Beskæftigelsesudvalget

14-04-2020

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 8 - 13

Fold alle ud

Valg af formand til Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beskæftigelsesudvalget skal udpege en ny formand for udvalget.

Indstilling

Valg af formand for Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Michel Berg valgt som formand for Beskæftigelsesudvalget med 4 stemmer for (A+Ø), 1 undlod at stemme (C)

Sagsfremstilling

Annie Arnoldsen Petersen (A) er udtrådt af Beskæftigelsesudvalget pr. 31. marts 2020 og der skal derfor vælges en ny formand for udvalget i den resterende funktionsperiode frem til den 31. december 2021.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valget som formand gælder for perioden 14. april 2020 - 31. december 2021.

Meddelelser
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 24.01.2020 - 26.03.2020
 2. Status på Covid-19
 3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 24.01.2020 - 26.03.2020

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2019
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger herved resultatrevisionen for beskæftigelsesindsatsen i 2019 for Rødovre Kommune. Resultatrevisionen for 2019 opgør graden af målopfyldelse for de mål, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt for beskæftigelsesindsatsen i 2019, samt kommenterer de strategiske pejlemærker vedtaget i beskæftigelsesplanen for 2019/20.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevisionen for beskæftigelsesindsatsen 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Andelen af arbejdsstyrken, på offentlig forsørgelse i Rødovre, er i december 2019 på 19,4 pct. Målsætningen om at nedbringe andelen fra 19,6 pct. til 19,2 pct. er således ikke nået.

Resultatet dækker dog over forskellige grader af målopfyldelse inden for de enkelte ydelser. Således er målet nået for ydelserne: forsikrede ledige, kontanthjælp, integrationsydelse, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension. Derimod er målet ikke nået for ydelserne: uddannelseshjælp, jobafklaring, ressourceforløb og fleksjob.

Antallet af offentligt forsørgede i Rødovre under ét er gennem 2019 faldet med 31 fuldtidspersoner målt fra december 2018 til december 2019. En gunstig udvikling ses primært blandt de forsikrede ledige, hvor Jobcentret, efter et mindre positivt resultat i 2018, har optimeret indsatsen betydeligt. Ligeledes ses en positiv udvikling i antallet af borgere på kontanthjælpsområdet, for jobparate såvel som for de aktivitetsparate, der fortsat falder - dog ikke i samme omfang som i 2018. Andelen af langtidsledige er faldet med 20 pct. I 2019 er antallet af borgere, der har opbrugt deres dagpengeret, mindsket betydeligt.

Andelen af offentligt forsørgede i Rødovre er lavest blandt kommuner på Vestegnen, bortset fra Vallensbæk for alle ydelser under ét, blandt forsikrede ledige og sygedagpenge, men også samlet set blandt de ydelser, hvor borgerne er langt fra arbejdsmarkedet.

Når der alene ses på ydelserne på de områder, som er omfattet af Beskæftigelsesministeriets benchmarking for 2018 (seneste opgørelse), er der i Rødovre ca. 80 flere fuldtidsforsørgede end det vurderede i forhold til kommunens rammevilkår. Heraf godt 30 blandt de forsikrede ledige og 50 blandt målgrupper langt fra arbejdsmarkedet, hvor andelen af førtidspensionister og ansatte i fleksjob dog ikke er medregnet. I 2019 er antallet nedbragt med i alt 20 fuldtidspersoner.

