Børne- og Skoleudvalget

03-12-2019

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Fraværende

Kenneth Rasmussen (F), sag 83-88

Sager 83 - 88

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 83

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 • Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste (december)

Forventet behov for daginstitutionspladser december 2019
Sag nr. 84

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra januar 2019 til december 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne til december er færdigvisteret. Anvisningen af pladser til januar er påbegyndt.

Der er i december 2019 indskrevet 934 børn under 3 år og 1451 børn over 3 år. I december 2018 var der indskrevet 928 børn under 3 år og 1430 børn over 3 år. Antallet af børn under 3 år er dermed næsten uændret i forhold til samme tid sidste år. Mens antallet af børn over 3 år er steget med cirka 20 børn siden samme tid sidste år.

Den 2. januar 2020 åbner Børnehuset Kæret og pladskapaciteten øges henover 2020. Derudover skal det bemærkes, at forvaltningen er i dialog med Børneinstitutionen Søtorp om indskrivning af nye børn, mens der bygges om.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritid- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt

Anlægsbevilling Valhøj Skole
Sag nr. 85

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med den øgede befolkningstilvækst forventer kommunen en øget elevtilgang til Valhøj Skole. Ifølge prognose fra februar 2019 forventes elevtallet at stige fra cirka 700 til 1050 elever i den kommende 10 års periode. På den baggrund vil der være behov for at udbygge og ombygge skolen.

I forbindelse med første etape af byggeriet vil der blive behov for at opsætte midlertidige pavilloner. Der søges derfor en anlægsbevilling på 6,585 mio. kr. til opsætning af pavilloner samt til projektering og rådgivning til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 6,585 mio kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6,585 mio. kr. i 2020 samt
 2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved Bygningsafdelingen og Park & Natur med bistand fra teknisk rådgiver.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Valhøj Skole forventes et øget elevtal på cirka 350 over en 10 års periode, svarende til en udvidelse på 13-15 ekstra klasser. Derudover vil der være et behov for justering af faglokaler, SFO, lærerfaciliteter samt etablering af en ny idrætshal.

I samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Valhøj Skole har Teknisk Forvaltning igangsat undersøgelser, der afdækker mulighederne for udvidelse og ombygning af skolen.

Nedrivning af Brandholmskolebygningen samt Friluftsbørnehaven Valhøj forventes igangsat i efteråret 2020. Der vil derfor være behov for opsætning af midlertidige pavilloner, som skal kunne rumme, hvad der svarer til 12 klasselokaler, toiletfaciliteter, garderober, lærerforberedelse med videre. Pavillonerne forventes at stå klar til ibrugtagning august 2020. Udbygningen af skolen vil primært foregå ud mod Brandholms Allé/Rødager Allé, der huser mellemtrinnet.

Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt brugerne af skolen vil i tæt samarbejde undersøge mulighederne for den bedste placering samt udformning af pavillonerne.  

Efterfølgende fase (projektforslag):

Teknisk Forvaltning vil i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Valhøj Skolen og ekstern rådgiver udarbejde et dispositionsforslag, der skal danne grundlag for den endelige projektering af udbygningen på Valhøj Skole, med et særligt fokus på skolens profil, som er idræt og bevægelse.

På baggrund af analyse- og afklaringsarbejdet, dispositionsforslaget samt det færdige byggeprogram, skal der efterfølgende udarbejdes et projektforslag, som vil blive forelagt på den politiske møderække i sommeren 2020.

Lov- og plangrundlag

Da der er tale om en væsentlig udvidelse, er der krav om, at der udarbejdes en lokalplan. Lokalplansperioden er påbegyndt medio 2019. Program og dispositionsforslag vil blive anvendt som grundlag for lokalplanudarbejdelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budgetårene 2020-2023 afsat i alt 134,485 mio. kr. fordelt med 6,585 mio. kr. i 2020, 38,2 mio. kr. i 2021, 49,7 mio. kr. i 2022 og 40 mio. kr. i 2023.

