Beskæftigelsesudvalget

03-12-2019

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 48 - 52

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 30.10.2019 - 20.11.2019
  2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
  3. Mundtlig orientering om tilbud og indsatser for udvalgte grupper på kontanthjælpsområdet

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 30.10.2019 - 20.11.2019

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 3. kvartal 2019
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør hermed for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen for tredje kvartal 2019 for alle offentligt forsørgede og inden for de enkelte ydelser. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2019. Endelig redegøres for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings seneste benchmarking for kommunernes beskæftigelsesindsats i perioden 1. halvår 2018 til 2. halvår 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for beskæftigelsesindsatsen i tredje kvartal drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsredegørelsen for tredje kvartal 2019 viser, at andelen af borgere på offentlig forsørgelse under ét fortsat er svagt faldende og på et relativt lavt niveau sammenlignet med øvrige kommuner på Vestegnen. Med 19,8 procent af befolkningen på offentlig forsørgelse, ved udgangen af september, er målet for 2019 på 19,7 procent dog endnu ikke nået.

Kvartalsredegørelsen viser generelt en større stigning i antallet af forsikrede ledige henover årsskiftet og i sommerperioden. Dog også et næsten tilsvarende fald i antallet efterfølgende. Ophør af uddannelse og heraf flere dimittender er en del af årsagen. Der er dog sket en generel stigning i antallet af nye henvendelser på grund af ledighed i de sidste fire kvartaler, men også en tilsvarende stigning i borgere, der er kommet i beskæftigelse igen. Samlet set er tilgangen af a-dagpengemodtagere steget 17 pct. fra 2018 til 2019.

Der er dog, også i 2019, afsluttet flere forløb, end der er påbegyndt. En særskilt opgørelse viser dog, at 56 % af de forsikrede ledige, der påbegyndte et kontaktforløb i Jobcentret i de tre første kvartaler af 2019, tidligere har haft brug for Jobcentret inden for de seneste år. Der er således en stor andel af ledige i Rødovre, der er mere kortvarigt ansat og har relativt mange jobskifte.

I tredje kvartal ses i øvrigt en tendens til, at den flerårige positive udvikling med nedgang blandt offentligt forsørgede er stagneret – primært for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Et stigende befolkningstal, og heraf voksende arbejdsstyrke, øger generelt risikoen for, at antallet af ledige og sygemeldte stiger. Den seneste udvikling viser således en stigende tendens i antallet af sygedagpengemodtagere og i særdeleshed i antallet af borgere i jobafklaringsforløb. En yderligere virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats vil søge at ændre denne udvikling.

Rødovre er faldet fra en samlet placering som nr. 68 til en samlet placering som nr. 77 på beskæftigelsesministerens seneste rangliste. Det faktiske ydelsesomfang er steget fra en negativ difference på 0,1 til en negativ difference på 0,2 procentpoint i forhold til det forventede ydelsesomfang. Det svarer til 60 fuldtidspersoner og et samlet besparelsespotentiale på 3,6 mio. kr.

Rammevilkårene er justeret siden den seneste opgørelse i april, så der er sket en stigning på 40 fuldtidspersoner i forventet ydelsesomfang i forhold til den seneste måling (2.290-2.330). Der er en vis spredning i placeringer for de øvrige kommuner på Vestegnen. Det er dog bemærkelsesværdigt, at seks ud af otte kommuner på Vestegnen, inkl. Rødovre, er placeret i den nederste halvdel af ranglisten.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Jf. budgetopfølgningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kommunernes placering på beskæftigelsesministerens rangliste 2018
Bilag 2: Kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen 3. Kvartal 2019

Samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Samarbejdsaftalen med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som udbyder danskundervisning, indstilles til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2018 (sag nr. 35) at indgå samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter fra 1. januar 2019.

Brøndby Kommune, som er driftskommune, anmodede i den forbindelse om, at den formelle aftale med Rødovre Kommune først skulle indgås pr. 1. januar 2020. Her overgår de øvrige kommuner i driftssamarbejdet til en ny aftale med baggrund i de nye betalingsregler, der træder i kraft i 2020. Efter indstilling fra Social- og Sundhedsforvaltningen blev ønsket fra Brøndby Kommune efterkommet.

Den formelle samarbejdsaftale er nu modtaget og vedlagt som bilag. Aftalen indgås med virkning fra 1. januar 2020 sammen med de øvrige kommuner i driftssamarbejdet. Således Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner.  

Lov- og plangrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Forslag til Rødovrestrategi - Sammen om en bæredygtig udvikling
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovrestrategien skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre. I strategien er der arbejdet videre med den politiske vision om velfærdsfornyelse ”Sammen om Rødovre” og arbejdet med bæredygtighed i Kommuneplan 2018.

