Børne- og Skoleudvalget

13-09-2016

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Kim Hammer(O)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen(C)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Sager 69 - 78

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget 18. juli til 1. september 2016.

Islev Skole, renovering af tagetage - projektforslag, anlægsbevilling
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet august 2016 vedrørende renovering af tagetagen på Islev Skoles hovedbygning.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. til renovering af taget, herunder bedre udnyttelse af arealet.

Der er den 26. april 2016 givet en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 10.800.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 12.000.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
  2. at opgaven udbydes som hovedentreprise i underhåndsbud,
  3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver samt
  4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 10.800.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Tagkonstruktionen på hovedbygningen på Islev Skole er i ringe forfatning med omfattende skader i tagetagen fra fugt og skimmelsvamp. Endvidere er tagetagen ringe udnyttet på grund af den lave taghældning.

Teknisk Forvaltning har forestået udarbejdelse af vedlagte projektforslag i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Islev Skole.

Forslaget omfatter totaludskiftning af tagetagen med nye vinduer, således at det nuværende udnyttede areal udvides fra ca. 800 m2 til ca. 1.200 m2.

Arealet i tagetagen indrettes til udskoling med ni tidssvarende klasselokaler med plads til 28 elever i hver klasse samt opholdsområder i gangarealet med arbejdsborde mv.

Endvidere etableres der grupperum og arbejdsnicher samt depot, kopirum og kontor/møderum til studievejleder mv.

Herudover renoveres de eksisterende toiletter, og der etableres nyt handicaptoilet på etagen.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften er renoveringen af tagetagen er anslået til 12.000.000 kr., hvoraf 1.206.000 kr. er disponeret til projektering og tilsyn.

Tidsplan

Projektering og udbud: september - november 2016
Udførelse: november 2016 - juli 2017
Ibrugtagning: primo august 2017

Bilag

Bilag 1: Projektforslag af 30. august 2016
Bilag 2: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 15. august 2016

Forventet behov for daginstitutionspladser - september 2016
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra september 2016 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne for november måned er nu visiteret, og er blevet tilbudt forældrene i løbet af august måned. Det har været nødvendigt at rykke småbørn fra vuggestue og dagpleje til børnehave, og der er nu kun få børnehavepladser i overskud.

De mange nye indskrivninger i Rødovre Kommunes institutioner betyder, at over en tredjedel af institutionerne vil nå deres maksimum-vip allerede i løbet af november, hvilket er mere end fire måneder tidligere end sidste beregningsperiode. Samtidig er også antallet af merindskrivninger større end ved sidste beregningsperiode.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt september 2016 - august 2017

Oversigt over karakterer i 8. og 9. klasse
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en oversigt over karaktererne på 8. og 9. klasse i dansk, matematik og de bundne prøvefag, juni 2015 og 2016 med henblik på at kunne følge elevernes/klassernes progression i de forskellige fag. Oversigten fremlægges hermed til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Karaktererne for skoleårene 2014/15 og 2015/16 fremlægges hermed.

For 8. årgang er der tale om standpunktskaraktererne givet ved skoleårets afslutning.
Eventuelle specialelever indgår ikke. For Tinderhøj Skole indgår eleverne i ordblindeklassen.
Det skal iagttages, at standpunktskarakteren afspejler elevernes standpunkt på det tidspunkt karakteren gives. En sammenligning af karakterer fra år til år skal derfor ske med varsomhed.

For 9. årgang er der tale om karaktererne opnået ved Folkeskolens afgangsprøve ved årets prøveterminer i maj/juni.
Såfremt elever fra specialklasserne har aflagt prøve i det pågældende fag, medgår deres karakterer i skolens samlede gennemsnit.
Et tomt felt er udtryk for manglende prøveafholdelse i faget.

