Beskæftigelsesudvalget

13-04-2021

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 13 - 18

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for Social (se bilag 1)
 2. Status på COVID-19
 3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 09.02.2021 - 23.03.2021

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2020
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2020 for Rødovre Kommune til orientering.

Resultatrevisionen opgør graden af målopfyldelse for de mål, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt for beskæftigelsesindsatsen i 2020. Ligeledes kommenteres de strategiske pejlemærker, der er vedtaget i beskæftigelsesplanen for 2019/2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Andelen af offentligt forsørgede, i Rødovre, er 11,2 procent af befolkningen ved udgangen af 2020. Det er under gennemsnittet for kommunerne på Vestegnen på 11,5 procent og over gennemsnittet på landsplan på 10,1 procent. Målsætningen for 2020 på maksimalt 9,3 procent er ikke nået. Kommunalbestyrelsens mål er fastsat på de ydelsesområder, der indgår Beskæftigelsesministerens benchmarking, og inkluderer således ikke borgere i fleksjob og på førtidspension.

Resultatet dækker over forskellige grader af målopfyldelse inden for de enkelte ydelser. Målet er nået for ydelserne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsområdet, revalidering samt jobafklaring. Målet ikke derimod ikke nået for ydelserne: forsikrede ledige, sygedagpenge, ressourceforløb og ledighedsydelse.

Som beskrevet i kvartalsredegørelserne gennem 2020 har pandemien påvirket beskæftigelsesområdet i en sådan grad, at Kommunalbestyrelsens samlede mål for 2020 i forhold til antal ledige og sygemeldte i Rødovre Kommune ikke kunne forventes realiseret. Der er dog kontinuerligt arbejdet på at modvirke pandemiens negative konsekvenser.

Antallet af offentligt forsørgede i Rødovre under ét er gennem 2020 steget med 473 fuldtidspersoner målt fra december 2019 til december 2020. Det svarer til en stigning på 19 procent og skyldes primært en markant stigning af de forsikrede ledige samt borgere på sygedagpenge, der alene er steget henholdsvis 53 og 46 procent.


En gunstig udvikling ses dog blandt borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsområderne, der trods pandemien har bibeholdt niveauet eller haft et mindre fald i antallet af borgere gennem 2020.

Ses på samtlige ydelser, således inklusiv borgere i fleksjob og på førtidspension, så er andelen af borgere på offentlig forsørgelse, i Rødovre, i alt 17,3 procent af befolkningen i december 2020. Landsgennemsnittet er 18,1 procent, mens gennemsnittet blandt kommuner på Vestegnen er 18,3 procent på samme tidspunkt. Her ligger Rødovre Kommune således under både landsgennemsnittet og gennemsnittet på Vestegnen.

Nye vilkår for beskæftigelsesindsatsen

Den positive udvikling på arbejdsmarkedet, gennem 2019, fik en brat afslutning i foråret 2020 i forbindelse med den globale pandemi. Den i lange perioder delvise nedlukning af samfundet skabte drastiske ændringer på arbejdsmarkedet. Pandemien medførte således en voldsom nedgang i en række brancher for eksempel oplevelsesindustrien, rejsebranchen og butiksområderne. Det medførte, at ledigheden steg markant på landsplan og i særdeleshed i Rødovre Kommune. Særligt hovedstadsområdet blev hårdt ramt, da mange her er ansat i de servicefag, der primært er omfattet af nedlukningerne.

Ved udgangen af 2020 var der næsten 700 sygemeldte borgere i Rødovre, hvilket er en stigning på cirka 200 fuldtidspersoner. Stigningen skyldes primært den manglende mulighed for overgang til jobafklaringsforløb, grundet en midlertidig lovændring, men ligeledes psykiske reaktioner på pandemien; depressioner, ensomhed, angst med videre. Andelen af sygemeldte borgere i Rødovre er dog fortsat relativt lav i sammenligning med vestegnskommunerne, mens Rødovre er nr. 16 af kommuner på landsplan med færrest sygedagpengemodtagere.

