Børne- og Skoleudvalget

08-10-2019

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 67 - 74

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendgørelser.
 2. Status på 'Læringsfællesskaber for alle'.
 3. Orientering om nye regler vedrørende ulovligt elevfravær.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste (oktober)
Bilag 2: Status på 'Læringsfællesskaber for alle' 25.09.19
Bilag 3: Orientering om nye regler vedrørende ulovligt skolefravær

Forventet behov for daginstitutionspladser oktober 2019
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra oktober 2019 til december 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne til oktober er nu anvist.

Behovsoversigten er blevet sammenholdt med oplysningerne fra den seneste befolkningsprognose. Den forventede befolkningstilvækst i 2020 er uændret, men befolkningstilvæksten i 2019 har været større end forventet. Dette er dog allerede indeholdt i behovsoversigten, da de faktiske tal for antal indskrevne børn opdateres hver måned.

I oktober 2019 er der indskrevet henholdsvis 954 vuggestuebørn og 1370 børnehavebørn. I 2018 var der indskrevet 944 vuggestuebørn og 1300 børnehavebørn.

Tidspunkterne for forventet indflytning i nyopførte boliger i 2020 er justeret ud fra seneste viden om ibrugtagning af boligerne. Justeringerne er indarbejdet i behovsoversigtens "Effekt af til- og fraflytning (prognose)" under henholdsvis vuggestuepladser og børnehavepladser. Det samlede antal 0-5-årige, der forventes at flytte ind i de nyopførte boliger, er dog uændret for 2020.

Endeligt er kapaciteten justeret for alle institutioner i overensstemmelse med forventet budget 2020. I justeringen indgår, at åbningen af Børnehuset Kæret er rykket til 2. januar 2020.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2019 - 2020

Ansøgning fra Islev Skole om dispensation til at overstige maksimal klassestørrelse
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Islev Skole søger om dispensation til at overstige maksimal klassestørrelse på 28 elever, da der pr. 1. oktober 2019 vil være indskrevet 57 elever på skolens 2. årgang, hvilket betyder 28,5 elever i gennemsnit i de to klasser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen om dispensation til at overstige maksimal klassestørrelse på Islev Skoles 2. årgang imødekommes.

Beslutning

Sagen udsat, idet den ønskes undersøgt nærmere.

Sagsfremstilling

På Islev Skoles 2. årgang var der ved skoleårets start indskrevet 29 elever i begge klasser. Skolens ledelse havde imidlertid modtaget en udmeldelse, og der blev derfor ikke med det samme oprettet en yderligere klasse. Pr. 1. oktober 2019 har skolen dermed to klasser med i alt 57 elever. Skolen søger derfor om dispensation til at overstige maksimal klassestørrelse på 28 elever, således at der i den ene klasse vil være indskrevet 28 elever, og i den anden klasse vil være indskrevet 29 elever. Skolens ledelse har prioriteret ekstra ressourcer til årgangen, så der i højere grad kan arbejdes med holddeling og skabes rum for mindre grupper. Derudover arbejdes der med at styrke fællesskabet på tværs af klasserne, så en eventuel klassedeling på et senere tidspunkt forhåbentlig kan blive nem og smidig.

Sagen anbefales godkendt med afsæt i både pædagogiske og økonomiske overvejelser. Som beskrevet er elevtallet pt. på 57 elever, hvilket ville give en klassekvotient på 19 elever pr. klasse, hvis eleverne deles i tre klasser. Det kan imidlertid gøre klassestørrelserne både pædagogisk og økonomisk sårbare.

Uagtet ovenstående vil skolen, såfremt de modtager yderligere elever til 2. årgang, så det gennemsnitlige elevtal vil være 29 elever i de to klasser eller derover, igangsætte en klassedelingsproces og etablere en klasse mere.

Lov- og plangrundlag

Folkeskolelovens § 17.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Udgift til eventuel etablering af ekstra klasse afholdes af skolens samlede driftbevilling.

