Beskæftigelsesudvalget

09-06-2020

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Steen Skriver Rasmussen (A), sag 24-28

Sager 22 - 28

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 23.04.2020 - 14.05.2020
 2. Status på Covid-19
 3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 23.04.2020 - 14.05.2020

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2020
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en redegørelse for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal 2020 for alle offentligt forsørgede under ét og inden for de enkelte ydelser. Redegørelsen omfatter ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Beskæftigelsesudvalget for indsatsen i 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for 1. kvartal 2020 drøftes og tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kvartalsredegørelsen for 1. kvartal 2020 viser, at andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse i Rødovre (16-66 år) i marts 2020 er på 10,2 procent. Målsætningen om at fastholde andelen på maksimalt 9,3 procent er således ikke nået.

Resultatet dækker over forskellige grader af målopfyldelse inden for de enkelte ydelser. Langt de fleste områder fastholder stadig niveauet fra december 2019, men alene på de forsikrede ledige og sygedagpengeområdet er der sket stigninger på henholdsvis 0,5 og 0,4 procentpoint, primært grundet COVID-19 og nedlukning af hele landet fra medio marts. Det forventes, at sundhedskrisen vil påvirke udviklingen blandt øvrige ydelser de kommende måneder, herunder kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Antallet af offentligt forsørgede (16-66 år) i Rødovre er steget med syv procent fra marts 2019 til marts 2020. Det svarer til 172 fuldtidspersoner. Udviklingen blandt ledige, som følge af krisen, ses fra midten til udgangen af marts måned. Denne udvikling er tiltaget de efterfølgende måneder.

I Rødovre er andelen af arbejdsmarkedsparate ledige 4,9 procent ved udgangen af 1. kvartal 2020, og således steget betydeligt fra 4,4 procent i marts sidste år. En markant stigning i ledigheden ses i stort set alle landets kommuner. Ved udgangen af 1. kvartal 2020 ligger Rødovre dog under gennemsnittet for kommuner på Vestegnen på 5 procent, men højere end både gennemsnittet i Region Hovedstaden på 4,3 procent og i hele landet på 4,1 procent. Generelt er hovedstadsområdet mere påvirket af coronakrisen end øvrige regioner i landet.

Jobcentret har siden den 12. marts arbejdet hjemme og med udgangspunkt i en delvist suspenderet beskæftigelsesindsats. Alle borgere, som er tilknyttet jobcentret, er forsøgt kontaktet telefonisk med succes. Telefonopkaldene er modtaget med stor tilfredshed. Der tilbydes fortsat vejledning i nye jobåbninger samt i eksisterende muligheder for opkvalificering. Der har tillige været fokus på kontakt til de borgere, hvor sagsforløbet indebærer koordinering med sundheds- og socialområdet. Virksomhedsservice understøtter dels virksomhederne med råd og vejledning samt rekruttering blandt de brancher, hvor der fortsat er gode beskæftigelsesmuligheder.

I kvartalsredegørelsen er ekstraordinært tilføjet et afsnit om udviklingen blandt offentligt forsørgede frem til den 11. maj 2020. Heraf fremgår det, at ledigheden er steget yderligere blandt forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt at antallet af modtagere af sygedagpenge er faldet til normalniveauet.

Kvartalsredegørelsens metode er tillige tilrettet Beskæftigelsesudvalgets beslutning i april 2020 om fastsættelse af mål og resultatopgørelse (sag nr. 11).

Grundet COVID-19 og en midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen er offentliggørelse af den seneste benchmarking fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udsat på ubestemt tid. Der kommenteres derfor ikke på ranglisten i indeværende kvartalsredegørelse. 

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2020

Udgiftsneutral tillægsbevilling til Projekt nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået tilsagn om økonomisk støtte fra Beskæftigelsesministeriets pulje til nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at projekt ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen” godkendes.

Sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at projektet godkendes,
 2. at der i 2020 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til udgift på 530.600 kr. og en tilhørende indtægt på 530.605 kr., til Økonomiudvalget, samt en udgift på 138.960 kr. og en tilhørende indtægt på 138.960 kr. til Beskæftigelsesudvalget, samt
 3. at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 2021.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter har i samarbejde med Ældre- og Handicapafdelingen og Personale & Udvikling ansøgt om midler fra Beskæftigelsesministeriets pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Formålet med puljen er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen. Målgruppen er således ansatte i ældreplejen. Projektet forventes at give indsigter og erfaringer, og derved nye handlemuligheder, der ligeledes kan anvendes i den øvrige kommunale indsats i forhold til at nedbringe sygefraværet i hele organisationen.

