Beskæftigelsesudvalget

02-11-2021

Medlemmer

Formand Michel Berg (A)
Jan Kongebro (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 48 - 52

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 13.09.2021 - 05.10.2021 (se bilag 1)
 2. Status på udvalgte indsatsgrupper (udleveres på mødet)
 3. Orientering om kommunekvoter 2022 (se bilag 2)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 13.09.2021 - 05.10.2021
Bilag 2: Orientering om kommunekvoter 2022

Mål for beskæftigelsesindsatsen 2022
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de nye mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til sag nr. 88 på Kommunalbestyrelsens møde i april fremlægger Social- og Sundhedsforvaltningen forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 til godkendelse.

Det overordnede mål for 2022 foreslås at udgøre maksimalt 9,7 procent for det samlede antal borgere i offentlig forsørgelse af befolkningen 16-66 år. Det er et fald på 0,6 procentpoint i forhold til målet for 2021 og et fald på 1,0 procentpoint i forhold til status (år-til-dato januar - juli 2021). Der forventes således en samlet nedgang på yderligere 250 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse.

De fastsatte mål er udarbejdet med udgangspunkt i situationen på arbejdsmarkedet. Det er ligeledes med ønsket om at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse til et niveau, der nærmer sig forventninger fra Beskæftigelsesministeriets benchmarkingliste før pandemien.

Baggrund for målsætningen

Udviklingen på arbejdsmarkedet er stort set normaliseret gennem 2021, og antallet af borgere på de enkelte ydelser er igen faldet markant. Der er dog stadig udfordringer for de forsikrede ledige i forhold til en restgruppe af akademikere, dimittender, seniorer, ufaglærte, samt langtidsledige, der har vanskeligt ved at komme i job efter pandemien. Jobcentret har stadig fokus på en styrket indsats for disse borgere, der forventes at have effekt i løbet af 2022.

Antallet af borgere på sygedagpenge steg markant i forlængelse af pandemien. Nu er de midlertidige lovændringer i sygedagpengeloven ophævet, og der bliver igen visiteret til jobafklaringsforløb. Samtidig igangsættes en fokuseret indsats i forhold til de mere langvarige jobafklaringsforløb. Der forventes dog en større stigning i omfanget af jobafklaringsforløb i takt med, at antallet af borgere på sygedagpenge falder.

I 2021 er iværksat en særlig indsats i forhold til at minimere antallet af langvarige sager på ressourceforløb. Der forventes en nedgang gennem 2022, når flere af de lange forløb afsluttes. Dette kan, sammen med indsatsen for de langvarige jobafklaringsforløb, medføre en stigning i antallet af fleksjobvisiterede, hvorfor målet på området for ledighedsydelse fastholdes.

Metode

I bilaget fremgår forslag til fastsatte mål på de enkelte ydelser og en uddybning af den vurdering, som forvaltningen lægger til grund for den endelige fastsættelse af de enkelte mål.

En andel på 0,1 procent udgør ca. 25 fuldtidspersoner i Rødovre Kommune.

Udviklingen følges på Jobindsats gennem opgørelse af fuldtidspersoner på de enkelte ydelser år-til-dato. Status fremlægges løbende i jobcentrets kvartalsredegørelser, samt endeligt i resultatrevision 2022 på møderækken i marts 2023.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

De beskæftigelsespolitiske mål er gældende for indsatsen i hele 2022.

Bilag

Bilag 1: Mål for Beskæftigelsesindsatsen i 2022

Godkendelse af tillæg til beskæftigelsesplan 2021-2022
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til et tillæg til beskæftigelsesplan 2021-2022. Baggrunden for tillægget er, at arbejdsmarkedssituationen har udviklet sig væsentligt mere positivt end forudsagt midt under pandemien, og der er derfor behov for at justere strategi og indsatser i beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tillæg til beskæftigelsesplan 2021-2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I november 2020 (sag nr. 220) godkendte Kommunalbestyrelsen beskæftigelsesplanen for 2021-2022. Planen omhandler Kommunalbestyrelsens prioriterede indsatsområder, målsætninger og strategier på beskæftigelsesområdet i Rødovre Kommune.

Beskæftigelsesplanen blev vedtaget midt under pandemien, hvor udviklingen på arbejdsmarkedet var svær at forudsige. Dette og vedtagelsen af den nye beskæftigelsespolitik har givet anledning til en ny gennemgang af beskæftigelsesplanen.

Ny beskæftigelsespolitik

Kommunalbestyrelsen har siden godkendt en ny beskæftigelsespolitik, der angiver mere overordnede værdier og prioriteringer om samarbejde med borgere og virksomheder i Rødovre Kommune. Politikken har fokus på udviklingen i Hovedstadsområdet og den stigende befolkning i Rødovre samt på fortsat at modvirke negativ social arv.

Beskæftigelsesministerens mål

Beskæftigelsesministerens fem mål er uændrede og lyder fortsat, at:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Justering af indsatsen

På det tidspunkt, hvor beskæftigelsesplanen blev vedtaget, var det vanskeligt at forudsige udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningen var, at pandemiens følger for ledigheden kunne række ind i 2022. Beskæftigelsesindsatsen var tillige suspenderet på en række områder fra ultimo 2020 og frem til april 2021.

Beskæftigelsen og ledigheden er imidlertid fuldt tilbage på niveauet fra før pandemien, og der er derfor behov for at justere strategier og indsatser i beskæftigelsesplanen, så de modsvarer det aktuelle arbejdsmarked.

Justeringerne omhandler følgende områder:

 • Flest mulige ledige skal tilbage på arbejdsmarkedet
 • Virksomheder og brancher, der mangler arbejdskraft, understøttes af jobcentret
 • Sygemeldte skal så vidt muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

Der følges op på indsatserne i de kvartalsvise redegørelser for målopfyldelse, der forelægges for Beskæftigelsesudvalget.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den justerede strategi gælder fra 2022.

Bilag

Bilag 1: Tillæg til beskæftigelsesplan 2021-2022

Forventet regnskab pr. ultimo september 2021 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2021 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget: "Forventet regnskab pr. ultimo september 2021 - Beskæftigelsesudvalget."

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo september 2021 - Beskæftigelsesudvalget

Diverse
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:00.