Børne- og Skoleudvalget

14-01-2020

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 1 - 5

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
  2. Ændring af størrelsen af driftsgaranti ved åbning af en privatdaginstitution.
  3. Status på arbejdet med Læringsfællesskaber for alle, som efter aftale er på kvartalsvis.
  4. Status på planlægning af studietur til München for alle 8. klasser.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste januar 2020
Bilag 2: Ændring af størrelsen af driftsgaranti ved åbning af en privatdaginstitution
Bilag 3: Status på 'Læringsfællesskaber for alle', december 2019
Bilag 4: Studietur til München i efteråret 2020
Bilag 5: Udkast til program

Status på indskrivning af børn i dagtilbud
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen giver en status på indskrivningen af børn i dagtilbud i 2019, samt en status på udviklingen i børnetallet de seneste fem år.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På Dagtilbudsområdet blev der i 2019 udlagt 921 0-2 års pladser. Der har i 2019 i gennemsnit været indskrevet 955 0-2 årige. Det vil sige, at 34 flere 0-2 årige har haft et pasningsbehov end oprindeligt forventet. Dagplejen råder over 210 pladser, hvoraf de 197 er benyttet.

I 2019 blev der udlagt 1.433 3-5 årspladser. Pladserne opgøres som et gennemsnit over året. Også kaldet helårsbørn. Der har i 2019 i gennemsnit været indskrevet 1.363 3-5 årige. Det vil sige, at der i gennemsnit har været indskrevet 70 færre 3-5 årige end forventet.

Dagtilbudsområdet har derfor kunnet balancere den ekstra efterspørgsel efter 0-2 års pladser med det lidt for høje udbud af 3-5 års pladser.

I bilaget fremgår udviklingen i indskrivningen af 0-5 årige de seneste fem år og den forventede gennemsnitlige indskrivning i 2020.

Bilaget viser en stigning på 180 0-2 årige og 41 3-5 årige i perioden 2015 til og med 2019. Børnehavetallene dækker imidlertid over, at antallet af 3-5 årige i 2017 faldt til 1.258 børn. Det betyder, at stigningen i de 3-5 årige, i de seneste tre år, har været 105 børn. Dagtilbuddene har dog oplevet et øget pres på 3-5 års pladserne de seneste år, da Rødovre Kommune, for at få plads til alle de mindste børn, har rykket børn på 2 år og 10 måneder i børnehave. Samlet set er pasningsbehovet omregnet til enheder steget med 402 enheder i femårsperioden.

I 2020 forventes en fortsat vækst i børnetallet. Med udgangspunkt i de vedtagne befolkningsprognoser, er der derfor udlagt 975 0-2 års pladser og 1.405 3-5 års pladser, svarende til i alt 3.355 enheder. Med åbningen af Espelunden og Kæret, forventer Dagtilbudsområdet at have tilstrækkeligt med pladser i 2020.

I samarbejde med Borgerservice er Dagtilbudsområdet i øjeblikket ved at implementere et nyt it-system, der skal give bedre information om indskrivningsmønstre, pasningsbehov mv. Det er forventningen, at der kan fremlægges nye og mere informative oversigter til Børne- og Skoleudvalget fra marts 2020, hvor også den nyeste befolkningsprognose kan medtages.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritid- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udvikling af indskrevne børn i dagtilbud ekskl. privat institutioner

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Børnehuset Solsikken
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har til Børnehuset Solsikken fået tilsagn om 3.582.281 kr. i tilskud fra Børne- og Undervisningsministerets ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Rødovre Kommune har modtaget 1.328.325 kr. som dækker perioden 1. oktober 2019 til 31. december 2020. Udmøntningen af de resterende 2.253.956 kr. er betinget af, at puljen forhandles ind i finansloven for 2021 og 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2020 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 1.328.325 kr. til Børnehuset Solsikken.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeriet udmeldte i maj 2019 en ansøgningspulje på 759,7 mio. kr., som kommunerne kunne søge på vegne af daginstitutioner til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med mange børn i udsatte positioner. Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutioners indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutionerne.

Rødovre Kommune har søgt om midler fra puljen på vegne af én institution i kommunen, hvor det kunne dokumenteres, at der, i henhold til ansøgningskriterierne, var mindst 25% 0-2-årige børn, hvis forældre modtog mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 og/eller socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4.

