Børne- og Skoleudvalget

12-06-2018

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 43 - 51

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Sammia Jepsen giver en kort introduktion til Den Kommunale Tandpleje
 2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 3. Orienteringsbrev til kommunalbestyrelsen om nye regler for den styrkede pædagogiske læreplan.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget for perioden 23. april til 24. maj 2018
Bilag 2: Orienteringsbrev til kommunalbestyrelsen om nye regler for den styrkede pædagogiske læreplan

Anlægsbevilling og forslag til udvidelse af Børneinstitutionen Rønneholm
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er et aktuelt behov for en udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet.

For at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn fremlægges forslag til en udvidelse af Børneinstitutionen Rønneholm med 30 enheder ved en om- og udbygning af institutionen.

Udgiften til udvidelsen er anslået til i alt 1,7 mio. kr.

Der er ikke i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan for udvidelsen af Børneinstitutionen Rønneholm med 30 enheder godkendes,
 2. at opgaven udbydes i underhåndsbud i fagentreprise,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse,
 4. at der gives en anlægsbevilling til udvidelsen på 1,7 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. i 2018, som finansieres af kassebeholdningen,
 5. at der i 2018 gives en tillægsbevilling til drift på 418.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af kassebeholdningen samt
 6. at de samlede driftsomkostninger på 2,5 mio. kr. indarbejdes i budget 2019 og fremefter.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Behovet for daginstitutionspladser er stigende, og der er derfor behov for udvidelse af antal pladser, således at pladsgarantien kan overholdes.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til en udvidelse af Rønneholm med 30 enheder ved en om- og udbygning af institutionen.

Forslaget omfatter:

 • opførelse af ny tilbygning på ca. 12 m2
 • ombygning af eksisterende arealer på ca. 100 m2
 • opførelse af liggehal på ca. 25 m2
 • tilpasning af eksisterende institution
 • retablering samt tilpasning af eksisterende udearealer

De fremtidige forhold kommer til at rumme to grupperum med adgang til eksisterende toiletter/puslerum, vindfang og fællesareal.

Den nuværende barnevognsoverdækning vil blive udvidet og ændret til liggehal. Endvidere vil der blive foretaget tilpasninger af de administrative lokaler ved flytning af kontor, etablering af møde/samtalerum og ekstra garderobeplads til nye medarbejdere.

Arbejdet tænkes udbudt i fagentreprise i underhåndsbud til tidligere benyttede håndværkere.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til ombygning og indretning, finansieret af kassebeholdningen i 2018.

Med udvidelsen af Rønneholm med 30 enheder skal driftsbudgettet forhøjes med 2,5 mio. kr. pr. år fra 2019 og fremefter. Udgiften dækker dels de børnerelaterede udgifter og dels udgifter til energi, rengøring og vedligeholdelse af udearealer.

Endvidere skal driftsbudgettet for 2018 forhøjes med 418.000 kr., svarende til to måneders drift.

Tidsplan

Projektering og udbud:

Juni - juli 2018

Udførelse:

August - oktober 2018

Ibrugtagning:

November 2018

Forventet behov for daginstitutionspladser juni 2018
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra juni 2018 til december 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne for juni er færdigvisiterede.

På grund af det stigende børnetal er max-vippet rykket frem, således at prognosen viser fuld kapacitetsudnyttelse fra november 2018.

Opmærksomheden henledes på, at afgangen af skolebørn i 2019 er korrigeret, og det forventes nu, at der vil være en afgang på 440 børn sammenlignet med forventningen i tidligere prognoser på 492 børn.

Ved udarbejdelsen af denne sag, er der i alt 167 børn med pladsgaranti i juli og august. Til sammenligning var antallet sidste år 170 børn. Det er stadig muligt at skrive børn op til garanti i august.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2018- 2019

Forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet 2018
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forældretilfredshedsundersøgelse af Rødovre Kommunes daginstitutioner og dagpleje 2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at spørgeskema og tidsplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen bliver afviklet over tre uger fra 1. til 21. september 2018. Der er taget udgangspunkt i spørgeskemaet, som blev brugt i 2015. Mindre justeringer er blevet foretaget for at optimere skemaet, og derudover er der blevet suppleret med et spørgsmål til det nye indsatsområde kulturhistorie.