Rødovre Kommune har fået bevilget i alt 1.369.000 kr. Da puljen er fordelt på finansloven over flere år, kan der blot gives endeligt tilsagn om beløbet på 669.565 kr. for i år, der dækker perioden 1. april 2020 til 31. december 2020. Såfremt finansloven for 2021 vedtages med det forventede beløb, kan der udbetales yderligere 700.008 kr. i 2021, der dækker perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Projektets indsatsmodel bygger på, at kommunen kan drage fordel af at sammentænke forebyggelse og beskæftigelse i en fælles indsats for at nedbringe sygefraværet i ældreplejen, som henholdsvis arbejdsgiver for ældreplejen og jobcentrets indsats for fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen. Der tages udgangspunkt i Carsten Koch-udvalgets rapport ”Nye veje mod job” (2015), hvoraf det fremgår, at tidlig kontakt til den sygemeldte, samt indsatser der inddrager arbejdspladsen, er effektive redskaber til at fremme, at sygemeldte fastholdes i job. Projektet skal supplere de øvrige redskaber i Rødovre Kommunes sygefraværsindsats, samt afdække og afprøve nye muligheder for nedbringelse af sygefravær.

Indsatsmodellen indeholder følgende kerneelementer:

 • Analyse af ældreplejens rammer lokalt – herunder antal medarbejdere, afdelinger samt omfanget af sygefraværet
 • Ældreplejens udfordringer med sygefravær og hidtidige indsats på området
 • Forebyggelse – analyse af hidtidige indsatser og udviklingspotentialer
 • Optimering af samarbejdet mellem personaleafdelingen og jobcentret
 • Fremrykket indsats for ansatte i ældreplejen iværksættes
 • Særligt fokus på gradvis tilbagevenden med iboende progression.

Midlerne fra puljen vil primært dække:

 • Medarbejder- og ledelsestimer i forbindelse med analysen af hidtidige indsatser og udviklingspotentialer
 • Lønudgifter til fastholdelseskonsulenter
 • Sundhedsindsatser via Rødovre Kommunes Sundhedsordning
 • Undervisning i korrekt sygefraværshåndtering.

Projektet forankres decentralt i Social- og Sundhedsforvaltningen under en styregruppe bestående af fagchefer, teamledere, konsulenter samt en fællestillidsrepræsentant fra Ældre- og Handicapafdelingen, Jobcentrets sygedagpengeteam og Personale & Udvikling. Projektledelsen deles mellem en medarbejder ansat på ældre- og handicapområdet og en medarbejder ansat i jobcentret.

Ved ansøgning om tilskud forpligter projektejerne sig til at indgå i samarbejdet om den årlige opfølgning og den afsluttende evaluering, herunder tilvejebringe den fornødne information og data. Projekterne forpligter sig desuden til at følge den beskrevne indsatsmodel.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten i 2020 på i alt 669.565 kr. vedrører dels funktion 5.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats (138.960 kr.) og dels funktion 6.45.53 Jobcentre (530.605 kr.).

Tidsplan

Projektet løber i perioden 1. marts 2020 til 31. december 2021 og er organiseret i fire faser:

 1. Analyse: 1. marts 2020 – 31. juli 2020
 2. Strategiudvikling: 1. august 2020 – 30. september 2020
 3. Implementering/afprøvning af metoder: 1. oktober 2020 – 31. september 2021
 4. Evaluering og forankring: 1. oktober 2021 – 31. december 2021

Rødovre Kommune har søgt om at rykke projektet to måneder frem grundet COVID-19-situationen, og afventer pt. svar fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Bilag

Bilag 1: Bilag - Tilsagn om midler sygefravær

Godkendelse af Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare 2020-2024
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det endelige forslag til Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare 2020-2024 efter endt høring.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare 2020-2024 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen drøftede på møde den 12. maj 2020 (sag nr. 31) udkast til Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare 2020-2024 og godkendte, at udkastet skulle sendes i høring hos Udsatterådet, Handicaprådet og Integrationsrådet inden endelig godkendelse. Handicaprådet og Udsatterådet har været involveret i processen omkring udviklingen af helhedsplanen og har med denne høring haft mulighed for at kommentere på den endelige helhedsplan.