Der er fortsat udfordringer med en stigende tilgang til ressourceforløb, hvor den gennemsnitlige varighed desuden har været stigende. Udviklingen er påvirket af en relativ lav andel af førtidspensionister på 5,4 pct. af arbejdsstyrken mod 7,4 pct. på landsplan, samt en fortsat relativ lav tilkendelsesgrad. Antallet af fleksjob er steget, hvilket til dels har årsag i en nedgang på ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede) samt en generel stigning i antallet af visiterede til fleksjobordningen, primært af borgere der har gennemgået et jobafklarings- eller ressourceforløb. Der ses i øvrigt en stigning på jobafklaringsforløb, der dog opvejes af en nedgang på sygedagpengeområdet. Stigningen skal ses som en generel tendens til, at flere sygemeldte og arbejdsmarkedsparate borgere har helbredsmæssige vanskeligheder ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Nedgangen på sygedagpengeområdet skal ligeledes tages med et vist forbehold, da der sker efterregulering de efterfølgende måneder. Ligeledes var andelen målt i december 2019 atypisk lav set i forhold til den generelle udvikling henover året, hvor der er sket en stigning.

Den positive udvikling på arbejdsmarkedet er fortsat gennem 2019. Der er således fortsat en stigning i beskæftigelsen på landsplan og i hovedstadsområdet dog med stagnerende tendens. Ledigheden er ikke faldet fra december 2018 til december 2019 på landsplan og i hovedstaden, og forventningen til et yderligere fald er begrænset positiv. I hovedstadsområdet og særligt på Vestegnen er ledigheden generelt højere end på landsplan, men i Rødovre er den faldet fra 4,4 pct. til 4,3 pct. over det seneste år.

Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen er fortsat, at flest muligt får varigt fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder gennem opkvalificering. Indsatsen målrettes de brancher og virksomheder, hvor der er mangel på arbejdskraft eller gode beskæftigelsesmuligheder, og varigheden på ressourceforløb afkortes.

Jobcentret har arbejdet i forlængelse af samtlige af de strategiske pejlemærker, som er fastsat i beskæftigelsesplanen 2019/20. Særligt er organisering af den nye kommunale ungeindsats implementeret. 

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2019

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2020
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen i 2020. Forslaget er tilrettet således, at der er større sammenlignelighed med Beskæftigelsesministeriets benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats. Det samlede mål foreslås fastlagt som en fastholdelse af det nuværende, relativt lave niveau.  

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at nye mål for beskæftigelsesindsatsen 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som supplement til Beskæftigelsesplanen for 2019 og 2020 fremlægges hermed forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen i 2020.

Forvaltningen foreslår, at modellen for fastsættelse af mål og opgørelse af resultater gradvist tilrettes Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel i 2020 og 2021, for på denne måde at få mere sammenlignelige mål og resultater. Som resultatmål opgør Ministeriets benchmarking en vurderet andel af befolkningen 16 - 66 år i offentlig forsørgelse, på baggrund af Rødovre Kommunes rammevilkår. Forvaltningen foreslår, at mål og resultater fremover opgøres som en andel af befolkningen 16 - 66 år og ikke af arbejdsstyrken, som hidtil.

Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel omfatter ikke borgere på førtidspension eller ansatte i fleksjob, da borgere på førtidspension ikke skal modtage beskæftigelsesindsats, og ansatte i fleksjob anses for værende ordinært ansatte på arbejdsmarkedet. Forvaltningen foreslår, at borgere på førtidspension og i fleksjob fremover ikke indgår i målfastsættelse og i resultatopgørelsen. Andelen af førtidspensionister og ansatte i fleksjob indgår dog fortsat i de kvartalsvise redegørelser for beskæftigelsesindsatsen, som i øvrigt tilrettes den nye model.

Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel målfastsætter og resultatopgør på baggrund af fuldtidspersoner på ydelser i den samlede periode (sidste periode for hele 2018). Forvaltningen foreslår, at der fra 2021 fastsættes mål for andelen af befolkningen 16 - 66 år, målt som fuldtidspersoner i hele perioden, og ikke som hidtil, andelen i offentlig forsørgelse fra december det foregående år til december ved årets udløb.

Det skal også bemærkes, at den endelige model i 2021 beror på Beskæftigelsesministeriets hensigt om, at resultatopgørelser fremover dels er helt aktuelle, og i øvrigt er genkendelige i den officielle statistikbank Jobindsats.dk.