Formålet med undersøgelsen er at videreudvikle Rødovre Kommunes daginstitutioner/dagpleje, således at de kan blive endnu bedre og endnu mere attraktive. Resultatet af undersøgelsen skal være med til at belyse, hvordan den service og kvalitet, der ydes i daginstitutionerne og dagplejen opleves, hvad der allerede er velfungerende, og hvor der kan ske forbedringer.

For at gøre deltagelsen i undersøgelsen ekstra spændende, udloves der en børneteaterforestilling eller lignende til den institution(dagpleje) med den højeste svarprocent.

Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen forventes forelagt Børne- og Skoleudvalget i december 2018. Umiddelbart herefter orienteres forældre og institutioner om resultaterne.

Lov- og plangrundlag

Kommuneplan 2010-2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Processen starter - mødesag til politisk behandling 12. juni 2018
 • Afvikling af brugerundersøgelsen 2018 fra 1. september til og med 21. september 2018
 • Efterbehandling af resultater Fra 24. september til 14. november 2018
 • Resultater fra undersøgelsen forelægges til politisk behandling 4. december 2018.

Bilag

Bilag 1: Spørgeskema til forældretilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet 2018

Bevilling fra Fonden for Entreprenørskab til projektet "I og E netværk for Rødovre Kommunes skoler"
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Fonden for Entreprenørskab har bevilget et beløb på 39.625 kr. til projektet "Innovation og Entreprenørskab netværk for Rødovre Kommunes skoler". Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om, at det bevilgede beløb kan indgå i projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2018 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på netto 0 kr. svarende til en udgift og en tilhørende indtægtsbevilling på 39.625 kr.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har ansøgt Fonden for Entreprenørskab om tilskud til projektet "Innovation og Entreprenørskab netværk for Rødovre Kommunes skoler". Fonden har bevilget 39.625 kr.

Rødovre Kommune ansætter pr. 1. august 2018 syv nye vejledere, én pr. skole, der skal arbejde med Teknologi og Innovation i skolerne. De syv vejledere forventes at være teknologisk stærke, hvorfor man med fordel kan løfte deres kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab i tæt samarbejde med de eksisterende IT-vejledere, der findes på skolerne.

Ansættelserne af de syv nye vejledere giver en enestående chance for et tværkommunalt netværk omkring innovation, hvor skoleledelserne også er koblet på. Netværket vil have fokus på videndeling, udvikling af læringsforløb samt kobling til eksterne aktører (Åben skole).

Lov- og plangrundlag

Bevillingsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen konsekvenser for Rødovre Kommune. Der betales fondsmoms af tilskuddet på 17,5 %. Indtægten på 39.625 kr. vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Netværket starter op ved skolestart i august 2018.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsbrev fra Fonden for Entreprenørskab

Bevilling fra A. P. Møller Fonden til projektet "Faglig udvikling via styrkede læringsfællesskaber"
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

A.P. Møller Fondens folkeskoledonation har bevilget et beløb på 3.680.000 kr. til projektet "Faglig udvikling via styrkede læringsfælleskaber". Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om, at det bevilgede beløb kan indgå i projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i budget 2019 indarbejdes en udgiftsneutral bevilling til Børne- og Skoleudvalget på netto 0 kr. svarende til en udgift og en tilhørende indtægtsbevilling på 1.400.000 kr. samt
 2.  at der i budget 2020 indarbejdes en udgiftsneutral bevilling til Børne- og Skoleudvalget på netto 0 kr. svarende til en udgift og en tilhørende indtægtsbevilling på 2.280.000 kr. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har ansøgt A. P. Møller Fondens folkeskoledonation om tilskud til projektet "Faglig udvikling via styrkede læringsfællesskaber". Fonden har bevilget 3.680.000 kr.

