Beskæftigelsesudvalget

17-08-2021

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 31-37

Sager 31 - 37

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 • Nyhedsliste for Social i perioden 16.05.2021 - 14.07.2021 (se bilag 1)
 • Status på COVID-19
 • Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
 • Borgermøder i forbindelse med Kommuneplan 2022 (se bilag 2)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 17.05.2021 - 14.07.2021
Bilag 2: Orientering om status for borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2022

Godkendelse af ny beskæftigelsespolitik i Rødovre
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det endelige forslag til ny beskæftigelsespolitik i Rødovre Kommune til godkendelse efter endt høringsperiode.

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at beskæftigelsespolitikken for Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde den 13. april (sag nr. 15) udkast til Rødovre Kommunes beskæftigelsespolitik.

Udkastet har i april-juni 2021 været i høring hos relevante råd og panel, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som deltog/var inviterede på inspirationsmøde om beskæftigelsespolitikken i januar 2021. Der har været afholdt et virtuelt høringsmøde den 4. maj, ligesom det har været muligt at fremsende skriftlige høringssvar.

På høringsmødet deltog repræsentanter fra Integrationsrådet og Seniorrådet, samt repræsentanter fra FH-Hovedstaden og Dansk El-Forbund. Der er modtaget skriftligt høringssvar fra Udsatterådet og Dansk Industri Hovedstaden.

Høringsvarene betegner generelt beskæftigelsespolitikken som visionær med gode perspektiver og rammesættende for en helhedsorienteret indsats og samarbejde på tværs.

På høringsmødet var der særligt fra FH-Hovedstaden og Dansk El-Forbund et ønske om, at der i beskæftigelsesindsatsen er fokus på den grønne omstilling og de heraf følgende krav til uddannelse af specialiseret arbejdskraft, for eksempel i de tekniske byggefag.

Flere høringssvar peger på, at indsatsen, særligt for de unge, men også for andre ledige, skal være på forkant med udviklingen ved at uddanne og guide i retningen af de brancher, hvor der er fremtidige jobs. Der var ligeledes et ønske om flere lærlinge- og praktikpladser på de kommunale arbejdspladser.

Der var generel tilslutning bag brug af sociale klausuler, og det blev nævnt, at det er vigtigt også at sikre, at virksomhederne rent faktisk bidrager til at uddanne de unge og overholder aftalen i den sociale klausul.

Derudover var der fra både Integrationsrådet, Seniorrådet og Udsatterådet et ønske om at målrette indsatsen i jobcentret særlige målgrupper som udsatte borgere, ældre borgere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det kan ske konkret ved at klæde virksomhedskonsulenterne på til at arbejde med de forhold, der særligt gør sig gældende for disse målgrupper. Integrationsrådet nævnte specifikt uddannelse i dansk og et tværfagligt samarbejde med Rødovre Sundhedscenter om tilbud om sund levevis og indsatser for borgere med kroniske sygdomme og psykiske lidelser.

Høringssvarene har givet anledning til følgende tilretninger i udkast til beskæftigelsespolitikken:

 • Den grønne omstilling nævnes i indledningen.
 • Det beskrives, at vi har fokus på at hjælpe særligt udsatte borgere med at få fodfæste på arbejdsmarkedet i afsnittet om strategimål 3 "Vi investerer i langsigtede løsninger". Indsatser for de konkrete målgrupper beskrives i beskæftigelsesplanen.

De øvrige input der fremkom i høringsperioden falder i flere tilfælde i tråd med de indsatser, der allerede drøftes og prioriteres på beskæftigelsesområdet, og de vil samlet blive taget med i den videre planlægning af indsatsen, herunder beskæftigelsesplanen.

Udkast til Rødovre Kommunes beskæftigelsespolitik vil efter den politiske godkendelse blive sat op med layout af tekst, billeder, figurer og citater og trykt samt lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside i september 2021.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

August/september 2021: Politikken layoutes med billeder og citater.

September 2021: Politikken trykkes.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar Overordnede kommentarer fra Udsatterådet til Rødovre Kommunes Beskæftigelsespolitik
Bilag 2: Indkomne høringssvar DI Hovedstaden
Bilag 3: Opsamling på høringsmøde om beskæftigelsespolitikken den 4. maj 2021
Bilag 4: Rødovre Kommunes Beskæftigelsespolitik

Status på styrket indsats for borgere ramt af COVID-19 ledighed
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status for den styrkede indsats på beskæftigelsesområdet efter en stigende ledighed under COVID-19 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status for den styrkede indsats for borgere ramt af COVID-19 ledighed tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af COVID-19, og den deraf markante stigning i ledigheden, besluttede Beskæftigelsesudvalget på møde den 16. marts 2021 (Sag nr. 9) at sætte en ekstraordinær indsats i gang, der skal bringe de ledige tættere på eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Som store dele af hovedstadsområdet blev også Rødovre Kommune særligt hårdt ramt af COVID-19 pandemien, da det meste af samfundet lukkede ned i flere omgange gennem 2020/21. Således steg ledigheden på a-dagpengeområdet med omkring 500 ledige fra ca. 780 i marts 2020 frem til 1.260 ledige ultimo januar 2021. Det svarer til en stigning på 67 %.

Den styrkede indsats blev iværksat i Jobcentret i marts 2021 og formålet er, at flest mulige forsikrede ledige bringes tilbage på arbejdsmarkedet på både kort og længere sigt. Det primære fokus er på borgere, der er blevet ledige som en direkte konsekvens af pandemien. Samtidig etableres et mere langsigtet fokus på uddannelse og opkvalificering, i særdeleshed for de ufaglærte eller borgere med behov for at skifte branche.

