bevaringsværdige bygninger:

En bygning på Bjerringbrovej og én på Viemosebro – i alt to bygninger – er udtaget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2018. Bygningen på Bjerringbrovej er besigtiget på ny og er fundet i så ringe stand, at den ikke bør udpeges som bevaringsværdig. Bygningen på Viemosebro vurderes kun til at være bevaringsværdig i sammenhængen med øvrige bebyggelse og altså ikke som selvstændig bygning.

8. Krav til lokalplanlægning af kulturmiljøer:

De generelle rammer for fredet og bevaringsværdig bebyggelse og beplantning er tilføjet et punkt, der skal tydeliggøre, hvordan der skal arbejdes med kulturmiljøer i lokalplanlægningen.

9. Ændring i krav til byggeri:

De generelle rammer for materialer og udformning af bebyggelse er tilføjet et punkt, der skal tydeliggøre, at byggeri skal gennemføres med høj arkitektonisk kvalitet og i overensstemmelse med principperne i Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

10. Ændring i krav til terrænregulering:

For at sikre en hensigtsmæssig afvikling af terrænforskelle f.eks. i forbindelse med nybyggeri, er de generelle rammer for terrænregulering ændret, så der ikke må etableres store terrænforskelle i skelzonen (2,5 meter fra skel). Terrænregulering inden for skelzonen ændres til at være maksimalt 0,3 meter og må ikke ske nærmere end 0,5 meter fra skel. Uden for skelzonen må der ske terrænregulering op til 0,5 meter.

11. Ændring i krav til de tekniske områder:

I de generelle rammer for de tekniske områder er bestemmelserne om forbud mod natparkering taget ud af kommuneplanen. Forbuddet mod udendørs oplag er ligeledes fjernet og erstattet af et krav om at udendørs oplag ikke må være skæmmende og skal kunne godkendes af Rødovre Kommune.

12. Ændring af retningslinjekort 14 for busruter:

Retningslinjekortet over busruterne i Rødovre er blevet rettet så det er i overensstemmelse med Bynet 2019, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i marts 2018.

13. Ændring af retningslinjekort 9 det grønne danmarkskort:

Det grønne danmarkskort er ændret, så det udpeger tre forskellige typer naturområder i Rødovre Kommune: Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Derudover er der tilføjet retningslinjer for de tre typer naturområder.

Ifølge planlovens § 11 a stk. 1 nr. 14 skal også potentielle naturområder udpeges. Men Miljøstyrelsen accepterer dog, at Rødovre Kommune ikke udpeger potentielle naturområder i kommunen, da det i kommuneplanen er beskrevet, at kommunen er fuldt udbygget og det derfor er svært at udlægge nye naturområder.

14. Tilføjelse af retningslinje 25.2 for øvrige tekniske anlæg:

Retningslinjen for øvrige tekniske anlæg er ændret, så høje genstande som minimum bør placeres i en respektafstand på 50 meter fra Energinets jordkabelanlæg. Dette er gjort for at mindske risikoen for strømafbrydelse i store dele af hovedstaden ved lynnedslag. Retningslinjen er fulgt op af en udvidelse af den generelle ramme for ”Antennemaster, synligt sendeudstyr, skorstene og vindmøller” for alle områdetyper.

For at synliggøre at der kan være tinglyst servitutter eller deklarationer omkring elanlæg tilføjes ”elanlæg” til den generelle ramme ”Deklarationer og servitutter” for de forskellige områdetyper.

15. Tilføjelse af kort over støj fra jernbaner:

For at synliggøre støjen omkring jernbanerne i nærheden af Rødovre er der indsat et kort over jernbanestøj.

16. Ændring af betegnelserne i afsnittet om trafikstruktur:

I afsnittet om trafikstruktur er nogle betegnelser ændret, så de stemmer overens med vejlovens betegnelser. Derudover er teksten uddybet i henhold til ”vejbyggelinjer” og ”det overordnede vejnet”.

Herudover anbefaler Teknisk Forvaltning en række mindre redaktionelle rettelser og præciseringer i forhold til de enkelte afsnit i kommuneplanforslaget.  

Sammenfattende vurdering:

Teknisk Forvaltning vurderer, jf. skema af den 4. maj 2018, at der ikke er høringssvar, der kræver yderligere ændringer i kommuneplanforslaget.  

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Bilag

Bilag 1: Samledokument samtlige indkomne høringssvar
Bilag 2: Aftalenotat med Erhvervsstyrelsen
Bilag 3: Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 4: Kommuneplan 2018 - Kapitel 0
Bilag 5: Kommuneplan 2018 - Kapitel 1
Bilag 6: Kommuneplan 2018 - Kapitel 2
Bilag 7: Kommuneplan 2018 - Kapitel 3 (52 MB)
Bilag 8: Kommuneplan 2018 - Kapitel 4
Bilag 9: Kommuneplan 2018 - Kapitel 5
Bilag 10: Kommuneplan 2018 - Kapitel 6
Bilag 11: Kommuneplan 2018 - Kapitel 7
Bilag 12: Sagsfremstilling til Forslag til Kommuneplan 2018

Diverse
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.40