Beskæftigelsesudvalget

13-09-2022

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 32 - 41

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ingen meddelelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2022
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør herved for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune i 2. kvartal 2022. Redegørelsen opgør graden af målopfyldelse for de reviderede mål, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt for beskæftigelsesindsatsen i 2022. Ligeledes opgøres og kommenteres udviklingen blandt offentligt forsørgede samlet og inden for de enkelte ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for 2. kvartal 2022 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2. kvartal 2022 fortsætter de gode konjunkturer på arbejdsmarkedet på landsplan, såvel som i hovedstadsområdet. Ledigheden er fortsat relativt lav, og der er stadig mangel på arbejdskraft i flere brancher. Andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse i Rødovre er samlet set 9,0 procent i 1. halvår 2022. Det er således 0,7 procentpoint under niveauet for hele 2021. Den reviderede målsætning om at nedbringe andelen til maksimalt 8,8 procent er dog endnu ikke indfriet.

Udviklingen med markant faldende ledighed gennem første og andet kvartal synes dog at stagnere. Den samlede ledighed blandt forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere har været marginalt stigende i maj og juni på landsplan, såvel som i Rødovre. Årsagen er overvejende et voksende antal jobparate fordrevne fra Ukraine, som forsørges af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Der er typisk også et stigende antal dimittender i slutningen af andet og begyndelsen af tredje kvartal. Der er tegn på et stagnerende antal forgæves rekrutteringer blandt virksomhederne i hovedstadsområdet og i antallet af jobopslag. Trods tegn på en stagnerende udvikling i ledigheden er det forventningen, at andelen af befolkningen i Rødovre, som er ledige, kan fastholdes på det relativt lave niveau i tredje kvartal.

Der ses fortsat en positiv udvikling blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere, og andelen af modtagere af sygedagpenge nærmer sig et mere normalt niveau efter den markante stigning i forbindelse med pandemien.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsredegørelse 2 kvartal 2022 - Jobcenter Rødovre

Drøftelse af indsatsområder i Beskæftigelsesplan 2023-2024
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden årsskiftet godkende en ny beskæftigelsesplan for indsatsen i 2023 og 2024. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at indsatsområder i den kommende Beskæftigelsesplan for 2023-2024 drøftes.

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

I henhold til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen §4 skal Kommunalbestyrelsen inden årsskiftet godkende en ny Beskæftigelsesplan for de kommende år. Planen skal omhandle prioriterede indsatsområder, målsætninger og strategier for beskæftigelsesområdet i Rødovre Kommune.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes med udgangspunkt i:

 • Rødovre Kommunes Beskæftigelsespolitik
 • Beskæftigelsesministerens mål
 • Status på jobcentrets indsats det seneste år
 • Den aktuelle situation og udfordringer på arbejdsmarkedet, herunder i Rødovre Kommune.

Ministerens mål 2023

Beskæftigelsesministeren udmelder årligt en række vejledende mål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Alle fem mål er videreført fra 2022. Målene er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

I brev af 12. maj 2022 informerer beskæftigelsesministeren om baggrunden for fastsættelsen af de fem mål. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i situationen på arbejdsmarkedet efter to år med COVID-19. Ledigheden er historisk lav, og mange virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Det giver en unik mulighed for at få alle med, herunder borgere med handicap og indvandrere fra ikke-vestlige lande, der kan have sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Fælles for de fem mål er at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, som de har behov for. Det fordrer, at dele af arbejdskraften opkvalificeres. Samtidig er det væsentligt, at kommunerne fastholder et fokus på en værdig sagsbehandling, så alle borgere mødes med tillid, respekt og værdighed i beskæftigelsessystemet.

Som udgangspunkt viderefører jobcentret indsatsen, der er beskrevet under ministerens mål i Beskæftigelsesplan 2021-2022.