I Forslag til Rødovrestrategi 2020 beskrives, hvordan Rødovre Kommune ønsker at arbejde med bæredygtighed inden for fem områder: Demokrati, miljø, økonomi, kulturelle og det sociale område. Rødovrestrategien beskriver, hvordan Kommunalbestyrelsens indsatsområder inden for de fem områder understøtter realiseringen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

I første omgang tager indsatserne afsæt i realisering af otte udvalgte verdensmål. Kommunalbestyrelsens vision om at realisere alle 17 verdensmål igangsættes i 2020.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

  1. at Forslag til Rødovrestrategi 2020 vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger fra januar til marts 2020 samt
  2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med strategiens høringsperiode. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en plan- og en agenda 21-strategi inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. Strategien skal indeholde:

  • oplysninger om den planlægning der er gennemført siden seneste revision af kommuneplanen,
  • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt
  • en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelese med strategien.

Rødovrestrategiens indhold 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. april 2019, sag nr. 56, at revidere Kommuneplan 2018 med udgangspunkt i tre overordnede emner:

1. Sammen om Rødovre

2. Bæredygtighed

3. Byudviklingsområder

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2020, at Kommuneplan 2022 skal udarbejdes som en digital kommuneplan og dermed som en fuld revision af Kommuneplan 2018, da det vil kræve en ny form og gennemgang af hele indholdet af Kommuneplan 2018.

Forslag til Rødovrestrategi 2020 indeholder en beskrivelse af de overordnede mål og indsatsområder, der skal arbejdes med de næste år frem mod en ny Kommuneplan 2022.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Rødovrestrategien er i lighed med tidligere planstrategier en kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi, der med beskrivelsen af mål og indsatsområder inden for bæredygtighed, skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre.

Fælles mål

Rødovrestrategien er en strategi, der går på tværs af sektorer og som beskriver, hvilke emner vi har tilfælles i vores arbejde med byen. Fremtidige sektorplaner og politikker skal derfor bidrage til at løfte emnerne i Rødovrestrategien.

I tilblivelsesprocessen for Rødovrestrategien er rødovreborgere samt repræsentanter fra byens forældrebestyrelser, foreninger, organisationer, erhvervsliv og forskellige råd blevet inddraget. Inddragelsesprocessen er foregået henholdsvis som dialog med borgere på Rødovredagen den 7. september og som workshop om bæredygtig udvikling i kommunen for inviterede interessenter. Processen har gjort det muligt at kvalificere emnerne i planstrategien, så strategien repræsenterer de aktuelle problematikker i byen.

Bydudviklingsområder og fokusområder

I den kommende planperiode udpeges tre byudviklingsområder. To områder har også været udpeget i Kommuneplan 2018. Det drejer sig om Bykernen og Rødovre Syd. Valhøj erhvervskvarter er udpeget som nyt udviklingsområde.

Udover byudviklingsområderne er der to områder, der vurderes som vigtige fokusområder i den næste planperiode inden for den fysiske planlægning af kommunen. Det drejer sig om områderne omkring de gennemskærende veje: Slotsherrensvej, Jyllingevej, Roskildevej og Tårnvej samt kolonihaveområderne.

Strategiens forudsætninger

Kommunen skal forholde sig til en lang række planer og projekter, der varetages af andre myndigheder som f.eks. Erhvervsministeriet. Herunder samarbejde med andre kommuner og regioner.

Nogle af de planer og projekter Rødovre Kommune skal forholde sig til er bl.a. Fingerplan 2019, der blev udstedt af Erhvervsstyrelsen i 2019 samt Greater Copenhagen, der fortsat er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark.

Borgermøde i høringsperioden

Teknisk Forvaltning foreslår, at der afholdes et borgermøde, der har til formål at sætte arbejdet i gang med alle de 17 verdensmål i høringsperioden. Mødet skal planlægges og afholdes med repræsentanter fra alle forvaltninger.

Lov om miljøvurderinger af planer og programmer

Rødovrestrategi 2020 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Plandokumentet er derfor ikke omfattet af §3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

December 2019: Forslag til Rødovrestrategi 2020 vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Januar 2020: Forslag til Rødovrestrategi 2020 offentliggøres.

Januar-marts 2020:
Forslag til Rødovrestrategi 2020 fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Afholdelse af borgermøde i høringsperioden.

Bearbejdning af indkomne høringssvar og forberedelse til politisk behandling.

Juni 2020: Endelig vedtagelse af Rødovrestrategi 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Rødovrestrategi 2020
Bilag 2: Opfølgning på inddragelse

Diverse
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.