Den ekstraordinære indsats henvender sig samtidig til de virksomheder, der i takt med genåbningen mangler arbejdskraft. Det sker gennem en tæt kontakt til virksomhederne og en håndholdt jobformidling. Derudover bliver der gjort øget brug af digitale løsninger, og der er fokus på samarbejde med andre kommuner og eksempelvis med "Seniorerhverv" om en fremskudt indsats for seniorer og med "powerjobsøgerne" om netværksdannelse for akademikere.

I takt med den øgede genåbning af samfundet, og den ekstraordinære indsats, er antal ledige faldet til 965 midt i juni 2021. Det er et fald på næsten 300 ledige. Siden slutningen af januar 2021 er 765 borgere blevet ledige, mens 1.060 borgere er kommet i arbejde.

Det vurderes at en del af de borgere, der blev ledige i forbindelse med COVID-19 nu er tilbage på arbejdsmarkedet. Den styrkede indsats fortsætter og vil løbende ændres til i højere grad at have fokus på de langtidsledige (eller borgere med risiko for langtidsledighed) samt de ledige, der har svært ved at etablere sig på arbejdsmarkedet mere permanent. Det gælder især de ufaglærte. Der vil være tale om en glidende overgang i det omfang, at antallet af ledige med relation til pandemien falder yderligere hen over sommeren/efteråret.

Siden årsskiftet er der bevilget ca. 300 kurser og uddannelser til borgere, som har brug for et brancheskift eller behov for at være bedre rustet til at indgå på arbejdsmarkedet mere permanent. Mange uddannelsesforløb er stadig i gang, hvorfor effekten af indsatsen kommer løbende.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Den ekstraordinære indsats kan medføre udgifter ud over det afsatte budget på op til 2 mio. kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status - Styrket indsats for borgere ramt af COVID-19 ledighed

Forelæggelse af udkast til sundhedspolitik inden høring
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025, inden den sendes i høring.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik sendes i høring.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 15. december 2020 (sag nr. 239) procesplan for revidering af Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Der er efterfølgende afholdt to temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget, og alle udvalgsformænd samt borgmesteren er blevet interviewet.

Bred involvering i processen

Derudover har der været en bred involvering med mange interviews af borgere i form af individuelle interviews og gruppeinterviews, eksempelvis ungegruppen i socialpsykiatrien, borgere i Sundhedscentret og "Sammen om Familien".

AOF, Gigtskolen, den boligsociale medarbejder, boligforeninger og Rødovre Centrum er også blevet interviewet, og der har der været drøftelser med Ungepanelet, Udsatterådet, Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet, Det Kommunalt Lægelige udvalg og Folkeoplysningsudvalget. Ligesom der er afholdt dialogmøder med patientforeninger, de frivillige sociale foreninger og idrætsforeningerne, og der er afholdt workshop om hvert strategimål for medarbejderne.

På baggrund af de drøftede temaer og de mange input, der er kommet frem i processen, er der udarbejdet et udkast til ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune.

Visionen for sundhedspolitikken

Visionen for sundhedspolitikken er: Vi vil fremme lighed i sundhed, så flere får mulighed for at leve et godt og sundt liv.

Det betyder, at vi arbejder for lighed i sundhed gennem sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats. Vi ser sundhed som både den mentale, den sociale og den fysiske del af livet. Derfor er sundhed også et fælles ansvar på tværs af fagområder som for eksempel miljø, læring, sport, kultur, beskæftigelse og byplanlægning.

Sundhedspolitikkens tre fokusområder

I vores arbejde med at realisere visionen står vi på et solidt fundament, der udgøres af tre fokusområder ”lighed i sundhed”, ”tidlig indsats” samt ”deltagelse og partnerskaber". Fokusområderne fungerer som rettesnor i udmøntningen af de fem strategimål.

Sundhedspolitikkens fem strategier

De fem strategimål for en tværgående sundhedsindsats er:

 • Rødovre i bevægelse
 • Den første røgfrie generation
 • Trivsel i top
 • Fra overvægt til ligevægt
 • Sundhed i skolen.

For hvert strategimål udarbejdes der i et tværfagligt samarbejde og med inddragelse af relevante aktører en strategi med konkrete indsatser. De fem strategier omsættes til handling i sundhedspolitikkens fireårige periode (2021-2015) i en prioriteret rækkefølge. Prioriteringen afhænger af aktuelle indsatser i kommunen, idet strategierne skal spille ind i de indsatser, der er i gang, så vi sikrer sammenhæng og skaber mere værdi for borgerne.

Der vil umiddelbart efter politikkens vedtagelse blive forelagt et oplæg for arbejdet med de fem strategier. Oplægget vil indeholde et forslag til en tidsplan, herunder et bud på hvilke områder og aktører, der kan medvirke til udvikling og implementering af aktiviteterne.

Næste skridt i processen

Efter behandling af udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik inviteres relevante interessenter til høringsmøde, hvor det er muligt at komme med høringssvar og indgå i dialog om disse. Det er sideløbende muligt at komme med skriftlige høringssvar. Den endelige politik forelægges til politisk godkendelse i oktober 2021. Hvorefter den bliver sat op med tekst, billeder og citater og efterfølgende trykt og lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

August-september 2021: Høringsperiode inklusiv høringsmøde.

Oktober 2021: Endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

December 2021: Oplæg til arbejdet med de fem strategier forelægges.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik

Forventet regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2021 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2021 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2021 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo Juni 2021 - Beskæftigelsesudvalget

Budgetforslag 2022 - 2025
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2022 - 2025, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 25. august 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver de overordnede forudsætninger i budgettet. Herefter beskrives strategiske bemærkninger og ændringer på de enkelte områder.

Endvidere vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune.

Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: grå og hvide BEU

Diverse
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:45.