Børne- og Skoleudvalget

16-08-2016

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen(C)
Kim Hammer(O)

Sager 56 - 68

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. UU-Vestegnen, årsregnskab og protokol 2015
 3. UU-Vestegnen, beretning 2016

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget den 27. maj til 5. juni 2016
Bilag 2: UU- Vestegnen årsregnskab 2015
Bilag 3: UU-Vestegnen revisionsprotokollat til årsregnskab 2015
Bilag 4: UU-Vestegnen, Beretning og status 2015/ 2016

Tinderhøj Skole, ombygning af H-fløj og Hovedbygning - anlægsbevilling
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet juli 2016 vedrørende ombygning af H-fløjen og 1. og 2. sal i Hovedbygningen.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 8.790.000 kr. til ombygningerne.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Tinderhøj Skole, udarbejdet august 2014.

Der er den 29. marts 2016 givet en anlægsbevilling på 880.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 7.910.000 kr. til frigivelse af rådighedsløb til ovennævnte projekt, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 8.790.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver samt
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 7.910.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

I Tinderhøj Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget ombygning af H-fløjen (vestfløjen) med tilbygning af fællesrum mellem de to fingre samt ombygning af 1. og 2. sal i Hovedbygningen med etablering af basisrum og grupperum samt akustiklofter og belysning.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte projektforslag i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Tinderhøj Skole.

Forslaget omfatter, at de eksisterende pergolaer i H-fløjen lukkes med etablering af en indendørs forbindelse til klasserne via nye lukkede gangarealer med arbejdsnicher og adgang til gårdrum.

Der opføres et nyt fællesrum med siddetrapper mellem de to fingre. Det nye fællesrum kan benyttes som samlingssted for både mellemskolingen og SFO'en samt til andre arrangementer.

Endvidere etableres der to ordblindeklasser ved fællesrummet, så disse elever kan få en daglig kontakt med eleverne på deres eget klassetrin.

Ombygningen af Hovedbygningen omfatter ny opdeling af klasselokalerne på 1. og 2 sal med etablering af større klasselokaler samt grupperum og et mindre fællesrum og personalerum samt handicaptoiletter.

Endvidere opsættes nye akustiklofter på 1. sal samt ny belysning på 1. og 2. sal.

Udearealer
Retablering og renovering af udearealerne ved H-fløjen til ophold og udeundervisning vil ske efter ombygning af H-fløjen, og ansøgning om anlægsbevilling vil senere blive fremlagt i særskilt mødesag.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ombygning af H-fløjen er anslået til i alt 8.790.000 kr., hvoraf 1.022.000 kr. er disponeret til projektering og tilsyn.

Tidsplan

Det forudsættes i tidsplanen, at ombygningen foretages i etaper, så bygningen i videst muligt omfang kan holdes i drift, således at genhusning kan ske inden for skolens eksisterende rammer.

Projektering og udbud: august - oktober 2016
Udførelse: oktober 2016 - juni 2017
Ibrugtagning: juni 2017

 

Bilag

Bilag 1: Projektforslag af juli 2016
Bilag 2: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 7. juli 2016

Forventet behov for daginstitutionspladser - august 2016
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra 2016 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har i august modtaget 77 nye børn (heraf 18 tilflyttere) i kommunens vuggestuer og dagplejer. Derudover er der på nuværende tidspunkt 57 børn (heraf 8 tilflyttere), der har pasningsgaranti til vuggestue/dagpleje i september.

Som nævnt i tidligere sager er det "en lille årgang" 2013, der i år skal overgå fra vuggestue og dagpleje til børnehave, derfor frigives færre pladser end normalt til at dække pladsbehovet for den nye årgang, der nu modtages i kommunens dagtilbud.

For at imødekomme det store behov for pladser til børn under 3 år, har forvaltningen løbende konverteret ledige børnehavepladser til vuggestuepladser, og mange institutioner har taget ekstra vuggestuebørn ind. Derudover har Børnehuset Carlsro, Friluftsbørnehaven Valhøj samt Børnehuset Tjørneparken hver oprettet en ny småbørnsgruppe for 2-årige børn. Endelig vil der blive ansat fire eller fem nye dagplejere i efteråret.