Udviklingen på arbejdsmarkedet har kun haft begrænsede konsekvenser blandt ledige på de øvrige ydelser, da disse er mindre konjunkturfølsomme. Det har dog været mere vanskeligt at få både kontanthjælpsmodtagere, borgere berettiget til fleksjob, samt borgere i ressourceforløb ud på arbejdsmarkedet og i virksomhedsrettet aktivering.

Pandemien har tillige haft indflydelse på forudsætningerne for at gennemføre flere af de særlige strategiske pejlemærker og aktiviteter, som var fastsat i beskæftigelsesplanen.

Fremtidige udfordringer

Pandemien forventes fortsat i 2021 og 2022 at have betydelige negative konsekvenser for mange borgere, såvel som for virksomhederne. Jævnfør sagen om "Styrket indsats for borgere ramt af COVID-19 ledighed", som Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 30. marts 2021 (sag nr. 62), bliver der derfor iværksat en helt særlig og styrket indsats for at få de ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet og gennemføre opkvalificering til det fremtidige arbejdsmarked. Der ventes en stigning i antallet af langtidsledige, som vil kalde på særskilt opmærksomhed. En særlig opmærksomhed skal også omfatte dimittender, herunder akademikere, som ligeledes risikerer langvarige ledighedsforløb.

Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen i foråret 2020, og igen ultimo december, har sammen med den generelle afmatning på arbejdsmarkedet betydet, at borgere med behov for virksomhedspraktik og job med løntilskud har fået afbrudt eller udskudt deres jobplan. Det har medført en betydelig forsinkelse og justering, som alt andet lige har haft negativ betydning for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet, og som var i gang med en positiv proces.

Der er fortsat behov for at nedbringe antallet og varigheden af langvarige forløb på kontanthjælp og ressourceforløb. Området tilpasses ny lovgivning, og der iværksættes en særlig indsats for at afslutte de lange forløb. Pandemien har ikke medført væsentlig stigning i antallet af ledige berettiget til fleksjob, men dog vanskeliggjort ansættelse af flere.

I Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2020, vedlagt som bilag, redegøres nærmere for situationen på arbejdsmarkedet og pandemiens følger – herunder for udviklingen inden for de enkelte ydelser samt for de aktiviteter, der er gennemført.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2020

Udkast til Rødovre Kommunes beskæftigelsespolitik
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes beskæftigelsespolitik til godkendelse inden høringsmøde primo maj 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at udkast til Rødovre Kommunes beskæftigelsespolitik godkendes, samt
 2. at relevante råd og interessenter inviteres til høringsmøde om udkast til Rødovre Kommunes beskæftigelsespolitik primo maj 2021.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25. august 2020 procesplan for udvikling af ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune (sag nr. 168).

Der er afholdt to temadrøftelser i Beskæftigelsesudvalget og et stort virtuelt inspirationsmøde for borgere, virksomheder, arbejdsmarkedets parter, råd og udvalg og medarbejdere i kommunen. Derudover er der interviewet en række borgere og virksomheder.

På baggrund af de drøftede temaer og de input, der er kommet frem i processen, forelægges hermed udkast til ny beskæftigelsespolitik for Rødovre Kommune.

Den nye beskæftigelsespolitik indeholder en beskrivelse af borgere og virksomheder i Rødovre samt beskrivelse af værdier og visionen for beskæftigelsesindsatsen og fire strategimål.

Visionen i beskæftigelsespolitikken er, at vi skaber det gode liv med lige muligheder for uddannelse og beskæftigelse for alle. Vi vil:

 • sikre velfærd og trivsel sammen med borgerne, så de uanset livssituation får den rette og tidlige hjælp til job og uddannelse. Det kommer hele familien til gode. I Rødovre tager vi ansvar for vores eget liv og hinanden, og der skal være plads til alle og
 • styrke arbejdsmarkedet sammen med virksomhederne, og dermed velfærden i lokalsamfundet. Rødovre Kommune er en kompetent samarbejdspartner, som sikrer kvalificeret arbejdskraft og understøtter det rummelige arbejdsmarked.

