Beskæftigelsesudvalget

11-06-2019

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 21 - 25

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for social i perioden 07.05.2019 - 28.05.2019
 2. Udviklingsprojektet Unge med Kant
 3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 07.05.2019 - 28.05.2019
Bilag 2: Unge med Kant

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 1. kvartal 2019
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør hermed for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen for første kvartal 2019 for alle offentligt forsørgede og inden for de enkelte ydelser. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2019. Endeligt fremlægges Beskæftigelsesministeriets seneste benchmarking over alle landets kommuners beskæftigelsesindsats og Rødovre Kommunes placering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 1. kvartal drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som i samme periode forrige år, er årsskiftet og første kvartal præget af en nettotilgang af arbejdsparate ledige og sygemeldte. Det skyldes dels sæsonen, men også afslutning af uddannelsesforløb.

Således steg den samlede andel af borgere i offentlig forsørgelse fra 21,2 procent i december med 0,2 procentpoint frem til februar. Den er faldet igen med 0,3 procentpoint ved udgangen af marts i forhold til december 2018 – en marginal bedre udvikling end gennemsnittet på Vestegnen. Andelen af borgere i offentlig forsørgelse i Rødovre er dog 0,8 procentpoint mindre end på samme tidspunkt i 2018 svarende til ca. 160 personer og 0,7 procentpoint under gennemsnittet på Vestegnen.

Udviklingen i Rødovre adskiller sig fra den generelle udvikling på Vestegnen ved, at der er færre borgere tildelt førtidspension og flere i ressourceforløb og i fleksjob. Dette forhold belyses nærmere i redegørelsen, og aktualiseres særligt på grund af Beskæftigelsesministeriets seneste benchmarking over kommunernes beskæftigelsesindsats.

I den seneste benchmarking offentliggjort i april måned 2019 for perioden 2. halvår 2017 og 1. halvår 2018 er Rødovre rangeret som nr. 68, hvor 1 er bedst. Det er et fald fra nr. 31 i perioden 1. og 2. halvår 2017. Den ekstraordinære store stigning i antallet af forsikrede ledige henover årsskiftet 2017 til 2018 er medvirkende årsag.

Ydelserne ressourceforløb og ledighedsydelse, er til forskel fra tidligere måling nu medtaget – men ikke ydelsen førtidspension. Dette medvirker til en ugunstig opgørelse for Rødovre. Opgørelsen, der alene sammenligner den forventede udvikling på baggrund af rammevilkårene i Rødovre med den faktiske, viser at antallet er 0,1 procentpoint ringere end den forventede svarende til 20 fuldtidspersoner og i alt en årlig en merudgift på kr. 1,5 mio. Der redegøres for udviklingen indenfor de forskellige ydelser i de enkelte afsnit og i bilaget om benchmarking.

Udviklingen blandt offentligt forsørgede under ét i første kvartal 2019, viser et samlet fald på 0,1 pct. point ud af den samlede målsætning på i alt 0,4 pct. point for resultatet i 2019. Indenfor de enkelte ydelser, har der været marginale fald i andele af arbejdstyrken på kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge og en forventet marginal stigning i antallet i ressourceforløb.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Jf. budgetopfølgningen.

Tidsplan

1. kvartal 2019

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 1. kvartal 2019
Bilag 2: Beskæftigelsesministeriets ranglister

Status på handleplanen for Handicappolitikken 2017-2018
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handleplanen for handicappolitikken 2017 til 2018. Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Status på handleplanen for handicappolitikken 2017 til 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. juni 2017 (sag nr. 106) handleplanen for handicappolitikken, herunder en status på indsatserne i juni 2019.

I handleplanen er der arbejdet med følgende seks indsatser:

 1. Bedre livskvalitet med sundhedstjek
 2. Bedre overgang fra barn til voksen
 3. Bedre adgang til job og uddannelse
 4. Tilgængelighed i byrummet
 5. Tilgængelighed i offentlige bygninger
 6. Øget synlighed via kvalitetsstandarder

Indsatserne er valgt i dialog med Handicaprådet, og der er løbende givet en status på indsatserne på handicaprådsmøderne. Den skriftlige status i det vedhæftede bilag er drøftet på handicaprådsmødet den 13. marts 2019. Der vil fortsat være indsatser i handleplanen, der skal arbejdes videre med. Disse vil indgå i den nye handleplan, der forelægges til politisk godkendelse i oktober møderækken. 

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for handicappolitikken

Handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 til godkendelse.

Sagen behandles i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Social- og Sundhedsforvaltningen en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikkens strategimål. Handleplanen beskriver prioriterede fokusindsatser for det kommende år.

Handleplanen er ikke en fuldstændig beskrivelse af indsatserne på sundhedsområdet. De mange indsatser som gennem årene er gået fra udvikling til drift fortsætter og udvikles løbende. Der vil blive udarbejdet særskilte indsatsbeskrivelser for og evalueringer af disse indsatser.

I handleplanen arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgere i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatserne.

Fokusområderne i handleplanen er særligt videreudvikling af "Vores Sunde Hverdag" og indsatsen på tobaksområdet.

I 2019/2020 skal projektet "Vores Sunde Hverdag" videreudvikles. Projektets fokusområde er det sociale og fysisk aktive hverdagsliv i hele kommunen. Derudover skal der laves en lokalsamfundsanalyse i Islev, som omfatter boligområder, institutioner, foreninger, forretninger og erhverv, samt de rekreative områder i bydelen. Projektet skal afprøve metoder som går på mobilisering af ressourcer i lokalområdet, tværfagligt samarbejde, samskabelse, kapacitetopbygning og forankring blandt borgere og professionelle aktører i kommunen. En bred kommunal indsats mod rygning vil også være en del af "Vores Sunde Hverdag". Indsatserne vil blive defineret undervejs i processen. En detaljeret beskrivelse af "Vores Sunde Hverdag" er vedlagt som bilag 1 til handleplan for sundhedsindsatsen.

Der vil i 2019/2020 også fortsat være et stort fokus på udvikling af indsatsen på tobaksområdet. Der vil være indsatser i forhold til unge og rygning, og der vil i 2019 blive udarbejdet en handleplan for implementering af partnerskabsaftalen "Røgfri fremtid", som Rødovre Kommune har indgået med Kræftens Bekæmpelse, som beskrevet i bilag 2 til handleplan for sundhedsindsatsen.

Partnerskabsaftalen "Røgfri Fremtid" er en indsats, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen om at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for røg. Målet er, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning, der ryger.  

Handleplan for sundhedsindsatsen indeholder også indsatser for psykisk sårbare borgere, voksne med overvægt og udvikling af nye løsninger på kræftområdet.

Som bilag til mødesagen er vedlagt en økonomisk oversigt over fordelingen af forebyggelsespuljen i 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens paragraf 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 532.096 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er delt ud på indsatsområderne i handleplanen. Der er afsat 25.000 kr. til en pulje til finansiering af nye indsatser, som opstår i forbindelse med "Vores Sunde Hverdag".

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter. Undtagelser er indsatserne seksuel sundhed og medlemskab og aktiviteter i Sund By Netværket. De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for andre konti, primært sundhedscenteret.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Budget Handleplan 2019-2020
Bilag 2: Handleplan for sundhedsindsatsen 2019 2020

Diverse
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.25.