Beskæftigelsesudvalget

14-09-2021

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 38-43

Sager 38 - 43

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 14.07.2021 - 24.08.2021 (se bilag 1)
  2. Status på COVID-19
  3. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 14.07.2021 - 24.08.2021

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2021
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger redegørelse for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen for 2. kvartal 2021 for offentligt forsørgede samlet og inden for de enkelte ydelser. Redegørelsen opgør ligeledes graden af målopfyldelse for mål fastsat af Kommunalbestyrelsen for beskæftigelsesindsatsen i 2021. Der redegøres ligeledes for resultatet af Beskæftigelsesministeriets benchmarking for 2020 over jobcentrenes resultater.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for 2. kvartal 2021 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse i Rødovre Kommune er 11,0 procent i 1. halvår 2021, således 0,3 procentpoint højere end i hele 2020. Målsætningen om at nedbringe andelen til maksimalt 10,3 procent er dermed endnu ikke indfriet. Det er antallet af borgere på a-dagpenge, sygedagpenge og ressourceforløb, der endnu ikke opfylder målene til trods for, at udviklingen nu er vendt på alle områder.

Der ses en særlig positiv udvikling på ydelserne kontanthjælp, uddannelseshjælp, jobafklaring og ledighedsydelse, hvor målene for 2021 er indfriet. I øvrigt er den positive udvikling på a-dagpenge fortsat i juli og august, jf. interne data. Pt. ses en andel på under 2,9 procent.

Det bemærkes, at udgangspunktet for målfastsættelsen i 2021 er efterreguleret, jf. nye data fra Jobindsats, men ambitionsniveauet er fastholdt.

Rødovre Kommune lever ikke op til det forventede antal borgere på offentlig forsørgelse jf. Beskæftigelsesministeriets benchmarkingliste i 2020. Rødovre afviger med 110 fuldtidspersoner i forhold til et forventet niveau på 2.600. Det giver en samlet placering som nr. 78. Der er dog stor spredning på de enkelte ydelsesområder fra en placering som nr. 2 på landsplan på sygedagpengeområdet til nr. 90 på a-dagpengeområdet og nr. 93 på kontanthjælpsområdet.

52 ud af 98 kommuner lever ikke op til Beskæftigelsesministeriets forventede niveau, herunder 6 ud af 8 kommuner fra Vestegnen. Rødovre er dog nr. 25 på landsplan, når alle ydelser omfattes, herunder også førtidspension og fleksjob.

Udviklingen gennem 1. halvår 2021

Pandemiens anden bølge påvirkede arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet betydeligt i 1. kvartal 2021, hvor antallet toppede med 1.260 forsikrede ledige i februar 2021. Omregnet til fuldtidspersoner steg ledigheden således 14 procent, fra 891 i december 2020 til 1.016 fuldtidspersoner i februar 2021.

Beskæftigelsesindsatsen var stort set suspenderet frem til medio april 2021. I takt med implementering af en styrket indsats, såvel som genåbningen af samfundet, er antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Rødovre dog faldet betydeligt. De fleste af de borgere, der blev ledige i forbindelse med COVID-19, er nu tilbage på arbejdsmarkedet. Ligeledes er den store stigning i antallet af borgere på sygedagpenge nu nedadgående og nærmer sig et mere normalt niveau.

Ledigheden er fortsat højere i hovedstadsområdet og på Vestegnen end på landsplan. Særligt hotel- og restaurationsbranchen og den øvrige oplevelsesindustri er stadig berørt. Trods dette er aktiviteten på arbejdsmarkedet i Rødovre, såvel som på Vestegnen, på vej tilbage til niveauet før pandemien.

Antallet af ledige er dog stadig markant blandt en række a-kasser, der både omfatter akademikere og det ufaglærte område. Der er ligeledes en udfordring omkring de relativt mange borgere, der over en periode har en mere sporadisk tilknytning på arbejdsmarkedet. De har sværere ved at blive genansat.

Der arbejdes fortsat intensivt på at nedbringe ledigheden blandt forsikrede ledige – herunder langtidsledige eller borgere med risiko for langtidsledighed. I den forbindelse fortsættes det særlige fokus på at igangsætte uddannelse og opkvalificeringsforløb.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsredegørelse 2. kvartal 2021 - Jobcenter Rødovre

Udgiftsneutral tillægsbevilling vedrørende den regionale uddannelsespulje
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen modtog 1.961.000 kr. i puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i starten af 2021. Social- og Sundhedsforvaltningen har siden ansøgt om ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje og har fået bevilget yderligere 574.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes samt
  2. at der i 2021 gives endnu en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til en udgift på 574.000 kr. og en tilhørende indtægt på 574.000 kr. til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Finansloven for 2021 blev afsat en bevilling på i alt 236 mio. kr. til den regionale uddannelsespulje. Formålet med puljen var at give flere ledige mulighed for at få korte, erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventedes jobåbninger i de følgende seks måneder, eller hvor der var en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Social- og Sundhedsforvaltningen modtog 1.961.000 kr. i puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i starten af 2021 (jf. sag nr. 10 på mødet den 16. marts 2021). Jobcentret anvendte de bevilgede midler til diverse AMU-kurser, korte erhvervsrettede forløb og kurser som for eksempel truckcertifikat, godstransportkurser, kørekort, vagtkurser, pc-kurser og diverse kurser i forbindelse med uddannelsesløft til områder med jobåbninger pt.