Som det fremgår af det vedlagte bilag, forventes det, at kommunen i april 2017 vil mangle cirka dobbelt så mange vuggestuepladser som på nuværende tidspunkt. Overskuddet af børnehavepladser vil dog i en vis udstrækning kompensere herfor.

Forvaltningen vil på de kommende møder løbende orientere om udviklingen i tilflytningsmønster med videre for de helt små borgere.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt august 2016 - juli 2017

Evaluering af science i daginstitutionerne
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen indeholder en evaluering af indsatsområdet science i daginstitutionerne i Rødovre Kommune.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Børne- og Skoleudvalget tager evalueringen af science i daginstitutionerne til efterretning samt
 2. at forvaltningens forslag til fastholdelse af det pædagogiske arbejde med science i fremtiden godkendes.

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden oktober 2012 har Rødovre Kommunes daginstitutioner arbejdet på at implementere science i deres pædagogiske arbejde. Institutionerne organiserer arbejdet med science, så der både arbejdes med planlagte forløb og med at gribe nuet. Der er i institutionerne en bevidsthed om, hvad science er og vigtigheden af at italesætte det, så der kan ske en videndeling blandt kolleger.

Dette er løbende observeret af forvaltningens sciencekonsulent og ved besøg i institutionerne, og det fremgår endvidere af en gennemført evaluering. Jf. bilag A og B.

Evalueringen indeholder dels en beskrivelse af den pædagogiske praksis pt. og dels citater, der er fremkommet i forbindelse med de evalueringsspørgsmål, som er stillet til pædagoger og ledere. Den suppleres af midtvejsevalueringer for udviklingsaftalerne og den seneste forældretilfredshedsundersøgelse. Jf. bilag C.

Sammenfattet antages det, at science indgår som en implementeret del af det pædagogiske arbejde, og det fremtidige konsulentarbejde vil derfor bestå i at fastholde det nuværende niveau.

De hidtidige netværksmøder for kommunens sciencepædagoger fortsættes mindst to gange årligt, ligesom sciencekonsulenten vil oplære nye sciencepædagoger, når det er nødvendigt og i øvrigt vil indgå i konkrete institutioner, hvis det skønnes, at der er brug for det.

Det materiale, der hidtil har dannet grundlag for science, for eksempel sciencekufferter, skriftlige vejledninger på BørneIntra og forskellige konkrete nye tiltag, vil i løbet af efteråret blive suppleret med udsendelse af en matematisk idébog, som er en samling af det arbejde med tal, mængder og former, der gennem tiden er blevet udført i daginstitutionerne. Jf. bilag D.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ved udgangen af 2016 betragtes science som endeligt afsluttet som indsatsområde. Efter en løbende implementering vil kulturhistorie derfor betragtes som indsatsområde fra 1. januar 2017.

Bilag

Bilag 1: Bilag A
Bilag 2: Bilag B
Bilag 3: Bilag C
Bilag 4: Bilag D

Orientering om udtrædelse af skolebestyrelserne ved Hendriksholm Skole, Islev Skole og Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om udtrædelse af skolebestyrelserne ved Hendriksholm Skole, Islev Skole og Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at nedenstående bestyrelsesmedlemmers anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på henholdsvis Hendriksholm Skole, Islev Skole og Helhedstilbuddet Skovmoseskolen, tages til efterretning:

 • Anne Sofie Lejbølle Pedersen, Skolebestyrelsen Hendriksholm Skole,
 • Camilla Balslev Nielsen, Skolebestyrelsen Hendriksholm Skole,
 • Nicolaj Fessel, Skolebestyrelsen Hendriksholm Skole,
 • Tine Raahauge, Skolebestyrelsen Islev Skole,
 • Christian Bason, Skolebestyrelsen Helhedstilbuddet Skovmoseskolen samt
 • Peter Sædder Christiansen, Skolebestyrelsen Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jf. Skolebestyrelsesbekendtgørelsen kapitel 3, §9 kan et medlem udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen skriftligt om sin udtræden. Skolebestyrelsesmedlemmerne har hver især meddelt deres udtrædelse, og der henvises til de vedhæftede bilag i sagen.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Hendriksholm Skole Anne Sofie Lejbølle Pedersen.
Bilag 2: Hendriksholm Skole Camilla Balslev Nielsen.
Bilag 3: Hendriksholm Skole Nicolaj Fessel.
Bilag 4: Islev Skole Tine Raahauge.
Bilag 5: Helhedstilbuddet Skovmoseskolen Christian Bason.
Bilag 6: Helhedstilbuddet Skovmoseskolen Peter Sædder Christiansen.