Social- og Sundhedsforvaltningen imødeser en række omlægninger af beskæftigelsesindsatsen i 2023 og 2024 som følge af finansieringen af retten til tidlig pension. Social- og Sundhedsforvaltningen peger desuden på følgende udfordringer:

 • I forlængelse af pandemien er flere sygemeldt på grund af stress, angst og depression. Jobcentret skal søge samarbejde med praktiserende læger i kommunen og relevante fonde om udvikling af flere tilbud.
 • Gennem Den Kommunale Ungeindsats og i samarbejde med Skoleafdelingen skal Jobcentret bidrage til at finde de redskaber, der får flere unge i Rødovre til at gennemføre en erhvervsuddannelse.
 • Indsatsen for at afklare sager med særligt lange forløb hurtigere, herunder ressourceforløb, skal videreføres.
 • I forlængelse af tiltaget Sammen med Borgeren og ny lov (Hovedloven) om helhedsorienterede indsatser for udvalgte målgrupper med komplekse problemstillinger, videreføres det tværfaglige samarbejde i Forvaltningen med fokus på udvikling af samarbejdet med borgeren om den rette indsats.

Rødovre Kommunes Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitikkens værdier og de fire strategimål er udgangspunkt for hele den kommunale indsats på beskæftigelsesområdet og trækker tråde til de øvrige politikker i kommunen. Udgangspunktet er det gode samarbejde med borgerne og virksomhederne, hvor myndighedsudøvelse og tilbud tilrettelægges i dialog med udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov og ønsker.

Det overordnede fokus handler om at skabe lige muligheder for alle. Det indebærer eksempelvis et særligt fokus på unge med særlige behov, borgere med handicap samt indvandrere og flygtninge m.fl. Det er en særlig prioritering at bryde negativ social arv blandt andet ved at have fokus på tilbud om ordinær uddannelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den nye beskæftigelsesplan vedrører indsatsen i 2023 og 2024 og justeres inden udgangen af 2023, såfremt konjunkturer og fokusområder ændres betydeligt.

Orientering om ny hovedlov på social- og beskæftigelsesområdet
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om intentioner og muligheder i aftalen om ny hovedlov på social- og beskæftigelsesområdet (HOI-loven), samt om initiativer, der allerede er i gang i Social- og Sundhedsforvaltningen, som kan være med til at understøtte implementering af loven.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om intentioner og muligheder i aftalen om ny hovedlov på social- og beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har med partierne Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne indgået en aftale om ny hovedlov (HOI-loven). Formålet med HOI-loven er, at borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger får mulighed for en mere enkel og sammenhængende indsats samlet i én plan.

HOI-loven samler lovgivning fra flere forskellige områder, og dermed skal de kommunale sagsbehandlere tilbyde en samlet udredning og en samlet indsats på tværs af fagområder, så borgeren ikke behøver at navigere mellem social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet. HOI-loven træder i kraft 1. juli 2023, hvorfra kommunen har mulighed for at tilbyde en indsats efter loven. Forpligtelsen til at tilbyde indsatser efter HOI-loven indtræder senest to år efter lovens ikrafttrædelse.

Det er op til den enkelte kommune at tilrettelægge en organisering af indsatsen. Social- og Sundhedsforvaltningen vil fremlægge en mere konkret organisering af en sagsbehandlings- og tilbudsindsats i god tid, inden loven træder i kraft.

Målgruppen for en indsats efter HOI-loven er opdelt i en kan- og en skal-målgruppe. I Skal-målgruppen skal følgende objektive kriterier være til stede:

 • Borgeren er fyldt 25, har Min Plan i jobcentret og modtager enten sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse (som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven), revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, og
 • Borgeren modtager enten socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85, eller døgnophold efter servicelovens §§ 107, 108, 108a eller i botilbudslignende tilbud eller misbrugsbehandling efter servicelovens § 101

Udover at leve op til de objektive kriterier skal kommunen vurdere, at den pågældende borger har et koordinationsbehov, som gør, at borgeren vil have gavn af en samlet udredning og indsatser inden for rammerne af HOI-loven.

Kan-målgruppen er alle voksne borgere over 18 år med komplekse og sammensatte problemer, som har potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet.

Det er Social- og Sundhedsforvaltningens intention på sigt at omfatte flest mulige i indsatsen efter HOI-loven i lyset af de relativt mange borgere, som har behov for indsatsen.

HOI-loven har øget fokus på at anlægge et helhedsyn på borgerens aktuelle livssituation med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og eget syn på både ressourcer og barrierer for at mestre eget liv bedre. Det kalder på et behov for en fælles kultur på tværs af forvaltninger i kommunerne, som understøtter, at der arbejdes efter de samme mål for borgeren.