Mål for beskæftigelsesindsatsen er derfor, i 2020, fastsat som kvantitativt resultatmål for andelen af offentligt forsørgede af befolkningen 16 - 66 år som hovedmål, dog uden førtidspension og fleksjob, samt andelen af befolkningen i de enkelte ydelser, som delmål. Andelen er, som følge af den ændrede model, ikke sammenlignelig med opgørelsen i resultatrevisionen.

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2020

Det overordnede mål i 2020 foreslås fastsat som en fastholdelse af resultatet for december 2019, på højest 9,3 pct., for det samlede antal borgere i offentlig forsørgelse af befolkningen 16 - 66 år. Forvaltningen vurderer, at i den nuværende situation, hvor Regeringen midlertidigt har suspenderet den aktive beskæftigelsesindsats grundet COVID-19, og jobcentrene kører med nødberedskab og ingen personlig kontakt med borgerne, er det ambitiøst blot at kunne fastholde niveauet. Rødovre Jobcenter vil, til trods for den alvorlige situation, fortsat arbejde på at nå Beskæftigelsesministerens forventning til antallet af ydelsesmodtagere.

Ambitionsniveauet skal i øvrigt ses i lyset af, at ledigheden på landsplan og i hovedstadsområdet ikke er faldet i 2019, at andelen af førtidspensionister i Rødovre ikke er stigende og endeligt et øget antal borgere, der har brug for Jobcentret på grund af befolkningstilvæksten.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

De nye målsætninger gælder for beskæftigelsesindsatsen i 2020.

Bilag

Bilag 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen 2020

Handleplan for udsattepolitikken 2020
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for udsattepolitikken. Handleplanen indeholder udvalgte indsatser for perioden 2020-2022, der skal medvirke til at omsætte vision og strategimål i politikken til praksis.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for udsattepolitikken 2020-2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen arbejdes der med visionen om, at i Rødovre Kommune er der plads til alle – også dem på kanten af samfundet. Indsatserne sigter derfor mod at forbygge, at borgerne bliver socialt udsatte, samt at udsatte borgere kan få dækket deres grundlæggende behov og bliver støttet i at træffe valg, der fremmer deres livskvalitet.

Indsatserne i handleplanen relaterer sig til udsattepolitikkens fem strategimål:

 1. Vi forebygger, at mennesker bliver socialt udsatte
 2. Vi finder løsninger sammen med borgeren
 3. Alle har en tryg base/bolig
 4. Alle har en meningsfuld beskæftigelse
 5. Alle har et godt og sundt liv

Handleplanen indeholder udvalgte indsatser for en toårig periode, og giver dermed ikke et overblik over alle indsatser og aktiviteter på området. Nogle af indsatserne knytter også an til mål i Social- og Sundhedsforvaltningens øvrige politikker og handleplaner, f.eks. frivilligheds- og sundhedspolitikken. Der er blandt andet hentet input til handleplanen på workshop med Udsatterådet og gennem dialogmøder med medarbejderne inden for Udsattepolitikkens områder.

Handleplanen indeholder fem fokusområder:

 • Café Mødestedet version 20.20
 • Udsatte mænd
 • Hjælp til selvhjælp
 • Fællesskaber for psykisk sårbare
 • Nye veje til selvforsørgelse

I handleplanen er beskrevet udvalgte indsatser, som Rødovre Kommune og Rødovre Udsatteråd planlægger at gennemføre. Der er særligt fokus på fællesskaber for ensomme og psykisk sårbare, samt ledige og sygemeldte borgere. Udsatterådet spiller fortsat en central rolle i udarbejdelse af handleplanen og gennemførelse af konkrete indsatser. Rådet er en central platform for arbejdet med at forbedre socialt udsatte borgeres vilkår og en tæt samarbejdspart for kommunen.