Der søges om en anlægsbevilling på 6,585 mio. kr.  fordelt med 4,5 mio. kr. til midlertidige pavilloner og 2,085 mio. kr. til projektering og rådgivning.

Udgiften på 6,585 mio. kr. vedrører hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Leje af pavillonerne er afsat i driftsbudgettet.

Tidsplan

Forprojektering: 2019.

Projektering: 2020.

Pavilloner klar til ibrugtagning: august 2020.

Projektforslag til politisk behandling: sommer 2020.

Første etape af byggeriet: 2020-2022.

Anden etape af byggeriet: 2022-2024 (bygning af idrætshal).

Byggeriet forventes færdigt i 2024.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg v. Teknisk Forvaltning (åben dagsorden)

Fælles udbud af dagbehandling på børne- og ungeområdet
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag om at indgå i fælles udbud af dagbehandling. Københavns Kommune har inviteret Rødovre Kommune og andre omegnskommuner til at deltage i et fælles udbud af dagbehandling. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag om at indgå i fælles udbud af dagbehandling godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har iværksat en proces med at udvikle et udbud af dagbehandling for børn og unge med særlige udfordringer. I den forbindelse har Frederiksberg Kommune, 4-kommune samarbejdet (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal) samt Indkøbsfællesskab Nordsjælland henvendt sig for at høre om muligheden for at deltage i udbuddet. Efterfølgende har Københavns Kommune henvendt sig til Hvidovre, Tårnby, Dragør og Rødovre kommuner og tilbudt dem at deltage i udbuddet.

Rødovre Kommune har et eget dagbehandlingstilbud, Udviklingscenter Skiftesporet, der tilbyder undervisning og udviklingsforløb for børn, unge og deres familier med henblik på, at børnene og de unge kan vende tilbage til undervisningsforløb i folkeskolen eller i ungdomsuddannelser. Vi vil fortsat kunne bruge vores eget tilbud.

Godt 50 procent af børn og unge med behov for dagbehandlingstilbud i Rødovre visiteres til Udviklingscenter Skiftesporet. De øvrige visiteres til udenbys tilbud. Det er primært børn og unge med særlige udfordringer inden for områder som angst og autisme samt børn og unge fra familier, der har et stort behov for behandling i form af et heldagstilbud, der visiteres til eksterne tilbud.

Forvaltningen anbefaler, at Rødovre Kommune tilslutter sig udbuddet. Fordelene ved at indgå et fælles udbud er:

 • billigere priser på ydelserne
 • højere faglig kvalitet i tilbuddet
 • øget specialisering
 • øget tværkommunalt samarbejde på et fagligt vanskeligt område.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kontrakterne indgåes ultimo maj 2020. Udbuddet træder i kraft pr. 1. august 2020.

Bilag

Bilag 1: Information om tværkommunalt udbudssamarbejde om dagbehandling

Forslag til Rødovrestrategi - Sammen om en bæredygtig udvikling
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovrestrategien skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre. I strategien er der arbejdet videre med den politiske vision om velfærdsfornyelse ”Sammen om Rødovre” og arbejdet med bæredygtighed i Kommuneplan 2018.

I Forslag til Rødovrestrategi 2020 beskrives, hvordan Rødovre Kommune ønsker at arbejde med bæredygtighed inden for fem områder: Demokrati, miljø, økonomi, kulturelle og det sociale område. Rødovrestrategien beskriver, hvordan Kommunalbestyrelsens indsatsområder inden for de fem områder understøtter realiseringen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

I første omgang tager indsatserne afsæt i realisering af otte udvalgte verdensmål. Kommunalbestyrelsens vision om at realisere alle 17 verdensmål igangsættes i 2020.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Rødovrestrategi 2020 vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger fra januar til marts 2020 samt
 2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med strategiens høringsperiode. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en plan- og en agenda 21-strategi inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode. Strategien skal indeholde:

 • oplysninger om den planlægning der er gennemført siden seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt
 • en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelese med strategien.