Rødovre Kommune har d. 11. december 2019 modtaget afgørelse om tildeling af tilskud til Børnehuset Solsikken på i alt 3.582.281 kr. Senest d. 16. marts 2020 skal Rødovre Kommune fremsende redegørelse over forventede nyansættelser og opnormeringer for puljemidlerne. En lille andel af tilskuddet vil blive anvendt til lovpligtig revision mv.

Det var ikke muligt at søge puljen på vegne af institutioner, der i 2018 har fået tildelt midler fra "Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med  mange børn i udsatte positioner". Vuggestuen Bybjerget fik tildelt midler fra denne pulje og har dermed ikke været taget i betragtning til den nye pulje.

Tilskuddet for 2019 udgør 201.347 kr. og udbetales ultimo juni 2020 sammen med 2. rate af 2020-tilskuddet. Udover tilskuddet for 2019 og 2020 er tilskuddets udmøntning betinget af, at bevillingerne til puljen videreføres på finanslovene for 2021-2022.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr 593 af 13. maj 2019 om om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tilskuddet skal anvendes i 2020.

Udmøntning af standsning af børne- og ungeydelsen ved ulovligt skolefravær
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Der gives en orientering om de nye regler om fraværsregistrering og muligheden for stop af børne- og ungeydelsen, hvis et barn eller en ung har ulovligt skolefravær på 15 % eller derover. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager "Retningslinjer for skolefravær i Rødovre Kommune" og muligheden for stop af børne- og ungeydelsen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. august 2019 trådte ny lovgivning i kraft, som betyder, at Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen, hvis et barn har mere end 15 % ulovligt skolefravær. Lovgivningen er udmøntet i Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, som er gældende pr. 1. januar 2020. I bekendtgørelsen er der fastsat tre fraværskategorier: 1) ulovligt fravær, 2) sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende, og 3) ekstraordinær frihed. Der er endvidere fastsat regler for henholdsvis notering og registrering af skolefravær. Notering af fravær vedrører den faktiske konstatering af barnets tilstedeværelse på et bestemt tidspunkt, mens registrering af fravær foregår i det elevadministrative system og danner grundlag for opgørelsen af det procentuelle fravær. Vejledning til bekendtgørelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet er vedlagt som bilag.

Registreringen af ulovligt fravær har særlig betydning, fordi kommunen efter servicelovens regler skal træffe afgørelse om, at børne- og ungeydelsen skal standses, når et barn har ulovligt skolefravær på 15 % eller derover inden for et kvartal. Derfor fremgår skolelederens underretningspligt også af bekendtgørelsen, og der er fastsat regler om, hvad skolen skal gøre, før der skrides til underretning af kommunen. Underretningen sker ligesom øvrige underretninger til Børne- og Familieafdelingen, som derefter træffer afgørelse om evt. sanktionering. Hvis der træffes afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, gælder det for et kvartal. Skolen skal derfor foretage en ny underretning om ulovligt fravær på mere end 15 % for, at der igen kan træffes afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen. Implementeringen af denne bekendtgørelse sker inden for de eksisterende sagsgange og ansvarsfordeling mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Børne- og Kulturforvaltningen har med afsæt i bekendtgørelsen samt et løbende fokus på fravær samarbejdet med skoleledelserne om udarbejdelsen af nye fælleskommunale retningslinjer for skolefravær i Rødovre Kommune. Retningslinjerne skal være med til at sikre, at alle børn og unge kommer i skole og bliver en del af fællesskabet og den fælles læring og trivsel, samt at skolerne ved, hvornår og hvordan der skal reageres, hvis et barn eller en ung har bekymrende skolefravær. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

Skolerne vil orientere børn og forældre samt personale om de nye retningslinjer for skolefravær i Rødovre Kommune og gøre forældrene opmærksom på de økonomiske konsekvenser, lovgivningen medfører for den enkelte familie, hvis et barn har ulovligt skolefravær på 15 % eller derover inden for et kvartal.   

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om statsfinansieret ydelse, som ved standsning vil få konsekvenser for den enkelte familie.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vejledning til bekendtgørelse
Bilag 2: Retningslinjer for skolefravær

Diverse
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.