Beskæftigelsesudvalget

08-10-2019

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 36 - 42

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 29.08.2019 - 26.09.2019
 2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social for perioden 29.08.2019 - 26.09.2019

Status på samarbejde med virksomheder omfattet af sociale klausuler, 2019
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for den aktuelle anvendelse af sociale klausuler blandt virksomheder, der udfører vare- og tjenesteydelser for Rødovre Kommune. Forvaltningen foreslår desuden, at sociale klausuler fremover anvendes i relevante udbud i form af krav om lære- og praktikpladser i opgaveudførelsen hos ordremodtager. 

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at redegørelse for anvendelse af sociale klausuler tages til efterretning samt
 2. at sociale klausuler fremover anvendes i relevante udbud i form af krav om lære- og praktikpladser i opgaveudførelsen hos ordremodtager.  

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger den årlige status på samarbejdet med virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler. 24 virksomheder var omfattet i 2018, jævnfør bilag, og det konkrete samarbejde udmøntes i højere grad gennem aftaler om ordinær rekruttering af nye medarbejdere.

Samarbejdet om praktikforløb og lignende for ledige har været svagt dalende, overvejende på grund af lediges ønske om udnyttelse af andre tilbud blandt den brede vifte af virksomhedsrettede tilbud, som indgår i Jobcentrets samarbejdsportefølje. Som tidligere er der tillige geografiske barrierer og en række vare- og tjenesteydelser, der enten er specialiserede eller pågår i en relativ begrænset tidsperiode. I øvrigt kan særligt de mange klausuler på bygge- og anlægsområdet være vanskeligt at udnytte på grund af det brede udbud af virksomheder med mangel på arbejdskraft.

Jobcentret har i perioden i sit møde med virksomhederne drøftet muligheden for lære- og praktikpladser og opfordret til samarbejde med erhvervsskolerne og praktikpladscentrene. Det er dog ikke muligt, med den nuværende anvendelse af sociale klausuler, hverken at forpligte virksomhederne eller i øvrigt følge op på effekten af drøftelser.

Social og Sundhedsforvaltningen har hidtil anvendt sociale klausuler i udbud i form af krav til ordremodtager om at bidrage til beskæftigelsesindsatsen ved at samarbejde med jobcentret om ledige i virksomhedsrettede tilbud – såkaldt bløde klausuler.

Rødovre Kommune har desuden indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, kommuner på Vestegnen og visse erhvervsskoler, om øgede lære- og praktikpladser på Dansk Byggeris område. Det er forvaltningens vurdering, at dette partnerskab, som har afholdt ét til to møder årligt, har beskæftiget sig med relevante områder, herunder en øget tilgang til erhvervsuddannelser generelt, men at partnerskabet har mistet sit fokus på det oprindelige formål.

Det er Dansk Byggeris forudsætning for at indgå i dette partnerskab, at deltagende kommuner ikke anvender forpligtende sociale klausuler over for virksomheder inden for Dansk Byggeris område i form af fastsatte krav om lære- og praktikpladser – såkaldt hårde klausuler. Flere kommuner på Vestegnen er udgået af partnerskabet på grund af anvendelse af hårde klausuler i udbud.

Sociale klausuler i offentlige udbud er omfattet af vejledningen om samme, jævnfør bilag, og som er opdateret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i december 2018. Vejledningen omhandler en forpligtelse i offentlige udbud til ordremodtagers anvendelse af et udmålt antal elever i uddannelses- eller praktikaftale i forbindelse med ordreudførelsen. Opdateringen omhandler en nedsættelse af beløbsgrænsen fra ca. 10 mio. kr. til fem mio. kr. eller mindst fire. mio. kr. i lønomkostninger og med en varighed på mindst seks måneder, samt retningslinjer for kontrol og opfølgning.

Det skal understreges, at anvendelsen af sociale klausuler skal følges, eller ved udeladelse særskilt offentligt begrundes i den enkelte udbudssag – det såkaldte ”følg eller forklar”-princip. En forklaring kan for eksempel være hensynet til økonomi eller deltagelse i ovennævnte partnerskab. Den fastsatte beløbsgrænse mv. gør det i højere grad relevant for Rødovre Kommunes kommende anlægsopgaver og indkøbsopgaver at anvende klausuler om anvendelse af lære- og praktikpladser. Lære- og praktikpladsbehovet generelt kalder desuden på øgede initiativer blandt offentlige udbydere.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår derfor, at sociale klausuler fremover anvendes i relevante udbud i form af krav om lære- og praktikpladser i opgaveudførelsen hos ordremodtager. Det vil medføre, at Rødovre Kommune udtræder af partnerskabet med Dansk Byggeri. 