Rødovrestrategiens indhold 

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. april 2019, sag nr. 56, at revidere Kommuneplan 2018 med udgangspunkt i tre overordnede emner:

1. Sammen om Rødovre

2. Bæredygtighed

3. Byudviklingsområder

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2020, at Kommuneplan 2022 skal udarbejdes som en digital kommuneplan og dermed som en fuld revision af Kommuneplan 2018, da det vil kræve en ny form og gennemgang af hele indholdet af Kommuneplan 2018.

Forslag til Rødovrestrategi 2020 indeholder en beskrivelse af de overordnede mål og indsatsområder, der skal arbejdes med de næste år frem mod en ny Kommuneplan 2022.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi

I henhold til planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Rødovrestrategien er i lighed med tidligere planstrategier en kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi, der med beskrivelsen af mål og indsatsområder inden for bæredygtighed, skal styrke en bæredygtig udvikling af Rødovre.

Fælles mål

Rødovrestrategien er en strategi, der går på tværs af sektorer og som beskriver, hvilke emner vi har tilfælles i vores arbejde med byen. Fremtidige sektorplaner og politikker skal derfor bidrage til at løfte emnerne i Rødovrestrategien.

I tilblivelsesprocessen for Rødovrestrategien er rødovreborgere samt repræsentanter fra byens forældrebestyrelser, foreninger, organisationer, erhvervsliv og forskellige råd blevet inddraget. Inddragelsesprocessen er foregået henholdsvis som dialog med borgere på Rødovredagen den 7. september og som workshop om bæredygtig udvikling i kommunen for inviterede interessenter. Processen har gjort det muligt at kvalificere emnerne i planstrategien, så strategien repræsenterer de aktuelle problematikker i byen.

Bydudviklingsområder og fokusområder

I den kommende planperiode udpeges tre byudviklingsområder. To områder har også været udpeget i Kommuneplan 2018. Det drejer sig om Bykernen og Rødovre Syd. Valhøj erhvervskvarter er udpeget som nyt udviklingsområde.

Udover byudviklingsområderne er der to områder, der vurderes som vigtige fokusområder i den næste planperiode inden for den fysiske planlægning af kommunen. Det drejer sig om områderne omkring de gennemskærende veje: Slotsherrensvej, Jyllingevej, Roskildevej og Tårnvej samt kolonihaveområderne.

Strategiens forudsætninger

Kommunen skal forholde sig til en lang række planer og projekter, der varetages af andre myndigheder som f.eks. Erhvervsministeriet. Herunder samarbejde med andre kommuner og regioner.

Nogle af de planer og projekter Rødovre Kommune skal forholde sig til er bl.a. Fingerplan 2019, der blev udstedt af Erhvervsstyrelsen i 2019 samt Greater Copenhagen, der fortsat er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark.

Borgermøde i høringsperioden

Teknisk Forvaltning foreslår, at der afholdes et borgermøde, der har til formål at sætte arbejdet i gang med alle de 17 verdensmål i høringsperioden. Mødet skal planlægges og afholdes med repræsentanter fra alle forvaltninger.

Lov om miljøvurderinger af planer og programmer

Rødovrestrategi 2020 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Plandokumentet er derfor ikke omfattet af §3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

December 2019: Forslag til Rødovrestrategi 2020 vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Januar 2020: Forslag til Rødovrestrategi 2020 offentliggøres.

Januar-marts 2020:
Forslag til Rødovrestrategi 2020 fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Afholdelse af borgermøde i høringsperioden.

Bearbejdning af indkomne høringssvar og forberedelse til politisk behandling.

Juni 2020: Endelig vedtagelse af Rødovrestrategi 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Rødovrestrategi 2020
Bilag 2: Opfølgning på inddragelse

Diverse
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.