Børne- og Skoleudvalget

12-05-2020

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 35 - 49

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 • Status på Covid-19.
 • Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 • Orientering om gennemførelse af fremrykkede anlægsprojekter.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for perioden 21. februar til 17. april 2020
Bilag 2: Orientering om gennemførelse af fremrykkede anlægsprojekter BSU

Anlægsbevilling Børneinstitutionen Skibet - godkendelse af projektforslag
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen vedrører ansøgning om anlægsbevilling samt godkendelse af projektforslag til udvidelse af børneinstitutionen Skibet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at tidsplan, endelig projektforslag og skitse vedrørende udearealer godkendes,
 2. at opgaven udbydes i fagentreprise i licitation,
 3. at opgaven varetages af Teknisk Forvaltning med ekstern bistand samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 25,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i 2020 og 14,6 mio. kr. i 2021 ( i alt 25,9 mio.kr.) til Skibet - udvidelse/tilbygning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Da indbyggertallet i Rødovre Kommune vokser, er behovet for institutionspladser stigende. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at udvide børneinstitutionen Skibet med en ny tilbygning, som vil komme til at rumme 140 enheder, som svarer til ca. 100 børn i alderen 0-6 år, fordelt på syv grupperum.

Udvidelsen vil komme til at harmonere med den eksisterende bygning i udtryk og  materialevalg.

Projektforslaget omfatter:

Opførelse af ny tilbygning på ca. 1000 m2,

Tilpasning af den eksisterende bygning,

Nedrivning af Gymnastik- og idrætsforeningen Orient,

Etablering af nye udearealer, herunder udskiftning af jord, etablering af adgangsforhold, parkeringsplads og legeplads.

Den nye bygning kommer til at rumme 7 grupperum fordelt på 2 etager med adgang til toiletter og puslerum. Der vil desuden blive etableret kælder med bl.a. toilet/bad og omklædningsrum til personalet. Der bliver etableret ny markant hovedindgang med et stort fællesrum. Indgangsparti og fællesrum bliver samlingspunkt for hele institutionen samt bindeled mellem den nye og gamle bygning.

Der vil kun blive få ændringer i den gamle bygning. Bl.a. vil det nuværende køkken blive udvidet og ændret til produktionskøkken.

I forbindelse med den nye bygning vil der blive etableret nye udearealer, herunder legeplads, bygninger til renovation og cykler samt parkering. 

Der er lagt vægt på, at de nye udearealer får samme karakter som de eksisterende.

Skitsen til udearealer og forslag til den nye tilbygning er udarbejdet i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning, eksterne rådgivere, institutionen samt Børne- og Kulturforvaltningen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler,

Lokalplan 149,

Bygningsreglementet BR18,

Som kommunalt byggeri over 10 mio. kr. er projektet omfattet af krav om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr., hvor anlægsbevillingen er givet. I budget 2020 er der afsat 11,287 mio. kr. og i budget 2021 afsat 14,6 mio. kr. i alt 30,887 mio.kr. til udvidelse/tilbygning af børneinstitutionen Skibet på Vårfluevej.

Budgettet indeholder udgifter til rådgiverhonorar, anlægsarbejde samt inventar.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til projektering m.v til projektet.

Da der kun blev afholdt 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 forventes det resterende beløb på 4 mio. kr. først afholdt i 2022. Beløbet søges indarbejdet i budgetprocessen. De afsatte beløb i 2020 og 2021 ændres ikke som følge af forskydningen.”

Der er afsat budget til afledt drift i forbindelse med budget 2020. Den afledte drift er på nuværende tidspunkt estimeret til 504.096 kr. i 2020, 211.719 kr. i 2021 og 845.872 kr. i 2022 og fremefter. Budgettet til afledt drift vil først blive tildelt institutionen og andre relevante områder ved ibrugtagningen af institutionen. En genestimering af budgettet til afledt drift kan blive udarbejdet i forbindelse med ibrugtagning af Skibets udvidelse.

Udgiften på 25.887.000 kr. vedrører hovedfunktionen 05.25 Daginstitutioner.

Tidsplan

Flytning/nedrivning af bygning til GIF Orient: april - juni2020

Udbud, bygning: september - oktober 2020

Forventet anlægsperiode, bygning: november 2020 - primo 2022

Udbud, udearealer: 2021

Forventet anlægsperiode udearealer: ultimo 2021 - juni 2022

Plantearbejder: november 2022

Ibrugtagning af bygning inkl. adgangsarealer: forår 2022.