Tidsplan

Dispensationen gælder for skoleåret 2019/2020.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om dispensation

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Hendriksholm Skole
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Hendriksholm Skole har formået at løfte karaktergennemsnittet i de bundne prøver fra folkeskolens 9. klassesprøver i fagene dansk og matematik i skoleåret 2018/2019. Derfor vil skolen modtage et beløb på 1.300.000 kr. fra 'puljen til løft af fagligt svage elever i folkeskolen'.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2019 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 1.300.000 kr. til Hendriksholm Skole.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hendriksholm Skole er deltagende i præmieordningen 'Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen'. Puljen administreres af Undervisningsministeriet og har til formål, at særlig udvalgte skoler kan modtage et økonomisk præmiebeløb, hvis skolen opnår en reduktion på mindst 10 procentpoint i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9. klasseprøver i hvert af fagene dansk og matematik i forhold til baseline.

Baseline for Hendriksholm Skole er 37,68 %. I skoleåret 2018/2019 er andelen af elever, der ikke har opnået mindst 4,0 på 20,93 %. Det betyder en reduktion på i alt 16,74 procentpoint, og skolen har dermed opnået tilskud fra puljen i 2019 på 1.300.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Hendriksholm Skole vil modtage 1.300.000 kr.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsbevilling vedrørende udvidelse af Børneinstitutionen Skibet
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På grund af et behov for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet, søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til ombygning og udvidelse af børneinstitutionen Skibet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at tidsplan og dispositionsforslag ved SEL arkitekter godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning varetager gennemførelsen af projektet med bistand fra ekstern rådgiver,
 3. at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 12 mio. kr. i 2019,
 4. at det resterende rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2019 tilgår kassebeholdningen og indarbejdes i budget 2020.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 afsat i alt 32,3 mio. kr. til udvidelse af børneinstitutionen Skibet fordelt med 12 mio. kr i 2019 og 20,3 mio. kr. i 2020.

Børne- og Skoleudvalget søger om en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til forundersøgelser, udarbejdelse af konkret projektforslag, samt forarbejder i området.

De 5 mio. kr bliver fordelt med 4,5 mio. kr. på bygningsområdet og 0,5 mio. kr. på udearealer.

Den nye tilbygning vil komme til at rumme 140 enheder, ca. 100 børn i alderen 0-6 år, fordelt på syv grupperum.

Udvidelsen vil komme til at harmonere med det eksisterende i udtryk og  materialevalg.

Projektet omfatter:

Udvidelse af daginstitutionen med syv grupperum (140 enheder)

Nedrivning af Gymnastik- og idrætsforening Orient.

Udearealer - udskiftning af jord, etablering af adgangsforhold, parkeringsplads og legeplads.

Der tages forbehold for endelig godkendelse af lokalplan 149.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 149 er i høring og forventes godkendt primo 2020.

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Som kommunalt byggeri over 10 mio. kr. er projektet omfattet af krav om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2019 afsat 12 mio. kr i 2019 og 20,3 mio. kr. i 2020.

Hvis den foreslåede tidsplan følges vil beløbet blive forbrugt med 5 mio. kr. i 2019, 12,7 mio. kr i 2020 og 14,6 mio. kr i 2021.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Daginstitutioner.

Tidsplan

Forundersøgelser, udarbejdelse af projektforslag m.v.: efterår 2019 

Flytning/nedrivning af Gymnastik- og idrætsforening Orient: januar-februar 2020

Politisk godkendelse af projekt samt entreprenørliste: april/maj 2020

Projektering og udbud: forår/sommer 2020

Licitationsresultat: september 2020

Opførelse af byggeri: 2020-2021

Udbud udearealer forår: 2021

Ibrugtagning (klar til børn): februar 2022

Etablering af udearealer 2021-2022.