Helhedsplanen er blevet til gennem en proces med en høj grad af inddragelse af borgere, foreninger og medarbejdere. Social- og Sundhedsforvaltningen har interviewet en lang række borgere, afholdt workshop med borgere, foreninger og medarbejdere. Ligesom der er afholdt dialogmøder med relevante interessenter.

Helhedsplanen har nu været i høring, og alle tre råd har afgivet høringssvar. Social- og Sundhedsforvaltningen har i høringsperioden holdt møde med repræsentanter fra alle tre råd for at præsentere helhedsplanen og svare på spørgsmål. Social- og Sundhedsforvaltningen har svaret skriftligt på rådenes bemærkninger (vedlagt som bilag), og derudover har høringssvarene givet anledning til tilretninger i helhedsplanen (markeret med rødt i bilaget).

Høringssvarene er overvejende positive og beskriver udkastet til helhedsplanen og de initiativer, som planen lægger op til, som ambitiøse og spændende. Udsatterådet bemærker, at helhedsplanen er helt i tråd med rådets ønsker om blandt andet at gå nye veje og afprøve nye metoder til gavn for sårbare borgere. Integrationsrådet nævner, at det er vigtigt at være opmærksom på de mange uformelle netværk i kommunen, der kan være med til at støtte den enkelte borger. Handicaprådet hæfter sig ved, at helhedsplanen rummer vigtige målsætninger om en hurtigere indsats og et mere smidigt samarbejde mellem borger og kommune.   

Lov- og plangrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Juni 2021: Status på initiativerne i helhedsplanen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes helhedsplan for psykisk sårbare borgere 2020-2024
Bilag 2: Udsatterådets Høringssvar Helhedsplan maj 2020
Bilag 3: Social- og Sundhedsforvaltningens svar til Udsatterådet
Bilag 4: høringssvar helhedsplan for psykisk udsatte borgere 2020-2024
Bilag 5: Social- og Sundhedsforvaltningens svar til Integrationsrådet
Bilag 6: Høringssvar_Psykisk sårbare helhedsplan_2020
Bilag 7: Social- og Sundhedsforvaltningens svar til Handicaprådet

Handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Visionen i Rødovre Kommunes sundhedspolitik er at skabe lige muligheder for alle borgere i forhold til sundhed og livskvalitet. Det skal sikres gennem sunde rammer, der hvor borgerne færdes, samtidig med at der er gode og relevante sundhedstilbud til de borgere, der har brug for hjælp. Kommunens tilbud skal være tilgængelige og synlige, og der skal være sammenhæng i indsatserne.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 er den årlige udmøntning af sundhedspolitikkens vision og strategimål.

Med lokalsamfundsprojektet "Vores Sunde Hverdag" sættes der fokus på de rammer, vi alle lever i i lokalsamfundet, og der hvor vi færdes til dagligt i skoler, daginstitutioner, arbejdspladser, butikker, idrætsforeninger, grønne arealer m.m. For at opnå dette er det vigtigt med et stærkt samarbejde på tværs af fagområder og med de lokale aktører.

Tobak

En af de vigtigste indsatser på sundhedsområdet er tobaksindsatsen. Tobaksrygning er den enkeltstående risikofaktor, som koster flest liv og medfører mest sygdom. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget en ambitiøs plan for implementering af "Røgfri Fremtid" i Rødovre Kommune. Planen består af en omfattende indsats i forhold til rygning, blandt børn og unge, med mange konkrete indsatser for hvordan vi skal nå målet om en "Røgfri Generation 2030" i samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Fokus på børn og unge

Det er i ungdomsårene, der skabes grundlag for et godt voksenliv, både i forhold til den fysiske sundhed og den mentale sundhed, som er en af de største udfordringer blandt de unge. Derfor er der både i "Vores Sunde Hverdag", på tobaksområdet og i forhold til overvægt et særligt fokus på børn og unge.