Bilag

Bilag 1: Skibet Bevillingsoplæg (åben dagsorden)
Bilag 2: Projektforslag tilbygning Skibet
Bilag 3: Skibet oversigtsplan - udearealer hele institutionen

Anlægsbevilling - børneinstitutionen Broparken
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen vedrører ansøgning om anlægsbevilling på 5 mio. kr. til renovering af børneinstitutionen Broparken. Institutionen fremstår nedslidt og trænger til at blive renoveret for at sikre bedre indendørs rammer for personale og børn.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til renovering og tidsplan godkendes,
 2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning med ekstern bistand,
 3. at projektet udbydes som fagentreprise samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020 til Broparken børneinstitution.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børneinstitutionen Broparken fremstår nedslidt og flere dele af institutionen trænger til at blive renoveret. Renoveringen skal være med til at opgradere de indendørs forhold for børn og voksne, herunder mere hygiejniske og opdaterede puslerum, samt lette rengøringen af gulve m.v.

Projektforslaget indeholder følgende:

 • Opgradering af puslerum
 • Udskiftning af de eksisterende facadedøre til grupperummene
 • Nye indvendige døre
 • Mindre renovering af produktionskøkken til vuggestuen
 • Renovering af overflader (gulvbelægning m.m.)
 • Opgradering af de nuværende personalefaciliteter.

Derudover tilpasses de fysiske rammer en mere tidssvarende pædagogisk indretning (jvf. bilag).

Produktionskøkken i forbindelse med eventuel tilvalg af madordning er indtænkt i projektet.

Forslaget er udarbejdet i et samarbejde med Teknisk Forvaltning, Børneinstitutionen Broparken samt Børne- og Kulturforvaltningen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 47 af 15/01/2019), kap. 5,

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 1051 af 15/10/2019), kap. 1.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 givet en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til renovering af børneinstitutionen Broparken.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 daginstitutioner.

Tidsplan

Projektering og udbud: maj-juli 2020

Udførelse: august-december 2020

Ibrugtagning: ultimo 2020.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Broparken Børneinstitution - Renovering - REV. 15.04.2020.docx
Bilag 2: Broparken - Renovering og ombygning - Fremtidige forhold
Bilag 3: Broparken - Renovering og ombygning - Eksisterende forhold

Anlægsbevilling - Hendriksholm Skole, ombygning
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2020 givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ombygning af klasselokaler i hovedbygningen på Hendriksholm Skole. Bevillingen er givet med henblik på at optimere lokalefaciliteterne samt forbedre indeklimaet i lokalerne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag til ombygning og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes i fagentreprise,
 3. at gennemførelsen af projektet varetages af Teknisk Forvaltning med ekstern bistand samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020 til Hendriksholm, til ombygning af lokaler i hovedbygningen til undervisningsbrug.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget omhandler ombygning af i alt 16 lokaler (13 klasselokaler og 3 fælleslokaler) i hovedbygningen på Hendriksholm Skole med henblik på at skabe bedre fysiske rammer for elever og lærere.

Lofter, vægge og gulve vil blive istandsat. Lokalerne vil blive indrettet til mere tidssvarende læringsmiljøer. Der vil være fokus på, at indretningen skal understøtte undervisningen bedst muligt.

Lysforhold vil ligeledes blive opdateret.

Indeklimaet vil blive forbedret, idet der etableres ventilation i form af indblæsning styret af et ventilationsanlæg.

Projektforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning, Hendriksholm Skole og Børne- og Kulturforvaltningen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 givet en anlægsbevilling på 5.000.000 kr.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.      

Tidsplan

Projektering og udbud: maj-juli 2020

Udførelse: august-december 2020

Ibrugtagning: ultimo december 2020.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Hendriksholm Skole - Ombygning af lokaler i Hovedbygningen - R.docx

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2021/2022
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2021/2022. Ferie- og fridagsplanen har været sendt i høring på de seks almene folkeskoler, Helhedstilbuddet Skovmoseskolen, Ungecenter2610 og Skole-MED.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2021/2022 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2021/2022 i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om:

 • at der skal være 200 skoledage
 • at ferie- og fridagsplanen fastlægges centralt
 • at 1. maj og 5. juni er skolefridage
 • at vinterferien afholdes i uge 8

Det kan bemærkes, at placeringen af vinterferien senest er drøftet politisk i foråret 2016, hvor det bl.a., på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne og tilbagemeldinger via skoleintra fra forældre på de seks almene folkeskoler, blev besluttet at bibeholde placeringen i uge 8.