Bilag

Bilag 1: Dispositionsforslag - Udvidelse af Skibet SEL-Arkitekter
Bilag 2: Bevillingsoplæg Skibet

Sammen med unge
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Projektet ’Sammen med unge’ igangsættes med henblik på at udvikle en fælles ungestrategi, som sætter fokus på en sammenhængende ungeindsats for alle unge i Rødovre Kommune. Med projektet skal ambitionsniveauet i indsatserne omkring de unge løftes yderligere, og de unge skal gøres livsduelige i relation til både uddannelse og fritidsliv. Inddragelse af de unge vil være omdrejningspunktet i projektet.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at igangsætning af projektet 'Sammen med unge' godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet ’Sammen med unge’ igangsættes på baggrund af analyser og indsatser på området det seneste år. I første omgang førte budgetresolutionen, ’Analyse af sammenhængen for børnene i SFO II/7. klasse og ungdomsklubberne’ (sag nr. 28, april 2018), til et øget fokus på, om Rødovre Kommune tilbyder de unge relevante fritidstilbud, eller om indsatserne omkring de unge skal tilpasses. Efterfølgende blev der på baggrund af sagen, ’Klubbernes indhold, opgaveløsning og struktur’ (sag nr. 62, august 2018), igangsat et udviklingsforløb med faglig opkvalificering af personalet i ungdomsklubberne. Udviklingsforløbets mål var i højere grad at engagere, involvere og ansvarliggøre de unge i forhold til indflydelse og medbestemmelse i klubberne.

På baggrund af ovenstående er der et ønske om at løfte ambitionsniveauet yderligere i indsatserne omkring de unge i Rødovre Kommune i projektet ’Sammen med unge’.

’Sammen med unge’ er et tæt tværgående samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen med deltagelse af Skoleområdet og SSP, Kultur- og Fritidsområdet, Børne- og Familieafdelingen samt Jobcentret. Forvaltningerne skal i fællesskab udvikle en samlet ungestrategi, som sætter fokus på en sammenhængende ungeindsats for alle unge i alderen 13-18/25 år. I projektet vil der være en høj grad af borgerinvolvering, hvor de unge vil få en stemme, som der bliver lyttet til. De unges perspektiver skal inddrages, og der skal udvikles mulige nye roller. 'Sammen med unge' tager afsæt i samme tilgang som Social- og Sundhedsforvaltningens tiltag ' Sammen med borgeren'. Projektet vil derfor også bygge ovenpå de erfaringer, der er herfra. Til det gode børne- og ungeliv i Rødovre hører også muligheden for at deltage i kunst- og kulturlivet. Kunst og kultur skaber forståelse for historie og rødder og kan løfte og skabe fællesskaber på tværs af forskellighed.

Rødovre Kommune er en del af Kulturaftalen, Kulturmetropolen, hvis indsatsområde 'Unge i samskabelse med kulturlivet' (USKIK) handler om at skabe ungefællesskaber med udgangspunkt i kulturelle udtryksformer og samarbejder, baseret på samskabelse som metode.

’Sammen med unge’ har to sideløbende spor. Det ene spor handler om at få indsigt i de unges verden og få deres egne ord på, hvad der er vigtigt for dem i deres liv, og hvad de ønsker i forhold til deres uddannelse, dannelse og udviklingsmuligheder i Rødovre Kommune. Det handler om at se og forstå kommunen gennem de unges oplevelser og få øje på de steder, hvor der kan skabes mere sammenhæng for de unge, og hvor den unges liv er i fokus. Der vil samtidig være fokus på at skabe nye løsninger med de unge for ad den vej at skabe merværdi for den unge og de voksne omkring den unge. Projektet handler endvidere om at indtænke aktører fra det omgivende samfund, blandt andet lokalsamfundets foreninger og virksomheder. En vigtig del af projektet er at give flest mulige unge mulighed for at være en del af det 'almindelige' fællesskab.