Derudover foreslås det i handleplanen, at Rødovre Kommune indgår i vestegnssamarbejdet. Vestegnssamarbejdet er et samarbejde på tværs af fag- og kommunegrænser, hvor der arbejdes med en strategi for "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge”. Formålet med den fælles strategi er, at kommuner i hovedstadsområdet arbejder sammen om at styrke unges muligheder for at gennemføre en uddannelse og leve det liv, de gerne vil. Ved at indgå i samarbejdet kan Rødovre være med til at nå målet om Røgfri fremtid, og fremme unges sundhed og trivsel på tværs af kommunegrænser. Vestegnssamarbejdet evalueres efter et år med henblik på vurdering af fortsættelse af medlemskabet.

Alle skal med

I handleplanen, som også rummer indsatser i forhold til mental sundhed, type 2-diabetes og kræftrehabilitering, er der i 2020-2021 fortsat fokus på at få alle med også dem, der oplever udfordringer i deres liv, og som har brug for særlig støtte eller en mere fleksibel indsats for at nå deres mål. En vigtig platform for dette er "Sundhedsfællesskabet", som er aktiviteter for psykisk sårbare borgere.

Coronakrisen har, som på så mange andre områder, medført, at der er indsatser, der ikke har kunnet gennemføres i foråret 2020. Derfor er nogle indsatser i den nuværende handleplan videreført til den kommende handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021. I alle indsatser planlægges efter de generelle retningslinjer for at mindske smitte, og efter at der fortsat vil være retningslinjer for, hvor mange borgere der må forsamles.

Handleplanen er ikke en fuldstændig beskrivelse af indsatserne på sundhedsområdet. De mange indsatser, som gennem årene er gået fra udvikling til drift, fortsætter og udvikles løbende. Der vil blive udarbejdet særskilte indsatsbeskrivelser for og evalueringer af disse indsatser.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 er vedlagt som bilag sammen med en økonomisk oversigt over fordelingen af forebyggelsespuljen i 2020/2021.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 539.923 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er delt ud på indsatsområderne i handleplanen. Ud over finansiering af midler fra forebyggelsespuljen indgår også midler fra de enkelte områder eksempelvis sundhedscenteret. I økonomioversigten fremgår også fortsat finansiering af indsatsen Seksuel Sundhed og medlemskab af Sund By Netværket.

Det skal særligt bemærkes, at såfremt det godkendes, at Rødovre Kommune indtræder i Vestegnssamarbejdet, vil der fremover være en årlig udgift på 142.350 kr., der vil skulle finansieres af forebyggelsesmidlerne. Finansieres det af forebyggelsesmidlerne, vil det medføre en reduktion i andre aktiviteter. Udgiften i 2020 afholdes inden for forebyggelsespuljen.  

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Økonomioversigt handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021
Bilag 2: Handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021

Opfølgning på budgetresolution - FNs Verdensmål
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med sidste års budgetresolutioner blev det besluttet, at de politiske udvalg skal arbejde med FN’s verdensmål og grøn omstilling i samarbejde med borgere, organisationer og institutioner.

I forlængelse af den endelige vedtagelse af Rødovrestrategien foreslås en proces, der tager udgangspunkt i partnerskaber mellem Rødovre Kommune og lokalsamfundet.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at forslag til inddragelsesproces godkendes,
 2. at der inviteres til stormøde, efter Rødovrestrategiens vedtagelse og når Covid-19-retningslinjerne tillader større forsamlinger samt
 3. at arbejdet med udvikling af en model for partnerskaber sættes i gang.  

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I april 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at FN’s verdensmål skulle indarbejdes i den kommende planstrategi. Planstrategiprojektgruppen planlagde herefter en proces for involvering af borgere og interessenter, der skulle være med til at give input til indholdet i planstrategien, før den skulle forelægges til politisk behandling.

På Rødovredagen 2019 inviterede Rødovre Kommune borgerne til dialog på biblioteket om byens bæredygtige udvikling på baggrund af et oplæg om FN’s verdensmål. Efter oplægget var der debat om udviklingen af byen.

Den 17. september 2019 var en række råd, foreninger og organisationer fra lokalsamfundet inviteret til en workshop, der skulle være med til at kvalificere arbejdet med verdensmålene i strategien. Workshop-grupperne blev blandet og sammensat ud fra deltagernes interesseområde.

Både Rødovredagen og workshoppen var velbesøgte og særligt på workshoppen var der stort engagement fra lokalsamfundet. Der var 30 deltagende foruden Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Dialog og workshop gav gode input til planstrategien og også input, som forvaltningen tog med hjem til inspiration til andre opgaver og den daglige drift.