Ferie- og fridagsplanen for skoleåret 2021/2022 har været sendt i høring i skolebestyrelserne og MED-udvalg på de seks almene folkeskoler, Helhedstilbuddet Skovmoseskolen og Ungecenter2610 samt Skole-MED.

Både skolebestyrelserne og MED-udvalgene på Ungecenter2610, Tinderhøj Skole og Valhøj Skole har taget planen til efterretning uden bemærkninger. Det samme har MED-udvalgene på Rødovre Skole og Islev Skole, samt skolebestyrelsen på Hendriksholm Skole.

Skolebestyrelsen på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen har taget planen til efterretning med en enkelt kommentar om, at der forventes pasning i feriedagene op til jul. Børne- og Kulturforvaltningen bemærker, at børn på Skovmoseskolen vil være sikret pasning som vanligt.

Skolebestyrelserne på Rødovre Skole og Islev Skole, Skole-MED samt både skolebestyrelsen og MED-udvalget på Nyager Skole ønsker at flytte vintereferien til uge 7.

Der er ikke indkommet høringssvar fra MED-udvalgene på Hendriksholm Skole og Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at fastholde det udsendte forslag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skoleåret 2021/2022.

Bilag

Bilag 1: Feriekalender 2021-2022.pdf
Bilag 2: Oversigt over høringssvar fra skolernes MED-udvalg og skolebestyrelser
Bilag 3: Høringssvar fra medarbejdersiden i Skole-MED

Kvalitetsrapport for Rødovre Kommunes folkeskoler 2018/2019
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med kommunens skoler udarbejdet Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2018/2019, som hermed fremlægges. Forvaltningen vedlægger endvidere en tillægsrapport, som følge af ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter udstedt i marts.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Kvalitetsrapporten 2018/2019, inkl. tillægsrapport tages til efterretning samt
 2. at Statusrapporten, som udarbejdes de mellemliggende år, erstattes af en systematisk opfølgning på skolernes faglige resultater.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 viser et skoleområde i rivende udvikling. Skoler som arbejder intensivt for at skabe et godt skoleliv for alle børn og unge i Rødovre Kommune.

Skolerapporterne tegner et billede af, at der er gang i rigtig mange lærerige aktiviteter og vigtige indsatser på de otte skoler, og flere skoler bygger ud og gør plads til stadig flere børn og unge.

I skoleåret 2018/2019 startede arbejdet med tre fælleskommunale indsatser op, henholdsvis ’Læringsfællesskaber for alle’, 'Teknologi & Innovation’ og ’Fremtidens skole’. Det fælles fokus skal sikre, at alle skoler arbejder i samme retning, så de ambitiøse visioner på sigt kommer til at præge hele skoleområdet – og kvalitetsrapporterne afspejler, at skolerne allerede er godt på vej.

Kvalitetsrapporten viser, at den sociale trivsel er høj blandt børn og unge i Rødovre. Børnene er generelt glade for deres klasser og deres lærere. Samtidig ses et behov for, på alle klassetrin, at arbejde med at styrke børnenes motivation og medindragelse, og at skabe meningsfulde læringsrum med henblik på at sikre en opadgående positiv udvikling i trivselsmålingen. Blandt andet i regi af indsatsen omkring Fremtidens Skole følges op på trivselsmålingerne, og der arbejdes forebyggende og foregribende med praksisnære tiltag, som kan styrke trivslen via f.eks. mere elev-til-elev baseret undervisning og læring. Skolerne vil arbejde fokuseret med børnenes medbestemmelse, herunder med børnenes forståelse af og muligheder for medindflydelse i forhold til skoledagens faglige indhold. Skolerne griber indsatsen forskelligt an, men tiltag som skemalagte trivselstimer, deltagelse i den årlige trivselsdag med Børns Vilkår, bestræbelse efter at blive UNICEF-rettighedsskole og arbejdet med mere producerende elever kan nævnes. Derudover er der på tværs af skolerne via indsatsen ’Læringsfællesskaber for alle’ fokus på at arbejde med trivselsindikatoren 'Støtte og Inspiration', som omhandler netop børnenes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt lærernes hjælp og støtte. 