Projektet har til formål at skabe faglig udvikling på skolerne via højt præsterende fagteams og at fastholde arbejdet med målstyret læring, formativ evaluering og klasseledelse. Igennem en fælles indfaldsvinkel og et fælles sprog omkring fagteamets funktion på tværs af skolerne skal projektet således være med til at styrke skolernes fagteamorganisering og det professionelle læringsfællesskab, som kontinuerligt udvikler lærernes profession.

Centrale aktører i fagteams skal klædes på til at udvikle de professionelle læringsfællesskaber med afsæt i didaktisk og fagligt vidensniveau. Projektet indebærer uddannelse af i alt knap 80 lærere, der skal fungere som Faglige Ressourcepersoner indenfor henholdsvis de naturfaglige og humanistiske fag.

Indsatsen Teknologi og innovation er tæt koblet til "Faglig udvikling via styrkede læringsfællesskaber" og bliver en del af indsatsens faglige perspektiv.

Lov- og plangrundlag

Bevillingsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Indtægten på 3.680.000 kr. vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Egenfinansiering er indarbejdet i allerede eksisterende budgetter, idet det afholdes via lærernes/ledernes arbejdstid.

Tidsplan

Tilsagnet om støtte gælder fra den 26. april 2018 og et år frem. Projektet forventes igangsat i 2019 og afsluttet i 2020, hvorfor bevillingerne ønskes indarbejdet i disse budgetår.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsbrev fra A. P. Møller Fonden

Kommuneplan 2018 - endelig vedtagelse
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommuneplan 2018 – sammen om et bæredygtigt Rødovre, foreligger til endelig vedtagelse efter forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 24. januar 2018 til den 21. marts 2018.

Kommuneplanforslaget er miljøvurderet vedrørende de foreslåede ændringer. Kommuneplanen indeholder en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Kommuneplan 2018 – sammen om et bæredygtigt Rødovre, vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser og præciseringer samt
 3. at Kommuneplan 2018 offentlig bekendtgøres.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A og F). 1 medlem undlod at stemme (C).

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2018 er en fuld revision af Kommuneplan 2014 med udgangspunkt i Kommuneplanstrategi 2016. Begge plandokumenter tager udgangspunkt i den politiske vision "Sammen om Rødovre" og fokus på bæredygtig byudvikling.

Forslaget har været i høring i 8 uger i perioden 24. januar 2018 til den 21. marts 2018. De indkomne høringssvar har givet anledning til forslag til ændringer i den endelige kommuneplan. På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.  

Høringssvar

Teknisk Forvaltning har modtaget i alt 29 høringssvar. Heraf 5 bemærkninger fra statslige myndigheder. 10 bemærkninger er indkommet fra henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21 Gruppen i Rødovre, 1 forsyningsselskab, Cyklistforbundet, 2 grundejerforeninger, 1 boligforening, 2 virksomheder samt 1 politisk parti. 14 bemærkninger er indkommet fra borgere.

De fremsendte bemærkninger fra borgere, foreninger, virksomheder og et politisk parti handler om:

 • Levende hegn.
 • Udendørs oplag i boligområder.
 • Trafikbelastede veje.
 • Rammebestemmelserne for områder omkring større veje udlagt til blandede bolig- og erhvervsområder – herunder områderne omkring Randrupvej og Jyllingevej.
 • Manglende parkeringspladser i de stationsnære områder.
 • Udvidelse af Rødovre Centrum.
 • Detailhandelsstrukturen – herunder udvidelse af lokalcenter ved Tårnvej/Roskildevej, samt udvidelse af bydelscenter Islev Torv.
 • De ældres muligheder i Rødovre.
 • Udpegning af bevaringsværdige bygninger.
 • Krav til lokalplanlægning af kulturmiljøer.
 • Krav om høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet til byggeri.
 • Styrkelse af de grønne områder.
 • Forbedrede forhold for bløde trafikanter.
 • Nedsættelse af trafikstøj.
 • Vækst i forhold til bæredygtighed.
 • Terrænregulering.
 • Natparkering og udendørs oplag i tekniske områder.
 • Uoverensstemmelse mellem kommuneplanforslaget og Bynet 2019

