Beskæftigelsesudvalget

06-06-2023

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Fraværende

Flemming Lunde Østergaard (A), sag 19-23

Sager 19 - 23

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Mundtlig status på sagsgennemgangen omkring 225-timers reglen

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Afrapportering af første del af brugerundersøgelsen i Rødovre Jobcenter
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Rambøll deltager på mødet og fremlægger mundligt den aktuelle status på processen samt de første resultater af spørgeskemaundersøgelsen i Rødovre Jobcenter.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de første resultater af spørgeskemaundersøgelsen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte designet af Brugerundersøgelsen i Rødovre Jobcenter på mødet den 15. november 2022. Forvaltningens forslag til valg af leverandør blev senere godkendt på Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. februar 2023. Rambøll forestår således gennemførelsen af brugerundersøgelsen i samarbejde med Jobcentret.

Brugerundersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der siden den 20. marts 2023 er blevet sendt ud i e-Boks til alle borgere, der har haft en sag i Jobcentret i tre måneder eller mere. Undersøgelsen vil afdække, hvorvidt borgerne oplever værdighed, tilgængelighed samt medinddragelse og progression i deres sagsforløb og i samarbejdet med Jobcentret. Besvarelserne er anonyme, men alle borgere opfordres til at give deres kontaktinformationer i forbindelse med tilsagnet om at deltage i de opfølgende fokusgruppeinterviews.

Senest 1. oktober leveres den tilkøbte kommenterede analyserapport, der sammenfatter resultaterne af både den kvantitative såvel som den kvalitative del af undersøgelsen. Rapporten vil bestå af udvalgte og relevante datakryds, en betydningsanalyse, såvel som en række indsatskort, der vil anvise Jobcentret om hvilke indsatser, der bør arbejdes videre med.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatrapport Brugerundersøgelse
Bilag 2: Svarprocent - Brugerundersøgelsen Rødovre Jobcenter

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 1. kvartal 2023
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for udviklingen på beskæftigelsesområdet i Rødovre i første kvartal 2023. Redegørelsen opgør graden af målopfyldelse for de mål, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt for beskæftigelsesindsatsen i 2023. Ligeledes opgøres og kommenteres udviklingen blandt offentligt forsørgede samlet og inden for de enkelte ydelser. Endeligt fremstilles Beskæftigelsesministeriets nye benchmarking, der blev offentliggjort i april 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i første kvartal 2023 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den spirende frygt for økonomisk nedgang og eventuelt recession globalt og i Danmark, som var udgangspunktet for vurderinger af udviklingen på arbejdsmarkedet i tredje og fjerde kvartal 2022, er afløst af overraskende optimisme. Beskæftigelsen er forsat rekordhøj, og ledigheden kun svagt stigende.

I Rødovre stiger ledigheden traditionelt henover årsskiftet og i første kvartal, men forventes at falde i andet kvartal. Udviklingen dækker over et fald eller stagnation i flere A-kasser og en mindre stigning i A-kasser med overvejende ufaglærte medlemmer. Den største stigning ses i FTF-A (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse), dog uden entydigt mønster i fag og stilling.

Det er oplevelsen i Jobcentret, at der, trods den generelt positive udvikling, er virksomheder i en række brancher, der har været afventende og med vigende forventninger til udviklingen. Der er et relativt stort antal konkurser på landsplan – dels på grund af gæld til det offentlige stiftet i forbindelse med pandemien, som nu skal indfries, dels på grund af de stigende omkostninger til blandt andet energi, transport og produktion. Virksomhederne i regionen har også været tilbageholdende med ønsker om rekruttering.

Antallet af modtagere af sygedagpenge er markant stigende på landsplan, men mindre i Rødovre. Årsagen tillægges generelt den stigende beskæftigelse og er fortsat kendetegnet ved en stor andel sygemeldte på grund af psykiske vanskeligheder.

Kommunalbestyrelsens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023

Den positive udvikling på arbejdsmarkedet betyder også, at Kommunalbestyrelsens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023 pt. synes indfriet på de fleste områder. Med en andel af befolkningen på offentlig forsørgelse på 7,8 procent i første kvartal og et samlet mål i 2023 på 8,6 procent, kan det således blive relevant at overveje en skærpelse af målsætningen efter andet kvartal 2023.

Det bemærkes, at der alene i marts 2023 kan være færre ydelsesmodtagere i en række målinger, jf. note fra Jobindsats.dk, hvorfor resultatet skal tages med et mindre forbehold.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsredegørelse 1. kvartal 2023 - Jobcenter Rødovre

Drøftelse af studieture
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

I denne sag forelægges foreløbige ideer til studieture til videre drøftelse i de enkelte fagudvalg og i Økonomiudvalget.

Sagen behandles i alle udvalg.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller

at foreløbige ideer til studieture drøftes i de politiske udvalg med henblik på efterfølgende afklaring

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

De politiske udvalg (Økonomiudvalg og fagudvalg) har mulighed for at tage på studietur én gang i løbet af en fireårig valgperiode med det formål at hente inspiration og viden til at videreudvikle Rødovre Kommune. I indeværende valgperiode afholdes studieturen et sted i Danmark.

Studieture skal tilrettelægges, så de emnemæssigt ligger inden for det enkelte udvalgs arbejdsområde. De politiske udvalg kan f.eks. mødes med andre politikere, eksperter eller fagfolk, og kan eksempelvis besøge virksomheder, organisationer eller institutioner, der har alternative løsninger på de udfordringer og problemstillinger Rødovre Kommune står overfor. Udvalgene har også mulighed for at arrangere udvalgsture sammen med andre udvalg, hvor der er fælles tværgående temaer.

I vedlagte bilag skitseres formål, foreløbige ideer til besøg samt mulige datoer til drøftelse. Efter drøftelser i de enkelte udvalg samles forslag og ideer, hvorefter forvaltningen udarbejder endeligt program.

Det endelige program vil blive forelagt på udvalgsmøder til orientering efter sommeren 2023 og vil efterfølgende blive lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Grundet et generelt økonomisk pres på kommunerne, herunder Rødovre, er der i denne udvalgsperiode et fokus på relevante besøg i Danmark, der passer til de udfordringer, kommunerne ser ind i.

Tidsplan

Studieture kan afvikles i andet halvår 2023 og første halvår af 2024.

Bilag

Bilag 1: Foreløbige ideer til studieture

Diverse
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.55.