Iagttages resultaterne i de nationale test, ses en positiv udvikling i andelen af børn med gode resultater. Flere årgange viser betydelig progression, både hvad angår dansk og matematik. Udviklingen i Rødovre er, sammenholdt med resultaterne på landsplan, også fin i forhold til top og bund. Landstal viser f.eks. et fald på 0,9 % i andelen af børn med gode resultater i dansk, læsning for 6. årgang, hvorimod andelen i Rødovre Kommune er steget med 2,5 %. Iagttages andelen af børn med dårlige resultater for samme årgang, er den på landsplan faldet med 1,4 % og i Rødovre Kommune faldet med 4,5 %.

Kvalitetsrapporten viser endvidere, at de unge i Rødovre Kommune har klaret folkeskolens afgangsprøver fint i betragtning af de socioøkonomiske vilkår, de har. Stort set samtlige skoler præsterer de seneste år som forventet, og det er samlet set lidt under landsgennemsnittet. Der er sket en positiv udvikling i andelen af unge, som afslutter 9. klasse med 02 eller derover i dansk og matematik. Andelen af unge, som således kan søge ind på en ungdomsuddannelse, var 87,5 % i 2016/2017 og 90,1 % i 2018/2019. Samme positive udvikling ses i andelen på 90,1 % af de unge, som aflægger alle prøver ved folkeskolens afgangsprøver.

I 2018 indførte EU ny lovgivning omkring persondataforordning - GDPR (General Data Protection Regulation), som har indflydelse på skolernes behandling af persondata. Skolebestyrelsen på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen udtrykker i rapporten bekymring for de konsekvenser, GDPR kan have for flere af skolens børn, og de udfordringer skolen har i forhold til at kommunikere med børn, forældre og personale. Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt sagen nærmere og i et svar til skolebestyrelsen redegjort for handlemuligheder i overensstemmelse med GDPR, som kan gøre dagligdagen mere fleksibel for børn og voksne på Skovmoseskolen. Blandt andet må der godt uploades videomateriale i AULA fra motionsløb eller kolonier, så længe det sker i den forældrerelaterede lukkede AULA-gruppe, idet der foreligger en legitim interesse mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen har siden tilkendegivet, at der sættes pris på forvaltningens tilbagemelding.

Systematisk opfølgning på skolernes faglige resultater 

I Rødovre Kommune er der i ulige år hidtil blevet udarbejdet en kortere statusrapport for det forgangne skoleår. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at lade statusrapporten udgå og fremadrettet i stedet udarbejde en opfølgning på skolernes faglige resultater, herunder resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver. Forvaltningen ser et behov for at understøtte skolerne i at skabe et mere stabilt karakterniveau, så målsætningen om i Rødovre Kommune mindst at ligge på landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver indfris. Det skal ske ved hjælp af konkrete målsætninger på området og opfølgning flere gange årligt. Forvaltningen ønsker i samarbejde med skoleledelserne at rette opmærksomheden mod effekten af de tiltag, der sættes i gang, og systematisk evaluere og justere.

Således anbefaler forvaltningen, at der går to år i mellem afrapporteringerne med henblik på at skabe tilstrækkelig tid til at arbejde med de mål og ambitioner, som skolerne hver især, og skoleområdet samlet set, sætter i kvalitetsrapporten. Det kræver tid at arbejde systematisk og fokuseret med at levere resultater baseret på målene.

Ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen

Der blev i marts udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK 204). Den nye bekendtgørelse blev udstedt som følge af en justering af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7. maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af afsatte midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. På grund af bekendtgørelsens sene udstedelse fremgår redegørelsen i et tillæg til kvalitetsrapporten. Tillægsrapporten vedrører skoleåret 2019/2020.  

Endvidere ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af unge, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten. Disse oplysninger fremgår af Kvalitetsrapport 2018/2019 for skolerne i Rødovre Kommune.  

Fristen for vedtagelsen af Kvalitetsrapport 2018/2019 er ændret fra den 31. marts til den 1. oktober 2020 på grund af bekendtgørelsens sene udstedelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. BEK nr. 204.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kvalitetsrapporten vedrører skoleåret 2018/2019 og fremadrettede opfølgende initiativer.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport Rødovre Kommune 2018-2019
Bilag 2: Kvalitetsrapport 20182019 for Hendriksholm Skole
Bilag 3: Kvalitetsrapport 20182019 for Islev Skole
Bilag 4: Kvalitetsrapport 20182019 for Nyager Skole
Bilag 5: Kvalitetsrapport 20182019 for Rødovre Skole
Bilag 6: Kvalitetsrapport 20182019 for Tinderhøj Skole
Bilag 7: Kvalitetsrapport 20182019 for Valhøj Skole
Bilag 8: Kvalitetsrapport 20182019 for Ungecenter2610
Bilag 9: Kvalitetsrapport 20182019 for Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Bilag 10: Tillæg til kvalitetsrapport