De fremførte bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen handler om:

 • Byvækst – præcisering af udviklingsrækkefølgen i kommunen.
 • Produktionsvirksomheder – rettelser til kort og signaturforklaring samt konsekvensrettelse i tekst.
 • Grønne kiler – beskriv hvordan der skabes grønne og blå forbindelser fra de 3 byudviklingsområder og de grønne kiler/bykiler jf. Fingerplanens § 7.
 • Klimatilpasning – lovændring fra februar 2018 med kommende vejledning kræver kommuneplantillæg.

Der er indgået aftale med Erhvervsstyrelsen om ovenstående punkter jf. aftalenotat af den 21. marts 2018. Dog forbeholder Rødovre Kommune sig retten til at afvente kravene i den kommende vejledning om klimatilpasning før der stilles krav om kommuneplantillæg.

Bemærkninger fra andre myndigheder handler om følgende:

 • Miljø- og fødevareministeriet gør opmærksom på at Rødovre Kommune mangler at udpege forskellige grønne områder i ”det grønne Danmarkskort” og tilhørende retningslinjer.
 • Energistyrelsen anbefaler, at der tilføjes en retningslinje om respektafstand langs jordkabler og gør opmærksom på servitutterne omkring jordkabler.
 • Banedanmark ønsker at støjen omkring jernbaner bliver vist.
 • Vejdirektoratet ønsker, at der tilføjes en retningslinje for trafikstrukturen, som også fastlægger det overordnede vejnet i kommunen. Derudover anbefaler de, at vejbyggelinjerne omtales i afsnittet ”Trafikstruktur”.

Teknisk Forvaltnings vurderinger af de indkomne bemærkninger og anbefalinger om ændringer er samlet i et skema af den 4. maj 2018. Sammenfattede anbefaler Teknisk Forvaltning følgende ændringer i kommuneplanforslaget. Alle ændringer er skrevet med rødt i kommuneplanen (bilag 4). Ændringerne skrives med sort, når kommuneplanen skal offentliggøres.

Forslag til ændringer

1. Tilføjelse til rækkefølgeplanen:

Rækkefølgeplanen er uddybet og omfatter nu en mere detaljeret beskrivelse af udviklingsrækkefølgen i kommunen på baggrund af befolkningsfremskrivning.

2. Justering i kortmateriale i forhold til konsekvensområder:

I afsnittet om erhverv er kort over konsekvensområder justeret så afstandszoner og konsekvensområder vises på to forskellige kort. Teksten er konsekvensrettet i forhold til dette.

3. Ændring af retningslinjer for byudvikling – Sammenhængen til grønne kiler og/eller grønne bykiler: 

Der er tilføjet et punkt under retningslinje 3.7 om, at der skal skabes sammenhængende blå eller grønne forbindelser fra nye tætte byudviklingsområder til de grønne kiler og de grønne bykiler jf. Fingerplanens § 7. Retningslinjen er uddybet under afsnittene for hvert byudviklingsområde, hvor det er beskrevet, hvordan der skabes forbindelse til de grønne kiler og/eller de grønne bykiler.  

4. Tilføjelse af henvisning til kommende vejledning om klimatilpasning:

I kapitlet om klimatilpasning er der tilføjet, at Rødovre Kommune skal forholde sig til den vejledning, Erhvervsstyrelsen er i gang med at udarbejde om klimatilpasning i forbindelse med lovændringen, der trådte i kraft 1. februar 2018. Vejledningen forventes færdig i efteråret 2018.

5. Ændring i krav til hegning og beplantning:

Kravet i de generelle rammer, om at hegn skal være levende hegn, er justeret, så der kan opsættes trådhegn i forbindelse med levende hegn. Det kan være nødvendigt at anvende trådhegn - f.eks. i forbindelse med børneinstitutioner, i forbindelse med virksomheder og i boligområder, hvor folk har husdyr. Trådhegnet må ikke være højere end det levende hegn.