Til dette spor er der opstillet følgende mål og ambitioner:

 • Undersøge og afdække de unges behov og herfra gøre det rigtige, så de unges ambitioner understøttes bedst muligt.
 • Afprøve prototyper, der understøtter og udvikler mulige fremtidige løsninger.
 • Skabe mulighed for kreativitet, idéskabelse og iværksætteri.
 • Give mulighed for ungestyrede processer og forløb.
 • I fællesskab at understøtte de unges viden, dannelse og uddannelse.
 • Skabe rammer, så de unge i højere grad etablerer nye fællesskaber på tværs.
 • Styrke ungedemokratiet i kommunen, herunder involvering af det nye ungepanel.
 • Revitalisere indsatser og tilbud for de unge – hvad er det, de efterspørger?

Det andet spor handler om at løfte kompetencerne hos medarbejdere og ledere ved at arbejde på et fælles, tværgående mindset, kendskab til nye metoder for ungeinddragelse og etablering af afsæt for en fælles strategi. Der vil med afsæt i individuelt/teambaserede samskabelsesprojekter skulle formuleres konkrete prøvehandlinger. Det fælles mindset trænes gennem opfølgning på praksiserfaring baseret på aktionslæring.  

Kompetenceudvikling for medarbejderne vil blandt andet give viden om:

 • Designmetoder, som giver dem værktøjer til løbende ungeinddragelse.
 • Konkret ny viden om de unges tanker, følelser og interesser.
 • Overblik over og viden om ungeindsatser i kommunen.
 • Mere tværfagligt samarbejde omkring ungeindsatsen.
 • Kendskab til forskning på området – og forståelse for den nye rolle, som medarbejdere og ledere må indtage, når de skal samskabe med de unge.

Udover inddragelsen af de unge, som er projektets omdrejningspunkt, vil der være en høj grad af medarbejderinddragelse samt mulighed for involvering af det politiske niveau. Der vil blive inddraget en proceskonsulent og fremtidsforsker i projektforløbet.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen, Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes af centralt afsatte udviklingsmidler.

Tidsplan

Opstart efterår 2019. Projektet forventes at løbe over ca. 12 måneder.

Handleplan for handicappolitikken 2020
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social-og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021. Handleplanen er en udmøntning af handicappolitikken og indeholder beskrivelser af prioriterede indsatser for de næste to år.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021 godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handleplan for handicappolitikken tager udgangspunkt i Rødovre Kommunes Handicappolitik, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2016 (sag nr. 41).

Formålet med handleplanen er at udpege temaer og indsatser, som bidrager til at nå de strategimål, der er udpeget i handicappolitikken. Handleplanen er samtidig en prioritering af, hvilke områder der særligt skal fokuseres på de kommende to år.

Visionen i Rødovre Kommunes Handicappolitik er, at Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet. For at realisere visionen arbejder Rødovre Kommune med fire strategimål:

 1. Et ligeværdigt liv
 2. Sammenhæng skaber tryghed
 3. Stærke lokale fællesskaber
 4. Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Med afsæt i handicappolitikkens vision og strategimål er der valgt fem indsatsområder i handleplanen 2020 og 2021:

 1. Bedre livskvalitet med sundhedstjek
 2. Bedre adgang til job og uddannelse
 3. Tilgængelighed
 4. Læringsfællesskaber i folkeskolen
 5. Medborgerskab

Handleplanen er udarbejdet i tæt dialog med Handicaprådet.

Handleplanen står ikke alene og er ikke en udtømmende beskrivelse af alle indsatser på handicapområdet, men skal ses i samspil med de øvrige indsatser i kommunen, som de er beskrevet i for eksempel Rødovre Kommunes Børne- og Ungepolitik, Sundhedspolitik og Udsattepolitik.

Sideløbende med udviklingen af handleplan for handicappolitikken er der igangsat en helhedsplan for psykisk sårbare borgere. Helhedsplanen har fokus på at afdække, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for det tværgående samarbejde omkring mennesker med psykisk sårbarhed, så de oplever, at kommunen tilrettelægger en sammenhængende, helhedsorienteret og overskuelig indsats. Helhedsplanen tager afsæt i Rødovre Kommunes Handicappolitik og Udsattepolitik.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2020 og 2021.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for handicappolitikken 2020 og 2021

Diverse
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.