Strategimålene er:

 1. Vi styrker arbejdsmarkedet sammen med virksomhederne
 2. Vi sætter ind med en tidlig indsats
 3. Vi investerer i langsigtede løsninger
 4. Vi bygger bro til meningsfulde fællesskaber.

Efter behandling af udkast til beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesudvalget inviteres relevante interessenter til et høringsmøde med forvaltningen i starten af maj, hvor der er mulighed for at komme med høringssvar og indgå i dialog om disse. Den endelige politik forelægges til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen i juni 2021.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Primo maj 2021: Afholdelse af høringsmøde for relevante interessenter og råd

Juni 2021: Endelig politisk godkendelse af Rødovre Kommunes beskæftigelsespolitik.

Juni 2021: I forbindelse med den endelige politiske godkendelse af beskæftigelsespolitikken forelægges en orienteringssag om sikring af det tværgående samarbejde på beskæftigelsesområdet.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes Beskæftigelsespolitik

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2021
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021, samt forslag til ny metode og termin for den fremtidige vedtagelse af Kommunalbestyrelsens mål.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at nye mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021 godkendes
 2. at ny metode for fremtidige målsætninger godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som supplement til beskæftigelsesplanen for 2021 og 2022 fremlægges hermed forslag til kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021. Målene opgøres fortsat som andelen af offentlig forsørgede i procent af befolkningen på de enkelte ydelser, såvel som for alle ydelser under ét.

Forvaltningen foreslår, at mål for indsatsen fremover forelægges for Beskæftigelsesudvalget årligt i november/december måned sammen med den nye beskæftigelsesplan for det kommende år, eller ved tilretningen af den eksisterende beskæftigelsesplan.

Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel målfastsætter og resultatopgør på baggrund af fuldtidspersoner på årsbasis. Forvaltningen foreslår, at mål fremover fastsættes på samme vis som andelen af fuldtidspersoner i offentlig forsørgelse i hele 2021 og således fremefter, og dermed ikke som hidtil, som andelen i offentlig forsørgelse fra december det foregående år, til december ved årets udløb.

Målsætnings- og opfølgningsmetoder i kommunalbestyrelsen er nu tilpasset samme metode, som benyttes i beskæftigelsesministerens benchmarking, og er således mere sammenlignelig, trods denne fortsat vil omfatte perioden 6 til 12 måneder tidligere. Resultatrevisionen fremlægges fortsat i marts/april det efterfølgende år.

Udviklingen, i forhold til de årlige mål, følges løbende på Jobindsats ved opgørelse af fuldtidspersoner på ydelser år-til-dato og fremlægges løbende i kvartalsredegørelsen.

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2021

Jævnfør ovenstående er mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021 fastsat som et kvantitativt resultatmål for andelen af offentligt forsørgede af befolkningen 16-66 år som hovedmål, samt andelen af befolkningen i de enkelte ydelser som delmål.

Det overordnede mål for 2021 foreslås at udgøre højest 10,4 procent for det samlede antal borgere i offentlig forsørgelse af befolkningen 16-66 år. Det er et fald på 0,4 procentpoint siden 2020. En andel på 0,1 procent udgør ca. 25 fuldtidspersoner i Rødovre Kommune. Der forventes således en samlet nedgang på minimum 100 borgere på offentlig forsørgelse gennem 2021.

De fastsatte mål er udarbejdet ud fra en vurdering af pandemiens konsekvenser for udviklingen af borgere på offentlig forsørgelse inden for de enkelte ydelser. Fuld genåbning af samfundet, samt genindførelse af de beskæftigelsesrettede redskaber, senest i juni måned, er dog en forudsætning for, at målene kan nås.

Baggrund for målsætningen

Udviklingen på arbejdsmarkedet forventes således at blive normaliseret gennem 2021, ligesom antallet af borgere på de enkelte ydelser at falde. Der er dog stadig store udfordringer for de forsikrede ledige, hvorfor målet her er mindre ambitiøst. Fra udgangspunktet i 2020 til i dag er der sket en yderligere stigning på 0,4 procentpoint. I Jobcentret implementeres pt. en styrket indsats for alle borgere, der er ramt af ledighed i forbindelse med pandemien, hvilket forventes at have effekt på sigt.