6. Detailhandelsstrukturen:

I kommuneplanen er detailhandelsstrukturen ændret med to udvidelser af henholdsvis bydelscenteret ved Islev Torv og lokalcenteret ved Tårnvej/Roskildevej.

Rammen for Bydelscenteret ved Islev Torv 1C01 er udvidet til at omfatte matrikel nr. 4ay. Dette er gjort for at skabe bedre mulighed for planlægning af en ny dagligvarebutik på hjørnet af Viemosevej og Islevbrovej. Der bliver herved skabt mulighed for, at bydelscenteret kan styrkes med mere detailhandel og Islevbrovej kan blive tilført mere liv.

Lokalcenteret ved Tårnvej/Roskildevej udvides så en del af matrikel 8eg, samt matrikel 8ft tages med i lokalcenteret. Dette giver en udvidet mulighed for at opføre butikker langs Roskildevej.

7. Ændring i udpegning af bevaringsværdige bygninger:

En bygning på Bjerringbrovej og én på Viemosebro – i alt to bygninger – er udtaget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2018. Bygningen på Bjerringbrovej er besigtiget på ny og er fundet i så ringe stand, at den ikke bør udpeges som bevaringsværdig. Bygningen på Viemosebro vurderes kun til at være bevaringsværdig i sammenhængen med øvrige bebyggelse og altså ikke som selvstændig bygning.

8. Krav til lokalplanlægning af kulturmiljøer:

De generelle rammer for fredet og bevaringsværdig bebyggelse og beplantning er tilføjet et punkt, der skal tydeliggøre, hvordan der skal arbejdes med kulturmiljøer i lokalplanlægningen.

9. Ændring i krav til byggeri:

De generelle rammer for materialer og udformning af bebyggelse er tilføjet et punkt, der skal tydeliggøre, at byggeri skal gennemføres med høj arkitektonisk kvalitet og i overensstemmelse med principperne i Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

10. Ændring i krav til terrænregulering:

For at sikre en hensigtsmæssig afvikling af terrænforskelle f.eks. i forbindelse med nybyggeri, er de generelle rammer for terrænregulering ændret, så der ikke må etableres store terrænforskelle i skelzonen (2,5 meter fra skel). Terrænregulering inden for skelzonen ændres til at være maksimalt 0,3 meter og må ikke ske nærmere end 0,5 meter fra skel. Uden for skelzonen må der ske terrænregulering op til 0,5 meter.

11. Ændring i krav til de tekniske områder:

I de generelle rammer for de tekniske områder er bestemmelserne om forbud mod natparkering taget ud af kommuneplanen. Forbuddet mod udendørs oplag er ligeledes fjernet og erstattet af et krav om at udendørs oplag ikke må være skæmmende og skal kunne godkendes af Rødovre Kommune.

12. Ændring af retningslinjekort 14 for busruter:

Retningslinjekortet over busruterne i Rødovre er blevet rettet så det er i overensstemmelse med Bynet 2019, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i marts 2018.

13. Ændring af retningslinjekort 9 det grønne danmarkskort:

Det grønne danmarkskort er ændret, så det udpeger tre forskellige typer naturområder i Rødovre Kommune: Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Derudover er der tilføjet retningslinjer for de tre typer naturområder.

Ifølge planlovens § 11 a stk. 1 nr. 14 skal også potentielle naturområder udpeges. Men Miljøstyrelsen accepterer dog, at Rødovre Kommune ikke udpeger potentielle naturområder i kommunen, da det i kommuneplanen er beskrevet, at kommunen er fuldt udbygget og det derfor er svært at udlægge nye naturområder.

14. Tilføjelse af retningslinje 25.2 for øvrige tekniske anlæg:

Retningslinjen for øvrige tekniske anlæg er ændret, så høje genstande som minimum bør placeres i en respektafstand på 50 meter fra Energinets jordkabelanlæg. Dette er gjort for at mindske risikoen for strømafbrydelse i store dele af hovedstaden ved lynnedslag. Retningslinjen er fulgt op af en udvidelse af den generelle ramme for ”Antennemaster, synligt sendeudstyr, skorstene og vindmøller” for alle områdetyper.