Netop borgerens perspektiv som afsæt for samarbejdet mellem kommune og borger har Social- og Sundhedsforvaltningen arbejdet med de seneste fem år gennem tiltaget Sammen med Borgeren. I forlængelse af det har Social- og Sundhedsforvaltningen flere initiativer i gang på området, der både har fokus på tværfagligt samarbejde, erfaringsudveksling og metoder.

Eksempler:

 • Prøvehandling i forbindelse med projekt "Ny velfærd", som giver borgere mulighed for at modtage Én plan.
 • Etablering af en samarbejdsstruktur mellem sagsbehandlere i jobcenter og Social- og Borgerservice, hvor blandt andet sagsbehandlere arbejder sammen på én adresse.
 • Erfaringer med tværfagligt samarbejde og koordinering i Den kommunale Ungeindsats (KUI) og Sammen om Familien.
 • Deltagelse i Frontløbernetværket, som er et tværkommunalt samarbejde initieret af fire kommuner fra frikommunenetværket: ”En Plan for en sammenhængende Indsats sammen med Borgeren". Netværket bruges både til erfaringsudveksling kommunerne imellem samt udvikling af området på tværs af kommuner og sektorer.

Rødovre Kommune står således på et solidt fundament af viden og erfaringer i forhold til at kunne udvikle en overordnet tilgang for en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling, som lever op til de krav og intentioner, som HOI-loven beskriver.

Lov- og plangrundlag

Aftaletekst om udmøntning af "Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en plan for organisering af en sagsbehandlings- og tilbudsindsats i god tid, inden loven træder i kraft.

Bilag

Bilag 1: Aftaletekst HOI

Fondsmidler til forebyggelse af misbrug
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ungeenheden i Jobcenter Rødovre har fået tilsagn om fondsmidler på i alt 58.000 kr. fra Ejner Christian Christensens Fond. Fonden har til formål at bekæmpe narkohandel. Beløbet finansierer et forløb på fire temaaftener i september 2022 for forældre og professionelle, der arbejder med målgruppen af unge med risiko for misbrug.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at at der i 2022 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr., svarende til en udgift på 58.000 kr. og tilhørende indtægt på 58.000 kr. til Økonomiudvalget

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ungeenheden implementerer løbende indsatser for unge med særlige behov. I efteråret 2022 rettes fokus mod de unges forældre samt de professionelle, der arbejder med målgruppen af unge, der har risiko for at ende i et misbrug af rusmidler.

De bevilgede fondsmidler fra Ejner Christian Christensen Fond vil finansiere fire temaaftener. Møderækken afholdes med det formål at udbrede kenskabet til mentalisering, øge viden om rusmidler samt give forældrene konkrete redskaber til brug i hjemmet.

På den sidste temaaften vil forældrene få mulighed for at møde de professionelle, der arbejder med de unge i målgruppen samt få information om, hvad Rødovre Kommune tilbyder af hjælp til disse unge.

Tilbuddet gives også til professionelle, der arbejder med målgruppen, som ønsker at få uddybet deres viden om emnet og/eller danne netværk med medarbejdere i kommunen eller politiet.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) samt Lov om en kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Bevilllingen vedrører hovedfunktion 6.45 Administration.

Tidsplan

Ingen.

Årsrapport for Den Kommunale Ungeindsats 2021-2022
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger årsrapport for Den Kommunale Ungeindsats i Rødovre Kommune.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsrapporten for Den Kommunale Ungeindsats 2021-2022 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er en sammenhængende plan for kommunens vejledningsaktiviteter for unge, og den koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser.

Formålet med KUI er at skabe en tydelig sammenhæng mellem kommunens vejledningsaktiviteter, uddannelsesvalg og overgang til ungdomsuddannelser. Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

KUI omfatter et tæt samarbejde på tværs af flere forvaltninger. Grundskole- og specialvejledningen på Ungecenter 2610, der er forankret på skoleområdet i Børne- og Kulturforvaltningen, varetager indsatsen for elever frem til skoleafslutning. Ungevejledningen for unge, der har forladt grundskolen, er forankret i jobcentrets ungeenhed i Social- og Sundhedsforvaltningen. Desuden indgår KUI i det tværkommunale samarbejde med FGU Vestegnen. FGU Vestegnen blev etableret i august 2019 og er et uddannelsestilbud for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Ungecenter 2610 og jobcentret har i fællesskab udarbejdet årsrapporten, der giver en status på den kommunale ungeindsats i Rødovre. Rapporten beskriver de tiltag, der er iværksat for unge i Rødovre Kommune i 2021 og primo 2022.