Suppleringsvalg til skolebestyrelserne
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med udtrædelse af skolebestyrelserne på henholdsvis Hendriksholm Skole, Islev Skole og Helhedstilbuddet Skovmoseskolen har skolebestyrelserne behov for at supplere sig, hvorfor kommunalbestyrelsen udskriver suppleringsvalg i efteråret 2016 for de 3 skolebestyrelser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at fristerne for suppleringsvalget 2016 tages til efterretning,
 2. at valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, den siddende bestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af den nuværende skolebestyrelse.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

De indstillede frister omfatter valgperioden frem til et eventuelt valg, som vil blive afholdt tirsdag den 1. november 2016. Den nye skolebestyrelse vil tiltræde den 1. december 2016.

Der henvises endvidere til det fulde regelsæt vedrørende skolebestyrelsesvalg/suppleringsvalg, som kan findes i styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen nr. 28 af 14/01/2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Uge 36: Skolerne udskriver valglister og informerer om skolebestyrelsesvalget
Uge 40: Valgmøder afholdes på skolerne
20. oktober: Frist for kandidatopstilling
1.november: Eventuel valghandling
1. december: De nye skolebestyrelser tiltræder

Bilag

Bilag 1: Regler for suppleringsvalg efteråret 2016.
Bilag 2: Frister for suppleringsvalg efteråret 2016.

Afslutning og evaluering af kompetenceudviklingsprojekt støttet af A.P. Møllerfonden
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger evaluering og perspektiver af det 2 årige kompetenceudviklingsprojekt for lærere og pædagoger om målstyret læring, klasseledelse, formativ evaluering og aktionslæring.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at evalueringen tages til efterretning, samt
 2. at der arbejdes videre med Professionshøjskolen Metropols anbefalinger.

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Godkendt.

Sagsfremstilling

I skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 har lærere, pædagoger og ledere i kommunens folkeskoler deltaget i et kompetenceudviklingsprojekt i et samarbejde mellem Rødovre Kommune og professionshøjskolen Metropol. Projektet er støttet af A. P. Møllerfonden.
Deltagerne er gennem aktionslæringsforløb blevet uddannet i arbejdet med målstyret læring, klasseledelse, formativ evaluering og aktionslæring.

Formålet med evalueringen er at vise veje til, hvorledes det videre arbejde med at realisere forankringen af aktionslæring som pædagogisk metode kan understøttes. Evalueringen besvarer følgende spørgsmål:

På hvilken måde kan Børne- og Kulturforvaltningen, skolelederne, PUC og de didaktiske resursepersoner fremadrettet understøtte arbejdet med skoleudvikling i Rødovre Kommune?

Med ordet skoleudvikling er der i denne sammenhæng fokuseret på arbejdet med:
1. At gøre kollegial sparring, supervision og feedback til en naturlig del af hverdagen på kommunens skoler.
2. At ruste det pædagogiske personale til at skabe synlig, målstyret og differentieret læring, gennem opstilling af tydelige læringsmål og kriterier for målopfyldelse samt brug af formativ evaluering.

Evalueringsspørgsmålet bliver belyst via følgende datakilder:
1. Gruppeinterviews med skoleledere, didaktiske resursepersoner og medarbejdere fra PUC og forvaltningen.
2. Gruppeinterviews med et lærerteam fra hver skole om deres behov for understøttelse.

På baggrund af evalueringen giver Metropol en række anbefalinger, som knytter sig til den videre udvikling inden for de nævnte fokusområder.