Det er muligt at følge en elevgruppes udvikling ved at se på standpunktskaraktererne givet på 8. årgang 2014/15 og se på 9. årgangs prøvekarakterer opnået det efterfølgende år 2015/16. Der skal tages forbehold for elevgruppens sammensætning i henholdsvis 8. - og 9. årgang, samt at standpunktskaraktererne gives ved skoleårets afslutning, og at 9. årgangs karakterer er givet med afsæt i aflagt prøve.

Opgørelserne fremlægges skolevist. Der ses lokale udsving fra klasse til klasse og fra fag til fag. Overordnet kan det dog konkluderes, at der ses en stigning fra standpunktskaraktererne på 8. klassetrin til det efterfølgende års prøveaflæggelse i fagene: Dansk fra 6,18 til 6,69. Matematik fra 5,83 til 6,34. Bundne prøvefag fra 6,32 til 6,57.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i Kvalitetsrapporten for skoleåret 2015/16 nærmere redegøre for udviklingen i fagene, ligesom karaktererne vil blive sammenholdt med karaktererne på landsplan. Disse oplysninger er endnu ikke tilgængelige.

Lov- og plangrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Indgår i det tildelte budget

Tidsplan

Skoleårene 2014/15 og 2015/16.

Bilag

Bilag 1: Oversigt karakterer 8.& 9.årgang 2014 og 2015 samt 2015 og 2016.

Status på faglig handleplan for Tinderhøj Skole
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

I Kvalitetsrapporten for skoleåret 2012/2013 stod det klart, at det faglige niveau på Tinderhøj Skole ikke var på et niveau, der var acceptabelt. Skolen blev derfor bedt om at udarbejde en faglig handleplan for at hæve niveauet. Skolen har nu arbejdet med handleplanen i to år, og det faglige niveau er løftet til resten af kommunens niveau.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Tinderhøj Skole har opfyldt den opstillede handleplan, og
2. at skolen herefter fritages for at udarbejde yderligere statusopgørelser til Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vedlagt som bilag er Tinderhøj Skoles status på den faglige handleplan. Siden seneste status er der udgivet en rangordning af skolerne ud fra det socioøkonomiske grundlag, og skolerne er stadig i en positiv udvikling. En opgørelse over undervisningseffekten viser en fremgang fra 2010, hvor skolen var placeret som nr. 1455 med en afvigelse på -0,8 over 2014, hvor skolen var placeret som nr. 1017 med en afvigelse på -0,2 til 2015, hvor skolen er placeret som nr. 449 med en positiv afvigelse på 0,2. En positiv afvigelse på 0,2 betyder, at skolen samlet præsterer bedre end, hvad der kunne forventes ud fra dens socioøkonomiske grundlag.

Skolen agter at fortsætte den positive udvikling og fortsætter med de tiltag, som har givet det store løft til eleverne - blandt andet læsebånd og udvikling af fagteams. Herudover indgår skolen i et samarbejde med læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet omkring læringsmål i dansk og matematik. Målet er at øge karaktergennemsnittet yderligere, og skolen vil fremover have et særligt fokus på matematik, som ikke har haft samme fremgang som de øvrige fag.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Tinderhøj Skole fritages efterfølgende for at aflevere en halvårlig status.

Bilag

Bilag 1: Status på Tinderhøj Skoles handleplan august 2016.

Status på inklusionsindsatsen
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2012 blev der vedtaget en ny tildelingsmodel og en ny struktur på specialundervisningsområdet. Sagen blev igen behandlet den 26. maj 2015. Sagen er en status på inklusionsindsatsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at status tages til efterretning samt
2. at der foretages en evaluering ultimo 2017 med henblik på, om der skal ske justeringer af modellen.

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning
Ad 2) Godkendt.

Sagsfremstilling

Udlægningen af de økonomiske resurser til mellemkommunale og kommunale gruppeordninger trådte i kraft den 1. august 2015 og slog for alvor igennem ved budget 2016. Formålet var:
- At det skulle give en større fleksibilitet i forhold til at forbruge den økonomiske ramme tættere på eleverne, således at der kunne opbygges forebyggende tiltag i normalundervisningen i stedet for at visitere eleverne til gruppeordningstilbud.
- At de fire kommunale gruppeordninger omdannedes til pædagogiske centre, som foruden at have klasser også skulle yde faglig sparring på de andre skoler.