Med ”Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen” fra 28. maj 2021, blev det aftalt at afsætte yderligere 25 mio. kr. til korte kurser gennem den regionale uddannelsespulje i 2021. Samtidig blev mindreforbruget under den regionale uddannelsespulje fra 2020 genudmeldt. Samlet set blev der udmeldt ca. 55 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen ansøgte og har fået bevilget yderligere 574.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Den ekstra bevilling er fordelt på baggrund af kommunernes tilkendegivelse af deres behov, samt kommunernes andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet).

Der er alene fordelt midler til kommuner, der har tilkendegivet interesse.

Den regionale uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Kommunerne kan således få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb og 100 procent af udgifterne til revision.

Tilskuddet skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, og som påbegyndes i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021. Forløb, der er påbegyndt i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 574.000 kr. vedrører funktion 5.68.98 (beskæftigelsesordninger).

Tidsplan

Tilskuddet skal anvendes i perioden frem til 31. december 2021.

Reduktion af rammen til beskæftigelsesaktiviteter efter indførelse af tidlig pension
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om reduktionen i den økonomiske ramme til beskæftigelsesaktiviteter i budget 2022, som følge af statens finansieringsmodel for indførelse af den såkaldte Arnepension (tidlig pension).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten har i juni 2021 indgået "Delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen". Aftalen indfrier en del af finansieringen af den såkaldte Arne-pension (tidlig pension), der blandt andet skal løftes via besparelser på beskæftigelsesindsatsen med 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem. Aftalen peger på besparelser i kommunernes beskæftigelsesindsats for unge på 344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem. Dette svarer til hhv. 2,4 og 2,6 mio. kr. i Rødovre Kommune. Der skal følges op på delaftalen i 2022 med henblik på at finde den yderligere finansiering.

Det er sigtet med aftalen, at besparelsen langt overvejende udmøntes på omfanget af tilbud til unge på uddannelseshjælp. Det kan for eksempel være uddannelse, mentorsamtaler mv. i eget eller eksternt regi. Besparelsen opstår ved at forlænge den lovpligtige periode mellem aktive tilbud til unge under 30 år på uddannelseshjælp fra fire uger til fire måneder.

I Rødovre Kommune er det primært unge med andre behov end hjælp til jobsøgning og almindelig uddannelsesvejledning, der modtager uddannelseshjælp. Den faglige vurdering er, at vores kontinuerlige og tidlige indsats, hvor særlige tilbud er tilrettelagt fortløbende i samarbejde med den enkelte unge, giver effekt i form af kortere forløb og relativt færre unge på uddannelseshjælp. Indsatsen i Rødovre Kommune er derfor ikke tilrettelagt med fire ugers pause mellem hver indsats, som den hidtidige lovgivning giver mulighed for, men som samlede forløb ud fra den enkelte unges behov og muligheder.

Udgifterne til beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune styres reelt til alle målgrupper under ét. Dette sikrer fleksibilitet i tilrettelæggelsen efter det løbende behov. Forvaltingen vil derfor udmønte besparelsen ud fra en samlet prioritering af beskæftigelsesindsatsen og dermed ikke alene på indsatsen for de unge.

Lov- og plangrundlag

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, juni 2021.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen på 2,4 mio. kr. i 2022 og 2,6 mio. kr. i 2023 samt efterfølgende år indarbejdes i de tekniske ændringer til budget 2022ff.

Med aftalen udmøntes ca. 1/3 af den samlede besparelse på beskæftigelsesområdet i forbindelse med indførelse af tidlig pension. Rødovres andel af den udestående besparelse er ca. 5 mio. kr.

Tidsplan

Regeringen forventer, at der i 2022 aftales yderligere besparelser på beskæftigelsesområdet med henblik på at finansiere aftalen om ret til tidlig pension.

Integrationsrådets arbejde og funktion
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

I forlængelse af kommunalvalget i 2021 vil den nyvalgte kommunalbestyrelse udpege Integrationsrådet for en ny fireårig periode på møderækken i marts 2022. Forud for denne proces ønskes en drøftelse af Integrationsrådets arbejde og funktion.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om Integrationsrådets arbejde og funktion tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Integrationsrådet kan af egen drift, eller efter anmodning, give vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens § 42 stk. 2. Integrationsrådet kan ved egen drift afholde arrangementer og møder eller deltage i lignende, når Integrationsrådet finder det relevant og der er enighed herom.

Integrationsrådet afrapporterer årligt deres arbejde til Beskæftigelsesudvalget – sidst på mødet den 11. maj (sag nr. 20). I afrapporteringen fremgår det, at Integrationsrådet løbende afholder møder, udvalgte temadrøftelser og giver høringssvar til Kommunalbestyrelsen på anmodning. Integrationsrådet arrangerer derudover mangfoldighedsfestival som en årlig tilbagevendende begivenhed.

Integrationsrådet deltager i repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, der rådgiver Integrationsministeren på området, samt i Folkeoplysningsudvalget.

I første kvartal, efter den nye kommunalbestyrelses tiltræden, udpeges nye medlemmer af Integrationsrådet for de kommende fire år. Forvaltningen indstiller de enkelte medlemmer til rådet på baggrund af deres egne personlige indstillinger. Der har de sidste to perioder ikke været flere personlige indstillinger, end forretningsordenen foreskriver som det maksimale antal (højest 17 medlemmer). Der udpeges desuden en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget, Fællesrepræsentationen af Almene Boligorganisationer, LO, Dansk Arbejdsgiverforening, Skolebestyrelserne i Rødovre, samt repræsentant for forældrebestyrelserne på daginstitutionsområdet.

Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere et sekretariat bestående af to tilforordnede kommunalt ansatte med ledelsesansvar med henblik på opfyldelse af forretningsordenens § 14. De tilforordnede deltager i rådets møder uden stemmeret.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forretningsorden for Rødovre Integrationsråd

Diverse
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.45