I december 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at sende ”Forslag til Rødovrestrategi 2020” i offentlig høring. Strategien beskriver Rødovre Kommunes strategi og indsatsområder for bæredygtig udvikling samt arbejdet med otte udvalgte verdensmål. Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde at afholde et borgermøde i høringsperioden for strategien. Borgermødet skulle fungere som et ”kick-off-møde” og sætte udvalgenes arbejde med alle de 17 verdensmål i gang.

Aktuel status

På baggrund af de vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i samfundet, blev det planlagte borgermøde, der skulle have været afholdt den 24. marts aflyst. Høringsperioden for Forslag til Rødovrestrategi 2020 blev forlænget til den 30. august i håbet om, at det ville blive tilladt at afholde større arrangementer i den mellemliggende periode. Det har vist sig ikke at være tilfældet, idet forsamlingsforbuddet af større grupper pt. strækker sig til den 31. august. Forvaltningen har derfor revurderet processen under hensyn til dels at engagere og inddrage borgerne i Rødovrestrategien og verdensmål-arbejdet og dels at vedtage Rødovrestrategien i indeværende år, som grundlag for arbejdet med ny kommuneplan i 2021.

Forslag til fremtidig inddragelsesproces

Arbejdet med verdensmålene fortsætter naturligvis efter den politiske vedtagelse af Rødovrestrategien. Det foreslås, at det bl.a. sker ved, at Rødovre Kommune arbejder aktivt med lokale partnerskaber ud fra udvalgte verdensmål (det kunne være verdensmålene om sundhed/trivsel og klimaindsats m.fl.). Partnerskaber er både et selvstændigt verdensmål og er en nødvendighed for at nå de øvrige mål om bæredygtighed – det er derfor en oplagt metode at anvende. En af fordelene ved at arbejde med partnerskaber er, at inddragelsesprocessen sker kontinuerligt som dialog frem for som et afsluttet forløb.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen inviterer til et åbent stormøde for alle interesserede fra civilsamfundet med arbejdstitlen ”Vi arbejder med verdensmålene”. På stormødet skal borgere, virksomheder, foreninger mv. have mulighed for at gå i dialog med hinanden og med udvalgsformænd og repræsentanter fra forvaltningen om verdensmålene - og herunder om udmøntning af Rødovrestrategien. Som en del af dialogen på stormødet afsøges muligheder og potentialer for etablering af partnerskaber.

For at få engageret repræsentanter fra forskellige organisationer, institutioner m.fl. kan der ud over den brede annoncering sendes særskilte invitationer ud. Den tidligere anvendte bruttoliste til interessentmødet den 17. september 2019 kan evt. bruges. Derudover kan der annonceres med oplægget fra livsstilsekspert Anne Glad: ”Kan det bære?” - hendes inspirerende oplæg om bæredygtighed og forbrugeradfærd (hun skulle have været på til kick-off-mødet den 24. marts). Oplægget vil fungere som trækplaster til arrangementet og vil samtidig fungere som inspiration til de efterfølgende snakke/workshops på mødet om bæredygtighed, verdensmål og partnerskaber.

Stormødet kan afholdes efter vedtagelsen af Rødovrestrategi 2020 og når Covid-19-retningslinjerne tillader større forsamlinger, hvilket formentlig vil sige omkring årsskiftet.

Efter stormødet beslutter Kommunalbestyrelsen, hvilke partnerskaber, der i første omgang søges etableret for det videre samarbejde om verdensmålene. Partnerskaberne organiseres omkring udvalgene, i overensstemelse med budgetresolutionen. Den konkrete samarbejdsform i partnerskaberne skal udvikles og fastlægges nærmere. Rødovre kan f.eks. udtænke sin egen model for, hvordan man skal arbejde med lokale partnerskaber, så politikere, forvaltning, civilsamfundet og interesserede borgere får de bedste mulighed for at deltage.

Erfaringer og resultater fra arbejdet med partnerskaber samles op i en sag til Kommunalbestyrelsen i foråret 2021 med henblik på eventuelle justeringer af det videre arbejdet forankret i udvalgene.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Endelig vedtagelse af Rødovrestrategi 2020: november

Stormøde og nedsættelse af partnerskaber: omkring årsskiftet

Opfølgning på partnerskaber: Kommunalbestyrelsesmøde foråret 2021.

Diverse
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og mødet slut kl. 15.20