Lov- og plangrundlag

Vejledning om sociale klausuler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Sociale Klausuler 2019
Bilag 2: Opdateret vejledning om sociale klausuler i udbud

Evaluering - Flere Skal Med
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger evaluering af projekt Flere Skal Med, jf. sag nr. 34 d. 15. august 2017, der er afsluttet den 31. august 2019 efter en toårig periode. Projektet har omhandlet en særlig indsats for borgere, der har været mere end fem år i kontanthjælpssystemet. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Beskæftigelsesministeriet og er gennemført i alle kommuner.

Indstilling

 Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at evalueringen drøftes og tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter har deltaget i projekt 'Flere Skal Med', som efter en toårig periode er afsluttet den 31. august 2019. Evaluering af projektet er nu udarbejdet og vedlagt som bilag. Målgruppen for projektet er aktivitetsparate borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som har modtaget kontanthjælp i mindst fem år. 234 borgere var omfattet af bruttomålgruppen, heraf 131 kvinder og 103 mænd. 61 borgere havde en anden etnisk baggrund end dansk.

Formålet med projektet er at understøtte, at flest mulige borgere i målgruppen opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette er sket gennem en systematisk gennemgang af målgruppen, individuel støtte og virksomhedsrettet indsats, herunder praktikker i sammenhængende tre måneder, samt en eventuel forelæggelse af borgerens sag for Rehabiliteringsteamet.

Borgerne blev indledningsvist visiteret i tre grupper:

Gruppe 1: Borgere, der blev visiteret til indsatsen 'Flere Skal Med'. Gruppen omfattede 151 personer. I juli 2019 var 47 procent af borgerne, der blev visiteret til gruppe I, i virksomhedsforløb mv. Virksomhedsrettede forløb inkluderer ordinære timer, fleksjob, uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud. På landsplan var 42 procent af alle borgere i gruppe 1 i virksomhedsforløb mv. i juli måned. Således placerer Rødovre Jobcenter sig resultatmæssigt fem procent bedre end det gennemsnitlige landsresultat.

Gruppe 2: Borgere i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Gruppen omfattede 52 personer. I juli 2019 var 85 procent af borgerne, der blev visiteret til gruppe 2, overgået til et andet forsørgelsesgrundlag end kontanthjælp. For eksempel var 45 procent overgået til ressourceforløbsydelse.

Gruppe 3: Borgere med alvorlige sundhedsmæssige eller sociale problemstillinger. Gruppen omfattede 31 personer. De borgere, der blev visiteret til gruppe 3, havde udfordringer i et omfang, som gjorde, at de ikke kunne stå til rådighed for en indsats på daværende tidspunkt.

Gennem projektet er alle sager blevet revisiteret og der er iværksat en intensiv sagsbehandling. En lang række beskæftigelsesrettede aktiviteter er igangsat, sideløbende med social og helbredsmæssig behandling. Branchepakkerne har givet mulighed for opkvalificering og skånsom indtræden på arbejdsmarkedet. De ekstraordinært tilførte ressourcer har betydet, at det i højere grad har været muligt at følge den enkelte borger med hyppigere samtaler og særlig opfølgning i det enkelte tilbud. En række borgere er således kommet i hel eller delvis beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Det er Jobcentrets vurdering, at projektet har opfyldt sit formål.

Jobcentret viderefører indsatsen, i forlængelse af 'Flere Skal Med', sammen med den enkelte borger.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Projektet har løbet i en toårig periode og er afsluttet den 31. august 2019. 

Bilag

Bilag 1: Bilag - Evaluering af Flere Skal Med

Status på handleplan for udsattepolitikken
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handleplanen for udsattepolitikken 2017-2019.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplanen for udsattepolitikken 2017-2019 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 15. august 2017 (sag nr. 52) handleplanen for udsattepolitikken. Den 11. september 2018 (sag nr. 54) godkendte Social- og Sundhedsudvalget en midtvejsevaluering af indsatserne i handleplanen.