Antallet af borgere på sygedagpenge er ligeledes steget betydeligt i forlængelse af pandemien. Når de midlertidige lovændringer i sygedagpengeloven ophæves, og der igen kan visiteres til jobafklaringsforløb, vil antallet stige betydeligt her i takt med, at antallet på sygedagpenge falder.

I 2021 iværksættes en særlig indsats i forhold til de langvarige sager på ressourceforløb, hvorfor der forventes et fald på 0,1 procentpoint her. Nedgangen i ressourceforløb formodes at øge andelen af borgere på førtidspension og i fleksjob, der dog ikke indgår i målsætningen jævnfør beskæftigelsesministerens benchmarking.

Forvaltningen vurderer, at målene for 2021 er ambitiøse, når den nuværende, forholdsvis usikre, situation på arbejdsmarkedet tages i betragtning.

I bilaget fremgår forslag til fastsatte mål på de enkelte ydelser, samt uddybning af den vurdering forvaltningen lægger til grund.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

De nye målsætninger gælder for beskæftigelsesindsatsen i 2021.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Mål for beskæftigelsesindsatsen 2021

Status på handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger status for det første års arbejde med handleplanen for Røgfri Fremtid 2020-2023.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status 2021 for handleplan for Røgfri Fremtid 2020-2023 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. maj 2020 (sag nr. 113) handleplan for Røgfri Fremtid i Rødovre 2020-2023. Handleplanen er en naturlig forlængelse af kommunens partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid samt de nationale mål om "Røgfri Generation 2030". Rødovre er et ud af 264 medlemmer af Røgfri Fremtid. Rødovre Kommune bidrager til en røgfri fremtid lokalt. På nationalt plan er der i december 2020 vedtaget en ny lov om forbud mod tobaksreklamer, lov om tobaksvarer og elektroniske cigaretter med videre, som også vil bidrage til målet om en røgfri generation 2030.

Handleplanen sætter fokus på at:

 • forebygge rygestart hos børn og unge
 • fremme røgfri miljøer, hvor børn og unge færdes
 • fremme rygestop blandt unge.

Handleplanen indeholder dermed initiativer, der er igangsat på tværs af kommunens forskellige områder. Med henblik på at sikre og monitorere en fremdrift af planen er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de relevante fagområder.

Nedenfor fremhæves de væsentligste resultater i forhold til handleplanens indsatser. Det har været en udfordring at inddrage de unge og borgerne i foreningslivet til dialog i denne periode, hvor de fleste aktiviteter i fællesskaber er suspenderet. Til trods for de udfordringer, som Covid-19 situationen har givet, er det forvaltningens vurdering, at der siden planens vedtagelse allerede er sket store ændringer, og at der stadig er, og fortsat vil være, stort fokus på røgfrie miljøer på alle forvaltningens områder.

Røgfri skoletid

Der er indført røgfri skoletid på alle kommunens skoler, SFO'er og klubber fra august 2020. Grundet Covid-19 er flere af aktiviteterne udsat, herunder drøftelse af forældreaftaler på forældremøder på 8. årgang, samt opsamling og vidensdeling med Fælleselevrådet.

Kræftens Bekæmpelses områdekontor har i samarbejde med SSP og skoleområdet lavet en indsats målrettet hver skole med virtuel undervisning af lærerne i "Den korte samtale om rygning". Lærerne er klædt på med mere viden om de unges rygning, samt hvordan de kan imødekomme de unge, der har vanskeligt ved at stoppe med at ryge i skoletiden. Ca. halvdelen af skolerne har haft undervisningen, og når de resterende har været gennem forløbet, udarbejder Kræftens Bekæmpelse en afrapportering.

Ungecenter 2610 har bedt om et fysisk møde med tættere dialog i forbindelse med undervising i "Den korte samtale om rygning". Derfor planlægges dette, når Covid-19-situationen tillader det.

Røgfrie miljøer på kultur- og fritidsområdet

Der er udviklet og opsat plakater med skiltning af røgfrie områder ved sporthallernes indgange. Ved skiltningen er benyttet positive budskaber, som fremmer målet om at passe på børn og unge. Eksempler er: "Tak fordi du ikke ryger foran børn og unge" eller "Her er vi sammen om en røgfri fremtid".