Der er i evalueringen opstillet delkonklusioner vedrørende fokusområderne målstyret læring, klasseledelse, formativ evaluering, aktionslæringsforløbene og på forankringsperspektivet.

Af delkonklusionerne fremgår det blandt andet, at der har været en række styrker ved det samlede projektforløb, og der gives grundlæggende positive tilbagemeldinger. Blandt andet har projektforløbet givet anledning til, at kolleger har set hinanden i nye faglige situationer, det har affødt større gensidig tillid og medvirket til at skabe et fælles sprogbrug om læring og didaktik.

En anden positiv konsekvens har været, at lærerne under observationerne har haft mulighed for at se på den enkelte elev på en anden måde, end når de selv underviser, og det har for nogle betydet en større inddragelse af og sparring med eleverne i form af øget dialog om den enkeltes læringsmål. Projektforløbet har desuden bidraget til, at 'værktøjskassen' til planlægning og gennemførelse af undervisningen generelt er blevet udvidet betydeligt.

Nogle lærere og pædagoger giver udtryk for, at metoderne endnu ikke er implementeret tilstrækkeligt. Et opmærksomhedspunkt går desuden på, at det kan være svært at foretage mundtlige evalueringer med eleverne - især i de små klasser og i specialklasserne. Men der gives udtryk for, at der generelt er blevet en tydeligere struktur i undervisningen.

Opsummerende kan det konkluderes, at der er vilje og stor lyst til fortsat at arbejde med aktionslæring som metode. Fundamentet for en mere fast forankring af metoden i skolernes kulturer er således til stede. Der italesættes et behov for mere tid til og mulighed for at arbejde videre med at få de forskellige redskaber stærkere implementeret i praksis.

Den fulde evalueringsrapport er vedlagt som bilag.

Projektet blev formelt afsluttet med en temadag mandag d. 20. juni 2016 for ledelserne, de didaktiske resursepersoner, PUC, forvaltningen, lærerne fra Metropol og ledelsesrepræsentanter. Samarbejdet med Metropol har været forbilledligt, og på den baggrund indgår forvaltningen en partnerskabsaftale med Metropol med henblik på sammen at se på, hvorledes folkeskolen kan videreudvikles i relation til reformen.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Evalueringsnotat Rødovre Kommune.

Forventet regnskab pr. ultimo juni - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2016 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2016.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2016 – Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo juni 2016 - Børne- og Skoleudvalget

Budgetforslag 2017-2020, Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2017-2020, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august 2016.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på kb-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

I vedlagte bilag fremgår de ændringer vedrørende Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde, som i budgetforslaget er fremstillet på "hvide bokse" (større tilpasninger i budgetoplægget).

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Uden overskrift

Bilag
1. Større ændringer i budgetforslaget 2017-2020

Bilag

Bilag 1: Bilag til udvalgssagerne Hvide bokse - BSU.

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2015
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2015.

Redegørelsen forelægges i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I november 2015 forlod Lally Parwana, efter eget ønske, posten som formand for Integrationsrådet. Nenad Radulovic, som i de senere år har fungeret som næstformand, har overtaget formandsskabet.

Der er i 2015 afgivet høringssvar til budgettet for 2016, udkast til en ny sundhedspolitik og udkast til politik for udsatte borgere.

Integrationsrådet har fortsat et godt samarbejde på både det politiske og forvaltningsmæssige niveau, om integrationspolitikker og indsatser i kommunen. Integrationsrådet er ligeledes repræsenteret i Etniske minoriteters repræsentantskab, Folkeoplysningsudvalget og har deltaget i arbejdet med Demokratisk laboratorium.

Igen i 2015 var mangfoldighedsfestivalen rigtig godt besøgt. Festivalen opleves som et godt kulturelt indslag i Rødovre kommune.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2015.

Diverse
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Tinderhøj Skole, ombygning af H-fløj og Hovedbygning - entreprenørliste og økonomi
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

1. Anbefales med den ændring at John Ry Larsen erstattes af HSR Tømrer.
2. Anbefales
3. Anbefales

Diverse
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.
Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 17:10.