I handleplanen er der arbejdet med følgende fokusområder:

 • Synliggøre Udsatterådet og tilbud til udsatte
 • Øge stemmeprocenten til kommunalvalget
 • Færre ensomme og flere fællesskaber
 • Flere unge og udsatte borgere har en bolig
 • Flere skal med på arbejdsmarkedet

Fokusområderne er udarbejdet i tæt samarbejde med Udsatterådet, og der er løbende givet en status på indsatserne på udsatterådsmøderne. Den skriftlige status i det vedhæftede bilag er drøftet på mødet med Udsatterådet den 29. august 2019. Der vil fortsat være indsatser i handleplanen, der kan arbejdes videre med. Disse vil indgå i den nye handleplan, der forelægges til politisk godkendelse i marts 2020.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Udsattepolitik

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for udsattepolitikken

Handleplan for handicappolitikken 2020
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social-og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021. Handleplanen er en udmøntning af handicappolitikken og indeholder beskrivelser af prioriterede indsatser for de næste to år.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handleplan for handicappolitikken tager udgangspunkt i Rødovre Kommunes Handicappolitik, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2016 (sag nr. 41).

Formålet med handleplanen er at udpege temaer og indsatser, som bidrager til at nå de strategimål, der er udpeget i handicappolitikken. Handleplanen er samtidig en prioritering af, hvilke områder der særligt skal fokuseres på de kommende to år.

Visionen i Rødovre Kommunes Handicappolitik er, at Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet. For at realisere visionen arbejder Rødovre Kommune med fire strategimål:

 1. Et ligeværdigt liv
 2. Sammenhæng skaber tryghed
 3. Stærke lokale fællesskaber
 4. Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Med afsæt i handicappolitikkens vision og strategimål er der valgt fem indsatsområder i handleplanen 2020 og 2021:

 1. Bedre livskvalitet med sundhedstjek
 2. Bedre adgang til job og uddannelse
 3. Tilgængelighed
 4. Læringsfælleskaber i folkeskolen
 5. Medborgerskab

Handleplanen er udarbejdet i tæt dialog med Handicaprådet.

Handleplanen står ikke alene og er ikke en udtømmende beskrivelse af alle indsatser på handicapområdet, men skal ses i samspil med de øvrige indsatser i kommunen, som de er beskrevet i for eksempel Rødovre Kommunes Børne- og Ungepolitik, Sundhedspolitik og Udsattepolitik.

Sideløbende med udviklingen af handleplan for handicappolitikken er der igangsat en helhedsplan for psykisk sårbare borgere. Helhedsplanen har fokus på at afdække, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for det tværgående samarbejde omkring mennesker med psykisk sårbarhed, så de oplever, at kommunen tilrettelægger en sammenhængende, helhedsorienteret og overskuelig indsats. Helhedsplanen tager afsæt i Rødovre Kommunes Handicappolitik og Udsattepolitik.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2020 og 2021.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021

Sammen med unge
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Projektet ’Sammen med unge’ igangsættes med henblik på at udvikle en fælles ungestrategi, som sætter fokus på en sammenhængende ungeindsats for alle unge i Rødovre Kommune. Med projektet skal ambitionsniveauet i indsatserne omkring de unge løftes yderligere, og de unge skal gøres livsduelige i relation til både uddannelse og fritidsliv. Inddragelse af de unge vil være omdrejningspunktet i projektet.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at igangsætning af projektet 'Sammen med unge' godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet ’Sammen med unge’ igangsættes på baggrund af analyser og indsatser på området det seneste år. I første omgang førte budgetresolutionen, ’Analyse af sammenhængen for børnene i SFO II/7. klasse og ungdomsklubberne’ (sag nr. 28, april 2018), til et øget fokus på, om Rødovre Kommune tilbyder de unge relevante fritidstilbud, eller om indsatserne omkring de unge skal tilpasses. Efterfølgende blev der på baggrund af sagen, ’Klubbernes indhold, opgaveløsning og struktur’ (sag nr. 62, august 2018), igangsat et udviklingsforløb med faglig opkvalificering af personalet i ungdomsklubberne. Udviklingsforløbets mål var i højere grad at engagere, involvere og ansvarliggøre de unge i forhold til indflydelse og medbestemmelse i klubberne.

På baggrund af ovenstående er der et ønske om at løfte ambitionsniveauet yderligere i indsatserne omkring de unge i Rødovre Kommune i projektet ’Sammen med unge’.