For at synliggøre at der kan være tinglyst servitutter eller deklarationer omkring elanlæg tilføjes ”elanlæg” til den generelle ramme ”Deklarationer og servitutter” for de forskellige områdetyper.

15. Tilføjelse af kort over støj fra jernbaner:

For at synliggøre støjen omkring jernbanerne i nærheden af Rødovre er der indsat et kort over jernbanestøj.

16. Ændring af betegnelserne i afsnittet om trafikstruktur:

I afsnittet om trafikstruktur er nogle betegnelser ændret, så de stemmer overens med vejlovens betegnelser. Derudover er teksten uddybet i henhold til ”vejbyggelinjer” og ”det overordnede vejnet”.

Herudover anbefaler Teknisk Forvaltning en række mindre redaktionelle rettelser og præciseringer i forhold til de enkelte afsnit i kommuneplanforslaget.  

Sammenfattende vurdering:

Teknisk Forvaltning vurderer, jf. skema af den 4. maj 2018, at der ikke er høringssvar, der kræver yderligere ændringer i kommuneplanforslaget.  

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Bilag

Bilag 1: Samledokument samtlige indkomne høringssvar
Bilag 2: Aftalenotat med Erhvervsstyrelsen
Bilag 3: Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 4: Kommuneplan 2018 - Kapitel 0
Bilag 5: Kommuneplan 2018 - Kapitel 1
Bilag 6: Kommuneplan 2018 - Kapitel 2
Bilag 7: Kommuneplan 2018 - Kapitel 3 (52 MB)
Bilag 8: Kommuneplan 2018 - Kapitel 4
Bilag 9: Kommuneplan 2018 - Kapitel 5
Bilag 10: Kommuneplan 2018 - Kapitel 6
Bilag 11: Kommuneplan 2018 - Kapitel 7
Bilag 12: Sagsfremstilling til Forslag til Kommuneplan 2018

Handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikken. Handleplanen beskriver prioriterede fokusområder for det kommende år.

I handleplanen arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgerne i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatserne

De overordnede rammerne for sundhedspolitikken og handleplanen er Region Hovedstadens Sundhedsprofil for 2017, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med anbefalinger til kommunerne, KL´s oplæg "Forebyggelse for fremtiden" fra januar 2018 og Sundhedsstyrelsens rapporter iøvrigt.

I 2018 vil der fortsat være fokus på udvikling af tværgående indsatser og indsatser i forhold til tobak, mental sundhed, overvægt og fysisk aktivitet, indsatsen for borgere med kronisk sygdom og borgere med kræft. Derudover vil der i 2018 blive sat et udviklingsprojekt i gang kaldet "Vores Sunde Hverdag".

Et af de centrale punkter i ”Vores Sunde Hverdag” er at begrænse udviklingen af social ulighed i sundhed, hvilket stemmer rigtig godt overens med visionen i kommunens sundhedspolitik. ”Vores Sunde Hverdag” kommer til at fungere som en paraply for en optimering af de nuværende indsatser og udvikling af nye indsatser bredt i kommunen i forhold til både trivsel og sundhed.

Som det fremgår af den økonomiske oversigt i bilag 2, er der afsat en pulje til igangsættelse af nye aktiviteter udviklet i ”Vores Sunde Hverdag".  

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens paragraf 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 523.611 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er delt ud på indsatsområderne i handleplanen. Der er afsat 55.000 kr. til en pulje til nye indsatser opstået i den proces, der sættes i gang i forbindelse med "Vores Sunde Hverdag".

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter. Undtagelser i forhold til dette gælder indsatserne seksuel sundhed og medlemskab og aktiviteter i Sund By Netværket. De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for konti i sundhedscenteret.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for sundhedsindsatsen 2018
Bilag 2: Budget Handleplan 2018-samlet

Diverse
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.