Sammenlægning af byggelegepladserne Rønneholm og Broparken
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en sammenlægning af administration og ledelse af byggelegepladserne Rønneholm og Broparken med henblik på at sikre bedst mulig kvalitet og en optimal udnyttelse af ressourcer til gavn for brugerne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sagen sendes i høring hos de berørte bestyrelser med høringsfrist den 12. juni 2020, inden den genoptages på den politiske møderække i august.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår en sammenlægning af ledelsen af Rønneholm og Broparken byggelegepladser med henblik på at løfte den pædagogiske kvalitet og sikre optimal udnyttelse af de administrative ressourcer. Byggelegepladserne er begge mindre enheder på henholdsvis fem og seks medarbejdere, hvorfor ledelsesspændet er lille sammenlignet med de øvrige enheder på skoleområdet, som byggelegepladserne hører under.

Forvaltningen foreslår, at der etableres en fælles central ledelse af de to byggelegepladser, som blandt andet vil varetage økonomi, personalesager og øvrig administration, samt at byggelegepladsernes pædagogiske møder og lignende fremadrettet afvikles samlet, såvel som erfaringer og opgaver deles på tværs.

For byggelegepladserne betyder det, at lønudgifter til ledelse og administration samlet set skal reduceres med 150.000 kr., og at de nuværende to ledere af henholdsvis Rønneholm byggelegeplads og Broparken byggelegeplads fremadrettet vil fungere som afdelingsledere. En fælles central ledelse vil frigøre tid til, at de nuværende ledere kan fokusere på det pædagogiske arbejde. Det vil sige, at lederne i højere grad vil kunne beskæftige sig med kerneopgaven og de pædagogiske målsætninger sammen med det øvrige personale, og således skabe de bedste rammer for de børn og unge, der bruger byggelegepladserne.

Økonomiske konsekvenser

Sammenlægningen vil betyde en samlet nettobesparelse på 150.000 kr. Denne besparelse vil blive indarbejdet i budget 2021 og frem, og vil bidrage til finansieringen af besparelsen vedrørende decentral ledelse og administration.

Tidsplan

Sagen sendes i høring hos byggelegepladsernes bestyrelser med frist den 12. juni og genoptages efterfølgende på den politiske møderække i august.

Forventet regnskab for Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo marts 2020
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo marts 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab for Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo marts 2020".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab for Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo marts 2020

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på indsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2019-2020 har de overordnede fokusområder været "Vores Sunde hverdag", "Tobak", "Sundhedsfællesskabet i psykiatrien", "Mental Sundhed", "Overvægt" og "Kræftrehabilitering".

Kendetegnende for fokusområderne i 2019-2020 er, at ulighed i sundhed fortsat er et centralt element i alle indsatser. Der har i den forbindelse været fokus på at styrke samarbejdet på tværs af forvaltningerne i kommunen samt på at skabe sunde rammer og indsatser for særligt sårbare grupper. Herudover har der på tobaksområdet været særligt fokus på de unge.

Udviklingsprojektet "Vores Sunde Hverdag" blev sat i gang i 2018, og resultaterne af den første del af processen indgik i handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020. I 2019-2020 er der gennemført en lokalsamfundsanalyse af bydelen Islev, og en samskabelsesproces med aktører i Islev er under planlægning.

På tobaksområdet har der i 2019-2020 været fokus på unge og rygning med udarbejdelse af handleplan for implementering af Røgfri Fremtid i Rødovre på tværs af forvaltningerne i kommunen. Derudover har der været gennemført rygestoptilbud både individuelt, klassiske gruppeforløb og en cafémodel med flere hold, der mødes på én gang.

I sundhedsfællesskabet i psykiatrien er der gennemført en kommunikationsindsats i forhold til at udbrede kendskabet til tilbuddene i sundhedsfællesskabet, der er igangsat varmvandstræning, og der er opnået midler til projektet "Træningsmakkere bygger bro til lokale idrætsfællesskaber".

I forhold til mental sundhed er alle de fire planlagte forløb af "Mental Balance" gennemført i 2019 . Ligesom der i samarbejde med kultur- og fritidsinstitutioner i Rødovre er udviklet en model for afprøvning af projekt "Kulturvitaminer" i Rødovre.