Status

I Rødovre er det målet, at alle unge er i uddannelse eller job, og at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Det øgede fokus på uddannelse har medført en nedgang i antallet af unge på offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp), der ved udgangen af 2021 blot omfatter 0,6 procent af befolkningen. Det er både under landsgennemsnittet og gennemsnittet blandt kommuner på Vestegnen.

I 2021 var antallet af unge, der blev udskolet efter 9. eller 10. klasse i Rødovre Kommune og søgte ind på en erhvervsuddannelse 15,2 procent. På landsplan var tallet til sammenligning 19,9 procent. I 2022 er tallet 21,1 procent i Rødovre og 20 procent på landsplan. Der er således sket en markant positiv stigning lokalt i Rødovre.

KUI-indsatser

Siden seneste afrapportering ultimo 2020 er nedenstående indsatser og begivenheder gennemført under KUI-samarbejdet.

 • Unge på vej

I overgangen mellem grundskolen og indsatser i Ungeenheden er der etableret overdragelsesmøder for unge med særlige udfordringer i deres grundskoletid. 32 unge var en del af ordningen i 2021.

 • Rødovredagen

KUI deltog på Rødovredagen for at møde Rødovres unge borgere og deres forældre til en snak om uddannelsesvalg.

 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

KUI-vejlederne har løbende besøgt forskellige ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet. I øvrigt er der etableret en fast ramme for samarbejdet med vejledere fra blandt andet Niels Brock, NEXT, TEC mv., der omfatter kvartalsvise, virtuelle møder.

 • Forældremøder

Ungevejlederne er løbende introduceret på forældremøder i udskolingen.

 • Design Your Future

"Design Your Future" er et tilbud til unge, der har behov for lektiehjælp og hjælp til at søge uddannelse, fritidsjob, job eller læreplads. Tilbuddet ligger i faste tidsrum og på faste adresser fx DREAM Gaming Center i Rødovre Centrum.

 • VR-briller som redskab

VR-briller er implementeret i mestringsforløb for unge med fx angst. Gennem virtuelle forløb kan de unge afprøve situationer, de oplever som udfordrende, i virtuelle, trygge rammer, eksempelvis besøg på en uddannelse.

 • Ungestrategien

Siden 2019 har "Sammen med unge" sat fokus på sammenhængende indsatser for unge i Rødovre og udviklet strategien "En ung strategi - Sammen med unge". Formålet er at understøtte, at de unge gøres livsduelige og -glade, samt gives de bedste forudsætninger for at træffe det rette uddannelsesvalg og gennemføre uddannelsen.

 • Uddannelsesvejledning

KUI er i gang med at udarbejde en sammenhængende plan for uddannelsesvejledning. Blandt andet på baggrund af en undersøgelse af udskolingselevernes behov og drømme for vejledning generelt og mere specifikt i forhold til erhvervsuddannelserne.

 • Udviklingsdag på Campus Espevangen

Rødovre Kommunens STU-tilbud er under udvikling, og KUI deltog på en udviklingsdag i maj, hvor de nye uddannelsestilbud blev drøftet.

 • Læringsfællesskaber

KUI var blandt de 40 nøgleaktører, der på tværs af forvaltninger, skoler mv. samledes i april 2022 for at videreudvikle indsatserne i de læringsfællesskaber, der blev indført i 2019.

 • Kompetenceudvikling om unges mentale sundhed

KUI-medarbejdere har deltaget i tre masterclasses om unges mentale sundhed. Derudover er der udarbejdet en ungeprofil for 7.-9. klasserne, mens yderligere ungeprofiler på fx unge på ungdomsuddannelse og uden for uddannelse er i støbeskeen.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: KUI-rapport 2021-2022

Orientering om Danmarkskortet 2021 og status på handleplan
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social og Sundhedsforvaltningen orienterer om Danmarkskortet 2021 over omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service og status på allerede besluttede tiltag.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der på baggrund af orienteringen om de igangværende tiltag, herunder det kommende samarbejde med Taskforce på børnehandicapområdet, ikke foretages yderligere i forhold til Danmarkskortets resultater fra 2021.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år inden den 1. juli offentliggør social- og ældreministeren Danmarkskortet. Danmarkskortet belyser omgørelsesprocenterne på de sager i kommunerne, der er hjemvist eller ændret ved Ankestyrelsen på tre områder: Socialområdet generelt, på udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet og på udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet. Danmarkskort for de tre områder er vedlagt som bilag.

