Beskæftigelsesudvalget

12-03-2019

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 7 - 10

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

  1. Nyhedslisten for social i perioden 25.01.2019 - 28.02.2019
  2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for social i perioden 25.01.2019 - 28.02.2019

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2018
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør i resultatrevisionen for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i 2018 i Rødovre Kommune. Redegørelsen opgør dels graden af målopfyldelse for Kommunalbestyrelsens fastsatte mål for 2018 og kommenterer i øvrigt udviklingen indenfor de strategiske pejlemærker, som er prioriterede i beskæftigelsesplanen for 2017 og 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevisionen for 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastsætter mål for beskæftigelsesindsatsen som en andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse. Målet fastsættes som et samlet mål for udviklingen i alle forsørgelsesydelser under ét og som delmål for de enkelte ydelser.

Med en samlet andel af arbejdsstyrken i december 2018 på 21,00 pct. er målet for beskæftigelsesindsatsen i 2018 på 21,3 pct. nået. Den samlede andel af offentligt forsørgede er i 2018 nedbragt med 1 procentpoint svarende til ca. 190 borgere.

Det er særligt nedbringelse af antallet af forsikrede ledige med 0,6 procentpoint, der er årsag til den positive udvikling. Men også antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er fortsat faldende, hvorimod antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er stagnerende. Med en samlet positiv udvikling blandt kontanthjælpsmodtagere på 0,2 procentpoint er målet om et fald på 0,3 procentpoint dog ikke nået. Målene for ydelserne; uddannelseshjælp, integrationsydelse og førtidspension er nået med et samlet resultat, der er 0,3 procentpoint bedre end målene for 2018. Målet for udviklingen blandt modtagere af sygedagpenge, ansatte i fleksjob og ressourceforløb og revalidender er nået. Målene for ydelserne jobafklaring og ledighedsydelse er ikke nået med et samlet resultat på 0,2 procentpoint fra målet.

Det skal bemærkes, at resultatet er opgjort ud fra den seneste opgørelse i den officielle benchmarking over indsatsen i jobcentrene på jobindsats.dk. Der sker erfaringsvis enkelte efterjusteringer i det efterfølgende kvartal, særligt på sygedagpengeområdet, som forventes at vise en mindre stigning.

Rødovre Kommune har hidtil benchmarket beskæftigelsesindsatsen med kommuner med samme rammevilkår inden for de enkelte ydelser og ydelser under ét. Beskæftigelsesministeren har fra 3. kvartal 2018 ændret metoden til benchmarking, således at kommunerne måles på antal forsørgede alene på baggrund af egne rammevilkår og et forudsagt antal, jf. sag nr. 54 på møde i beskæftigelsesudvalget den 4. december 2018.

Det betyder også, at denne resultatrevision ikke kan opgøre kommunens resultat sammenlignet med de hidtidige klynger. Forvaltningen har valgt at sammenligne resultatet med gennemsnittet i udviklingen blandt kommuner på Vestegnen, som trods forskellige rammevilkår har samme arbejdsmarkedsforhold. Andelen af arbejdstyrken på offentlig forsørgelse i Rødovre er 0,5 procentpoint lavere end gennemsnittet på Vestegnen.

Resultatrevisionen danner grundlag for vurderinger og anbefalinger af ambitionsniveauet for Kommunalbestyrelsens mål i beskæftigelsesindsatsen i 2019, som også er en sag i denne møderække. 

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2018

Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til fastsættelse af mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. Forslaget fremsættes på baggrund af resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2018 og beskæftigelsesplan for 2019-20 vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen for 2019 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Målene er fastsat som kvantitative resultatmål med udgangspunkt i den procentvise andel af borgere på offentlig forsørgelse i december 2018 i forhold til fuldtidspersoner i arbejdsstyrken. Målene fastsættes i forhold til den samlede andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse (hovedmålet) og andelen af borgere på offentlig forsørgelse indenfor de enkelte ydelser (delmål).

Andelen af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse faldt 1 procentpoint i 2018 til i alt 21,0 procent. Resultatet beror særligt på et relativt stor fald i andelen af forsikrede ledige og i mindre grad blandt kontanthjælpsmodtagere.

Det samlede mål for nedbringelse af offentligt forsørgede i 2019 foreslås fastsat til 20,6 procent. Andelen af offentligt forsørgede nedbringes således med 0,4 procentpoint.

Det er fortsat blandt forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, at der forventes et fald i antallet af forsørgede, hvorimod resultatet blandt øvrige ydelser i 2018 forventes at kunne fastholdes i 2019.

Ambitionsniveauet vurderes realistisk på baggrund af udviklingen og resultatet i 2018, hvor særligt forsikrede ledige udgjorde en udfordring, der ikke vurderes at være gældende i samme grad i 2019.

Den samlede målsætning dækker over den konkrete målfastsættelse på de enkelte ydelser, som fremgår af bilaget.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatrevision i marts 2020.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019

Diverse
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:40