’Sammen med unge’ er et tæt tværgående samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen med deltagelse af Skoleområdet og SSP, Kultur- og Fritidsområdet, Børne- og Familieafdelingen samt Jobcentret. Forvaltningerne skal i fællesskab udvikle en samlet ungestrategi, som sætter fokus på en sammenhængende ungeindsats for alle unge i alderen 13-18/25 år. I projektet vil der være en høj grad af borgerinvolvering, hvor de unge vil få en stemme, som der bliver lyttet til. De unges perspektiver skal inddrages, og der skal udvikles mulige nye roller. 'Sammen med unge' tager afsæt i samme tilgang som Social- og Sundhedsforvaltningens tiltag ' Sammen med borgeren'. Projektet vil derfor også bygge ovenpå de erfaringer, der er herfra. Til det gode børne- og ungeliv i Rødovre hører også muligheden for at deltage i kunst- og kulturlivet. Kunst og kultur skaber forståelse for historie og rødder og kan løfte og skabe fællesskaber på tværs af forskellighed.

Rødovre Kommune er en del af Kulturaftalen, Kulturmetropolen, hvis indsatsområde 'Unge i samskabelse med kulturlivet' (USKIK) handler om at skabe ungefællesskaber med udgangspunkt i kulturelle udtryksformer og samarbejder, baseret på samskabelse som metode.

’Sammen med unge’ har to sideløbende spor. Det ene spor handler om at få indsigt i de unges verden og få deres egne ord på, hvad der er vigtigt for dem i deres liv, og hvad de ønsker i forhold til deres uddannelse, dannelse og udviklingsmuligheder i Rødovre Kommune. Det handler om at se og forstå kommunen gennem de unges oplevelser og få øje på de steder, hvor der kan skabes mere sammenhæng for de unge, og hvor den unges liv er i fokus. Der vil samtidig være fokus på at skabe nye løsninger med de unge for ad den vej at skabe merværdi for den unge og de voksne omkring den unge. Projektet handler endvidere om at indtænke aktører fra det omgivende samfund, blandt andet lokalsamfundets foreninger og virksomheder. En vigtig del af projektet er at give flest mulige unge mulighed for at være en del af det 'almindelige' fællesskab.

Til dette spor er der opstillet følgende mål og ambitioner:

 • Undersøge og afdække de unges behov og herfra gøre det rigtige, så de unges ambitioner understøttes bedst muligt.
 • Afprøve prototyper, der understøtter og udvikler mulige fremtidige løsninger.
 • Skabe mulighed for kreativitet, idéskabelse og iværksætteri.
 • Give mulighed for ungestyrede processer og forløb.
 • I fællesskab at understøtte de unges viden, dannelse og uddannelse.
 • Skabe rammer, så de unge i højere grad etablerer nye fællesskaber på tværs.
 • Styrke ungedemokratiet i kommunen, herunder involvering af det nye ungepanel.
 • Revitalisere indsatser og tilbud for de unge – hvad er det, de efterspørger?

Det andet spor handler om at løfte kompetencerne hos medarbejdere og ledere ved at arbejde på et fælles, tværgående mindset, kendskab til nye metoder for ungeinddragelse og etablering af afsæt for en fælles strategi. Der vil med afsæt i individuelt/teambaserede samskabelsesprojekter skulle formuleres konkrete prøvehandlinger. Det fælles mindset trænes gennem opfølgning på praksiserfaring baseret på aktionslæring.  

Kompetenceudvikling for medarbejderne vil blandt andet give viden om:

 • Designmetoder, som giver dem værktøjer til løbende ungeinddragelse.
 • Konkret ny viden om de unges tanker, følelser og interesser.
 • Overblik over og viden om ungeindsatser i kommunen.
 • Mere tværfagligt samarbejde omkring ungeindsatsen.
 • Kendskab til forskning på området – og forståelse for den nye rolle, som medarbejdere og ledere må indtage, når de skal samskabe med de unge.

Udover inddragelsen af de unge, som er projektets omdrejningspunkt, vil der være en høj grad af medarbejderinddragelse samt mulighed for involvering af det politiske niveau. Der vil blive inddraget en proceskonsulent og fremtidsforsker i projektforløbet.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen, Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes af centralt afsatte udviklingsmidler.

Tidsplan

Opstart efterår 2019. Projektet forventes at løbe over ca. 12 måneder.

Diverse
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: Diverse

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.20.