Askebægre ved indgange er flyttet væk fra indgange til hallerne. Der er i igangsat en dialog om det videre arbejde med BKF og foreningerne i forhold til at blive røgfrie. Når det bliver muligt at mødes fysisk i større grupper, bliver der igangsat en proces i et antal foreninger med henblik på at blive en røgfri forening. Processen vil tage udgangspunkt i en afprøvet model fra DGI og Røgfri Fremtid med inddragelse af foreningernes medlemmer.

Ungdomsuddannelserne og de unges røgfrihed

I 'Vestegnssamarbejdet' er der udarbejdet en række tiltag, som er opstartet i marts 2021 med et større virtuelt kick-off møde med ca. 11 tilmeldte ungdomuddannelser og de 10 kommuner. Der er udarbejdet en partnerskabsaftale, der skal indgås mellem Vestegnssamarbejdet "Klar Livet uden røg og rusmidler" og de ungdomsuddannelser, der allerede ønsker at starte op i år. Derudover er der udarbejdet et inspirationskatalog til ungdomsuddannelser over de aktiviteter, som de 10 kommuner kan bidrage med. Der er også oprettet hjemmesiden "Klar Livet..." til ungdomsuddannelserne.

Røgfrihed i børn og unges hjem

Sundhedsplejen har fokus på dialog med forældrene, når de er på besøg hos familier, hvor der ryges. Sundhedsplejen benytter "Very Brief Advice"-metoden i de hjem, hvor der stadig ryges indendørs. Her bliver forældrene gjort opmærksom på muligheden for at få et professionelt rygestopkursus, hvor sundhedsplejerskerne kan henvise direkte til kommunens rygestoptilbud.

Røgfrie legepladser

Legepladerne i henholdsvis Espelundens Park og Stadionparken er blevet røgfrie. Der opsættes tydelig skiltning om dette i foråret, når jorden er frostfri.

Mikroplastik

Mikroplastik fra skodder er et emne til videre bearbejdelse i forbindelse med Rødovre plastikstrategi, der er under udarbejdelse.

Rødovre Kommune som arbejdsplads

Hovedudvalget godkendte i august 2020 at indføre røgfri arbejdstid for alle medarbejdere pr. 1. januar 2021. De medarbejdere/ arbejdspladser, der har ønsket det, er blevet tilbudt rygestopkurser. Efteråret 2020 er blevet brugt til, at de enkelte arbejdspladser har drøftet betydningen af røgfri arbejdstid hos dem.

Rygestopkurser

Rødovre Sundhedscenter udbyder løbende rygestopkurser. Kurserne kan enten være individuelle forløb, gruppeforløb eller digitale tilbud. I alt 115 borgere har i 2020 tilmeldt sig en af rygestopindsatserne i Sundhedscenteret. Ud af dem er 65 røgfri (med et fremmøde på mellem 1-6 gange). I 2020 er der afholdt følgende kurser: 9 gruppekurser, 19 borgere i individuelt rygestopforløb, 1 arbejdspladshold (Rødovre centrum), "Rødovre kvitter smøgerne": 1 online hold, 3 hold med fysisk fremmøde fordelt rundt omkring i Rødovre (Islev bibliotek, Cafébiblioteket i Kærene og Sundhedscenteret).

Trods de skiftende restriktioner, hvor forsamlingsforbuddet og borgernes bekymring i forhold til at mødes med andre har haft stor betydning for muligheden for at afholde rygestopkurser, har det været prioriteret højt, at alle, der ønskede hjælp til at blive røgfri, også har fået støtte til det. Hvor kursusformatet ikke har været muligt, har borgerne fået individuelt tilpassede forløb. Der er i november 2020 oprustet med endnu en medarbejder i Sundhedscenteret, der er uddannet til rygestopinstruktør.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven paragraf 119, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ny status for handleplan for Røgfri Fremtid vil blive forelagt i april 2022.

Diverse
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet slut kl. 15:30.