Der er kommet ny bestemmelse i forhold til Danmarkskortet, som betyder, at Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om resultaterne leder til et behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunen ikke at udarbejde en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om beslutningen. Ankestyrelsen kan herefter pålægge kommunen at lave en, såfremt kommunens omgørelssesprocenter på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen vil i sådanne tilfælde fastsætte en frist for udarbejdelse af handlingsplanen. Lovændringen er gældende fra den 1. juli 2022 til den 1. januar 2026.

Både Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget behandlede på møderne den 17. maj 2022 (som hhv. punkt 37 og punkt 19) "Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2021". I denne behandling blev udvalgene også foreholdt omgørelsesprocenterne. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen på møde den 30. august 2022 besluttet, at Rødovre Kommune de kommende to år skal indgå i et samarbejde med Taskforcen på børnehandicapområdet. Samarbejdet har til formål at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet, sikre et helhedsorienteret perspektiv samt fremme læring og kapacitetsopbygning. Forløbet med Taskforcen vil supplere de tiltag, der allerede er igangsat i Børne- og Familieafdelingen på baggrund af revisionsbemærkninger om systematiske fejl på området. Det omfatter sagsgennemgang bistået af BDO Advisory, skabeloner for sagsgennemgange, arbejdsgangsbeskrivelser og udvidet ledelsestilsyn.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Social- og Sundhedsforvaltningen, at der allerede er igangsat relevante tiltag, og at der ikke er behov for at igangsætte yderligere tiltag i forlængelse af Danmarkskortets resultater fra 2021.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedsloven § 79.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Danmarkskort 2021 (3 områder)

Udkast til handleplan til Sundhedspolitikken - Rødovre i bevægelse
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til handleplanen, "Rødovre i bevægelse", som er den første af fem handleplaner til Rødovre Kommunes Sundhedspolitik.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til handleplanen "Rødovre i bevægelse" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 11. november 2021 (sag nr. 87) forslag til proces for udvikling af handleplaner til sundhedspolitikken. I forslaget står beskrevet, at der skal udvikles fem handleplaner i en prioriteret rækkefølge inden for sundhedspolitikkens fireårige periode (2021-2025) startende med handleplanen ”Rødovre i bevægelse”.

Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikkens strategimål 1 "Rødovre i bevægelse", hvor der blandt andet er fokus på at fremme aktive bevægelsesvaner i hverdagen, sikre lige adgang til foreningslivet og tilbud til motionsuvante, skabe sunde rammer via byplanlægning samt skabe flere grønne områder, der indbyder til fysisk aktivitet og leg.

Ledelsessekretariatet i Social- og Sundhedsforvaltningen har været tovholder på udarbejdelsen af handleplanen, men alle forvaltninger har været involveret.

Indsatser og opfølgning

Handleplanen indeholder otte indsatser og er dermed ikke en udtømmende beskrivelse af alle bevægelsesrelaterede indsatser, der er i gang i Rødovre. De mange indsatser, som gennem årene er gået fra udvikling til drift, fortsætter, afvikles eller udvikles løbende.

Indsatserne er:

 1. Fokus på øget fysisk aktivitet for motionsuvante børn
 2. Vi videreudvikler forløbet "Bevægelse i beskæftigelse"
 3. Motorik- og cykeltræning for børn på Skiftesporet
 4. Motorik og bevægelsesfællesskaber for børn i Børnehuset
 5. Sundhed og bevægelse på Campus Espevang
 6. Flere bevægelsesfællesskaber for ældre borgere
 7. Styrket "walkability" i Rødovre
 8. Vi cykler for sundheden.