Erfaringen efter det første år har vist:
- De pædagogiske centre for generelle indlæringsvanskeligheder, autisme, ADHD og ordblindhed er veletablerede, og centrenes faglige sparring til de øvrige skoler er godt i gang.
- Samarbejdet mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skolelederne, som har overtaget visitationskompetencen, er blevet intensiveret, og der er desuden et godt samarbejde mellem den enkelte skoleleder og den sagsførende psykolog.
- Med indførelse af et nyt styrings- og betalingssystem på det specialiserede område (AS2007), som skolernes administration ikke har adgang til, er den administrative styring blevet mere kompliceret og tidskrævende.
- Opsplitningen af puljen i 6 dele har gjort den enkelte skole mere sårbar, og forbruget af den samlede pulje mindre fleksibel. I budget 2016 har den enkelte skole mulighed for visitation af gennemsnitlig to nye elever med tilhørende specialfritidstilbud. Der er således begrænsede resurser at lave forebyggende tiltag for, og har en enkelt skole mange elever med et visitationsbehov, kan det være et problem.

Antal visiterede elever til specialundervisning jf. Kvalitetsrapporten 2014/2015:

2012/2013 307 elever svarende til 8,1 %
2013/2014 301 elever svarende til 7,9 %
2014/2015 289 elever svarende til 7,4 %

Visiterede elever til gruppeordninger:

2014/2015 30 elever til tilbud i andre kommuner og 155 elever til egne tilbud
2015/2016 25 elever til tilbud i andre kommuner og 140 elever til egne tilbud

Disse tal skal ses i lyset af, at elevtallet stiger, så relativt er ændringen større.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

I budget 2016 er der samlet til mellemkommunale og kommunale gruppeordninger samt specialfritidstilbud 34.180.527 kr. Af disse er der forlods visiteret/revisiteret elever for 28.754.305 kr. Der er således 5.426.222 til fordeling til skolerne, til en central pulje og til faglig vejledning fra de pædagogiske centre.

Tidsplan

Ingen

Godkendelse af rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning samt Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til godkendelse.

Sagen forelægges samtidig for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning samt Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning herunder udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender rammeaftalen for 2017 samt Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

I Rammeaftale 2017 arbejdes der med flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet fælles målsætninger – der besluttes for området.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside: rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Som særligt tema i 2017 er valgt: "Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde".Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud.

Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene. I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: "Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis". Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt af indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

Styringsaftalen

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

  • Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
  • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser

Styringsaftalens forudsætter, at kommuner, der driver tilbud under styringsaftalen, sikrer et fald i taksten pr. dag på to procent i faste priser fra 2014-18. Dette er en opfølgning på de aftaler om takstreduktion, der er indgået i tidligere års styringsaftaler, og lægger derfor ikke op til yderligere reduktioner frem mod 2018.

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

Udkast til Rammeaftale 2017 for KKR Hovedstaden samt afrapporteringen på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1156, 29/10/2014).

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014).

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt Rødovre Kommune lever op til Styringsaftalens forudsætning om fald i taksterne på to procent i faste priser fra 2014-18.

Vurderingen er, at taksten på Skovmoseskolen skal sænkes med ca. 14.000 kr. pr. elev fra 2017 til 2018, for at vi samlet set overholder Styringsaftalen. Baggrunden er, at Skovmoseskolen har oplevet et fald i elevtallet, der overstiger de budgetreduktioner, der er foretaget. Forventningen er, at elevtallet vil stige frem mod 2018, hvorfor der som udgangspunkt ikke er behov for yderligere reduktioner for at overholde aftalen.

Tidsplan

Kommunernes frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er den 1. oktober 2016.

Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.
Bilag 2: Hovedstadsregionens afrapportering for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Diverse
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Islev Skole, renovering af tagetage - entreprenørliste og økonomi
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Diverse
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.
Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:40.