Vægtenheden har fortsat aktiviteterne i 2019-2020, og børn i vægtenheden mellem 6-12 år har kunnet deltage i et fysisk aktivitetstilbud som brobygning til at komme i gang med træning i en idrætsforening.

På kræftområdet er der i 2019-2020 arbejdet med en mentorordning for kræftramte familier, og der er udarbejdet action card med vejledning til medarbejdere, der møder børn fra familier med kræft.

Mange af indsatserne vil fortsætte i 2020-2021. Tilgangen og metoderne fra "Sammen med Borgeren" vil blive brugt i den videre udvikling af indsatserne.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020

Handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni 2019 (sag nr. 109) er beskrevet, at der skal udarbejdes en handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed handleplan for implementering af Røgfri fremtid 2020-2023 "Her er vi sammen om en røgfri fremtid".

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for Røgfri Fremtid i Rødovre 2020-2023 "Her er vi sammen om en røgfri fremtid" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for "Røgfri Fremtid" sætter Rødovre Kommune fokus på at forebygge rygestart hos børn og unge, at fremme røgfri miljøer, hvor børn og unge færdes og at fremme rygestop blandt unge.

Den sundhedsadfærd, der grundlægges i barndommen og ungdommen, videreføres med stor sandsynlighed i voksenlivet. Jo tidligere de unge begynder at ryge, jo større sandsynlighed er der for, at de bliver storrygere og har svært ved at stoppe senere i livet. Det er derfor vigtigt med en flerstrenget indsats for at forebygge rygning hos børn og unge.

Rødovre Kommune igangsætter initiativer på mange fronter og tager ansvar for at opnå "Røgfri Generation 2030". Forskning viser, at indsatser på flere niveauer er det, der giver resultater på længere sigt. Det kræver derfor et langt sejt træk med involvering af flere parter for at opnå resultater. Med denne handleplan tages nye vigtige og ambitiøse skridt til, at vi når målet om, at vi har røgfri børn og unge i Rødovre.

Handleplanen indeholder en vifte af konkrete forslag til indsatser både i familierne, i skoler, klubber og fritidsliv. Som en del af dette har direktionen også besluttet, at igangsætte en proces i MED-organisationen hen mod røgfri arbejdstid. Medarbejderne i Rødovre Kommune og familierne har en fælles opgave om at sikre det bedst mulige fundament for børn og unge og være rollemodeller for dem.

Rødovre Kommune indgik allerede i 2018 en partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid og forpligtede sig dermed til at være med til at arbejde med Røgfri Fremtids hovedbudskaber. Hovedbudskaberne i partnerskabsaftalen er, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og at vi skal arbejde for at skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv og samtidig sikre at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg. 

Sidst i 2019 indgik et flertal i Folketinget en aftale om en national handleplan "Røgfri Generation 2030" i forhold til børn og unges rygning. Den omfatter tiltag som indførelse af røgfri skoletid i grundskolen og efterfølgende på ungdomsuddannelserne. Røgfri skoletid i grundskolen forventes indført fra august 2020 og på ungdomsuddannelserne fra august 2021.

Partnerskabet om Røgfri Fremtid og de nationale mål om "Røgfri Generation 2030" ligger til grund for handleplanen for "Røgfri Fremtid" i Rødovre Kommune. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt Ressource- og Serviceforvaltningen.

Udvikling og implementering af handleplanen vil ske i tæt samarbejde med projekt ”Vores Sunde Hverdag”, som også har fokus på tobaksforebyggelse. ”Vores Sunde Hverdag” vil bidrage med forskningsmæssig støtte og bistand til de samskabende processer i udviklingen af nye tiltag på tobaksområdet.

Alle indsatser planlægges, udvikles og implementeres i et samarbejde på tværs af flere forvaltningsområder. Der vil blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de relevante områder, som skal være med til at sikre involvering og forankring af indsatserne. Styregruppens repræsentanter udpeges af de relevante forvaltninger samt projekt ”Vores Sunde Hverdag” og mødes tre gange om året. Formandskabet vil ligge i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Handleplanen gælder for perioden 2020-2023.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for Røgfri Fremtid Rødovre 2020-2023

Diverse
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste - Børneinstitutionen Skibet
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Entreprenørliste - børneinstitutionen Broparken
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Entreprenørliste - Hendriksholm Skole, ombygning
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.