Indsatserne spænder bredt, men har særlig fokus på social ulighed i sundhed. Der er et alment fokus på bevægelse i eksempelvis idrætpolitikkens handleplan for 2022-2023, der blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2022 (sag nr. 30). Handleplanerne supplerer således hinanden, og flere indsatser gennemføres i et tæt samarbejde mellem forvaltningerne.


I Social- og Sundhedsforvaltningens tiltag ”Sammen med borgeren” arbejder vi blandt andet med en tilgang til udviklingsopgaver, der handler om, at vi har et sigte, men ikke en løsning. Derfor har det i udformningen af indsatserne være vigtigt at efterlade rum til, at samarbejdsparter kan påvirke og bidrage til at forme indsatsens indhold.

Når handleplanen er politisk godkendt, udarbejdes der uddybende indsatsbeskrivelser i et samarbejde med de involverede aktører, og indsatserne konkretiseres i forhold til opfølgning og evaluering med inspiration fra Sund By Netværkets evalueringsværktøj.

Når alle indsatser i handleplanen er afsluttet, udarbejdes der en opsamling, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Derudover bliver der en gang årligt udarbejdet en samlet status på indsatser på tværs af sundhedspolitikkens handleplaner, som forelægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen er sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Udvikling af Sundhedspolitikkens handleplaner:

2022: Strategimål 1 "Rødovre i bevægelse"

2020-23: Strategimål 2 "Den første røgfrie generation"

Medio 2023: Strategimål 3 "Trivsel i top"

2024: Strategimål 4 "Fra overvægt til ligevægt"

Andet kvartal 2022-2023: Strategimål 5 "Sundhed og trivsel i skolen".

Bilag

Bilag 1: Handleplan Rødovre i bevægelse

Udvælgelsesproces for velfærdsaftaler
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det fremgår af Økonomiaftalen for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal søges om velfærdsaftale for 2023, herunder en prioritering af de mulige velfærdsområder.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet godkendes, såfremt Rødovre Kommune bliver udvalgt, samt
 2. at såfremt Rødovre Kommune ikke bliver udvalgt på beskæftigelsesområdet, vil der ansøges om at blive udvalgt til ældreområdet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Økonomiaftalen for 2023, at alle kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på et område. Det er en god mulighed for, i den enkelte kommune og på tværs af kommuner, at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der understøtter god kvalitet tæt på borgeren. Rammerne for velfærdsaftaleforsøgene er den politiske aftale fra 21. juni 2022, som er indgået på Christiansborg om rammerne for velfærdsaftalerne på ældreområdet. Aftalen er vedhæftet som bilag.

Fire kommuner har mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet, og fristen for at tilkendegive interesse herfor var den 8. august 2022. Rødovre Kommune har inden for denne frist tilkendegivet interesse i at blive frisat på dette område, forudsat Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. I alt 50 kommuner har søgt om frisættelse på beskæftigelsesområdet. Den stramme og detaljerede lovgivning på beskæftigelsesområdet gør, at det opleves formålstjentligt at søge at udvikle og afprøve nye initiativer på dette område. Under coronanedlukningen oplevede Rødovre Kommune desuden flere positive effekter af at være frisat på forskellige områder inden for beskæftigelsesområdet.

Der er også mulighed for at søge en velfærdsaftale på områderne dagtilbud, folkeskole og ældreområdet. Fristen for at tilkendegive interesse på disse områder, herunder en prioritering af områderne, er den 30. september 2022.

Såfremt Rødovre Kommune ikke bliver udvalgt på beskæftigelsesområdet, foreslår Direktionen, at der søges om velfærdsaftale på ældreområdet.

På ældreområdet vil en frisættelse gå godt i tråd med Rødovre Kommunes projekt om faste teams i hjemmeplejen "Når I skal ind i mit hjem". En frisættelse vil kunne styrke borgernes selvbestemmelse og styrke kvaliteten og fleksibiliteten i tilrettelæggelse af plejen. Hvis Rødovre Kommune skal imødekomme fremtidens krav og rekrutteringsudfordringer, er der brug for at tænke i nye løsninger med en øget tillid til medarbejdernes faglighed med færre regler og færre og mere relevante dokumentationskrav. Udfordringen med velfærdsaftalen på ældreområdet er dog, at sundhedslovsydelser er undtaget.

Lov- og plangrundlag

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

-

Bilag

Bilag 1: Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Diverse
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.35.