Af udvalgte indsatser vil Udsatterådet videreudvikle eksisterende indsatser som Café Mødestedet, et ugentligt værested for socialt udsatte, for at sikre, at Café Mødestedet også fremadrettet er et sted, hvor der er gode rammer for brugerne og de frivillige. Udsatterådet vil starte et rockband for udsatte mænd for at bryde ensomheden og skabe mere livsglæde. Endelig vil Rådet undersøge behovet for en buddyordning, hvor en frivillig med egne erfaringer guider et ungt menneske til at træffe valg og gør livet lettere at håndtere. Formålet er at forebygge, at unge bliver udsatte. Udsatterådet har et tæt samarbejde med blandt andet Rødovre Kommune og Frivilligcentret om indsatserne.

Ud over de beskrevne indsatser i handleplanen har Udsatterådet fortsat fokus på at skabe flere billige boliger til udsatte unge jævnfør strategimål 3 om, at alle skal have en tryg base/bolig. Udsatterådet og forvaltningen er i dialog og proces om muligheden for at oprette midlertidige boliger til unge – både dem, der er udsatte og dem, der ikke er. Tandbehandling til socialt udsatte har også været et vigtigt fokusområde de sidste par år. Med aftale om finansloven for 2020 er regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at etablere et tilbud om vederlagsfri tandpleje for de mest socialt udsatte borgere. Forvaltningen vil sammen med Udsatterådet være opmærksomme på hvilke lovgivningsmæssige muligheder, det kan give fremadrettet. Udsatterådet er desuden involveret i Ungepanelet og understøtter panelets initiativer for at forbedre udsatte børn og unges vilkår. Rådet vil fortsat støtte op om Rødovre Folkekøkken, Danmark Spiser Sammen og lignende tiltag. Rådet er også involveret i udviklingen af kommunens nye helhedsplan for psykisk sårbare, hvor rådet bidrager og kvalificerer planen med deres viden og erfaringer.

Rødovre Kommune arbejder for at styrke det lokale samarbejde om lighed i sundhed gennem Sundhedsfællesskabet, et tværfagligt og forpligtende samarbejde, der er indgået mellem socialpsykiatrien og sundhedscentrene i fire kommuner: Høje-Tåstrup, Glostrup, Albertslund og Rødovre på Vestegnen. I 2020 igangsættes projektet ’Træningsmakkere bygger bro til lokale idrætsfællesskaber’, hvor Sundhedsfællesskabet og Dansk Arbejder Idrætsforbund og Idræt For Sindet (DAI) gennem projektet vil styrke voksne psykisk sårbare borgeres netværk ved at inkludere dem i lokale idrætsfællesskaber gennem en innovativ, håndholdt indsats, der øger deres idrætsaktivitet og udvider deres netværk, så ensomhed bekæmpes. Projektet vil kombinere en fritidspasmodel med et peer to peer koncept (træningsmakker) som noget helt nyt. Derudover vil der også afholdes en Sundhedsmarkedsdag for psykisk sårbare borgere, hvor deltagerne kan prøve forskellige aktiviteter og få info om særlige tilbud i kommunerne.

Jobcentret iværksætter indsatsen 'Jobvejen', et undervisningsforløb for borgere, der er overgået til jobafklaringsforløb fra sygedagpenge, og borgere der er blevet henvist til jobafklaringsforløb fra kontant-hjælpsområdet. Forløbet skal bidrage til, at borgere får et styrket fokus på beskæftigelsesmulighederne på arbejdsmarkedet på trods af deres respektive helbredsmæssige udfordringer samt andre udfordringer, der står i vejen for at blive selvforsørgende.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Midtvejsstatus på indsatserne fremlægges politisk i foråret 2021.

Endelig status på handleplanens indsatser fremlægges politisk i foråret 2022, hvor den nye handleplan for udsattepolitikken også præsenteres.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for Udsattepolitikken 2020

Diverse
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og mødet afsluttet kl. 15.40